Instrumenty notowane na rynku nieregulowanym (OTC)

advertisement
Załącznik 2. Dostępność instrumentów pochodnych i możliwość ich wyceny w oparciu
o kursy z aktywnego rynku wyceny – rynek krajowy
Instrumenty notowane na rynku regulowanym
W chwili obecnej wszystkie instrumenty notowane na GPW w Warszawie, poza kontraktami
terminowymi na obligacje skarbowe, mogłyby formalnie stanowić przedmiot lokat funduszy
emerytalnych, ponieważ oparte są na instrumentach bazowych, w które fundusze inwestują
bezpośrednio (akcje - kontrakty na akcje), lub umożliwiają zabezpieczenie ryzyka
występującego w portfelach OFE (portfel akcji - kontrakty i opcje na indeksy, lokaty
denominowane w walucie obcej - kontrakty na waluty).
Tabela 1. Instrumenty pochodne aktualnie dostępne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Typ instrumentu
Kontrakty na indeksy
Kontrakty na akcje
Instrument bazowy
WIG20
mWIG40 (wcześniej MidWIG)
OPL – Orange Polska (wcześniej TPS – Telekomunikacja Polska)
PKN – PKN Orlen
PEO – Bank Pekao
KGH – KGHM Polska Miedź
PKO – Bank PKO BP
ACP – Asseco Poland
PGE – Polska Grupa Energetyczna
Data
rozpoczęcia
notowania
16.01.1998
18.02.2002
22.01.2001
22.10.2001
11.07.2005
22.03.2010
PGN – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń
TPE – Tauron Polska Energia
LTS – Grupa Lotos
CDR – CD Projekt
20.05.2010
20.12.2010
17.05.2011
17.08.2011
LWB – Lubelski Węgiel Bogdanka
Kontrakty na kursy walut
Kontrakty na WIBOR
GTC – Globe Trade Centre
JSW – Jastrzębska Spółka Węglowa
TVN – TVN*
KER – Kernel Holding
GPW – GPW w Warszawie
BRS – Boryszew
SEN – Serinus Energy (wcześniej Kulczyk Oil Ventures)
SNS – Synthos
28.11.2011
23.01.2012
ALR – Alior Bank
02.12.2013
USD/PLN
EUR/PLN
CHF/PLN
WIBOR1M, WIBOR3M, WIBOR6M
25.09.1998
31.05.1999
30.09.2008
2.11.2011
19.03.2012
18.06.2012
18.10.2013
1
Typ instrumentu
Kontrakty na obligacje
Instrument bazowy
Data
rozpoczęcia
notowania
Dla kontraktów terminowych na krótkoterminowe obligacje
skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz
obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra
Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej
niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 1,5 roku i
nie dłuższym niż 3 lata licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli
w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie
obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie
obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których
termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii
kontraktów terminowych powiększonej o 2 lata.
Dla kontraktów terminowych na średnioterminowe obligacje
skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz
obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra
Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej
niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 4 lata i nie
dłuższym niż 6,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli
w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie
obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie
14.02.2005
obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN , których
(nowe standardy
termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii
od 18.10.2013)
kontraktów terminowych powiększonej o 5 lat.
Dla kontraktów terminowych na długoterminowe obligacje
skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz
obligacje zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5
mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 7,5 roku i nie
dłuższym niż 11,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli
w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie
obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie
obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których
termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii
kontraktów terminowych powiększonej o 10 lat.
Listę obligacji skarbowych stanowiących instrument bazowy dla
danej serii kontraktów terminowych (Koszyk) publikuje
KDPW_CCP. Publikacja następuje najpóźniej w dniu sesyjnym
poprzedzającym dzień rozpoczęcia obrotu daną serią kontraktów
terminowych. KDPW_CCP w porozumieniu z Giełdą ma prawo do
niezakwalifikowania danych obligacji do Koszyka pomimo
spełniania przez te obligacje kryteriów określonych powyżej.
