załacznik do scenariusza lekcji zabawa w giełdę

advertisement
DROGA SPÓŁKI
NA GIEŁDĘ
załącznik nr 1 do scenariusza lekcji
Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych
Formy organizacyjno - prawne
przedsiębiorstw
PRZEDSIĘBIORSTWA
firma jednoosobowa
spółdzielnia
przedsiębiorstwa
państwowe
SPÓŁKI
OSOBOWE
KAPITAŁOWE
cywilna
Z O. O.
jawna
AKCYJNA
komandytowa
partnerska
komandytowo - akcyjna
Najważniejsze etapy,
które należy pokonać?



emitentem akcji notowanych na Giełdzie
może być jedynie podmiot będący spółką
akcyjną lub komandytowo-akcyjną,
Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje
uchwałę o emisji akcji,
sporządzenia odpowiedniego dokumentu
informacyjnego (prospektu emisyjnego
lub memorandum informacyjnego), co
wymaga nawiązania przez spółkę
współpracy z innymi podmiotami biegłym
rewidentem, biurem maklerskim, w
zależności od indywidualnych potrzeb
emitenta istnieje także praktyka
angażowania doradców prawnych oraz
finansowych
źródło: www.gpw.com.pl
Najważniejsze etapy,
które należy pokonać? c.d.




Kolejny etap stanowi złożenie do Komisji
Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu
emisyjnego. KNF po przekazaniu emitentowi
ewentualnych uwag do prospektu oraz ich
uwzględnieniu przez spółkę w ostatecznej wersji
prospektu emisyjnego podejmuje decyzje w
kwestii zatwierdzenia prospektu emisyjnego.
Przed rozpoczęciem oferty publicznej emitent
jest obowiązany do zawarcia z Krajowym
Depozytem umowy, której przedmiotem jest
rejestracja w depozycie papierów wartościowych
objętych ofertą publiczną.
Następnie przeprowadzana jest publiczna oferta.
Po zdeponowaniu wszystkich akcji
wprowadzanych do obrotu w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych SA,
zakończeniu publicznej oferty, oraz rejestracji
akcji nowej emisji przez sąd spółka składa do
Zarządu Giełdy wniosek o wprowadzenie akcji do
obrotu na rynku podstawowym lub równoległym.
Zarząd Giełdy określa m.in. system notowań a
także datę sesji giełdowej, na której nastąpi
pierwsze notowanie.
źródło: www.gpw.com.pl
PROSPEKT EMISYJNY








WSTĘP
DANE O EMISJI
DANE O EMITENCIE
DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
OCENY I PROGNOZY
DANE O ORGANIZACJI EMITENTA
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.
źródło: A. Sierant „Jak zostać spółką giełdową?”
Warunki dopuszczenia akcji do obrotu
na rynek podstawowy







Warunki dopuszczenia akcji do obrotu na rynek podstawowy określone są w Regulaminie Giełdy i
Rozporządzeniu Ministra Ministrów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie określenia warunków,
jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. nr. 206, poz. 1712):
sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego, memorandum) oraz
zatwierdzenie go przez właściwy organ nadzoru chyba, że sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu
informacyjnego nie jest wymagane,
w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
zbywalność akcji nie jest ograniczona,
wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu
giełdowego,
wartość akcji objętych wnioskiem, lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi równowartość w
złotych co najmniej 1.000.000 EURO,
akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej
niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowią co najmniej 25% wszystkich akcji
spółki objętych wnioskiem, lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej
wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EURO;
emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania
przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie, lub
spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje
umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z
nabywaniem akcji objętych wnioskiem, w przypadku gdy za dopuszczeniem do obrotu na rynku
oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub inwestorów.
źródło: www.gpw.com.pl
Debiut na GPW
Dzień debiutu jest uwieńczeniem długiej drogi, jaką Spółka
przeszła, aby jej akcje mogły być notowane na Giełdzie.
Uroczystość debiutu jest doskonałą okazją do: podsumowania
i podziękowania wszystkim zaangażowanym w proces
osobom, zaprezentowania spółki i jej działalności przybyłym
gościom oraz inwestorom.
Uroczystość debiutu posiada kilka stałych elementów.
 powitanie spółki na GPW przez Członka Zarządy Giełdy;
 przemówienie prezesa Spółki;
 wręczenie pamiątkowej statuetki dla debiutującej spółki;
 „pierwszy dzwonek” i pamiątkowe zdjęcia pod dzwonem
giełdowym.
źródło: www.gpw.com.pl
Download