IIIWL Patologia płuc

advertisement
PATOLOGIA PŁUC
• Wady rozwojowe:
• 1. brak płuc, jednego płuca, płata
• 2. hipoplazja w 10% sekcji noworodków; wtórna do
wrodzonych wad naczyń płucnych, skąpowodzia, przepukliny
przeponowej, choroby torbielowatej nerek, agenezji nerek,
anencefalii
• 3. atrezja, zwężenie tchawicy, oskrzeli, przetoki
• 4. wady naczyniowe
• 5. wrodzona rozedma (rozdęcie) płatowa – lewy górny płat w
50%, M>K; częściowe zwężenie oskrzela przez ucisk lub czop
śluzowy; defekty chrząstki oskrzelowej
• 6. torbiele foregut: oskrzelopochodne, przełykowe, jelitowe
• 7. sekwestracja płucna (2/3 po stronie lewej)
• - extralobaris – do 6. miesiąca życia, 3-4x częściej M, +inne
wady rozwojowe; sekwestr w 85% w klatce piersiowej (nad
przeponą, w worku osierdziowym, śródpiersiu)
• - intralobaris – dorośli, M 1,5x częściej, nawracające
zapalenia płuc lub rozstrzenie oskrzelowe
• 8. wrodzona malformacja dróg oddechowych:
• typ 0 – 1-3%, płuca lite, inne wady, złe rokowanie
• typ 1 – 60-70%, duże torbiele, dobre rokowanie, rzadko
rozwój raka
• typ 2 – 10-15%, małe torbiele, inne wady, złe rokowanie
• typ 3 – 5%, płuca lite, złe rokowanie
• typ 4 – 15%, duże torbiele, dobre rokowanie
Niedodma (atelectasis):
- noworodków
- nabyta
1. e resorptione - śluz, ciało obce, guzy
2. e compressione – hydrothorax, haemothorax,
pneumothorax, peritonitis
• 3. e contractione – synechiae pleurales
• - przesunięcie śródpiersia
• - zmiany odwracalne (z wyjątkiem 3)
•
•
•
•
•
• Obrzęk płuc:
• - hemodynamiczny
• - hipoalbuminemia, skurcz krtani, zamknięcie naczyń
limfatycznych
• - choroba wysokościowa
• - neurogenny – uszkodzenie CSN
• DAD/ARDS:
• - zespół błon szklistych u dorosłych, (mokre) płuco
wstrząsowe, niekardiogenny obrzęk płuc
• - ciężka niewydolność oddechowa, sinica, ciężka hypoksemia
oporna na leczenie tlenem, niewydolność wielonarządowa
• Etiologia: powyżej 50% przypadków – posocznice, rozlane
infekcje płuc (wirusy, Mykoplazmy, Pneumocystis, gruźlica
prosowata) aspiracja treści żołądkowej, uraz (w tym
czaszkowy)
• Inne przyczyny:
• - stłuczenie płuca, tonięcie, zatory tłuszczowe, oparzenia,
napromienianie
• - leczenie tlenem, gazy drażniące, parakwat
• - przedawkowanie heroiny, metadonu, aspiryny,
barbituranów
• - liczne transfuzje, DIC
• - ostre zapalenie trzustki
• - mocznica
• - reakcje z nadwrażliwości
• Rozlane uszkodzenie ściany pęcherzyków płucnych (częściej
śródbłonków, rzadziej pneumocytów), zwiększona
przepuszczalność, spadek wymiany gazowej, niedobór
surfaktantu
• Faza ostra/wysiękowa:
• - 1. tydzień; płuca ciężkie, bezpowietrzne, niedodma,
martwica pneumocytów i komórek śródbłonka kapilar, zastój
w kapilarach, zakrzepy, obrzęk śródmiąższowy, wysięk w
pęcherzykach tworzy błony szkliste (od 2. dnia, szczyt w 45.), skąpy naciek zapalny
• Faza proliferacyjna (organizacja):
• - drugi tydzień; proliferacja pneumocytów II rzędu i komórek
zrębu, metaplazja płaskonabłonkowa; fagocytoza błon
szklistych lub organizacja, proliferacja mio- i fibroblastów,
włóknienie sródmiąższowe; zmiany naczyniowe (organizacja
zakrzepów, remodelowanie intimy)
• Faza włóknista:
• - „end-stage honeycomb lung”
• Rokowanie:
• - śmiertelność 35 - 50%; przy aspiracji kwasu żołądkowego
do 94%
• Ostre zapalenie śródmiąższowe płuc /AIP/ zespół HammanaRicha:
• - idiopatyczne ARDS o nieznanej etiologii
• - patogeneza?