WIG20
22.09.2003
Opcje europejskie
Źródło: GPW
*spółka w trakcie wycofywania z GPW
Zastrzeżenia może budzić jednakże wielkość rynku na poszczególne instrumenty pochodne
notowane na GPW. W praktyce możliwość skutecznego zabezpieczenia przez fundusze
emerytalne posiadanych pozycji na instrumentach bazowych z użyciem instrumentów
pochodnych notowanych na GPW byłaby mocno ograniczona, ponieważ duża część obrotu
tymi instrumentami jest związana z realizacją przez inwestorów krótkoterminowych strategii
inwestycyjnych polegających na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu w celu
2
osiągnięcia zysków wynikających ze zmian kursów notowań tego instrumentu w trakcie dnia
(tzw. day trading). Porównanie wartości otwartych pozycji na poszczególnych instrumentach
pochodnych na koniec dnia i wartości ekspozycji OFE na instrumenty bazowe na przykładzie
2014 r. (Tabela 2) wskazuje, że rynek instrumentów pochodnych notowanych na GPW daje
bardzo ograniczone możliwości zabezpieczania pozycji OFE zajętych na instrumentach
bazowych.
Tabela 2. Średnia wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych notowanych na GPW i średnie dzienne
zaangażowanie OFE w instrumenty bazowe w 2014 r.
Średnia dzienna
Średnia wartość
wartość
Nazwa
otwartych pozycji
instrumentu
Typ instrumentu
Nazwa instrumentu bazowego
4:5
kontraktu
na GPW na
bazowego w
koniec dnia (w zł) portfelach OFE
(w zł)
1
2
3
4
5
6
FW20
WIG20
3 098 044 946,67 70 857 786 436,04 4,37%
Kontrakty na indeksy
FW40
mWIG40
71 799 421,93 34 806 543 609,04 0,21%
FUSD
Kurs USD/PLN
182 859 564,63
1 702 250 327,86 10,74%
Kontrakty na kursy
FEUR
Kurs EUR/PLN
68 580 682,14
3 951 100 135,72 1,74%
walut
FCHF
Kurs CHF/PLN
17 266 028,20
73 943 127,83 23,35%
FOIL
Petrolinvest S.A.
1 475,51
bd
bd
FSEN
Serinus Energy Inc
273 487,16
15 852 258,22 1,73%
FCDR
CD projekt S.A.
2 425 101,48
334 115 634,97 0,73%
FJSW
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
2 571 216,69
523 177 006,37 0,49%
FKGH
KGHM Polska Miedź S.A.
18 355 980,15
3 754 379 659,62 0,49%
FPZU
PZU S.A.
15 235 274,71
6 934 805 380,14 0,22%
FLTS
Grupa Lotos S.A.
713 494,28
783 213 615,72 0,09%
FPKN
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
5 036 507,98
6 788 219 394,00 0,07%
FPKO
PKO BP S.A.
8 761 245,49 13 241 703 019,15 0,07%
FPEO
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
4 005 884,24
7 565 628 093,14 0,05%
FACP
Asseco Poland S.A.
487 729,18
1 788 607 276,68 0,03%
Kontrakty na akcje
FGPW
GPW w Warszawie S.A.
85 092,86
310 223 407,99 0,03%
FPGE
Polska Grupa Energetyczna S.A.
1 159 881,51
4 397 528 470,82 0,03%
FPGN
PGNiG S.A.
725 221,89
3 034 661 068,55 0,02%
FTPE
Tauron Polska Energia S.A.
272 518,47
1 381 778 350,44 0,02%
FBRS
Boryszew S.A.
1 316,78
9 118 369,93 0,01%
FOPL
Orange Polska S.A.
172 621,71
1 242 066 099,02 0,01%
FKER
Kernel Holding S.A.
42 650,17
375 077 878,04 0,01%
FSNS
Synthos S.A.
94 310,00
997 080 697,91 0,01%
FLWB
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
110 959,42
2 376 136 982,11 0,00%
FALR
Alior Bank S.A.
21 990,84
1 291 818 062,95 0,00%
FTVN
TVN S.A.
26 456,99
1 697 836 858,38 0,00%
FGTC
Globe Trade Centre S.A.
