pobierz - BS.NET

advertisement
Warszawa, 5 czerwca 2013 r.
Rynek instrumentów pochodnych w maju 2013 r.
KOMUNIKAT PRASOWY

W maju 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 875,0
tys. sztuk

Liczba otwartych pozycji na koniec maja 2013 roku wyniosła 254,5 tys. sztuk
Kontrakty na WIG20


W maju 2013 roku wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 541,0 tys.
kontraktów;
Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec maja 2013 roku wyniosła 117,4 tys.
kontraktów.
Opcje


W maju 2013 roku wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 78,7 tys. opcji. Stanowiło
to wzrost o 40,2% w porównaniu do maja ubiegłego roku. Od początku roku wolumen wyniósł
317,3 tys. opcji co stanowi wzrost o 36,5% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego
roku;
Na koniec maja 2013 roku liczba otwartych pozycji wyniosła 63,7 tys. opcji: o 49,5% więcej niż
na koniec maja 2012 roku;
Kontrakty na akcje



Wolumen obrotu kontraktami na akcje w maju 2013 roku wyniósł 51,4 tys. kontraktów co
stanowi wzrost o 16,6% w stosunku do maja 2012 roku. Od początku roku wolumen obrotu
wyniósł 313,2 tys. kontraktów co stanowi wzrost o 36,5% w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku;
Liczba otwartych pozycji na koniec maja 2013 roku wyniosła 13,5 tys. kontraktów.
Kontraktami na akcje o najwyższym miesięcznym wolumenie obrotu były:
Lp. Instrument bazowy
1.
2.
3.
4.
5.
PKO BP SA
KGHM S.A.
PKN ORLEN SA
PZU SA
GRUPA LOTOS SA
Wolumen obrotu (w szt.) w maju 2013 r.
15 704
13 100
9 741
2 888
2 307
Kontrakty na waluty



Wolumen obrotu kontraktami walutowymi wyniósł w maju 2013 roku 199,1 tys. kontraktów*;
Najbardziej popularnym kontraktem walutowym w maju 2013 roku był kontrakt na kurs
USD/PLN. Wolumen obrotu tą klasą kontraktu walutowego wyniósł 176,3 tys. kontraktów, co
stanowiło 88,6% wolumenu obrotu wszystkimi kontraktami walutowymi;
Liczba otwartych pozycji na koniec maja 2013 roku wyniosła 47,9 tys. kontraktów.
Biuro Public Relations:
Błażej Karwowski - Dyrektor, Rzecznik Prasowy GPW: +48 22 537 74 71, [email protected]
Anna Wiśniewska: +48 22 537 77 17, +48 607 774 060, [email protected]
Olga Chądzeńska: +48 22 537 78 99, +48 603 366 808, [email protected]
Marta Grajeta: +48 22 537 77 66, +48 603 369 699, [email protected]
Martyna Makiel: +48 22 537 7089, +48 605 470 938, [email protected]
Więcej informacji statystycznych znajduje się w tabeli nr 1 oraz na wykresach nr 1 i 2.
* W dniu 1 maja 2012 r. została dokonana zmiana standardów walutowych kontraktów terminowych, zgodnie z którą
wielkość tych kontraktów została pomniejszona 10-krotnie.
****
Instrumenty pochodne są najskuteczniejszym narzędziem w zarządzaniu określonymi rodzajami ryzyka. Indeksowe
oraz akcyjne instrumenty pochodne mogą być wykorzystane do zarządzania ryzykiem rynkowym, na przykład w celu
ochrony posiadanego portfela akcji przed spadkiem jego wartości. Korzystając z walutowych kontraktów terminowych,
można zabezpieczyć ryzyko niekorzystnych zmian danego kursu walutowego. Instrumenty te mogą być zatem
wykorzystywane na przykład przez podmioty posiadające określone pozycje walutowe w odniesieniu do par
walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN. Na szczególną uwagę zasługują opcje, charakteryzujące się bardzo
dużą elastycznością w zależności od tworzonych strategii zabezpieczających. Na GPW notowane są opcje
wygasające w 4 terminach, a w ramach każdego terminu dostępnych jest wiele serii opcji kupna i sprzedaży o
różnych kursach wykonania. Przy wykorzystaniu opcji mogą być tworzone strategie zabezpieczające różne rynkowe
scenariusze oraz charakteryzujące się różną wysokością kosztu tego zabezpieczenia.
Instrumenty pochodne są również skutecznym narzędziem inwestycyjnym. Umożliwiają osiąganie zysków zarówno
przy wzrostach jak i spadkach wartości instrumentu bazowego. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z dużą
dźwignią finansową. Również w tym przypadku, na szczególną uwagę zasługują opcje ze względu na mnogość
zastosowań. Przy wykorzystaniu opcji możliwe jest nie tylko inwestowanie w oczekiwany wzrost lub spadek wartości
instrumentu bazowego, ale również we wzrost lub spadek zmienności na rynku. Szczególnym przypadkiem strategii
inwestycyjnych są realizowane głównie przez inwestorów instytucjonalnych strategie arbitrażowe.
Biuro Public Relations:
Błażej Karwowski - Dyrektor, Rzecznik Prasowy GPW: +48 22 537 74 71, [email protected]
Anna Wiśniewska: +48 22 537 77 17, +48 607 774 060, [email protected]
Olga Chądzeńska: +48 22 537 78 99, +48 603 366 808, [email protected]
Marta Grajeta: +48 22 537 77 66, +48 603 369 699, [email protected]
Martyna Makiel: +48 22 537 7089, +48 605 470 938, [email protected]
Tabela nr 1 Wolumeny obrotów (z uwzględnieniem transakcji pakietowych):



