CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – aktualna podstawa

advertisement
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
JAKO WYZWANIE I ZADANIE
PODSTAWA PRAWNA
Aktualna podstawa programowa
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
(Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
Nowa podstawa programowa
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 356).
STRUKTURA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Aktualna podstawa programowa
FUNKCJE PRZEDSZKOLA
CELE WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
EDUKACYJNEJ
PRZEDSZKOLA
ZALECANE WARUNKI
I SPOSÓB REALIZACJI
Nowa podstawa programowa
STRUKTURA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Aktualna podstawa programowa
Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem
podstawa programowa wychowania
przedszkolnego opisuje proces
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym.
Przedszkola i inne formy wychowania
przedszkolnego w równej mierze pełnią
funkcje opiekuńcze, wychowawcze
i kształcące. Zapewniają dzieciom
możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych.
Nowa podstawa programowa
Wprowadzenie do nowej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
różni się od dotychczas obowiązującego.
W nowym Rozporządzeniu wskazano,
że podstawa programowa wychowania
przedszkolnego wskazuje cel wychowania
przedszkolnego, zadania profilaktycznowychowawcze przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole
podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz efekty realizacji zadań
w postaci celów osiąganych przez dzieci na
zakończenie wychowania przedszkolnego.
STRUKTURA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Dotychczasowa podstawa programowa wychowania
przedszkolnego nie określa wprost szczegółowych
zadań, jakie spoczywają na przedszkolu, lecz określa
cele wychowania przedszkolnego, które muszą zostać
spełnione. Wśród nich wymieniono:
CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – aktualna podstawa programowa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały
się w tym, co jest dobre, a co złe,
kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek,
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi,
stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych,
CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – aktualna podstawa programowa
7)
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych,
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne i sztuki
plastyczne,
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i umiejętności, które są
ważne w edukacji szkolnej,
11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania
umiejętności pisania,
CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – aktualna podstawa programowa
12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez
rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie
pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa
w Ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 573 ze zm.), podtrzymywanie i rozwijanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci
do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem
regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej
oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej
lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych
STRUKTURA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
CEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
WSPIERANIE CAŁOŚCIOWEGO ROZWOJU DZIECKA
OPIEKA
WYCHOWANIE
NAUCZANIE
- UCZENIE SIĘ
odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń
na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna
DOJRZAŁOŚĆ DO PODJĘCIA NAUKI NA PIERWSZYM ETAPIE EDUKACJI
STRUKTURA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
CEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZADANIA PRZEDSZKOLA
odkrywa własne możliwości
gromadzi doświadczenia
nie uczy się czynności złożonych
z udziałem całej grupy, lecz
przygotowuje się do nauki
czytania i pisania zgodnie
z fizjologią
Szanuje emocje
swoje i innych
konstruuje,
majsterkuje,
inicjuje zabawy
konstrukcyjne
planuje
i podejmuje
intencjonalne
działania
samodzielnie eksploruje
otaczający świat,
elementy techniki
eksperymentuje
podejmuje samodzielną
aktywność poznawczą
prezentuje wytwory
swojej pracy
uczestniczy
w procesie
alfabetyzacji
ZADANIA PRZEDSZKOLA
13
12
14
15
16
14
8
9
10
11
2
3
4
5
1
6
1
3
ZADANIA PRZEDSZKOLA
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w obszarach jego rozwoju:
2. Tworzenie warunków
umożliwiających dzieciom
swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek
w poczuciu
bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności
dziecka podnoszącej
poziom integracji
sensorycznej
i umiejętności korzystania
z rozwijających się
procesów poznawczych.
4) Zapewnienie prawidłowej
organizacji warunków
sprzyjających nabywaniu
przez dzieci doświadczeń,
które umożliwią im ciągłość
procesów adaptacji oraz
pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób
nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony,
5. Wspieranie samodzielnej
dziecięcej eksploracji świata,
dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego
możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem
indywidualnych potrzeb
i zainteresowań.