7 801,63
1 113 898 138,15 0,00%
FMTB
średnioterminowe obligacje skarbowe
1 761 869,56
bd
bd
FLTB
długoterminowe obligacje skarbowe
2 735 794,38
bd
bd
Kontrakty na
FSTB
krótkoterminowe obligacje skarbowe
6 783 056,75
bd
bd
obligacje skarbowe i
F3MW
3 miesięczny WIBOR
200 992 833,84
bd
bd
WIBOR
F1MW
1 miesięczny WIBOR
3 176 252,81
bd
bd
F6MW
6 miesięczny WIBOR
1 783 286,14
bd
bd
Europejska opcja
OW20
WIG20
513 357 242,22 70 857 786 436,04 0,72%
indeksowa sprzedaż
Europejska opcja
OW20
WIG20
322 499 399,99 70 857 786 436,04 0,46%
indeksowa kupno
Na chwilę obecną do celów zabezpieczenia swoich pozycji fundusze emerytalne mogłyby w
ograniczonym stopniu wykorzystywać jedynie kontrakty terminowe na kursy walut i
kontrakty terminowe na indeks WIG20. Przeciętna wartość otwartych pozycji na koniec dnia
na pozostałych instrumentach pochodnych jest natomiast znikoma. Analiza wykonana na
3
koniec 2014 roku wykazuje, że odpowiednie subportfele akcyjne OFE w niskim stopniu
odzwierciedlają konstrukcję indeksów stanowiących instrumenty bazowe dla kontraktów
terminowych. Ponadto, można zauważyć, że tylko dwa fundusze posiadały wszystkie
instrumenty wchodzące w skład indeksu WIG20 złożonego z 20 spółek a żaden z funduszy
nie posiadał wszystkich instrumentów wchodzących w skład indeksu mWIG40 złożonego z
40 spółek.
Tabela 3. Wskaźnik absolutnego odchylenia od benchmarku na koniec 2014 roku
OFE
AEGON
Allianz
Aviva
AXA
Generali
MetLife
Nationale
Nordea
Pekao
PKO BP Bankowy
Pocztylion
PZU
Wartość wskaźnika absolutnego
odchylenia od benchmarku*
w p. proc.
WIG20
MWIG40
30,64
61,77
37,00
58,71
30,36
34,61
22,36
52,46
35,06
66,28
29,78
75,06
36,37
54,85
37,02
48,52
30,86
27,30
48,12
45,20
30,78
38,23
46,08
58,25
Liczba spółek z benchmarku w
portfelu
WIG20
18
18
19
20
17
19
20
18
19
18
19
19
mWIG40
26
29
37
30
24
28
37
33
37
33
39
32
N
* Wskaźnik absolutnego odchylenia od benchmarku (WIG20) to
A   U i , p  U i ,WIG 20
i 1
udział spółki w subportfelu OFE (tylko akcje z WIG20), a
gdzie U i , P to
U i ,W IG20 to udział spółki w WIG20
Instrumenty notowane na rynku nieregulowanym (OTC)
W zakresie instrumentów bazowych innych niż akcje notowane na GPW, rynek
nieregulowany ze względu na swoją specyfikę i możliwość dopasowania warunków umowy
do indywidualnych preferencji kontrahentów pozwala potencjalnie na większe możliwości
zabezpieczania ryzyka inwestycyjnego niż krajowy rynek. Dotyczy to zwłaszcza ryzyka stopy
procentowej i ryzyka walutowego.
W zakresie możliwości zabezpieczenia ryzyka kursowego należy wskazać na następujące
instrumenty:
 Terminowa transakcja wymiany walutowej (outright forward);
 Swap walutowy (fx swap);
 Dwuwalutowa transakcja wymiany płatności odsetkowych (Currency Interest Rate Swap CIRS);
 Opcja walutowa (currency option).
Specyfika rynku OTC uniemożliwia precyzyjne i bieżące określanie wartości obrotu
i wartości otwartych pozycji na instrumentach pochodnych, jednakże cząstkowe dane
dotyczące tego rynku w Polsce pozwalają na pozytywną ocenę dostępności tylko niektórych
walutowych instrumentów pochodnych w celu ograniczania ryzyka kursu walutowego przez
fundusze emerytalne.
4
Tabela 4. Średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych
na walutę w kwietniu 2013 roku (w mln USD)
Typ instrumentu
Transakcje outright-forward
Swapy walutowe
Kontrakty CIRS
waluty obce/ PLN
452
waluty obce/ waluty
obce
12
Razem
464
3 088
1 493
4 581
110
15
125
Opcje walutowe
66
4
70
Źródło: Raport NBP „Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku
pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce”, 2013 r.
W zakresie możliwości zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej należy wskazać na
następujące instrumenty:
 Transakcja przyszłej stopy procentowej (Forward Rate Agrement - FRA);
 Jednowalutowa transakcja wymiany płatności odsetkowych (Interest Rate Swap - IRS);
 Jednowalutowa transakcja wymiany płatności odsetkowych, w której stawką referencyjną
jest stopa oprocentowania depozytów O/N (Overnight Index Swap - OIS);
 Opcja stopy procentowej (interest rate option).