W maju 2013 r.
W okresie czerwiec 2012 - maj 2013 r.
Liczba otwartych pozycji (LOP) na koniec maja 2013 r.
LICZBA
Lp.
WOLUMEN OBROU
OTWARTYCH
(szt.)
POZYCJI
MAJ
INSTRUMENT
ZMIANA
ZMIANA
2013
2012
STY-MAJ
2013
STY-MAJ
2012
(%)
(%)
1
KONTRAKTY NA WIG20
2
KONTRAKTY NA mWIG40
3
KONTRAKTY NA AKCJE
4
KONTRAKTY NA WALUTY
5
OPCJE NA WIG20
6
JEDNOSTKI INDEKSOWE
RAZEM
ZMIANA
OSTATNIE
12 MIESIĘCY
(CZERWIEC
2012-MAJ
2013)
NA KONIEC MAJA
2012
(%)
ZMIANA
2013
2012
(%)
540 967
931 075
-41,90%
3 266 206
4 037 508
-19,10%
8 305 738
9 077 040
-8,50%
117 379
110 341
6,38%
3 204
1 196
167,89%
12 936
6 381
102,73%
20 603
14 048
46,66%
849
241
252,28%
51 406
44 105
16,55%
313 241
229 479
36,50%
624 092
540 330
15,50%
13 544
14 683
-7,76%
199 074
116 667
70,63%
1 099 183
186 988
487,84%
1 873 130
960 935
94,93%
47 922
23 914
100,39%
78 710
56 160
40,15%
317 348
232 414
36,54%
800 298
715 364
11,87%
63 713
49 482
28,76%
1 635
3 019
-45,84%
3 810
11 085
-65,63%
21 335
28 610
-25,43%
11 082
13 505
-17,94%
874 996
1 152 222
-24,06%
5 012 724
4 703 855
6,57%
11 645 196
11 336 327
2,72%
254 489
212 166
19,95%
*W dniu 1 maja 2012 r. została dokonana zmiana standardów instrumentu kontraktów walutowych, zgodnie z którą wielkość tych kontraktów została pomniejszona 10-krotnie.
Biuro Public Relations:
Błażej Karwowski - Dyrektor, Rzecznik Prasowy GPW: +48 22 537 74 71, [email protected]
Anna Wiśniewska: +48 22 537 77 17, +48 607 774 060, [email protected]
Olga Chądzeńska: +48 22 537 78 99, +48 603 366 808, [email protected]
Marta Grajeta: +48 22 537 77 66, +48 603 369 699, [email protected]
Martyna Makiel: +48 22 537 7089, +48 605 470 938, [email protected]
Wykres nr 1 Roczny wolumen obrotów (transakcje sesyjne oraz pakietowe) w okresie 1998 – maj 2013
wszystkimi instrumentami pochodnymi notowanymi na giełdzie (w mln sztuk).
13.89
14.72
15.56
12.60
11.34
9.90
6.73
5.65
3.78 3.42
4.39
5.01
3.73
1.52
0.02 0.21
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
I-V
Wykres nr 2 Liczba otwartych pozycji na koniec danego roku oraz na koniec maja 2013 na wszystkich
instrumentach pochodnych łącznie (w tys. sztuk).
254.5
181.4
144.2
145.2
147.9
89.2
85.0
70.7
47.1 43.7 46.0 47.0
0.7
5.4
12.0 17.2
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(V)
Biuro Public Relations:
Błażej Karwowski - Dyrektor, Rzecznik Prasowy GPW: +48 22 537 74 71, [email protected]
Anna Wiśniewska: +48 22 537 77 17, +48 607 774 060, [email protected]
Olga Chądzeńska: +48 22 537 78 99, +48 603 366 808, [email protected]
Marta Grajeta: +48 22 537 77 66, +48 603 369 699, [email protected]
Martyna Makiel: +48 22 537 7089, +48 605 470 938, [email protected]
Download