Instrumenty pochodne

advertisement
Warszawa, 6 lipca 2012 r.
Rynek instrumentów pochodnych w czerwcu 2012 r.
KOMUNIKAT PRASOWY
W czerwcu wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi
wyniósł 1,25 mln sztuk i był to najwyższy wolumen obrotu odnotowany w
bieżącym roku
Wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi w okresie
styczeń – czerwiec 2012 wyniósł 5,95 mln sztuk
Liczba otwartych pozycji na koniec czerwca wyniosła 161,1 tys.
Kontrakty na WIG20
W czerwcu wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 1,0 mln
kontraktów i był to najwyższy wolumen obrotu odnotowany na koniec miesiąca w
tym roku;
W okresie styczeń – czerwiec 2012 roku wolumen obrotu kontraktami
terminowymi na indeks WIG20 wyniósł 5,1 mln sztuk;
Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec czerwca wyniosła 98,2
tys. kontraktów. Jest to bardzo zbliżony poziom do tego, który odnotowano na
koniec czerwca 2011 roku.
Opcje
W czerwcu wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 65,3 tys. opcji. Był
to najlepszy jak dotąd miesiąc pod względem wolumenu obrotu w bieżącym roku;
W okresie styczeń – czerwiec 2012 roku wolumen obrotu opcjami wyniósł 297,7
tys. sztuk;
Na koniec czerwca liczba otwartych pozycji na tym instrumencie wyniosła 26,5
tys. opcji.
Kontrakty na akcje
W czerwcu do obrotu zostały wprowadzone kontrakty terminowe dla nowego
instrumentu bazowego: akcji spółki SYNTHOS SA. Obecnie oferta GPW obejmuje
kontrakty terminowe na akcje 23 spółek;
Wolumen obrotu kontraktami na akcje w czerwcu wyniósł 38,9 tys. kontraktów;
Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec czerwca wyniosła 8,7 tys.
kontraktów;
Kontraktami na akcje o najwyższym miesięcznym wolumenie obrotu były:
LP
1.
2.
3.
4.
5.
Instrument bazowy
KGHM SA
PKN ORLEN SA
PKOBP SA
PETROLINVEST SA
GRUPA LOTOS SA
Wolumen obrotu (w szt.) w czerwcu br.
8 417
6 656
6 430
5 632
2 715
Kontrakty na waluty
Wolumen obrotu kontraktami walutowymi wyniósł w czerwcu 113,4 tys.;
Najbardziej popularnym kontraktem walutowym w czerwcu był kontrakt na kurs
USD/PLN. Wolumen obrotu tą klasą kontraktu walutowego wyniósł 97 tys.
kontraktów, co stanowiło 85% wolumenu obrotu wszystkimi kontraktami
walutowymi;
Liczba otwartych pozycji na koniec czerwca wyniosła 16,4 tys. kontraktów.
Więcej informacji statystycznych w tabeli nr 1 oraz na wykresach nr 1 i 2.
###
Instrumenty pochodne są najskuteczniejszym narzędziem, które można wykorzystać w
zarządzaniu określonych rodzajów ryzyka. Indeksowe oraz akcyjne instrumenty
pochodne mogą być wykorzystane do zarządzania ryzykiem rynkowym np. w celu
ochrony posiadanego portfela akcji przed spadkiem jego wartości. Korzystając z
walutowych kontraktów terminowych można zabezpieczyć ryzyko niekorzystnych zmian
danego kursu walutowego. Instrumenty te mogą być, zatem wykorzystywane np. przez
podmioty posiadające określone pozycje walutowe w odniesieniu się do kursów
walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN. Na szczególna uwagę zasługują opcje
charakteryzujące się bardzo dużą elastycznością w zakresie tworzenia strategii
zabezpieczających. Na GPW notowane są opcje wygasające w 4 terminach a w ramach
każdego terminu dostępnych jest wiele serii opcji kupna i sprzedaży o różnych kursach
wykonania. Mnogość dostępnych instrumentów sprawia, że możliwości w zakresie
strategii zabezpieczania są bardzo duże. Przy wykorzystaniu opcji mogą być tworzone
strategie zabezpieczające różne rynkowe scenariusze oraz charakteryzujące się różną
wysokością kosztu tego zabezpieczenia.
Instrumenty pochodne są również skutecznym narzędziem inwestycyjnym. Umożliwiają
osiąganie zysków zarówno na wzrostach jak i spadkach wartości instrumentu bazowego.
