Ogólny wzór umowy

advertisement
UMOWA nr ………
na zakup aktualizacji oprogramowania i świadczenia usługi asysty technicznej
i konserwacji dla oprogramowania Esri
Zawarta w dniu …………………………………….. pomiędzy
Gminą Olsztyn z siedzibą: Pl. Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn, reprezentowaną
przez
Pana Piotra Grzymowicza – Prezydenta Olsztyna, zwaną dalej
„Zamawiającym”, w imieniu którego działa
………………………………………………………………………….,
a firmą:
……………………………… z siedzibą przy ……………………….
NIP: ………….. ; Regon …………….., KRS ……………..
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
Pana ................................................
Pana ................................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Definicje
W niniejszej umowie, następujące wyrażenia i określenia, będą miały znaczenie
zgodnie z podanymi poniżej definicjami:
1. Producent Esri – producent Oprogramowania;
2. Oprogramowanie Esri – oprogramowanie nabyte przez Zamawiającego od
Wykonawcy na podstawie odrębnych umów;
3. Usługa asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania Esri – usługa
pomocy technicznej określona przez Producenta Esri jako usługi serwisowe i
asysta techniczna na poziomie Production Suport Oprogramowania;
4. Dzień roboczy – okres w godzinach 8.00 – 16.00 poniedziałek, 7.30 – 15.30
wtorek, środa, czwartek, piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
oraz dni wolnych od pracy Zamawiającego;
5. Błąd – oznacza wystąpienie w Oprogramowaniu Esri wady, powodującej
utrudnienie w używaniu Oprogramowania Esri lub uniemożliwienie używania
Oprogramowania Esri lub nakładające na Zamawiającego ograniczenia w
używaniu Oprogramowania Esri.
6. Aktualizacja oprogramowania – aktualizacja oprogramowania Esri do wersji
najnowszej.
§2
1. Przedmiotem umowy jest zakup aktualizacji oprogramowania i świadczenie
usługi asysty technicznej i konserwacji dla oprogramowania Esri
Nr. licencji
L.p.
Nazwa
Ilość
licencji
Okres
serwisu
2009MLA3573
1
1
2009MLA3573
2
2009MLA3573
3
2009MLA3573
4
2009MLA3573
5
2009MLA3573
6
2009MLA3573
7
2009MLA3573
8
2009MLA3573
9
2009MLA3573
10
2009MLA3573
11
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Advanced sieciowej
pierwszej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Standard sieciowej
pierwszej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Standard sieciowej
dodatkowej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Basic
sieciowej pierwszej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Basic
sieciowej dodatkowej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS Spatial
Analyst for Desktop sieciowej pierwszej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS 3D Analyst for Desktop sieciowej
pierwszej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS Data Interoperability for Desktop
sieciowej pierwszej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS Network
Analyst for Desktop sieciowej pierwszej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Desktop Basic
pojedynczej pierwszej
Serwis licencji komercyjnej ArcGIS for Server
Enterprise Standard na serwer o max. 4 rdzeniach
2009MLA3573
12
2009MLA3573
13
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
do
2013-12-31
Serwis licencji komercyjnej ArcIMS na serwer o max. 2 rdzeniach
Serwis licencji komercyjnej ArcPad
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Usługę asysty technicznej i konserwacji Wykonawca świadczyć będzie w
godzinach pracy Wykonawcy w odniesieniu do licencji ujętych w §2 ust.1.
2.
Usługa asysty technicznej będzie świadczona od dnia podpisania umowy do
31.12.2013 roku.
3.
§3
Wymagania dotyczące wykonywania Umowy
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest autoryzowanym przedstawicielem Producenta Oprogramowania
uprawnionym do świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji ,
Esri,
2) posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy,
3) zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu należytej staranności
określonej w art. 355 §2 Kodeksu Cywilnego
2. Osobami upoważnionymi przez Strony do podpisania protokołów określonych w
Umowie oraz do rozpatrywania bieżących spraw związanych z realizacją
Umowy, przy zachowaniu określonych w niej warunków, w tym terminów, są :
- ze strony Zamawiającego :……………………………
- ze strony Wykonawcy: ………………………………
§4
Usługa asysty technicznej
1. W ramach zakupu aktualizacji oprogramowania i
świadczenia usługi asysty
technicznej i konserwacji dla oprogramowania Esri przez Wykonawcę, Zamawiający
będzie miał prawo do:
a. otrzymania nowych wersji Oprogramowania Esri i udoskonaleń do wersji
bieżących Oprogramowania Esri (otrzymanie nowych edycji Oprogramowania
Esri, wydań uzupełniających, poprawek programistycznych) wraz z licencjami
bez dodatkowych opłat licencyjnych.
