Deklaracja wyboru religii lub etyki

advertisement
ORGANIZACJA LEKCJI RELIGII I ETYKI W SZKOLE
1. Lekcje religii i etyki w szkole są nieobowiązkowe.
2. Lekcje religii, ponieważ dotyczą prawie wszystkich uczniów, odbywają się w ciągu
całego tygodnia i są umieszczone w planie zajęć.
3. Lekcje etyki odbywają się przed lub po zajęciach lekcyjnych, gdyż grupa ma charakter
międzyklasowy – termin ustala nauczyciel.
4. Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii zapewniona zostanie opieka.
5. Zadeklarowana wola uczestnictwa w zajęciach religii bądź etyki wiąże się
z rozliczaniem dziecka z frekwencji na tych zajęciach oraz ocenianiem (ocena
klasyfikacyjna liczy się do średniej).
6. Rodzice mogą w każdym momencie roku szkolnego złożyć pisemne oświadczenie
o rezygnacji z zadeklarowanej lekcji religii lub etyki.
DEKLARACJA WS. ETYKI/RELIGII
W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ FUNDACJI
„ELEMENTARZ”
ROK SZKOLNY …………………
Klasa ………………….
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:…………………………………………………………….
RELIGIA/ETYKA
1. Zapoznałam -em się z powyższymi informacjami (proszę zaznaczyć „X” właściwą
odpowiedź):
Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z religii
Zgłaszam swoje dziecko na zajęcia z etyki
Nie zgłaszam swego dziecka na żadne z ww.
zajęć
…………………………………………
(podpis rodziców lub prawnych opiekunów)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards