Zmiany w prawie o*wiatowym - Kuratorium Oświaty w Warszawie

advertisement
Zmiany w prawie oświatowym
w 2014 roku
Płock, październik 2014 roku
1
Struktura prezentacji
 tematyka
spraw zawartych w nowych aktach prawnych (przykłady)
 najistotniejsze
 zapisy,
zmiany wymagające bezzwłocznego wdrażania
które powodują konieczność wprowadzenia zmian w statutach
2
Tematyka spraw zawartych
w nowych aktach prawnych
3
Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych:
►kształcenie, wychowanie i opieka
−
podstawy programowe dla przedszkola i szkoły podstawowej
−
−
−
ramowe plany nauczania (poz. 251)
klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (poz. 1140)
indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
i indywidualne nauczanie (poz. 1157) 
−
pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(poz. 803) 
(poz. 1024)
4
Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych:
 kształcenie, wychowanie i opieka
−
−
−
−
−
−
wyjazdy terapeutyczno – edukacyjne (poz.1098)
wymagania dotyczące wychowawców wypoczynku art.92a (poz. 538)
organizowanie nauki religii i etyki (poz. 478) 
organizacja olimpiad, turniejów i konkursów (poz. 1290)
wspomaganie dzieci Polaków za granicą i dzieci migrantów (poz. 608)
organizacja krajoznawstwa i turystyki (poz. 1150)
5
Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych:
►organizacja placówek i zasad ich działania
−
−
−
−
−
−
baza danych oświatowych (poz. 1149)
dokumentacja przebiegu nauczania (poz. 1170) 
dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników (poz. 909)
dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki (poz. 902)
podręczniki i programy nauczania – UoSO (poz. 290 + poz. 811)
program „Owoce w szkole” (poz. 1151)
6
Tematyka spraw zawartych w nowych aktach prawnych:
►pragmatyka zawodowa nauczycieli
−
−
−
−
−
egzaminatorzy – wynagrodzenie (poz. 378)
egzaminatorzy (program szkolenie + ewidencja) (poz. 675)
asystent nauczyciela – UoSO (poz. 642) 
akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli (poz. 840)
kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych (poz. 784)
7
Zmiany wymagające
bezzwłocznego wdrażania
8
1. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje
tej dokumentacji
9
Dokumentacja
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1170)
obowiązuje od 3 września 2014 r.
10
Dokumentacja
 w dziennikach zajęć i dziennikach lekcyjnych odnotowane będą
adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów (§ 10 ust.2)
 w dzienniku zajęć przedszkola odnotowana będzie obecność
dziecka na zajęciach w danym dniu oraz godziny przyprowadzania
i odbierania dziecka (odstąpiono od odnotowywania obecności
dziecka na poszczególnych godzinach zajęć) (§ 3 ust.2)
11
Dokumentacja
 księgi arkuszy ocen układane będą w porządku alfabetycznym uczniów,
którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę (§ 16 ust.2 i 3)
 odstąpiono od wypełniania arkusza ocen uczniowi lub słuchaczowi, który
opuścił szkołę przed ukończeniem jednego roku nauki
(w przypadku szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły dla dorosłych
co najmniej przed ukończeniem jednego semestru) – w tych przypadkach
wydaje się zaświadczenie o przebiegu nauczania (§ 15 ust.6 i 7)
12
Dokumentacja
 rozszerzono zakres dokumentacji przebiegu nauczania, są to:
• uchwały rady dotyczące skrócenia lub przedłużenia okresu nauki
(§ 18 pkt 1 lit. b i c)
• zezwolenia dyrektora na spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki poza szkołą (§ 18 pkt 2 lit. b i c)
• zaświadczenie o przebiegu nauczania (§ 18 pkt 4)
 uregulowano kwestie bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego
dla rodziców uczniów w zakresie dotyczącym ich dzieci (§ 22 ust. 3 pkt 5)
13
2. Warunki i sposób organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach
14
Religia i etyka
Rozrządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 478)
Obowiązuje od 1 września 2014 r.
15
Religia i etyka
 życzenie rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego o uczęszczaniu
na lekcje religii będzie wyrażane w formie pisemnego oświadczenia
(oświadczenie takie nie musi być ponawiane w kolejnym roku
szkolnym, może jednak zostać zmienione) (§ 1 ust. 2)
 zapewnienie udziału w zajęciach z religii uczniom, którzy należą
do niewielkich liczebnie kościołów lub związków wyznaniowych
(może być mniej niż 7 osób) (§ 2 ust. 2)
16
Religia i etyka
 zapewnienie każdemu uczniowi, którego rodzice lub sami uczniowie
wyrażą takie życzenie, zajęcia z etyki w oparciu o programy dopuszczone
do użytku w szkole (§ 3 ust. 1), zajęcia z etyki lub religii (określonego
wyznania) są organizowane nawet dla jednego ucznia
 uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez
organy prowadzące szkoły otrzymują ocenę z religii lub etyki na
świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na
podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki (§ 9 ust. 4)
17
3. Podstawa programowa wychowania
przedszkolnego i kształcenia ogólnego
w szkołach podstawowych
18
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2014 r., poz. 803)
Obowiązuje od 1 września 2014 r.