Cząstkowe dane dotyczące krajowego rynku OTC instrumentów pochodnych na stopę
procentową pozwalają na pozytywną ocenę dostępności tylko niektórych instrumentów
pochodnych na stopę procentową dla lokat funduszy emerytalnych.
Tabela 5. Średnie dzienne obroty na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopę
procentową w kwietniu 2013 r. ( w mln USD)
Typ instrumentu
Kontrakty FRA
PLN
waluty obce
Razem
2 023
13
2 036
Kontrakty IRS
893
99
992
w tym kontrakty OIS
236
81
317
Opcje na stopę procentową
0
10
10
Źródło: Raport NBP „Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w Polsce”, 2013 r.
Interesującym opracowaniem na temat stanu rozwoju rynku walutowego i rynku
pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce jest przywoływany powyżej raport NBP
„Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych
instrumentów pochodnych w Polsce” opublikowany w 2013 r. i realizowany w ramach
projektu Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements –
BIS) Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market
Activity.
5
Możliwość wyceny w oparciu o kursy pochodzące z aktywnego rynku wyceny
Ze względu na specyfikę rynków finansowych, na których dokonuje się obrót instrumentami
pochodnymi, instrumenty notowane na rynku regulowanym posiadają co do zasady źródło
rynkowej wyceny, którym są ceny zamknięcia lub ceny średnie kontraktów i opcji
notowanych na GPW. Jednak w przypadku części notowanych kontraktów mamy do
czynienia z relatywnie niską aktywnością rynku i sporadycznymi transakcjami - dotyczy to
zwłaszcza innych instrumentów niż kontrakty terminowe na indeks WIG20.
Tabela 6. Dni notowań i obrotów na kontraktach terminowych w ramach notowań ciągłych GPW w 2014 r.
Typ
instrumentu
Nazwa
kontraktu
FW20
Kontrakty na
indeksy
FW40
FCHF
Kontrakty na
kursy walut
FEUR
FUSD
Kod instrumentu
PL0GF0004663
PL0GF0004994
PL0GF0005330
PL0GF0005348
PL0GF0005355
PL0GF0006239
PL0GF0006684
PL0GF0007138
PL0GF0007278
PL0GF0008037
PL0GF0005009
PL0GF0005363
PL0GF0006221
PL0GF0006692
PL0GF0007146
PL0GF0007286
PL0GF0008045
PL0GF0004598
PL0GF0004929
PL0GF0005256
PL0GF0005280
PL0GF0005314
PL0GF0006130
PL0GF0006163
PL0GF0006197
PL0GF0006619
PL0GF0006643
PL0GF0006676
PL0GF0007062
PL0GF0007096
PL0GF0007120
PL0GF0007344
PL0GF0007377
PL0GF0007401
PL0GF0007963
PL0GF0004572
PL0GF0004903
PL0GF0005231
PL0GF0005264
PL0GF0005298
PL0GF0006155
PL0GF0006189
PL0GF0006213
PL0GF0006593
PL0GF0006627
PL0GF0006650
PL0GF0007047
PL0GF0007070
PL0GF0007104
PL0GF0007328
PL0GF0007351
PL0GF0007385
PL0GF0007948
PL0GF0004580
PL0GF0004911
PL0GF0005249
PL0GF0005272
Liczba dni
notowań
56
117
56
117
181
245
193
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
11
36
57
64
245
193
62
63
132
64
69
24
68
48
4
56
117
181
11
36
57
64
245
193
62
63
132
64
69
24
68
48
4
56
117
181
11
Liczba dni
obrotu
56
117
56
117
180
242
192
129
66
4
56
111
129
143
83
13
1
56
117
161
4
10
11
26
217
147
16
4
97
18
0
4
42
18
4
56
115
152
3
13
18
28
233
147
22
21
114
33
11
4
50
7
4
56
117
167
11
Średnie obroty (w zł)
727 196 508,04
307 020 495,56
76 006 076,43
46 002 664,79
275 805 427,73
248 033 936,08
37 434 294,92
1 394 326,36
1 014 073,24
7 175 965,00
20 368 487,50
6 921 928,63
5 644 055,64
5 600 526,03
994 652,20
14 487,21
35 110,00
1 021 813,92
403 029,61
196 191,37
231 358,20
95 477,51
18 199,25
116 039,42
173 290,73
46 626,27
54 518,78
81 716,27
18 126,66
16 225,69
0,00
1 034,42
44 302,07
22 705,31
59 066,58
2 546 602,15
790 603,91
620 279,27
25 340,71
29 391,60
35 761,11
199 303,19
751 263,90
593 824,20
102 070,20
63 221,43
187 803,43
74 508,68
92 797,23
11 996,03
307 275,79
10 858,18
1 019 802,75
23 045 114,01
11 839 563,62
5 121 397,17
125 535,54
Średnie dzienne obroty
kontraktem (w zł)
821 199 526,47
16 718 851,81
892 010,97
2 948 736,01
24 767 359,70
6
Typ
instrumentu
Nazwa
kontraktu
FACP
FALR
FBRS
FCDR
Kontrakty na
akcje
FGPW
FGTC
FJSW
FKER
Kod instrumentu
PL0GF0005306
PL0GF0006148
PL0GF0006171
PL0GF0006205
PL0GF0006601
PL0GF0006635
PL0GF0006668
PL0GF0007054
PL0GF0007088
PL0GF0007112
PL0GF0007336
PL0GF0007369
PL0GF0007393
PL0GF0007955
PL0GF0004689
PL0GF0005017
PL0GF0006122
PL0GF0006361
PL0GF0006825
PL0GF0007419
PL0GF0007724
PL0GF0005793
PL0GF0005801
PL0GF0005900
PL0GF0006585
PL0GF0007039
PL0GF0007625
PL0GF0007930
PL0GF0004879
PL0GF0005207
PL0GF0005934
PL0GF0006551
PL0GF0007005
PL0GF0007591
PL0GF0007906
PL0GF0004788
PL0GF0005116
PL0GF0006023
PL0GF0006460
PL0GF0006924
PL0GF0007518
PL0GF0007823
PL0GF0004861
PL0GF0005199
PL0GF0005942
PL0GF0006544
PL0GF0006999
PL0GF0007583
PL0GF0007898
PL0GF0004796
PL0GF0005124
PL0GF0006015
PL0GF0006478
PL0GF0006932
PL0GF0007526
PL0GF0007831
PL0GF0004804
PL0GF0005132
PL0GF0006007
PL0GF0006486
PL0GF0006940
PL0GF0007534
PL0GF0007849
PL0GF0004812
PL0GF0005140
PL0GF0005991
PL0GF0006494
PL0GF0006957
PL0GF0007542
PL0GF0007856
Liczba dni
notowań
36
57
64
245
193
62
63
132
64
69
24
68
48
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
Liczba dni
obrotu
27
21
45
197
143
27
28
109
44
36
4
55
31
3
48
43
65
63
16
2
0
9
14
0
6
0
0
0
2
3
7
2
0
0
0
55
99
143
126
81
19
0
7
27
20
24
5
0
0
21
7
2
9
1
0
0
56
84
89
104
67
28
4
4
39
17
29
2
2
0
Średnie obroty (w zł)
94 588,84
107 990,67
125 912,86
9 174 126,33
1 328 587,73
140 762,11
115 304,87
48 449,48
79 809,20
97 656,83
35 895,23
34 182,53
78 665,36
17 812,70
21 054,34
10 539,98
9 159,34
13 059,60
1 397,28
1 330,88
0,00
2 651,98
1 265,01
0,00
262,59
0,00
0,00
0,00
28,57
12,95
83,33
10,42
0,00
0,00
0,00
100 189,95
42 108,62
22 599,25
14 438,44
11 996,43
4 131,97
0,00
2 209,98
2 500,83
1 613,78
5 535,07
823,33
0,00
0,00
1 117,52
165,67
16,84
126,28
40,91
0,00
0,00
548 024,21
203 810,87
236 113,73
329 321,67
61 268,24
4 725,90
8 951,75
2 545,16
5 828,27
684,56
2 219,88
167,73
302,06
0,00
Średnie dzienne obroty
kontraktem (w zł)
27 362,52
1 390,15
80,99
77 193,49
7 482,96
458,95
674 530,86
5 664,98
7
Typ
instrumentu