• - nagły początek, duszność i gorączka 1-2 dni, jak grypa;
średni wiek 28 lat, śmiertelność 70%
• - nie pozostawia włóknienia miąższu
Choroby obstrukcyjne vs restrykcyjne płuc
• 1. Obstrukcyjne = choroby dróg oddechowych
• opory w przepływie powietrza wskutek zwężenia dróg
oddechowych (od tchawicy do oskrzelików oddechowych)
• 2. Restrykcyjne
• - choroby miąższu płuc
• - choroby nerwowo-mięśniowe, znaczna otyłość, choroby
opłucnej, wady klatki piersiowej
•
•
•
•
•
•
Choroby obstrukcyjne:
bronchitis chronica
bronchiectases
asthma bronchiale
emphysema pulmonum
bronchiolitis
• Bronchitis chronica:
• kaszel utrzymujący się przez 3 miesiące/rok w
kolejnych 2 latach (po wykluczeniu innych przyczyn)
• palenie tytoniu (czynne i bierne), marihuany,
przemysłowe zanieczyszczenie powietrza
• czopy śluzowe w oskrzelach, rozrost gruczołów
śluzowych, poszerzenie przewodów, zwiększenie
liczby komórek kubkowych w błonie śluzowej,
metaplazja płaskonabłonkowa, rozrost komórek
rezerwowych, naciek zapalny z limfocytów i
plazmocytów +/-
• Rozstrzenie oskrzeli (bronchiectases):
• - trwałe poszerzenie oskrzeli i oskrzelików + destrukcja
elementów sprężystych i mięśniowych wynikająca
(skojarzona) z zapaleń z martwicą
• Etiologia:
• - wrodzone (mukowiscydoza, śródpłatowa sekwestracja,
niedobory immunologiczne, pierwotna dyskinezja rzęsek AR
i zespół Kartagenera)
• - pozapalne (gruźlica, gronkowce, Pseudomonas, wirusy,
grzyby)
• - zamknięcie oskrzeli (nowotwory, ciała obce, śluz)
• - RA, SLE, IBD, po przeszczepach
• Lokalizacja: pozapalne - dolne płaty, mukowiscydoza i
dyskinezja rzęsek- uogólnione (głównie górne płaty),
alergiczna aspergilloza – oskrzela wnękowe
• Morfologia:
• - cylindryczne, wrzecionowate, workowate
• - zapalenie, metaplazja płaskonabłonkowa, ropnie płuca,
włóknienie
• Objawy:
• - kaszel, obfita wydzielina, duszność, krwioplucie, gorączka
• Powikłania:
• - cor pulmonale, ropnie mózgu, amyloidoza
• Rozedma płuc (emphysema pulmonum):
• nieodwracalne powiększenie przestrzeni powietrznych dystalnie do
oskrzelika końcowego, połączone z destrukcją ich ścian, bez wyraźnego
włóknienia
• destrukcyjny efekt działania proteaz przy niskiej aktywności antyproteaz
• 1. centroacinarna – zajęte oskrzeliki oddechowe; górne płaty, szczyty
płuc; duże ilości czarnego pyłu; zapalenie wokół oskrzeli i oskrzelików;
palenie tytoniu; bronchitis chronica
• 2. panacinarna – dolne obszary płuc, przednie brzegi; niedobór α-1-AT
• 3. dystalna (paraseptalna) – podopłucnowo, wzdłuż przegród, przy
obszarach włóknienia i niedodmy; górne części płuc; emphysema
bullosum; spontaniczna odma opłucnowa
