procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć religii/etyki w zespole

advertisement
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ RELIGII/ETYKI
W ZESPOLE SZKÓŁ W KLONOWEJ
1. O uczestnictwie ucznia w lekcjach religii i etyki decydują rodzice składając stosowne
oświadczenie u wychowawcy klasy w pierwszym tygodniu nauki.
2. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać
zmienione.
3.Po złożeniu oświadczenia udział ucznia w wybranych zajęciach staje się dla ucznia
obowiązkowy.
4.Oceny z religii i etyki wliczane są do średniej ocen ucznia.
5. W przypadku gdy uczeń uczęszcza zarówno na zajęcia religii jak i etyki na świadectwie
szkolnym umieszcza się ocenę dla niego korzystniejszą bez adnotacji, którego przedmiotu
dotyczy.
6. W klasach I-III szkoły podstawowej nie stosuje się oceny opisowej z "religii/etyki".
7.Jeżeli uczeń nie uczęszcza ani na zajęcia z religii ani z etyki na świadectwie szkolnym należy
wstawić kreskę ( "religia/etyka" -) bez jakichkolwiek adnotacji.
8.Uczeń zwolniony z zajęć religii/etyki ma obowiązek pozostawać na terenie szkoły w czasie
tych zajęć. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami
w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego
oświadczenia rodziców złożonego u dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego zgody.
Załącznik nr 1
Klonowa, dn. ......................
OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani wyrażamy życzenie uczestniczenia naszego dziecka
............................................................................... ucznia /uczennicy klasy ......... szkoły
podstawowej/gimnazjum ( niepotrzebne skreślić) w zajęciach z ( należy wybrać właściwą
odpowiedź):



religii
etyki
religii i etyki
Załącznik nr 2
Klonowa, dn. ....................
Dyrektor
Zespołu Szkół w Klonowej
W związku ze zwolnieniem mojej córki/syna ........................................................................
uczennicy/ucznia klasy ......... szkoły ........................... z zajęć ............................... w roku
szkolnym ............................... zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka z obowiązku
obecności w szkole w czasie, gdy są one na pierwszej lub ostatniej lekcji.
.....................................................................................................................................................
(wpisać dni tygodnia i godziny zajęć)
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo mojej córki/syna
w tym czasie poza terenem szkoły.
Download