ZASADY UCZESTNICTWA UCZNIÓW W ZAJĘCIACH: RELIGIA

advertisement
ZASADY UCZESTNICTWA UCZNIÓW W ZAJĘCIACH: RELIGIA, ETYKA
Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej
1. Lekcje religii/etyki w szkole są obowiązkowe.
2. Lekcje religii, ponieważ dotyczą prawie wszystkich uczniów, odbywają się w ciągu tygodnia i
są umieszczone w planie zajęć lekcyjnych.
3. Lekcje etyki będą odbywać się po zajęciach lekcyjnych, gdyż grupa będzie miała charakter
międzyklasowy – termin ustali dyrekcja szkoły.
4. Uczniowie nieuczęszczający na lekcji religii:
- jeżeli są to lekcje pierwsze lub ostatnie są zwolnieni z zajęć,
- jeżeli są to lekcje środkowe mają obowiązek podporządkować się ustaleniom dyrekcji.
5. Zdeklarowana wola uczestnictwa w zajęciach religii/etyki lub jednych i drugich zajęciach
wiąże się z obowiązkową obecnością dziecka na tych zajęciach oraz ocenianiem (ocena
klasyfikacyjna liczy się do średniej ocen).
6. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religia i zajęcia etyka, do średniej rocznych i
końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustalona jako średnia ocen
odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen uzyskanych z tych zajęć.
Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do
liczby całkowitej w górę.
7. Deklarację uczestnictwa w zajęciach religii/etyki rodzice składają jeden raz na cały czas nauki
w szkole.
8. Rodzice mogą w każdym momencie roku szkolnego złożyć oświadczenie u dyrektora szkoły
o rezygnacji z zadeklarowanej lekcji religii, etyki – bez podawania przyczyny.
DEKLARACJA
uczestnictwa w zajęciach religii/etyki lub religii i etyki
Rok szkolny 2016/2017
Klasa ………………….
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………..
Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami, wyrażam wolę udziału mojego dziecka w
zajęciach (proszę zaznaczyć „X” przy właściwej odpowiedzi):
 Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z religii
 Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z etyki
 Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z religii i etyki
 Nie zgłaszam swego dziecka na żadne z ww. zajęć
……………….…………………………………
( podpis rodziców lub prawnych opiekunów )
Download