Nazwa
kontraktu
FKGH
FLTS
FLWB
FOIL
FOPL
FPEO
FPGE
FPGN
FPKN
FPKO
Kod instrumentu
PL0GF0004697
PL0GF0005025
PL0GF0006114
PL0GF0006379
PL0GF0006833
PL0GF0007427
PL0GF0007732
PL0GF0004820
PL0GF0005157
PL0GF0005983
PL0GF0006502
PL0GF0006965
PL0GF0007559
PL0GF0007864
PL0GF0004838
PL0GF0005165
PL0GF0005975
PL0GF0006510
PL0GF0006973
PL0GF0007567
PL0GF0007872
PL0GF0004846
PL0GF0005173
PL0GF0005967
PL0GF0006528
PL0GF0004762
PL0GF0005090
PL0GF0006049
PL0GF0006445
PL0GF0006908
PL0GF0007492
PL0GF0007807
PL0GF0004705
PL0GF0005033
PL0GF0006106
PL0GF0006387
PL0GF0006841
PL0GF0007435
PL0GF0007740
PL0GF0004713
PL0GF0005041
PL0GF0006098
PL0GF0006395
PL0GF0006858
PL0GF0007443
PL0GF0007757
PL0GF0004721
PL0GF0005058
PL0GF0006080
PL0GF0006403
PL0GF0006866
PL0GF0007450
PL0GF0007765
PL0GF0004739
PL0GF0005066
PL0GF0006072
PL0GF0006411
PL0GF0006874
PL0GF0007468
PL0GF0007773
PL0GF0004747
PL0GF0005074
PL0GF0006064
PL0GF0006429
PL0GF0006882
PL0GF0007476
PL0GF0007781
Liczba dni
notowań
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
79
79
189
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
Liczba dni
obrotu
56
103
139
133
66
31
4
56
78
68
78
34
10
1
33
2
22
21
27
5
1
20
15
1
0
47
63
75
101
45
0
0
56
82
82
94
26
11
0
56
90
122
134
41
4
2
55
79
92
67
27
2
1
56
110
129
129
46
24
0
56
112
154
152
91
19
2
Średnie obroty (w zł)
6 876 191,46
2 729 558,82
2 120 681,89
2 935 363,78
356 084,51
26 606,62
64 062,50
194 017,39
46 592,66
48 058,88
86 730,82
14 988,65
1 030,27
632,50
29 958,39
208,21
3 732,51
4 836,03
5 331,58
4 230,15
40 290,00
125,96
96,18
0,43
0,00
15 879,73
4 104,62
5 204,28
7 901,09
2 325,52
0,00
0,00
1 716 422,68
351 796,88
380 256,44
786 858,04
56 086,97
6 434,71
0,00
63 538,34
148 466,01
50 073,03
48 568,58
9 797,30
144,31
18 527,75
131 023,21
65 788,55
23 943,65
11 006,30
5 827,73
144,26
1 085,00
2 275 785,59
645 158,80
547 962,71
819 211,14
100 543,10
15 184,66
0,00
2 700 359,96
817 778,95
880 740,98
814 651,46
94 560,80
2 970,31
3 491,75
Średnie dzienne obroty
kontraktem (w zł)
6 795 666,41
174 530,87
17 848,20
58,98
16 513,07
1 456 480,04
162 845,45
89 284,98
1 892 546,09
2 301 130,57
8
Typ
instrumentu
Nazwa
kontraktu
FPZU
FSEN
FSNS
FTPE
FTVN
FLTB
Kontrakty na
obligacje
skarbowe
FMTB
FSTB
Kontrakty na
WIBOR
F1MW
Kod instrumentu
PL0GF0004754
PL0GF0005082
PL0GF0006056
PL0GF0006437
PL0GF0006890
PL0GF0007484
PL0GF0007799
PL0GF0004887
PL0GF0005215
PL0GF0005926
PL0GF0006569
PL0GF0007013
PL0GF0007609
PL0GF0007914
PL0GF0004895
PL0GF0005223
PL0GF0005918
PL0GF0006577
PL0GF0007021
PL0GF0007617
PL0GF0007922
PL0GF0004770
PL0GF0005108
PL0GF0006031
PL0GF0006452
PL0GF0006916
PL0GF0007500
PL0GF0007815
PL0GF0004853
PL0GF0005181
PL0GF0005959
PL0GF0006536
PL0GF0006981
PL0GF0007575
PL0GF0007880
PL0GF0005447
PL0GF0005454
PL0GF0006247
PL0GF0006726
PL0GF0007179
PL0GF0007310
PL0GF0008078
PL0GF0005413
PL0GF0005421
PL0GF0006262
PL0GF0006718
PL0GF0007161
PL0GF0007302
PL0GF0008060
PL0GF0005389
PL0GF0005397
