Treści nauczania

advertisement
Treści podstawy programowej realizowane na ścieżce
Etap
edukacyjny
przedmiot Treści nauczania realizowane na ścieżce
(wymagania ogólne i szczegółowe)
II (klasy IV- Przyroda
VI)
Cele kształcenia
– wymagania ogólne
IV. Poszanowanie przyrody.
Uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie
z obowiązującymi zasadami; działa na
rzecz
ochrony
przyrody
i
dorobku
kulturowego społeczności.
V. Obserwacje, pomiary i doświadczenia.
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji
(własnych
obserwacji,
badań,
doświadczeń,
tekstów,
map,
tabel,
fotografii, filmów), wykonuje pomiary i
korzysta z instrukcji (słownej, tekstowej i
graficznej); dokumentuje i prezentuje
wyniki obserwacji i doświadczeń; stosuje
technologie informacyjno-komunikacyjne
Treści nauczania
– wymagania szczegółowe
2. Orientacja w terenie. Uczeń:
1) wyznacza kierunki na widnokręgu za
pomocą kompasu,
6) wykonuje pomiary np. taśmą mierniczą,
szacuje odległości i wysokości w terenie;
7) rozróżnia w terenie formy wypukłe i
wklęsłe,
4. Najbliższa okolica. Uczeń:
1) rozpoznaje w terenie przyrodnicze
(nieożywione
i
ożywione)
oraz
antropogeniczne składniki krajobrazu i
wskazuje zależności między nimi;
3) obserwuje i nazywa typowe organizmy
lasu, łąki, pola uprawnego;
7) rozpoznaje i nazywa warstwy lasu,
charakteryzuje panujące w nich warunki
abiotyczne;
9) rozróżnia i opisuje rodzaje wód
powierzchniowych;
11) obserwuje i nazywa typowe rośliny i
zwierzęta żyjące w jeziorze lub rzece,
opisuje
przystosowania
ich
budowy
zewnętrznej i czynności życiowych do
środowiska życia;
13) rozpoznaje i nazywa skały typowe dla
miejsca zamieszkania: piasek glina i inne
Nr punktu
badawczego,
na
którym
realizowana
jest
treść
nauczania
1
1-7
1-7
2
3
1-7
2-7
3-7
5,7
7
charakterystyczne dla okolicy;
14) opisuje glebę, jako zbiór składników
nieożywionych i ożywionych, wyjaśnia
znaczenie
organizmów
glebowych
i
próchnicy w odniesieniu do żyzności gleby.
5. Człowiek a środowisko. Uczeń:
1)
prowadzi
obserwacje
i
proste
doświadczenia
wykazujące
zanieczyszczenie najbliższego otoczenia
(powietrza, wody, gleby);
4) podaje przykłady miejsc w najbliższym
otoczeniu, w których zaszły korzystne i
niekorzystne
zmiany
pod
wpływem
działalności człowieka;
7. Krajobrazy Polski i Europy. Uczeń:
4) wymienia formy ochrony przyrody
stosowane w Polsce, wskazuje na mapie
parki
narodowe,
podaje
przykłady
rezerwatów przyrody, pomników przyrody i
gatunków
objętych
ochroną,
występujących w najbliższej okolicy;
III
geografia
(gimnazjum)
biologia
5,6
5,6
7
1-7
1
Cele kształcenia
– wymagania ogólne
I. Korzystanie z różnych źródeł informacji
geograficznej.
Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w
1-7
terenie; potrafi korzystać z planów, map,
fotografii, rysunków, wykresów, danych
statystycznych, tekstów źródłowych oraz
technologii informacyjno-komunikacyjnych
w celu gromadzenia, przetwarzania i
prezentowania informacji geograficznych.
IV. Kształtowanie postaw.
Uczeń rozwija w sobie: ciekawość świata 1-7
poprzez
zainteresowanie
własnym
regionem, Polską, Europą i światem;
świadomość
wartości
i
poczucie
odpowiedzialności
za
środowisko
przyrodnicze i kulturowe własnego regionu
i Polski; patriotyzm i poczucie tożsamości
(lokalnej, regionalnej, narodowej) przy
jednoczesnym
poszanowaniu
innych
narodów i społeczności – ich systemów
wartości i sposobów życia.