19
Podstawa programowa
 wprowadzenie bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich dzieci
korzystających z wychowania przedszkolnego dzięki dodaniu
w podstawie programowej nowego obszaru „Przygotowanie dzieci
do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”
 nauka języka obcego może być realizowana już od roku szkolnego
2014/2015, a obowiązkowo dla dzieci pięcioletnich od roku szkolnego
2015/2016, dla wszystkich dzieci od 1 września 2017 r.
20
Podstawa programowa
w podstawie programowej dodano też obszar umożliwiający
naukę w przedszkolu języka mniejszości narodowych, języka
etnicznego i języka regionalnego
umożliwienie nauki języka obcego dzieciom z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które
realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
21
4. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne i indywidualne nauczanie
22
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowanie przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1157)
Obowiązuje od 8 września 2014 r.
23
Indywidualne
 dyrektor placówki może zwiększyć liczbę godzin zajęć indywidualnego
przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego
(za zgodą organu prowadzącego)
 w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dyrektor placówki
może (na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia) zmniejszyć
tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego przygotowania
przedszkolnego i nauczania indywidualnego
24
Indywidualne
 nauczanie indywidualne będzie można przerwać w ciągu 14 dni
od złożenia przez rodziców wniosku z zaświadczeniem lekarskim,
w którym lekarz wyrazi opinię, że stan zdrowia dziecka umożliwia
mu naukę normalnym trybem
 możliwość prowadzenia indywidualnego przygotowania
przedszkolnego przez dwóch nauczycieli
 możliwość realizacji nauczania indywidualnego (na etapie szkoły
i przedszkola) przez nauczycieli zatrudnionych w innych
placówkach niż ta, do której dziecko jest zapisane
25
5. ramowe plany nauczania (poz. 251)
 dodano ramowe plany nauczania dla kl. VI szkoły podstawowej dla
dorosłych (zał. nr 14)
6. egzaminy zewnętrzne (Dz. U. z 2013 r., poz. 520)
 sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej
 egzamin gimnazjalny
 egzamin maturalny
 obowiązuje od 1 września 2014 r.
26
Konieczność wprowadzenia
zmian w statutach szkół
27
„Art. 60.
1. Statut szkoły lub placówki publicznej powinien
określać w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania;
organ prowadzący szkołę lub placówkę;
organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje;
organizację szkoły lub placówki;
zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły lub placówki;
6) (uchylony);
7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których
uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.”
28
 uchylić w statucie szkoły zapisy dotyczące zasad rekrutacji uczniów
Zgodnie z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz. 7) uchylono w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.)
w art. 60 w ust. 1 pkt 6, mówiący o tym, że statut szkoły lub placówki
publicznej powinien określać w szczególności:
„ 6) zasady rekrutacji uczniów”
29
 zmienić zapisy dotyczące zasad organizacji nauki religii i etyki
(Dz. U. z 2014 r., poz. 478 – § 1 pkt 1) np. określić wzór druku oświadczenia
o chęci uczestniczenia w tych zajęciach, formy opieki dla uczniów
nie uczestniczących w żadnych z zajęć
 określić zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
(Dz. U. z 2014 r., poz. 642 – art.1 pkt 3)
− wydłużenie czasu pracy świetlicy
− liczebność grup (oddziały masowe, specjalne, integracyjne)
− świetlica w gimnazjum
30
 wprowadzić zapisy dotyczące zakresu obowiązków asystenta
nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 642 – art. 1 pkt 1)
 wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze
 wspiera wychowawcę świetlicy
 jest zatrudniony na zasadach określonych w Kodeksie pracy
 wprowadzić zapisy dotyczące terminu przechowywania w szkole
prac kontrolnych słuchaczy szkół dla dorosłych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1170 – § 18 pkt 3)
31
Dla przypomnienia 
32
► zmiany postanowień statutu szkoły są wprowadzane w drodze uchwały
rady szkoły lub rady pedagogicznej, a nie w formie aneksu, co w praktyce
szkolnej często się zdarza
► w przypadku, gdy liczba i jakość wprowadzanych zmian powoduje
„nieczytelność” statutu, zasadnym jest uchwalenie tekstu jednolitego,
przyjmuje się przy tym następujące reguły:
− zachowuje się pierwotną numerację tekstu statutu i uwzględnia
numerację dodaną uchwałami wprowadzającymi zmiany
− w miejsce przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej
jednostki redakcyjnej oraz słowo „uchylony”
33
Dziękuję za uwagę
34
Download