6. wzmacnianie poczucia wartości,
indywidualności, oryginalności
dziecka oraz potrzeby tworzenia
relacji osobowych i uczestnictwa
w grupie,
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających
rozwojowi nawyków i zachowań
prowadzących do samodzielności, dbania
o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia
emocji, uczuć własnych i innych
ludzi oraz dbanie o zdrowie
psychiczne, realizowane m.in.
z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji pojawiających się
w przedszkolu oraz sytuacji
zadaniowych, uwzględniających
treści adekwatne do
intelektualnych możliwości
i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych
budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do
wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru,
muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na
bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących
rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie
wartości oraz norm odnoszących się do
środowiska przyrodniczego, adekwatnych do
etapu rozwoju dziecka.
11. Tworzenie warunków
umożliwiających bezpieczną,
samodzielną eksplorację
elementów techniki w
otoczeniu, konstruowanie,
majsterkowanie, planowanie i
podejmowanie intencjonalnego
działania, prezentowanie
wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi
środowiskami, organizacjami
i instytucjami, uznanymi przez rodziców
za źródło istotnych wartości, na rzecz
tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi
podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych,
których źródłem jest rodzina, grupa w
przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby
starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających
z wartości możliwych do zrozumienia na tym
etapie rozwoju.
14. Systematyczne
uzupełnianie, za zgodą
rodziców, realizowanych
treści wychowawczych
o nowe zagadnienia,
wynikające z pojawienia się
w otoczeniu dziecka zmian
i zjawisk istotnych dla jego
bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju.
15.Systematyczne wspieranie rozwoju
mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez
nie poziomu umożliwiającego
podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć – zgodnie
z potrzebami – umożliwiających
dziecku poznawanie kultury i
języka mniejszości narodowej lub
etnicznej bądź języka regionalnego
– kaszubskiego.
17. Tworzenie sytuacji
edukacyjnych sprzyjających
budowaniu
zainteresowania dziecka
językiem obcym
nowożytnym, chęci
poznawania innych kultur.
Wyłączenia w posługiwaniu się językiem obcym nowożytnym
Aktualna podstawa programowa
Zgodnie z dotychczasową podstawą programową wychowania
przedszkolnego przygotowanie dzieci do posługiwania się
językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
1) dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności
sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym,
2) dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione
w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności oraz jeżeli
z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
wynika brak możliwości realizacji przygotowania
do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
Nowa podstawa programowa
Regulacje dotyczące przygotowania dzieci
z niepełnosprawnościami do posługiwania się
językiem obcym nowożytnym przewidziane
w nowej podstawie programowej wychowania
przedszkolnego są jednym z nielicznych zapisów,
który
powtarza
regulacje
dotychczas
obowiązującej podstawy.
Nie przewiduje się w tym zakresie żadnych zmian.
Od 1 września język obcy nowożytny obowiązuje
we wszystkich grupach wiekowych
(tak jak zakładało poprzednie rozporządzenie DZ.
U 2016, poz. 895).
STRUKTURA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
CEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZADANIA PRZEDSZKOLA
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NA KONIEC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
OBSZARY ROZWOJU DZIECKA
Aktualna podstawa programowa
wychowania przedszkolnego
zakłada, że w celu osiągnięcia
celów wychowania
przedszkolnego, konieczne jest
wspomagania rozwoju,
wychowania i kształcenia dzieci
w 17 różnych obszarach.
Nowa podstawa programowa
wychowania przedszkolnego,
w miejsce obszarów kształcenia,
wskazuje osiągnięcia dziecka na
koniec wychowania przedszkolnego.
Nowa podstawa programowa
przewiduje cztery podstawowe
obszary rozwoju dziecka.
OBSZARY ROZWOJU DZIECKA
FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne
Dziecko przygotowane do nauki w szkole
1. Kształtowanie czynności samoobsługowych,
nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie
dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie
sprawności fizycznej dzieci.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy
aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra,
taniec).
