dr Krzysztof Zymonik - tech-blog

advertisement
1. Pojęcie prawa konsumenckiego
2. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie konsumenckim
3. Pojęcie konsumenta
4. Podstawowe prawa konsumenta
Do inf o produkcie, do bezpiecznego uzytkowania, odszkodowania
5. Które podmioty w dalszym ciągu podlegają przepisom o rękojmi z kodeksu cywilnego
Konsument kupuje nieruchomość (3 lata)
Producent kupuje u producenta (1 rok)
Konsument u konsumenta (1 rok)
Konsument kupujący u producenta produkt z wada prawna
6. Pojęcie rękojmi, niezgodności towaru z umową (gwarancji konsumenckiej), gwarancji producenta
Rekojmia – odpowiedzialność za wade produktu (fizyczna i prawna) – kodeks cywilny
Gw konsumencka – gwar ustawowa, ustawa konsumencka
Gw producencka – ze strony producenta, może być ale nie musi
7. Uprawnienia kupującego wynikające z ustawy konsumenckiej plus czas trwania tych uprawnień
Prawo do wymiany na nowy, naprawy, prawo do zwrotu kasy lub obniżenia ceny
Czas – 2 lata od zakupu, max. 2 miesiace od wykrycia nieprawidłowości, 14 dni na odpowiedz (kalendarzowe) od producenta, pierwsze 6
mc – sprzedawca musi nam udowodnic ze nie mamy racji
8. Tryb reklamacyjny produktu bez gwarancji producenta
Zgłoszenie do sprzedawcy
9. Tryb reklamacyjny produktu z gwarancją producenta
Zgłoszenie do producenta – według informacji z gwarancji producenta.
10. W jakich sytuacjach sprzedawca nie odpowiada za wadliwy towar
Gdy zgłoszenie po terminach, gdy konsument sam doprowadzi do powstania wady
11. Sytuacje, w których umowa sprzedaży musi być potwierdzona kupującemu na piśmie
Rzeczy ruchome powyżej 2000 zł, towary na raty, nieruchomości.
12. Reklamacja rzeczy używanych, przecenionych i kupionych w promocji
W promocji – pełne prawa wynikające z ustawy konsumenckiej.
Używane – możliwe skrócenie czasu trwania gwarancji do 1 roku (decyzja obu stron).
Przecenione – nie ma prawa do reklamacji wady, przez która jest przecena, inne wady tak.
13. Terminy reklamacji artykułów spożywczych
Na wage – 3 dni kalendarzowe od momentu zakupu
Pakowane – do terminu przydatności, nie dłużej niż 3 dni od momentu rozpakowania towaru.
14. Podstawowe uprawnienia konsumentów wynikające ze sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
Prawo do odstapienia od umowy bez podania przyczyny, 10 dni – jeżeli nas poinformuje, jeżeli nie, to 3 miesiące. Na odległość – 10 dni
kalendarzowych na odstapienie (od momentu otrzymania towaru), 10 dni od momentu zawarcia umowy, 14 dni na usługi finansowe, 30 dni
na umowy ubezpieczenia (wszystko na odległość, poza lokalem, dni kalendarzowa!),
15. Przykładowe umowy wobec których nie mają zastosowania przepisy o sprzedaży na odległość i poza lokalem
Poza lokalem: nie dotycza sprzedazy nieruchomości, usługi remontowe, uslug okresowego dostarczania art. spożywczych do domu klienta.
Maja zastosowanie dla towarow/produktow o wartości min 10 Euro.
Na odległość: nie maja zastosowania dla automatow wolnostojących (np. z kawa)
16. Przedmioty, których konsument nie może zwrócić z tytułu sprzedaży na odległość
Np. prasa, rozpakowanych plyt CD/DVD, gier, filmow, art. spożywczych, na indywidualne zamowienie.
17. Język, w którym musi być sporządzona umowa dotycząca sprzedaży na odległość
Jezyk angielski.
18. Pojęcie produktu niebezpiecznego
Rzecz ruchoma, przetworzone art. zwierzęce, energia. W war normalnego uzytkowania nie robi szkody, a jednak robi (element
zaskoczenia). Nieruchomości nie SA!
19. Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Każdy z przedsiębiorców (producent, poddostawca, importer itd.).
20. Pojęcie szkody według ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
3 elementy:
- śmierć
- uszczerbek na zdrowiu
- straty o równowartości min 500 euro
Odpowiedzialności może dochodzic kazda osoba poszkodowana w wyniku uzytkowania produktu niebezpiecznego.