• 4. nieregularna – najczęstsza, klinicznie bez znaczenia
•
•
•
•
Inne postaci rozedmy (rozdęcie):
- wyrównawcza
- obstrukcyjna – np. wrodzona płatowa
- śródmiąższowa
• Choroby restrykcyjne, przewlekłe rozlane śródmiąższowe:
• - naciek zapalny i włóknienie zrębu płuca, głównie przegród
pęcherzykowych
• - w rtg obustronne zmiany naciekowe w postaci małych
guzków, pasm, objaw „mlecznej szyby”
• - nadciśnienie płucne, cor pulmonale
• - stadium końcowe – płuco typu „plaster miodu”
Kategorie chorób śródmiąższowych
• 1. Włókniejące:
• - idiopatyczne włóknienie płuc (usual interstitial pneumonia,
UIP)
• - niespecyficzne zapalenie śródmiąższowe, NSIP
• - kryptogenne zapalenie płuc, COP
• - pylice płuc
• - reakcje polekowe
• - reakcje po napromienianiu
Śródmiąższowe idiopatyczne zapalenia płuc
• UIP – idiopatyczne włóknienie płuc / zwyczajne
śródmiąższowe zapalenie płuc (47-64%)
• - M>K, 40-60 lat, często współistnieją kolagenozy (RA,
twardzina)
• - narastająca duszność, suchy kaszel, chudnięcie
• - palenie tytoniu?
• - w 60% zgon w ciągu 4-5 lat
• - powtarzające się cykle ostrego uszkodzenia nabłonka
pęcherzyków płucnych (?wirusy, leki, czynniki środowiskowe,
sok żołądkowy?) i gojenia (ogniska fibroblastyczne)
• Morfologia:
• - zmiany rozsiane przedzielone prawidłowym miąższem
• - lokalizacja głównie w dolnych płatach, podopłucnowo,
wzdłuż przegród, okołooskrzelikowa
• - różny stopień włóknienia i nacieków zapalnych w tym
samym wycinku
• - ogniska fibroblastyczne, rozległe włóknienie, przebudowa
typu „plastra miodu”
• - skupienia limfocytów, proliferacja mięśni gładkich,
pogrubienie ścian naczyń, rozrost pneumocytów II-rzędu
• - zapalenie i włóknienie opłucnej o umiarkowanym nasileniu
• UIP – ogniska fibroblastyczne
• Agregaty mio- i fibroblastów o wysokim potencjale
proliferacyjnym i syntetyzującym ECM
• Ich liczba koreluje z nasileniem choroby i rokowaniem
• Pojawiają się w obszarach uszkodzenia nabłonka
pęcherzyków płucnych
• TGF-β1 ➙nabłonek pęcherzyków płucnych➙
➙EMT➙
➙ogniska
fibroblastyczne
• NSIP – niespecyficzne zapalenie śródmiąższowe płuc
• - związek z kolagenozami (RA, SLE, twardzina, zespół
Sjögrena, polymyositis), postać alergicznego zapalenia płuc
(np. alergeny ptasie, leki)
• - wiek średni, lepsze rokowanie niż UIP (zgony w 11%)
• - typ komórkowy (młodszy wiek) i włókniejący (gorsze
rokowanie)
• - umiarkowane nacieki śródmiąższowe z limfocytów,
ogniskowe lub rozlane, proliferacja pneumocytów II-rzędu
• - włóknienie śródmiąższowe rozlane lub ogniskowe, brak
ognisk fibroblastycznych, obraz czasowo jednorodny
• COP – kryptogenne zapalenie płuc (BOOP)
• - ?zakażenie bakteryjne, wirusowe, grzybicze, leki?
• - M=K, 5-6. dekada, częściej niepalący; kaszel, duszność,
gorączka przez 2-3 miesiące, na ogół po przebytej infekcji
• - w świetle pęcherzyków, przewodzików pęcherzykowych,
oskrzelików polipowate twory z luźnej tkanki łącznej (ciałka
Massona)
• - wszystkie zmiany na tym samym etapie rozwoju, brak
włóknienie śródmiąższowego
• - spontaniczna regresja lub leczenie sterydami
• - podobny obraz w pozapalnym włóknieniu
Pylice płuc:
- ilość pyłu
- wielkość, kształt cząsteczek (1-5 μm)
- rozpuszczalność i reaktywność fizyko-chemiczna cząsteczek
(małe cząsteczki= ostre uszkodzenie, większe=włóknienie)
• - dodatkowe czynniki (tytoń)
• - zespół Caplana – pylica płuc + reumatoidalne zapalenie
stawów
•
•
•
•
• Pylica węglowa
• - bezobjawowa
• - prosta (plamy węglowe i guzki, górne płaty, rozedma
centroacinarna)
• - w <10% powikłana (PMF = postępujące masywne
włóknienie); rozedma płuc, bronchitis chronica
• Pylica krzemowa (formy krystaliczne, kwarc)
• - aktywacja makrofagów, mediatory (IL-1, TNF, fibronektyna,
ROS, fibrogenne cytokiny)
• - guzki krzemicze w górnych częściach płuc, blizny, jamy,
wapnienie węzłów chłonnych („skorupka jajka”)
• - PMF
• - gruźlica (silico-tuberculosis)
• - rak płuca?
• Choroby związane z narażeniem na azbest:
• - ogniskowe włóknienie opłucnej (rzadko rozlane) – przednia
i tylno-boczna opłucna ścienna oraz kopuły przepony
• - wysięki opłucnowe
• - włóknienie miąższu (azbestoza- włóknienie jak w UIP, dolne
płaty i podopłucnowo; włóknienie zaczyna się wokół
oskrzelików oddechowych i przewodzików pęcherzykowych;
ciałka azbestowe; zwężenie naczyń; cor pulmonale)
• - rak oskrzela, rak krtani, rak nerki, międzybłoniaki
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Ziarniniakowe:
- sarkoidoza
- pneumonitis z nadwrażliwości
3. Eozynofilowe
4. Związane z paleniem tytoniu:
- pneumonia desquamativa, DIP
5. Inne:
- pęcherzykowa proteinoza płucna, PAP
• Pneumonitis z nadwrażliwości (extrinsic allergic alveolitis)
• - mediowana immunologicznie odpowiedź miąższu płuca
(pęcherzyki) na zewnętrzny antygen
• - zarodniki termofilnych bakterii, grzyby, białka zwierzęce,
produkty bakteryjne
• - „płuco farmera”, „płuco hodowcy gołębi”
• - pogrubienie ścian pęcherzyków, nacieki z limfocytów,
ziarniniaki (mniejsze niż w sarkoidozie, ciałka Schaumanna,
komórki olbrzymie, nie ma zajęcia węzłów chłonnych),
śródmiąższowe i śródpęcherzykowe włóknienie, bronchiolitis
obliterans, makrofagi z lipidami w cytoplazmie
- górne płaty (w ostrych przypadkach dolne), zmiany
ogniskowe, o nieregularnym rozmieszczeniu
- pojedyncza ekspozycja – ewolucja ziarniniaków w 6 mies.
- ponowna ekspozycja – postępujące włóknienie, a w ciężkich
przypadkach „plaster miodu”
• Eozynofilia płucna (zespół PIE):
• zmiany radiologiczne w płucach (zacienienia) + obwodowa
eozynofilia
• Etiologia:
• 1. kryptogenna
• 2. alergiczna (grzyby, pasożyty, leki – aspiryna, sulfonamidy,
penicylina, ibuprofen i in.)
• 3. zespoły hipereozynofilowe (choroby limfoproliferacyjne)
• Przewlekłe eozynofilowe zapalenie płuc:
• 5.dekada, 2x częściej K, choroby atopowe
• narastająca duszność, kaszel, gorączka, chudnięcie,
eozynofilia we krwi i plwocinie, w rtg obustronne obwodowe
i szczytowe zacienienia
• nacieki z eozynofili w zrębie, w pęcherzykach eozynofile i
liczne makrofagi, „ropnie” eozynofilowe, czasem ziarniniaki
jak w sarkoidozie; nie ma zajęcia naczyń
• leczenie sterydami; wyleczenie lub organizujące się
zapalenie płuc
• Ostre eozynofilowe zapalenie płuc:
• nagły początek, gorączka, bóle mięśni, ból opłucnowy,
hipoksemia
• różny wiek, M=K, astma rzadko, w rtg rozlane obustronne
zacienienia i wysięk opłucnowy, liczne eozynofile w BAL
• morfologicznie jak DAD w fazie wysiękowej lub organizującej
się + rozlane nacieki z eozynofili w zrębie
• etiologia?