Treści nauczania
– wymagania szczegółowe
Uczeń:
4) identyfikuje położenie i charakteryzuje
odpowiadające sobie obiekty geograficzne
na fotografiach, zdjęciach lotniczych i 1-7
satelitarnych oraz
mapach topograficznych;
6) określa położenie geograficzne oraz
matematyczno-geograficzne
punktów
i
obszarów na mapie;
3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej.
1-7
Uczeń:
7) rozpoznaje i opisuje w terenie formy
rzeźby powstałe w wyniku działania
czynników rzeźbotwórczych.
3
4. Położenie i środowisko przyrodnicze
Polski. Uczeń:
3)
rozpoznaje
główne
rodzaje
skał
występujących we własnym regionie i w 3, 5, 7
Polsce; wskazuje na mapie najważniejsze
obszary
ich
występowania;
podaje
przykłady wy korzystania skał w różnych
dziedzinach życia
człowieka;
6.
Wybrane
zagadnienia
geografii
gospodarczej Polski. Uczeń:
8)
wykazuje
konieczność
ochrony
środowiska przyrodniczego i kulturowego 1
w Polsce; wymienia formy jego ochrony,
proponuje konkretne działania na rzecz
jego ochrony we własnym regionie.
IV (liceum)
geografia
biologia
chemia
7. Regiony geograficzne Polski. Uczeń:
2) charakteryzuje, na podstawie map
tematycznych, środowisko przyrodnicze 1-7
głównych regionów geograficznych Polski,
ze szczególnym uwzględnieniem własnego
regionu (również na podstawie obserwacji
terenowych);
Cele kształcenia
– wymagania ogólne
I Wykorzystanie różnych źródeł informacji 1-7
do analizy i prezentowania współczesnych
problemów przyrodniczych
Cele kształcenia
– wymagania ogólne
I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących
środowiska
przyrodniczego,
życia
i
gospodarki człowieka oraz wzajemnych 1-7
powiązań i zależności w systemie człowiekprzyroda-gospodarka. Uczeń wskazuje i
analizuje
prawidłowości
i
zależności
wynikające
z
funkcjonowania
sfer
ziemskich oraz działalności człowieka w
różnorodnych
warunkach
środowiska,
wskazując
znaczenie
rosnącej
roli
człowieka i jego działań w środowisku
geograficznym w różnych skalach (lokalnej,
regionalnej i globalnej).
IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz
prezentowanie informacji na podstawie
różnych źródeł informacji geograficznej, w
tym również technologii informacyjno1-7
komunikacyjnych oraz Geograficznych
Systemów Informacyjnych (GIS).
Uczeń zdobywa informacje oraz rozwija i
doskonali
umiejętności
geograficzne,
wykorzystując wszystkie dostępne (w tym
najnowsze) źródła informacji, pomiary i
obserwacje
bezpośrednie;
potrafi
selekcjonować i przetwarzać informacje do
prezentacji wybranych zagadnień.
Treści nauczania
– wymagania szczegółowe
1. Źródła informacji geograficznej. Uczeń:
6) przeprowadza badania wybranych
elementów środowiska geograficznego w
regionie
za
mieszkania
według
przygotowanego planu;
8) korzysta z technologii informacyjnokomunikacyjnych w celu pozyskiwania,
przechowywania,
przetwarzania
i
prezentacji informacji geograficznych.
5. Sfery Ziemi – litosfera. Uczeń:
3) planuje i przeprowadza obserwację
odkrywki lub odsłonięcia geologicznego;
7) opisuje przebieg oraz efekty erozji i
akumulacji wodnej (rzecznej, morskiej,
jeziornej), lodowcowej i eolicznej;
6. Sfery Ziemi – pedosfera i biosfera.
Uczeń:
2) planuje i przeprowadza obserwację
profilu glebowego w miejscu zamieszkania;
10.
Geografia
Polski
–
środowisko
przyrodnicze. Uczeń:
8)
charakteryzuje
typy
naturalnych
zbiorowisk
roślinnych
i
wskazuje
charakterystyczne gatunki;
10) przedstawia dominanty środowiska
krain geograficznych Polski na podstawie
map
te
ma
tycznych,
danych
statystycznych i obserwacji bezpośrednich;
1-7
1-7
6
3
6
2,5,7
3,5,7
Download