Kodeks postępowania EBIC dla wprowadzania na rynek

advertisement
www.biostimulants.eu
Aktualizacja:18listopada2014,Tłumaczonewmaju2016
KodekspostępowaniaEBICdlawprowadzanianarynekbiostymulatorów
roślin
Kontekst
Biostymulatoryroślinniewpisująsięłatwowkonwencjonalnemyślenieoprodukcji
roślinnej.Ażdoteraz,klasyfikacjeopartenasubstancjachrozdzielałyproduktyzdziedziny
nawozówsztucznychiśrodkówochronyroślin.Obecniezdajemysobiesprawę,że
pojedynczasubstancjamożeznaleźćwięcejniżjednofunkcjonalnezastosowanie,
przynoszącróżnekorzyściwzależnościodtegokiedy,wjakisposóborazwjakim
kontekściejeststosowana.1
Wostatnichlatachnaukowcydoszlidowniosku,żeróżneprocesyfizjologiczneroślin(oraz
ichmikrobiomy)sązesobąpowiązanewzłożonyiuprzednioniedostrzeżonysposób.
Właśnienatepowiązaniaoddziaływująbiostymulatoryroślin.
Doprowadziłotodozamieszanianarynkuwokółcharakteruiwpływubiostymulatorów
roślin,pogłębionegojeszczeprzezróżnicepomiędzydefinicjamikrajowymioraz
podejściemdoichregulacji.Niniejszykodekspostępowaniaprezentujezobowiązania
członkówEBICwceluwprowadzeniabiostymulatorówroślinnarynekwsposób
promującyprzejrzystośćipozwalającyrolnikomnadokonywanieświadomychwyborów
dotyczącychdodatkowychkorzyści,jakiemogąwnieśćbiostymulatorywuprawęroślin.
Naszezobowiązania
CzłonkowieEuropejskiegoStowarzyszeniaProducentówBiostymulatorów(EBIC)
niniejszymzobowiązująsię,że:
ü Naszaprodukcja,dystrybucjaiwprowadzanienarynekbiostymulatorówspełnia
wszystkieobecnieobowiązująceprzepisyiustawy,ibędziemyniezwłocznie
korygowaćjakiekolwiekodstępstwaoftejzasady.
ü Niebędziemypromowaćżadnychkorzyścinaszychproduktówpozawskazanymina
opakowaniu;wszczególnościniebędziemyprzypisywaćimżadnychbezpośrednich
skutkówwzakresieochronyroślin,któreniezostałyzarejestrowanezgodniez
obowiązującymiprzepisami.
ü
Będziemydysponowaćprzekonującymidowodaminaukowyminauzasadnienie
wszelkichstwierdzeńagronomicznychdotyczącychnaszychproduktów.2
ü Podamydopublicznejwiadomościwystarczającodokładneinformacjenatemat
1
TakiepowiązaniasąjasnookreślonewopisieZintegrowanejochronyprzedszkodnikami,załączonejdoDyrektywyUEwsprawie
zrównoważonegostosowaniapestycydów(2009/128/WE),któraobejmujepłodozmian,technikiuprawy,wybórodmianisadzonek,
zrównoważonenawożenieinawadnianie/drenażjakometodywspomagającezapobieganieizwalczanieorganizmówszkodliwych.
2
Dowodytemogąskładaćsięzliteraturyuznanychźródełnaukowychlubbadańprzeprowadzonychprzezlubnazamówienieproducenta,
zgodniezprzyjętymidobrymipraktykamidlaeksperymentówiwszelkichwytycznychopracowanychprzezEBICwceluuzasadnienia
twierdzenia.
Kodekspostępowania|Zatwierdzony|11czerwca2013|Strona2
dostępnychdowodównaukowychwceluumożliwieniadokonaniaświadomych
decyzjidotyczącychzakupuistosowaniaoraz,wraziepotrzebyudzielimywładzom
dostępudopełnychdanychznaszychbadań,zzastrzeżeniemochronydanychi
przepisówopoufności.
ü Zobowiązanianiniejszegokodeksupostępowaniabędąwdalszymciąguumacniane
poprzeznastępującedziałania:
o Kodeksbędziesystematycznieprzeglądanyiuaktualnianywraziepotrzeby,w
celuuwzględnieniaodpowiednichregulacji,rozwojumiędzyinnymi
naukowegoitechnicznego;
o Wytycznedotyczącepostępowaniabędąopartenaróżnychspecyfikacjach
technicznychiprodukcyjnych,abywspomócfirmywskutecznymrealizowaniu
ichzobowiązań,wtymwskazówkach,wjakisposóbwspieraćinformacjeo
właściwościachkonkretnegoproduktuorazwjakisposóbjeprzekazywać;
o Wstosownymczasiezostanieopracowanyznakzapewnieniajakości,który
posłużyuprawnionymproducentombiostymulatorów(członkomEBIC)do
przekazaniainteresariuszominformacjioposzanowaniuprzeznichniniejszych
zobowiązań.
Wjakisposóbrealizujemynaszezobowiązania
ü WciągutrzechmiesięcyodpodpisaniaKodeksuPostępowania(jedenzwarunków
przystąpieniadoEBIC),każdyczłonekEBICopracujeplanzapewniającyjego
przestrzeganieiprzedłożygowsekretariacieEBIC.Użytkownicy,którzynie
przedstawiliplanówzapewnieniazgodności,niebędąmogliodnowićswojego
członkostwanakolejnyrok.(FirmyprzystępującedoEBICmniejniżtrzymiesiące
przedkońcemrokuczłonkostwamogąodnowićzanimplanzostanie
przedstawiony,aleniebędąmogłyodnowićwkolejnychlatach,jeśliwaruneknie
zostaniespełniony.)
ü KażdyczłonekEBICopracujeplanzapewnieniazgodnościwewnętrznej.Plankażdej
spółkizostaniezłożonywsekretariacieEBIC.Planyzgodnościmogąobejmować
międzyinnyminastępującedziałaniauznanezaniezbędneprzezczłonka:
o (Ponowne)szkolenieodpowiednichpracownikówipartnerówwcelu
zwiększeniazrozumieniaizobowiązaniadoprzestrzeganiazasadzawartychw
niniejszymKodeksiepostępowania;
o Przeglądetykiet,prospektówmarketingowychipozostałejdokumentacjiw
celuzapewnieniaprzestrzeganiapostanowieńniniejszegoKodeksu
postępowania;
ü SekretariatEBICbędzieprowadzićdedykowanąwitrynęinternetowądotyczącą
Kodeksupostępowania,naktórejznajdąsiędalszeszczegółynatematwdrożenia
Kodeksuinajnowszewiadomościztymzwiązane:
ü www.biostimulants.eu/ebic-code-of-conduct.
ü Wprzypadkuopracowaniaznakujakości,członkowieEBICwstosownych
przypadkachmogązamieszczaćgonaswoichetykietachimateriałach
marketingowych3,wceluzakomunikowaniaswojegozobowiązaniado
przestrzeganianiniejszegoKodeksupostępowania.
3
Naprzykład,zzastrzeżeniemlokalnychregulacjidotyczącychwykorzystaniaznakówjakościnaopakowaniachietykietach.
Kodekspostępowania|Zatwierdzony|11czerwca2013|Strona2
Cosięstanie,jeślifirmynieprzestrzegająswoichzobowiązańwynikającychzniniejszego
Kodeksupostępowania?
ü RaportniezgodnościzniniejszymKodeksempostępowaniazostanieprzekazanydo
rozpatrzeniadosekretariatuEBIC.Jeślizarzutzostanieuznanyzazasadny,sprawa
zostanieprzedstawionaniezależnejkomisji(złożonejzodpowiednichpodmiotów
spozaczłonkówEBIC,powołanychprzezZarządEBIC)4dozaopiniowania.
ü Woparciuoopinięniezależnejkomisji,ZarządEBICpodejmierozmowyzdaną
spółkąwceluznalezieniawodpowiednimczasiepolubownegorozwiązaniasprawy.
ü OstatecznąsankcjązadalszenieposzanowaniepostanowieńKodeksujest
wydaleniezEBIC,zgodniezprocedurąopisanąwjejstatucie.
ü Wydalenieskutkujetakżewymogiemwycofaniaprzezproducenta(najegowłasny
koszt),wszelkichodniesieńprzestrzeganiaKodeksupostępowania(wtymtakże
ewentualnegoznakujakości)zewszystkichmateriałówinformacyjnychi
marketingowychspółki.
ü NaodpowiednichwitrynachinternetowychEBICpojawisięzwięzłeprzedstawienie
stanufaktycznego,oznajmiające,żewydalonaspółkaniestanowidłużej
sygnatariuszaKodeksupostępowaniazewzględunanieprzestrzeganiejego
postanowień.
4
WięcejinformacjinatematniezależnejkomisjiznajdąPaństwonawitryniepoświęconejKodeksowipostępowania,wymienionejw
niniejszymdokumencie.
Download