I - III G

advertisement
I: Geografia jako nauka II: Podstawy kartografii
1. Wymień 5 źródeł informacji geograficznych.
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................
2. Przyporządkuj wymienionym odkrywcom i podróżnikom ich osiągnięcia, wpisując w miejscu kropek
odpowiednie litery.
A. Krzysztof Kolumb
a) podróż do Indii
B. Vasco da Gama
b) wyprawa dookoła świata
C. Ferdynand Magellan
c) wyprawy do Ameryki
d) odkrycie Australii
A. …...
B. ……
C. …..
3. Uzupełnij tabelę przedstawiającą cechy południków i równoleżników tworzących siatkę geograficzną.
4. Pod każdą siatką kartograficzną wpisz odpowiadającą jej cechę wybraną spośród podanych.
wiernopowierzchniowa, wiernokątna, wiernoodległościowa
5. Uzupełnij zdanie:
Szerokość geograficzna przyjmuje wartości od ........ na równiku do ........oN na półkuli ........................................... i
........oS na półkuli .......................................... .
1
6. Uzupełnij tabelę według wzoru.
Znaki
Cechy
kartograficzne
Punktowe
Liniowe
Przykłady
Przedstawiają obiekty o długości droga, rzeka
dającej się zaprezentować w skali
mapy (szerokość obiektów jest
przewiększona)
7. Przyporządkuj nauki geograficzne odpowiednim działom
fizyczna) lub E (geografia społeczno-ekonomiczna).
hydrologia ....
geografia przemysłu ....
geografia osadnictwa ....
geomorfologia ....
biogeografia ....
klimatologia ....
geografia gleb ....
geografia usług ....
geografii, wpisując w miejsce kropek F (geografia
geografia rolnictwa ....
geografia polityczna ....
geografia ludności ....
geografia medyczna ....
8. Uzupełnij tabelę dotyczącą elementów mapy.
Elementy mapy
Znaczenie
stanowi szkielet konstrukcyjny mapy, wyznacza kierunki
geograficzne
objaśnia znaki zastosowane na mapie
informuje o zmniejszeniu (redukcji) wymiarów
obiektów, umożliwia obliczanie odległości i powierzchni
przedstawia
rozmieszczenie,
wielkość,
bądź
intensywność zjawiska
9. Wyjaśnij, do czego służy legenda mapy.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
10. Do opisu dobierz metodę prezentowania informacji na mapach, wstawiając w prostokątach odpowiednie litery.
A. metoda kartogramu
D. metoda sygnaturowa
B. metoda kartodiagramu
E. metoda izolinii
C. metoda kropkowa
służy do ilościowego przedstawiania zjawisk za pomocą wykresów umiejscowionych na mapie
zwykle ukazuje tylko miejsca występowania obiektów (szczytów górskich, złóż surowców mineralnych,
dróg itd.)
prezentuje średnie natężenie zjawiska na danych obszarach , np. na kontynentach, w państwach,
województwach
służy do przedstawiania zjawisk występujących w każdym miejscu, np. ciśnienia atmosferycznego,
temperatury powietrza
11. Podaj zasadniczą różnicę między siatką geograficzną a siatką kartograficzną.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
12. Wpisz w miejscu kropek nazwy linii łączących na mapach punkty o jednakowej wartości wymienionych
zjawisk.
a) wysokość n.p.m. ...……….…………...
d) temperatura powietrza ……...……………...
b) ciśnienie atmosferyczne ………...........
e) głębokość ….………………………….
c) suma opadów atmosferycznych …………………………
2
13. Pod każdym fragmentem mapy wpisz kartograficzną metodę prezentacji danych, którą na tej mapie
zastosowano.
14. Podaj zasadniczą różnicę między planem a mapą.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
15. Skreśl te spośród podanych niżej wyrażeń, które nie dotyczą mapy topograficznej.
duża skala, mała skala, zachowuje proporcje i kształty obiektów, zniekształca proporcje i kształty obiektów,
ogólnogeograficzna, tematyczna, szczegółowa, znacznie zgeneralizowana, kartometryczna, współrzędne
geograficzne podane tylko w rogach mapy, współrzędne geograficzne opisane na ramce przy każdym
południku i równoleżniku, rzeźba terenu przedstawiona metodą poziomicową, rzeźba terenu przedstawiona
metodą hipsometryczną
16. Na rysunku przedstawiono fragment powierzchni elipsoidy ziemskiej i geoidy w porównaniu z rzeczywistą
powierzchnią Ziemi. Wpisz w miejsce kropek: elipsoidy, geoidy, topograficzna.
17. Wskaż, od czego najbardziej zależy stopień generalizacji kartograficznej, zakreślając właściwą odpowiedź.
a) od skali mapy
b) od rodzaju siatki kartograficznej
c) od zastosowanych znaków
3
18. Napisz, jak zmienia się wielkość zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych ze wzrostem odległości od
punktu (linii) styczności powierzchni rzutowania z globusem.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
19. Korzystając z tabeli, odpowiedz na pytania.
A
Liczba ludności (w tys., mln, mld)
Produkcja energii elektrycznej (w kWh)
B
Gęstość zaludnienia (liczba osób na km2)
Produkcja energii elektrycznej w kWh na
mieszkańca
Zbiory pszenicy (w t, tys. t, mln t)
Plony pszenicy (w dt/ha)
Liczba urodzeń (w tys., mln)
Współczynnik urodzeń (liczba urodzeń na
1000 osób)
Liczba ludności miejskiej (w tys., mln)
Stopień urbanizacji (w % ogółu ludności)
Wzrost liczby samochodów w ciągu roku Tempo wzrostu liczby samochodów
(w sztukach, tys.)