21. W jakich przypadkach producent nie odpowiada za tę szkodę
Informacja o tym, ze nie odpowiada jeżeli uzytkowany niezgodnie z przeznaczeniem. Z wylaczeniem dla dzieci. Jeżeli wada powstala po
opuszczenia fabryki.
22. Termin dochodzenia roszczeń z tytuł szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny
2 terminy: 3 lata od momentu wyrządzenia szkody, 10 lat od momentu wprowadzenia produktu na rynek.
2
23. Organy sprawujące w Polsce nadzór nad bezpieczeństwem produktów
Inspekcja handlowa, UOKiK, prezes UOKiK.
24. Obowiązki producenta i detalisty w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Ścisła współpraca, informowanie o wadliwych produktach producenta przez detaliste i vice versa.
25. Rola oznakowania CE (przykładowe produkty wymagające takiego oznakowania)
Informacja, ze produkt nie powinien wyrządzić szkody. Nie jest gwarantem jakości, nie oznacza ze nie będzie wadliwy. Produkty – zabawki
dla dzieci, dźwigi osobowe, towarowe, jachty turystyczne itp.
26. Przedawnienie roszczeń w umowach z konsumentami
3 rodzaje:
- mandaty policyjne/straz miejska: 3 lata (od dnia do którego trza bylo zaplaty)
- jazda bez biletu: 1 rok (od dnia do którego trzeba było zapłacić)
- świadczenie okresowe: 3 lata (j.w.)
27. Pojęcie niedozwolonych klauzul umownych
28. Sposoby uwolnienia się od umowy zawierającej niedozwolone klauzule
1 – kontakt z UOKiK i sprawdzenie czy nie ma tego zapisu z umowy – jeżeli jest identyczny to nic wiecej nie trzeba robi, w świetle prawa
jest nieważny
2 – wystapienie do sadu
29. Podstawowe różnice pomiędzy zaliczką a zadatkiem
Zaliczka – nie jest uregulowana w przepisach prawnych, podlega zwrotowi, nie idzie na poczet świadczenia głównego. Zwrot zaliczki w
100%.
Zadatek – uregulowany w kodeksie cywilnym, nie podlega zwrotowi, zwraca się zadatek x2.
30. Ogólne zasady związane z reklamacją usług telekomunikacyjnych.
Droga pisemna. Termin 30 dni od momentu otrzymania reklamacji (odpowiedz), kolejne 30 dni na spełnienie świadczenia reklamacyjne
(zobowiązania). Przerwa w laczach min 36 godzin – można zadac zwrotu abonamentu.
31. Ogólne zasady związane z reklamacjami wnoszonymi przez konsumenta turystę
Rezydent lub do biura podrozy. Czego można żądać: odszkodowania, zwrotu ceny imprezy lub czesci. Odszkodowanie – karta frankfurcka,
nie może przekroczyc 2x ceny imprezy.
32. Rodzaje ubezpieczeń z których może skorzystać konsument turysta
33. Rozwiązania prawne związane ze zmianami cen imprez turystycznych
3 przypadki: zmiany oplat lotniskowych, paliwa, podatkow lokalnych. Ale zmiana ceny max do 20 dni przed wyjazdem.
34. Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy kupna-sprzedaży.
Kupujący placi i odbiera towar
Sprzedający wydaje towar i przenosi prawo własności
Kodeks cywilny
35. Pojęcie wady prawnej sprzedanej rzeczy.
Kupujący kupuje produkt od kogos kto nie ma praw do sprzedazy.
36. Pojęcie umowy ubezpieczenia oraz rodzaje ubezpieczeń
Obowiązkowe OC
37. Tryb reklamacji produktów zakupionych w komisie.
Ustawa konsumencka, komis ponosi odpowiedzialność osobiście w stosunku do nabywcy.
38. Organy państwowe i instytucje chroniące prawa konsumenta (proszę wymienić i krótko scharakteryzować – sądy
powszechne, adwokaci, radcy prawni, rzecznicy konsumentów, inspekcje handlowe, polubowne sądy konsumenckie,
federacje konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
Polubowne sady konsumenckie przy inspekcji handlowej (sprawy za zgoda dwoch stron i dotyczące przedmiotow 10 tysi)
Zazwyczaj sady zwykle – I (rejonowy lub okregowy) i II instancja (okregowy, apelacyjny) i jeszcze kasacyjna sprawa w sadzie najwyższym.
Download