b. przeniesienia Oprogramowania Esri, w tym jego aktualizacji, na inną platformę
systemową wspieraną przez Producenta Esri oraz wsparcia technicznego
Zamawiającego w tym zakresie;
c. asysty technicznej i telefonicznej w zakresie problemów, oraz zgłaszania
błędów do Wykonawcy pod numer telefonu…………………….. lub przez
system supportowy Wykonawcy.
d. 72 godzinnego czasu reakcji na zgłoszone drogą telefoniczną lub przez system
supportowy
Wykonawcy
problemy
i
błędy
związane
z
eksploatacją
Oprogramowania Esri.
2. Wykonawca gwarantuje, że asysta techniczna i konserwacja dla oprogramowania
Esri
będzie
świadczona
w sposób
profesjonalny
zgodnie
ze
standardami
obowiązującymi w branży informatycznej, a niniejsza gwarancja jest ważna przez okres
90 dni od daty wykonania usług wchodzących w zakres asysty technicznej
i konserwacji o której mowa w § 7 ust. 3.
Zamawiający
zgodnej
z
wymaga
warunkami
od Wykonawcy
ogólnymi
świadczenia
Producenta
usługi
ustalonymi
w
asysty
technicznej
umowach
licencji
Oprogramowania Esri.
§5
Wady prawne
1. Wykonawca gwarantuje, że realizacja postanowień Umowy nie narusza praw
własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich.
2. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami
opartymi na twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego Oprogramowanie Esri lub
aktualizacja Oprogramowania Esri narusza jakiekolwiek prawa, o których mowa w ust.1,
Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które ma prawo
zrealizować według swojego wyboru (łącznie lub osobno):
1) prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przez
Zamawiającego wystąpienia przesłanki uprawniającej go do odstąpienia od Umowy,
2) zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia
brutto określonego w §8 Umowy oraz prawo żądania odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§6
Poufność
Wszelkie wiadomości, w których posiadanie wszedł Wykonawca przy zawieraniu
i wykonywaniu Umowy jest on zobowiązany zachować w poufności. Wykonawca
zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, po za przypadkami przewidzianymi
prawem.
§7
1. Termin wykonania umowy ustala się od dnia zawarcia niniejszej umowy
do dnia 31 grudnia 2013r.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aktualizację oprogramowania do wersji
najnowszej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacja oprogramowania
ma formę protokołu z numerami rejestracyjnymi do najnowszej wersji oprogramowania
Esri.
3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi asysty technicznej i konserwacji
oprogramowani Esri do 31 grudnia 2013r.
4. Rozwiązanie
wypowiedzenia.
niniejszej
umowy
może
nastąpić
z
30
dniowym
okresem
§8
1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie
wynosić:
.................. zł (słownie: ......................................... złotych).
Do kwoty tej zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości: .................... zł
(słownie: .................................złotych, ............................groszy ) .
§9
1. Należność przysługująca Wykonawcy zostanie zrealizowana na podstawie faktury
proforma wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru aktualizacji
oprogramowania Esri przez obie strony.
2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury proforma
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty wpływu wynagrodzenia
na rachunek Wykonawcy.
4. W przypadku nieterminowego przekazania należności wynikających z umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości.
§10
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.2. w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
1.3. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
dostarczeniu przedmiotu umowy o której mowa w §7 ust.2
1.4. za
każdą
godzinę
przekroczenia
czasu
reakcji
w
wysokości
0,01%
wynagrodzenia brutto;
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego-przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§11
1. Wykonawca uiści zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z SIWZ według wyboru
Wykonawcy.
3. Zamawiający zwraca kwotę zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
§12
1. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy strony umowy będą starały się rozwiązać
polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygał będzie
właściwy sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
§13
1. Dopuszcza się następujące zmiany w umowie:
1.1. Zmianę
stawki
podatku
VAT
należnego,
określoną
w
§
8
ust.1,
w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów,
1.2. Zmianę osób upoważnionych przez strony do podpisywania protokołów,
o których mowa w § 3 pkt 2.
§14
Umowę sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla każdej ze stron.
§15
Umowa obowiązuje z dniem podpisania.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards