Świętoszów, dn. …. .06.2015 r. Dotyczy: postępowania w trybie

advertisement
Świętoszów, dn. …. .06.2015 r.
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę kotłowni
w kompleksach wojskowych w miejscowościach: Dobre n/Kwisą (m. Dobre n/Kwisą, Karliki,
Trzebień), Żagań (m. Żagań, Potok) wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi” – nr
postępowania 58/PN/2015
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA
Działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.) zawiadamia się, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły
zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań i udzieloną odpowiedź:
Pytanie 1:
Analizując zapisy SIWZ dotyczące zatrudnienia obsługi kotłowni, dochodzimy do wniosku, że
Zamawiający wymaga by Wykonawca zatrudniał osoby na umowę o pracę. Prosimy
o jednoznaczne doprecyzowanie czy Zamawiający faktycznie wymaga zatrudnienia obsługi
kotłowni na podstawie Kodeksu Pracy? Jeśli nie, to prosimy o wykreślenie odpowiednich
zapisów dotyczących wymaganej liczby osób oraz godzin obsługi w skali tygodnia i zastąpienie
ich zapisem np.” ilość pracowników niezbędna do prawidłowego zrealizowania usługi”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób do obsługi kotłowni na podstawie Kodeksu Pracy.
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ dotyczące wymaganej ilości osób i godzin pracy do
obsługi:
W Dziale III „Opis przedmiotu zamówienia” zmienia się treść:
pkt. 2 część I otrzymuje następujące zmienione brzmienie:
Minimalna ilość osób do obsługi kotłowni nr 1, 3, 4, 5, 6, 12 GZ Dobre n/Kwisą
w załączonej tabeli
WYKAZ PRACOWNIKÓW DO OBSŁUGI KOTŁOWNI
GZ DOBRE N/KWISĄ
Lp.
Termin realizacji umowy: 30.09.2015 - 30.09.2016 r.
Ilość osób
Palacze
Wyszczególnienie
Obsługa ciągła
W czasie
rozpalania kotłów
1
2
1. W okresie sezonu grzewczego
3
4
1
2
3
4
5
Kotłownia nr 1
Kotłownia nr 3
Kotłownia nr 5
Kotłownia nr 6
Kotłownia nr 4
1 na zmianę
2
1 na zmianę
2
1 na zmianę
2
6
Kotłownia nr 12
1 na zmianę
2
Nadzór
5
1
2. Poza sezonem grzewczym - podawanie czynnika grzewczego na potrzeby c.w.u. i cele
technologiczne
1
Kotłownia nr 4
1 na zmianę
2
2
Kotłownia nr 12
1 na zmianę
2
1
pkt. 2 część II otrzymuje następujące zmienione brzmienie:
Minimalna ilość osób do obsługi kotłowni nr 1,2,4 Żagań, kotłowni nr 11 Potok
w załączonej tabeli:
WYKAZ PRACOWNIKÓW DO OBSŁUGI KOTŁOWNI
GZ ŻAGAŃ
Termin realizacji umowy: 30.09.2015 - 30.09.2016 r.
Ilość osób
Lp.
Wyszczególnieni
e
Palacze
Obsługa
ciągła
1
2
3
1. W okresie sezonu grzewczego
1
W czasie
rozpalani
a kotłów
4
Konserwato
r
Załadunek
opału
na zmianie
porannej
5
6
Nadzór
7
Kotłownia nr 1
4 na
4
1
2
zmianę
2
Kotłownia nr 2
1 na
2
1
zmianę
3
Kotłownia nr 4
1 na
2
zmianę
4
Kotłownia nr 11
2 na
2
1
zmianę
2. Poza sezonem grzewczym - podawanie czynnika grzewczego na potrzeby c.w.u. i cele
technologiczne
2
Kotłownia nr 2
1 na
2
1
zmianę
Pytanie 2
Po ogłoszeniu przetargu na usługę obsługi kotłowni, zrobiliśmy rozeznanie rynku lokalnego,
dając ogłoszenie o palaczy do Internetu oraz prasy, rozmawialiśmy z obecnie obsługującymi
kotłownię. Z pozyskanych informacji dowiedzieliśmy się, iż istnieje niedobór pracowników
z odpowiednimi kwalifikacjami oraz jest brak chętnych do uzyskania kwalifikacji do obsługi
kotłowni. Obawiamy się, że przystępując do realizacji usługi nie będzie można zatrudnić
odpowiedniej liczby osób lub istniej prawdopodobieństwo, że w trakcie sezonu grzewczego
część pracowników zrezygnuje z pracy a zatrudnienie nowych będzie niemożliwe. Czy
Zamawiający będzie egzekwował wraz z konsekwencjami określonymi w umowie od
Wykonawcy zatrudnienie zgodnie z wymagana ilością w SIWZ pomimo że Wykonawca będzie
legitymował się ogłoszeniami danymi z do Urzędu Pracy oraz do prasy lokalnej
i ogólnokrajowej itd. … o zatrudnieniu palaczy a pomimo to nie będzie chętnych do pracy?
Odpowiedź:
Wykonawca musi spełnić wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z wymaganą ilością
zawartą w SIWZ.
Pytanie 3
Czy Zamawiający posiada na każdej kotłowni pomieszczenia przeznaczone dla palaczy na cele
socjalne takie jak: jadalnie, szatnie, toalety oraz prysznice o odpowiednim metrażu,
i wysokościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z 2007 r. nr 49 poz. 330 z 2008 r. nr 108 poz. 690). Czy
Zamawiający legitymuje się dopuszczeniem odpowiednich instytucji (Sanepid oraz PIP) w/w
pomieszczeń do użytku przez obsługę kotłowni.
Odpowiedź:
Każda przewidziana w zamówieniu obsługa kotłowni ma zapewnione pomieszczenia socjalne
z toaletą i prysznicem. Wspomniane pomieszczenia są poddane cyklicznym kontrolom
wewnętrznych i spełniają wymagane normy.
Pytanie 4
W SIWZ rozd.III pkt.5 w zakresie Obowiązki Wykonawcy ppkt. 11) czytamy: „Dokonywanie
napraw z materiałów wykonawcy urządzeń zainstalowanych w kotłowni: taśmociągi do
transportu węgla, szlaki, pompy obiegowe, automaty do podawania opału przy kotłach …”
w kotłowniach w państwa obiektach znajdują się urządzenia wieloletnie mocno
wyeksploatowane, ulegające częstym awariom. Proponujemy określenie górnej wartości
kosztów (np. 300 zł) do której może być usunięta awaria obciążająca Wykonawcę, wynikająca
ze zmęczenia materiału lub zużycia technicznego urządzeń podczas bieżącej eksploatacji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na takie zmiany zapisów SIWZ.
Pytanie 5
Czy Zamawiający żąda aby wszystkie osoby wykonujące usługę obsługi kotłowni (palacze,
pomocnicy, nadzór) były zatrudnione na umowę o pracę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługę obsługi kotłowni
(palacze, pomocnicy, nadzór) aby były zatrudnione na umowę o pracę.
Pytanie 6
Czy Zamawiający wyraża zgodę przed przekazaniem kotłowni wykonawcy na wymóg kontroli
Inspekcji Pracy oraz Sanepidu pomieszczeń socjalnych. Co w przypadku gdy któraś
z wymienionych instytucji nie dopuści ich do eksploatacji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. Wspomniane pomieszczenia są poddane cyklicznym
kontrolom wewnętrznych i spełniają wymagane normy.
Pytanie 7
Czy Zamawiający ujął w szacowaniu wartości zamówienia koszty zatrudnienia w godzinach
nocnych i nadliczbowych, gdyż zatrudnienie obsługi na umowę o pracę wymusza na
pracodawcy zastosowanie dodatków płacowych do wynagrodzenia podstawowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługę obsługi kotłowni
(palacze, pomocnicy, nadzór) aby były zatrudnione na umowę o pracę. Szacowanie kosztów
zamówienia należy do Zamawiającego, dokonywane jest ono na podstawie aktualnych cen
usługi.
Pytanie 8
Czy Zamawiający zapewni szafki dla pracowników na odzież czysta i brudna w odpowiednich
ilościach adekwatnych do żądań Zamawiającego, co do ilości zatrudnionych osób na daną
kotłownię np.: kotłownia GZ Żagań 35 osób i 2x więcej szafek.
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 9
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia żąda zatrudnienia 1 osoby
nadzorującej, co jest niewystarczające w przypadku zatrudnienia obsługi kotłowni na umowę o
pracę ponieważ nadzór w tym przy przypadku musi być stały. Ile osób należy zatrudnić do
nadzoru na 1 kotłownie?
Odpowiedź:
W specyfikacji podano minimalną ilość osób wymaganą przez Zamawiającego. Nadzór nad
pracą kotłowni nie ma charakteru stałej obecności przy pracy a jedynie koordynacji pracy
personelu, kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego, zapewnieniu materiałów i sprzętu
niezbędnej do pracy, kontroli pracy i organizowaniu prac przy usuwaniu awarii. Zamawiający
nie stawia wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługę obsługi kotłowni (palacze,
pomocnicy, nadzór) aby były zatrudnione na umowę o pracę.
Pytanie 10
Biorąc pod uwagę „stan obecny” ( realizowaliśmy usługi) wiemy, iż pozyskanie wymaganych
przez Zamawiającego liczby osób na danej kotłowni jest niemożliwe ze względu na brak
chętnych do pracy. Dlatego prosimy o zmianę zapisu:
„Dla CZĘŚCI nr I (GZ Dobre n/Kwisą):
a) 1 osoba nadzorująca obsługę kotłowni posiadająca Świadectwo Kwalifikacji Serii D
grupa 2 pkt. 1.2.10,
b) 18 osób (kotłownie nr 1,3 - 4 osoby, kotłownie nr 5,6 - 4 osoby, kotłownia nr 4 -5 osób,
kotłownia nr 12 – 5 osób) wykonujących obsługę kotłowni posiadających…
„Dla CZĘŚCI nr II (GZ Żagań):
a) 1 osoba nadzorująca obsługę kotłowni posiadająca Świadectwo Kwalifikacji Serii D
grupa 2 pkt. 1.2.10,
b) 1 osoba konserwator – elektryk posiadająca Świadectwo Kwalifikacji Serii E grupa do
1KV,
c) 3 osoby do załadunku opału,
d) 30 osób (kotłownie nr 1 - 12 osób, kotłownia nr 2 - 5 osób, kotłownia nr 4 -4 osoby,
kotłownia nr 11 – 9 osób) wykonujących obsługę kotłowni”
na: „w przypadku niemożliwości zatrudnienia przez wykonawcę odpowiedniej ilości osób
żądanych przez Zamawiającego (brak chętnych) powinien wykonawca zapewnić odpowiednią
liczbę osób do zapewnienia ciągłości pracy kotłowni”.
Odpowiedź:
Zamawiający w Dziale V „warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków” zmienia się treść:
pkt.1 ppkt.3 lit.b otrzymuje następujące zmienione brzmienie:
osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi
odpowiednimi do funkcji jakie im zostaną powierzone – zgodnie z poniższym wykazem:
DLA CZĘŚCI NR I (GZ Dobre n/Kwisą)
a)
b)
osoba nadzorująca obsługę kotłowni posiadająca Świadectwo Kwalifikacyjnych Serii D
grupa 2 pkt. 1.2.10,
osoby wykonujące obsługę kotłowni posiadający:
 Świadectwo Kwalifikacyjne Serii E grupa 2 pkt. 1.2.10. zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz.828)
i
 uprawnienia do obsługi żurawika typu ŻP 160 (C) – w kotłowni nr 4 Karliki, uprawnienia te
powinni posiadać wszyscy palacze obsługujący tą kotłownię
DLA CZĘŚCI NR II (GZ Żagań):
a)
b)
c)
osoba nadzorująca obsługę kotłowni posiadająca Świadectwo Kwalifikacyjnych Serii D
grupa 2 pkt. 1.2.10
osoba konserwator - elektryk posiadająca Świadectwo Kwalifikacyjnych Serii E grupa do
1KV,
osoby wykonujące obsługę kotłowni posiadający:
 Świadectwo Kwalifikacyjne Serii E grupa 2 pkt. 1.2.10 zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz.828)
i
 uprawnienia do obsługi żurawika typu ŻP 160 (C) – w kotłowni nr 2 Żagań, kotłowni nr 11
Potok, uprawnienia te powinni posiadać wszyscy palacze obsługujący te kotłownie.
Pytanie 11
Ile Zamawiający przeznaczył na poszczególne zadania? Czy kwoty te obliczane są na podstawie
najniższego wynagrodzenia t. 1750,00 zł brutto, czy na podstawie realnych stawek, które są
obecne na rynku przy obsłudze kotłowni (palacze są pracownikami wykwalifikowanymi
i zatrudnienie ich na najniższej krajowej nie jest możliwe).
Odpowiedź:
Zamawiający przeznaczył na realizację poszczególnych zadań następujące kwoty:
- zadanie nr 1 (Dobre n/Kwisą) – 469 122,00 zł brutto
- zadanie nr 2 (Żagań) – 527 178,00 zł brutto
Kwoty te zostały oszacowane na podstawie aktualnych cen usługi.
Pytanie 12
Czy wykonawca na zastępstwo musi zatrudniać osoby na umowę o pracę czy umowę cywilno –
prawną. Co w przypadku gdy zachoruje więcej palaczy niż będziemy w stanie zatrudnić na
zastępstwo. Czy ilość godzin, której dany palacz nie może przepracować (40 godzin
maksymalnie) będzie nadal wymagana.
Odpowiedź:
Forma zatrudnienia pracowników leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie stawia
wymogu zatrudnienia osób wykonujących usługę obsługi kotłowni (palacze, pomocnicy,
nadzór) aby były zatrudnione na umowę o pracę.
Pytanie 13
Czy Zamawiający pokryje wykonawcy różnice pomiędzy rzeczywistymi kosztami pracodawcy
poniesionym w okresie przestoju kotłowni. Jeśli nie, prosimy o podanie szczegółowych ilości
dni i godzin oraz konkretnych daty ewentualnych przestoi?
Odpowiedź:
Zamawiający nie pokryje kosztów przestojów w pracy kotłowni. Do Wykonawcy należy
oszacowanie kosztów w celu złożenia oferty. Zamawiający nie jest w stanie podać bardziej
szczegółowych informacji dotyczących terminów pracy kotłowni niż te zawarte w SIWZ.
Pytanie 14
Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie podwykonawców. Co w przypadku, gdy
podwykonawcy będą samo zatrudnieni (własna działalność gospodarcza i nie obowiązuje ich
Kodeks Pracy)?
Odpowiedź:
Forma zatrudnienia pracowników leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający żąda od
Wykonawcy wypełnienia warunków umowy wraz z SIWZ.
Pytanie 15
Co w przypadku gdy wykonawca będzie sam chciał obsługiwać kotłownie? Czy Zamawiający
również nie zezwala na wykonanie usługi własnymi siłami przez wykonawcę (praca w kotłowni
„non-stop”, dozór kotłowni przez wykonawcę)?
Odpowiedź:
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi obsługi kotłowni - §1 ust 1
umowy. Jest rzeczą oczywistą że Wykonawca może wykonać to zadanie siłami własnymi.
W Dziale III „opis przedmiotu zamówienia” zmienia się treść:
pkt. 5 ppkt. 17 otrzymuje następujące zmienione brzmienie:
W sezonie grzewczym przedstawienie Zamawiającemu w terminie 5 dni przed rozpoczęciem
każdego miesiąca harmonogramu pracy obsługi dla każdej kotłowni (dla zadania nr 1 Dobre
n/Kwisą w kotłowniach nr 1, 3, 5, 6 harmonogramy dla zespołu obsługującego 2 kotłownie).
Harmonogram powinien zawierać nazwiska osób na każdej zmianie w okresie miesiąca. Dla
kotłowni nr 2 w Żaganiu harmonogramy winny być dostarczane przez cały okres trwania
umowy. W przypadku zmian harmonogramu Wykonawca powinien zgłosić je niezwłocznie
przedstawicielowi Zamawiającego. Niedostarczenie harmonogramów w terminie lub praca
zespołów niezgodnie z dostarczonymi harmonogramami (bez zgłoszenia tego faktu
Zamawiającemu) będzie podstawą do naliczenia kar umownych.
Niniejsza zmiana SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez
zmian. Zmiany treści SIWZ powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym
w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej. Zamawiający dokonaną zmianę SIWZ zamieścił
w dniu 18.06.2015 r. na stronie www.43wog.wp.mil.pl.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Dowódca Jednostki Wojskowej nr 5350
z upoważnienia
Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
wz. Agnieszka Sułkowska
Download