10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci
poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych.
14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych
i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej
i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym
uwzględnieniem nabywania umiejętności
czytania).
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka (9)
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie,
pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną
ręką i oburącz, małych przedmiotów
z wykorzystaniem odpowiednio
ukształtowanych chwytów dłoni, używa
chwytu pisarskiego podczas rysowania,
kreślenia i pierwszych prób pisania;
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację
w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie
systematycznej nauki czynności złożonych,
takich jak czytanie i pisanie.
EMOCJONALNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne
formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew,
gra, taniec).
II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
(11)
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność
odczuwania, przejawia w stosunku do nich
życzliwość i troskę;
11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia
przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
SPOŁECZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:
porozumiewanie się z dziećmi
i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie
i w sytuacjach zadaniowych.
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych
umiejętności komunikacyjnych dzieci.
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie
i patriotyczne.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka
(9)
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
6) nazywa i rozpoznaje wartości związane
z umiejętnościami i zachowaniami
społecznymi, np. szacunek do dzieci
i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość
okazywana dzieciom i dorosłym
– obowiązkowość, przyjaźń, radość;
POZNAWCZY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych
umiejętności komunikacyjnych dzieci.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności
intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem
i aktorem.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy
aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra,
taniec).
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy
plastyczne.
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
(23)
Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk
i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
za pomocą języka mówionego, posługuje się
językiem polskim w mowie zrozumiałej dla
dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie,
wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada
ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski
na początku i końcu w wybranych prostych
fonetycznie słowach;
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci
poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych.
3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej
rzeczywistości; byty rzeczywiste od
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk
medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
17)rozpoznaje modele monet i banknotów
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie,
do czego służą pieniądze w gospodarstwie
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz
domowym;
z edukacją matematyczną.
14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych 19) podejmuje samodzielną aktywność
poznawczą np. oglądanie książek,
i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej
zagospodarowywanie przestrzeni własnymi
i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym
uwzględnieniem nabywania umiejętności
pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie
czytania).
z nowoczesnej technologii itd.;
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie
i patriotyczne.
16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem
obcym nowożytnym.
17. Przygotowanie do posługiwania się językiem
mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem
regionalnym dzieci należących do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym, o których
mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym, w tym z uwzględnieniem
potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się
językiem migowym:
Dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając
sobie liczeniem na palach lub na innych
zbiorach zastępczych (13/2)
15) Wykonuje dodawanie i odejmowanie
w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia
liczenie błędne od poprawnego;
Zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0
do 10 i więcej (13/4)
15) Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac
porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych
czynności, posługuje się liczebnikami głównymi
i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby
od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych
liczb;
15. Tworzenie warunków do doświadczeń
językowych i komunikacyjnych w zakresie
reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji
języka (ze szczególnym uwzględnieniem
nabywania umiejętności czytania)
Zna drukowane małe i wielkie litery
(z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter
oznaczających w języku polskim samogłoski
nosowe) (14/7);
8. Interesuje się czytaniem; układa proste
wyrazy z liter i potrafi je przeczytać (14/8);
4) Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane
na skutek zabawy i spontanicznych odkryć,
odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych
liter w formie napisów drukowanych dotyczące
treści znajdujących zastosowanie w codziennej
aktywności;
Interesuje się pisaniem; kreśli znaki
literopodobne i podejmuje próby pisania
(14/9)
6) Wykonuje własne eksperymenty graficzne
farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy
proste i złożone znaki, nadając im znaczenie,
odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr,
kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce
papieru,
wyjaśnia
sposób
powstania
wykreślonych, narysowanych lub zapisanych
kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny
i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed
zapisaniem, np. znaku graficznego, litery
i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub
liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce
papieru;
STRUKTURA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
CEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZADANIA PRZEDSZKOLA
OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NA KONIEC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI
Obecna podstawa programowa wychowania
przedszkolnego zawiera część dotyczącą zalecanych
warunków i sposobu jej realizacji. Należy zwrócić uwagę
zwłaszcza na część dotyczącą zalecanych proporcji
zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu
i innej formie wychowania przedszkolnego w rozliczeniu
tygodniowym. Oprócz tego w tej części wskazuje się na
konieczność:
1) prowadzenia obserwacji pedagogicznych,
2) przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole,
3) dbania o kształtowanie świadomości zdrowotnej
dzieci, w tym wzmacniania ich właściwych nawyków
żywieniowych,
4) przygotowania dzieci do posługiwania się językiem
obcym nowożytnym,
5) przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole
podstawowej
Nowa podstawa programowa również zawiera część
dotyczącą zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.
Ich treść jest jednak inna od tej, z którą mamy do
czynienia obecnie. Przede wszystkim zwraca uwagę brak
wskazówek dotyczących zalecanych proporcji
zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu
i innej formie wychowania przedszkolnego w rozliczeniu
Rytm dnia (Ramowy rozkład dnia), który uwzględnia
funkcję opiekuńczą, wychowawcza i dydaktyczną.
Realizacja podstawy programowej odbywa się poprzez
cały okres pobytu dziecka w przedszkolu w formie zajęć
kierowanych i niekierowanych – szczególna rola
samodzielnej zabawy.
Codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.
Pozostałe warunki mają postać mniej lub bardziej
szczegółowych wskazówek dotyczących sposobu
prowadzenia zajęć z dziećmi. Przykładowo należy
wskazać na takie kwestie jak:
ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI
Podstawa programowa zobowiązuje nauczycieli do
przekazywania rodzicom należytych informacji o zadaniach
wychowawczych, sukcesach i kłopotach ich dzieci czy
zachęcania rodziców do współdecydowania w sprawach
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z obowiązującą obecnie postawą programową
realizację programu wychowania przedszkolnego,
uwzględniającego podstawę programową wychowania
przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej
formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy
oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego,
powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.
Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania
sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz
przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym
nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom
mającym odpowiednie kwalifikacje.
1) konieczność odpowiedniego ułożenia proporcji zajęć
przedszkolnych, stanowiących części składowe
realizacji programu wychowania przedszkolnego,
przy ciągłym wspieraniu rozwoju dziecka,
2) konieczność uszanowania typowych dla wieku
dziecięcego potrzeb rozwojowych,
3) konieczność uwzględniania możliwości dzieci przy
organizowaniu zajęć,
4) wykorzystywanie zabawy przy nabywaniu
umiejętności szkolnych: czytania, pisania, liczenia –
zgodnie z fizjologią pojawiania się tych procesów litery drukowane.
ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI
5) obowiązek badania, diagnozowania, obserwowania
dzieci, a także twórczego organizowania przestrzeni ich
rozwoju; systematyczne informowanie rodziców o
postępach w rozwoju dziecka,
6) współpraca z rodzicami w realizacji programu
wychowania przedszkolnego
7) dostosowanie zajęć do rytmu dnia,
8) budowanie dojrzałości szkolnej - Dojrzałość szkolna
(Informacja druk MEN– zał. 70) dla dzieci, które
w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
Znaczenie wielozmysłowego poznawania świata, rytmiki
i gimnastyki.
9) zasady przygotowania dziecka do posługiwania się
językiem obcym nowożytnym,
10) odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni,
w której poruszają się dzieci- kąciki zainteresowań: stałe
i czasowe,
ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI
11) umożliwienie dzieciom korzystania z zabawek bez
nieuzasadnionych ograniczeń czasowych,
12) stworzenie miejsc wypoczynku dla dzieci,
13) nauka prawidłowego i zdrowego spożywania
posiłków- wybór potraw i ich komponowanie,
14) podejmowanie przez dzieci czynności użytecznych,
jak prace porządkowe po posiłkach czy zabawie
Download