(w % w stosunku do poprzedniego roku)
A. Jaka jest wspólna cecha danych w grupie A?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
B. Jaka jest wspólna cecha danych w grupie B?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
C. Którą grupę danych przedstawia się na mapach metodą kartogramu? Uzasadnij odpowiedź.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
20. Uzupełnij zdania.
Twórcą geocentrycznej teorii budowy świata był ...................................................... . Przetrwała ona aż do XVI
wieku i została obalona przez ............................................
............................................ – twórcę teorii ............................................................... .
21. Zaznacz nazwiska dwóch uczonych, którzy stworzyli podstawy nowożytnej geografii.
Eratostenes z Cyreny, Alexander von Humboldt, Mikołaj Kopernik, Karl Ritter
22. Korzystając z rysunku, wymień dwa założenia, które przyjął Eratostenes z Cyreny, obliczając obwód Ziemi.
1. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4
23. Uzupełnij schemat, tak aby przedstawiał etapy badania naukowego.
24. Poniżej przedstawiono fragmenty map w różnych odwzorowaniach. Rozpoznaj te odwzorowania, wstaw
odpowiednie litery w główce tabeli, a w komórkach wpisz określenia kształtu południków i równoleżników.
Odwzorowanie
płaszczyznowe
normalne
...........................
Odwzorowanie
walcowe
normalne
............................
Odwzorowanie
stożkowe
normalne
...........................
Południki
Równoleżniki
25. Na każdej z trzech map zaznacz punkt o współrzędnych 60oN 20oW.
26. W punktach oznaczonych na mapie narysuj główne kierunki geograficzne i opisz je, używając oznaczeń
międzynarodowych.
5
27. Odczytaj współrzędne geograficzne punktów oznaczonych na mapie z poprzedniego zadania i wpisz je w
miejscu kropek.
A. .....................................
D. ...................................
B. .....................................
E. ...................................
C. .....................................
F. ...................................
28. Uzupełnij tabelę, tak aby każda skala była podana w trzech formach.
29. Na mapie w skali 1:50 000 jezioro zajmuje 16 cm2. Oblicz rzeczywistą powierzchnię jeziora; wynik podaj
w kilometrach kwadratowych i w hektarach. Zapisz obliczenia.
Obliczenia
Powierzchnia jeziora: .................... km2 (............. ha)
30. Korzystając z wykresu, odpowiedz na pytania.
A. Jaka jest różnica wysokości między najwyższym a najniższym miejscem w Europie? Zapisz obliczenia.
Obliczenia
Odpowiedź ...............................................................................................................................
B. Jaką powierzchnię zajmują obszary położone powyżej 1000 m n.p.m.?
Odpowiedź ….................... km2
C. Jaki procent powierzchni Europy zajmują obszary położone poniżej średniej wysokości kontynentu? Zapisz
obliczenia.
Obliczenia
Odpowiedź …..........%
D. Jaki procent powierzchni Europy zajmują obszary o wysokości od 200 do 500 m n.p.m.? Zapisz obliczenia.
Obliczenia
Odpowiedź ..............%
6
31. Korzystając z mapy poziomicowej, wykonaj zadania.
A. Określ, co ile metrów na mapie poprowadzono poziomice.
Poziomice poprowadzono co ………… m.
B. Odczytaj wysokość bezwzględną punktów A i B.
Punkt A ……………………………
Punkt B ………………………………
C. Oblicz odległość AB. Zapisz obliczenia.
Obliczenia
Wynik ………………..
D. Naszkicuj profil terenu wzdłuż linii AB.
32. Uszereguj mapy według stopnia generalizacji kartograficznej, zaczynając od map o najmniej generalizowanej
treści.
mapy przeglądowe, mapy wielkoskalowe, mapy średnioskalowe
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
7
33. Wyobraź sobie, że wyruszasz z bieguna północnego do punktu o współrzędnych 40oN 20oE. Następnie
przemieszczasz się do punktu o współrzędnych 40oN 30oW, a stamtąd – o 50o szerokości geograficznej w kierunku
północnym.
A. Nanieś tę trasę na rysunku.
B. Nazwij miejsce, w którym trasa się kończy i określ jego szerokość geograficzną.
..................................................................................................................................................
C. Podkreśl te spośród podanych określeń, które odnoszą się do narysowanej figury.
trójkąt równoboczny, trójkąt równoramienny, trójkąt sferyczny równoboczny, trójkąt sferyczny równoramienny, ma
wszystkie kąty ostre, ma dwa kąty proste, ma wszystkie kąty proste
34. W każdym wykropkowanym miejscu wpisz nazwę nauki geograficznej, z której dorobku skorzystasz,
podejmując wymienione działania.
a) obliczanie długości trasy pieszej wycieczki ........................................................................
b) dobór odzieży na krótką wycieczkę ....................................................................................
c) dobór odzieży na długą egzotyczną wyprawę .....................................................................
d) budowa studni .....................................................................................................................
e) dobór roślin uprawnych w ogrodzie ....................................................................................
f) wybór środka transportu na daleką podróż ..........................................................................
35. Wyjaśnij, dlaczego system GPS może być bardzo przydatny w pracy służb ratowniczych.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
36. Na mapie w skali 1:25 000 stok narciarski mierzy 6 cm. Jego początek znajduje się na wysokości 1100 m
n.p.m., a koniec na wysokości 850 m n.p.m. Oblicz rzeczywistą długość stoku oraz jego średni spadek (w %).
Zapisz obliczenia.
Obliczenia
Długość stoku ……………………..
Średni spadek stoku …………………..
37. Oceń rolę Internetu w życiu młodzieży w wieku szkolnym, podając po dwa przykłady korzyści i zagrożeń oraz
formułując wniosek – ocenę ogólną.
Korzyści
Zagrożenia
Wniosek .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
8
Download