kodeks-napoleona

advertisement
2
Kodeks Napoleona (KN) 1804r.
To pierwszy kodeks cywilny sensu stricto w dziejach europy.
Uchwalony w 1804r., od 1807r przyjął nazwę Kodeksu Napoleona, ze względu na znaczące,
osobiste zaangażowanie cesarza w prace nad kodyfikacją. Owo zaangażowanie Napoleona,
wpłynęło na znaczące ograniczenie elementów prawa natury w tworzonym kodeksie.
Do opracowania kodeksu Napoleon powołał trzech znanych prawników, poza Tranchet'em,
filozofem prawa natury, byli to jeszcze prawnicy rodem z reżimu przedrewolucyjnego. W sferze
szczególnego zainteresowania Napoleona leżały kwestie prawa rodzinnego i małżeńskiego, stąd też
właśnie ta cz. kodeksu nosi najdalej idące znamiona jego aktywności jak np.; patriarchalne elementy
w prawie małżeńskim - „wieczysta małoletniość żony”. Code Civil, bo tak nazywany był przed
1807 rokiem, jest arcydziełem legislacyjnym, którym zachwycali się prawnicy zarówna w czasach
jego powstania, jak i w czasach późniejszych, aż do dziś.
KN był skonstruowany na tyle elastycznie, że po wielu zmianach obowiązuje on we Francji do
dzisiaj. Kodeks Napoleona został narzucony siłą, bądź przyjęty dobrowolnie w wielu krajach
europy.
Systematyka;
Podzielony na trzy części;
I - O osobach.
II - O majątkach i różnych rodzajach własności
III - O różnych sposobach nabywania własności.
(ponad 2200 art.)
Prawo osobowe KN;
-Patriarchalny wydźwięk
-Upośledzenie swobód mężatki
-Rozległa władza rodzicielska ojca
-Prawa chroniące rodzinę, jak np. domniemanie ślubności rodzącego się dziecka, oraz zakaz
dociekania ojcostwa.
-Daleko idące upośledzenie dzieci nieślubnych.
System małżeński KN;
-świecki.
-przysięga przed urzędnikiem.
-rozwód możliwy dla każdego.
-jurysdykcja sądów cywilnych w sprawach małżeńskich
Prawo rzeczowe KN;
-modelowo realizowany liberalizm gospodarczy
-nienaruszalne prawo własności
-brak definicji „rzeczy”
-kodeks operował ogólnym pojęciem własności
Prawo zobowiązań w KN;
-nieograniczona swoboda zawiązywania kontraktów i umów w myśl zasady volenti non fit iniuria.
-”prawa pisane są dla rozważnych” , państwo nie bierze odpowiedzialności za umowy osób
prywatnych.
-od zawartych umów nie ma uchyleń
-nie każdy mógł zawierać umowy (kwestia zdolności do czynności prawnych)
Tabele - kodeksy cywilne
Kodyfikacje Oświecenia-opracowanie
Informacje uzupełniające
Kodeks Napoleona na ziemiach polskich. - Prawo
Kodeks Napoleona na ziemiach polskich.
Problem recepcji francuskiego kodeksu cywilnego w Polsce - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download