Inwestycje w instrumenty pochodne charakteryzuje duża dźwignia finansowa. Również w
tym przypadku na szczególną uwagę zasługują opcje oraz ich elastyczność. Przy
wykorzystaniu opcji możliwe jest nie tylko inwestowanie w oczekiwaną zmianę wartości
instrumentu bazowego, ale również np. zmianę zmienności na rynku. Szczególnym
przypadkiem strategii inwestycyjnych są realizowane głównie przez inwestorów
instytucjonalnych strategie arbitrażowe.
###
Tabela nr 1
Wolumeny obrotów (z uwzględnieniem transakcji pakietowych):
W czerwcu 2012 r.
W okresie styczeń-czerwiec 2012 r.
W okresie ostatnich 12 miesięcy (lipiec 2011 r. - czerwiec 2012 r.)
Liczba otwartych pozycji (LOP) na koniec czerwca 2012 roku.
LOP
WOLUMEN OBROTU
(szt.)
(szt.)
CZERWIEC
ZMIANA
LP
5
INSTRUMENT
KONTRAKTY
NA WIG20
KONTRAKTY
NA mWIG40
KONTRAKTY
NA AKCJE
KONTRAKTY
NA WALUTY
OPCJE NA
WIG20
6
JEDNOSTKI
INDEKSOWE
NA WIG20
1
2
3
4
RAZEM
2012
2011
OSTATNIE
12 MIESIĘCY
STYCZEŃ-CZERWIEC
(%)
ZMIANA
2012
2011
(%)
(VII'11 VI'12)
ZMIANA
na koniec CZERWCA
(%)
2011
ZMIANA
2012
2011
(%)
1 021 297
1 076 856
-5,16%
5 058 805
6 267 020
-19,28%
12 434 067
13 642 282
-8,86%
98 174
98 623
-0,46%
1 262
2 721
-53,62%
7 643
14 921
-48,78%
22 161
29 439
-24,72%
300
874
-65,68%
38 929
57 639
-32,46%
268 408
351 733
-23,69%
654 417
737 742
-11,29%
8 708
9 196
-5,31%
18 138 525,25%*
300 395*
68 815
336,53%*
431 070*
199 490
116,09%*
16 441*
3 818
330,62%*
113 407*
65 316
89 729
-27,21%
297 730
508 079
-41,40%
687 452
897 801
-23,43%
26 508
72 591
-63,48%
6 033
4 025
49,89%
17 118
26 636
-35,73%
40 522
50 040
-19,02%
11 008
12 631
-12,85%
1 246 244 1 249 108
-0,23%
5 950 099
7 237 204
-17,78%
14 269 689 15 556 794
-8,27%
161 139
197 733
-18,51%
Źródło: dane GPW
* od 1 maja 2012 roku nastąpiła zmiana standardu wszystkich notowanych kontraktów walutowych. Zmiana dotyczy jednostki transakcyjnej (wielkości
kontraktu), która została dziesięciokrotnie pomniejszona. Wg nowych zasad na jeden kontrakt terminowy przypada 1.000 jednostek danej waluty
(USD, EUR, lub CHF) zamiast 10.000 przed zmianą. Zanotowany w czerwcu br. istotny wzrost wolumenu obrotu oraz liczby otwartych pozycji na tym
instrumencie jest głównie efektem tej właśnie zmiany. Zwracamy uwagę, że wielkość jednego kontraktu na waluty przed zmianą jest odpowiednikiem
10 kontraktów po zmianie.
Wykres nr 1
Roczny wolumen obrotów (transakcje sesyjne oraz pakietowe) w okresie 1998 – VI 2012
r. wszystkimi instrumentami pochodnymi notowanymi na giełdzie (w mln sztuk
instrumentów).
13,89
14,72
15,56
12,60
9,90
6,73
5,95
5,65
3,78
4,39
3,42
3,73
1,52
0,02
0,21
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
I-VI
Źródło: dane GPW
Wykres nr 2
Liczba otwartych pozycji na koniec roku oraz na koniec czerwca 2012 r. na wszystkich
instrumentach pochodnych łącznie (w tys. sztuk instrumentów).
181,4
161,1
144,2
145,2
89,2
85,0
70,7
47,1
0,7
5,4
12,0
43,7
46,0
47,0
17,2
Źródło: dane GPW
4
Zespół ds. Relacji z Mediami
Anna Wiśniewska, Tel.+48 22 537 77 17, +48 607 774 060, [email protected]
Marta Grajeta, Tel. +48 22 537 77 66, +48 603 369 699, [email protected]
Olga Chądzeńska, Tel. +48 22 537 78 99, +48 603 366 808, [email protected]
Martyna Makiel, Tel. +48 22 537 7089, +48 605 470 938, [email protected]
Download