Warszawa: dostawa przeciwciał znakujących komórki, limfocytów

advertisement
Warszawa: dostawa przeciwciał znakujących komórki, limfocytów,
antygenów wczesnej aktywacji, receptorów interleukiny-2,
odczynników hemolizujących erytrocyty, roztworów, kalibratorów,
probówek oraz poliklonalnych kozich przeciwciał do aparatu
FACSCalibur
Numer ogłoszenia: 174835 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 130959 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia ObraŜeń, ul.
Lindleya 4, 02-005 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5021001, faks 022 5022136.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa przeciwciał znakujących
komórki, limfocytów, antygenów wczesnej aktywacji, receptorów interleukiny-2, odczynników
hemolizujących erytrocyty, roztworów, kalibratorów, probówek oraz poliklonalnych kozich
przeciwciał do aparatu FACSCalibur.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa przeciwciał znakujących komórki, limfocytów,
antygenów wczesnej aktywacji, receptorów interleukiny-2, odczynników hemolizujących erytrocyty,
roztworów, kalibratorów, probówek oraz poliklonalnych kozich przeciwciał do aparatu FACSCalibur
- 2 zadania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
•
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: przeciwciała znakujące komórki, limfocyty, antygeny wczesnej aktywacji, receptory
interleukiny-2, odczynniki hemolizujące erytrocyty, roztwory, kalibratory, probówki do aparatu
FACSCalibur
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
DIAG - MED, ul. RyŜowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
•
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 141800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I
NAJWYśSZĄ CENĄ
•
Cena wybranej oferty: 138410,15
•
Oferta z najniŜszą ceną: 138410,15 / Oferta z najwyŜszą ceną: 138410,15
•
Waluta: PLN.
Download