PL0GF0006254
PL0GF0006700
PL0GF0007153
PL0GF0007294
PL0GF0008052
PL0GF0005488
PL0GF0005496
PL0GF0005504
PL0GF0005512
PL0GF0005751
PL0GF0005819
PL0GF0005827
PL0GF0005835
PL0GF0006270
PL0GF0006288
PL0GF0006296
PL0GF0006734
PL0GF0006742
PL0GF0006759
Liczba dni
notowań
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
56
117
181
189
132
68
4
9
34
54
74
96
116
126
125
125
125
127
127
114
90
Liczba dni
obrotu
56
87
108
92
46
23
1
52
57
80
109
40
16
0
0
4
6
6
1
0
0
54
61
57
64
10
1
1
0
8
7
14
2
0
0
4
6
7
6
2
0
0
8
5
3
2
1
0
0
3
10
0
2
3
0
0
0
2
1
2
1
4
0
1
1
0
0
0
1
1
Średnie obroty (w zł)
9 255 168,93
2 701 505,07
2 014 461,82
3 550 926,90
242 872,84
60 156,62
11 541,25
14 011,34
2 699,70
2 585,01
3 662,75
1 487,52
1 040,06
0,00
0,00
1 147,86
623,70
889,79
64,70
0,00
0,00
27 464,46
12 830,68
12 471,38
10 310,74
1 427,65
78,68
6 312,50
0,00
427,90
242,20
624,53
23,75
0,00
0,00
26 047,14
280 078,97
48 013,59
129 753,49
174 606,06
0,00
0,00
18 757,50
236 538,89
7 005,69
116 613,76
84 689,39
0,00
0,00
184 380,36
943 600,17
0,00
6 668,89
161 013,48
0,00
0,00
0,00
14 321,32
9 017,59
6 580,74
5 072,40
117 517,03
0,00
389 920,00
3 898,00
0,00
0,00
0,00
4 316,67
21 820,00
Średnie dzienne obroty
kontraktem (w zł)
7 655 840,79
10 151,49
1 702,41
29 977,11
863,75
363 412,65
253 865,46
575 263,94
270 132,23
9
Typ
instrumentu
Nazwa
kontraktu
F3MW
F6MW
Kod instrumentu
PL0GF0007187
PL0GF0007195
PL0GF0007203
PL0GF0007633
PL0GF0005546
PL0GF0005553
PL0GF0005561
PL0GF0005579
PL0GF0005587
PL0GF0005595
PL0GF0005603
PL0GF0005611
PL0GF0005629
PL0GF0005637
PL0GF0005645
PL0GF0005769
PL0GF0005843
PL0GF0005850
PL0GF0005868
PL0GF0006304
PL0GF0006312
PL0GF0006320
PL0GF0006767
PL0GF0006775
PL0GF0006783
PL0GF0007211
PL0GF0007229
PL0GF0007237
PL0GF0007666
PL0GF0005678
PL0GF0005686
PL0GF0005694
PL0GF0005702
PL0GF0005710
PL0GF0005728
PL0GF0005736
PL0GF0005744
PL0GF0005777
PL0GF0005876
PL0GF0005884
PL0GF0005892
PL0GF0006338
PL0GF0006346
PL0GF0006353
PL0GF0006791
PL0GF0006809
PL0GF0006817
PL0GF0007245
PL0GF0007252
PL0GF0007260
PL0GF0007690
Liczba dni
notowań
70
50
26
6
9
34
54
74
96
116
135
179
243
249
249
159
249
190
189
175
153
195
114
90
133
50
26
70
6
9
34
54
74
116
179
243
249
96
249
126
125
125
127
195
114
90
133
50
26
70
6
Liczba dni
obrotu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
8
4
2
0
2
1
0
1
0
5
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
5
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Średnie obroty (w zł)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786 906,98
373 439,51
448 563,25
69 125,50
0,00
201 071,29
6 388,16
0,00
1 388,00
0,00
1 261 558,46
0,00
5 462,22
1 848,68
0,00
0,00
3 500,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543 687,15
0,00
399 455,22
0,00
386 927,71
772 301,59
778 560,00
778 560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 664,00
0,00
0,00
0,00
Średnie dzienne obroty
kontraktem (w zł)
2 646 652,41
2 353 664,86
10
Download