• Ziarniniakowatość bronchocentryczna:
• u astmatyków jako wyraz nadwrażliwości na wdychany
antygen, u pozostałych – odpowiedź ziarniniakowa na
infekcję dróg oddechowych
• alergiczna aspergilloza oskrzelowo-płucna, bąblowiec,
mykobakterie, histoplazma, mukor
• leczenie sterydami, rokowanie dobre
• Zespół Churga-Strauss:
• allergic angiitis and granulomatosis
• Złuszczające zapalenie śródmiąższowe płuc (DIP):
• - palacze papierosów w 90%, zanieczyszczenie powietrza, leki, choroby
naczyniowe o podłożu immunologicznym
• - 42 lata; duszność kaszel, w rtg objaw „mlecznej szyby” w dolnych
polach płuc
• - leczenie kortykosterydami, nawroty
• - śmiertelność 25%, przeżycie około 12 lat
• - zmiany rozlane, jednorodne czasowo
• - liczne makrofagi w świetle pęcherzyków (też wielojądrowe), w
cytoplazmie brunatny barwnik
• - włóknienie zrębu, minimalne zapalenie
• - ?wstępna faza UIP?
• PAP- pęcherzykowa (lipo)proteinoza płucna
• - nagromadzenie surfaktantu w świetle pęcherzyków i
oskrzelików
• - 4xczęściej M, 30-50 lat, palenie tytoniu; powoli narastająca
duszność, kaszel, obfita wydzielina; w rtg zacienienia
przywnękowe
• 1. nabyta - 90%, autoimmunizacyjna (Ab przeciwko GM-CSF)
• 2. wrodzona – zgon w 3-6 miesiącu życia
• 3. wtórna – ostra krzemica, niedobory immunologiczne,
nowotwory, zaburzenia hematologiczne
ZAPALENIA PŁUC
Zapalenia ostre:
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae (zaostrzenia COPD)
Staphylococcus aureus (powikłanie infekcji wirusowych;
ropnie płuca, ropniak opłucnej; narkomani)
• Klebsiella pneumoniae (chorzy wyniszczeni, alkoholicy)
• Psuedomonas aeruginosa (mukowiscydoza)
• Legionella pneumophila (chorzy po przeszczepach; zapalenie
odoskrzelowe lub płatowe)
•
•
•
•
• Fazy zapalenia płatowego
•
•
•
•
•
Powikłania zapalenia płuc:
- ropień płuca
- pleuritis, empyema pleurae
- organizacja, włóknienie pozapalne
- szerzenie się zapalenia (zastawki serca, worek osierdziowy,
mózg, nerki, stawy)
• Zapalenia atypowe:
• - wirusy, Mycoplasma pneumoniae
• - naciek zapalny w przegrodach międzypęcherzykowych z
komórek jednojądrzastych, w postaciach ostrych też
neutrofile
• - przegrody poszerzone, obrzękłe
• - może być wysięk w pęcherzykach, błony szkliste
• - nadkażenie bakteryjne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakażenia szpitalne:
- Pseudomonas, Enterobacteriaceae, S. aureus
Pneumonia e aspiratione:
- zapalenie bakteryjno-chemiczne
- przebieg gwałtowny, złe rokowanie
Ropień płuca:
- aspiracja zainfekowanej treści
- pozapalny (S. aureus, Klebsiella pn., pneumokoki typ 3.)
- zakażone zatory
- nowotwory
- różne (uraz, przejście z sąsiedztwa, rozsiew hematogenny)
NOWOTWORY PŁUC
• Nowotwory neuroendokrynne:
• - tumorlets – ogniska hiperplazji komórek NE w obszarach
przewlekłego zapalenia i włóknienia
• - rozlana idiopatyczna hiperplazja komórek NE
• - karcinoidy
• - carcinoma neuroendocrinale microcellulare
• - carcinoma neuroendocrinale macrocellulare
• Karcinoidy:
• - M=K, różny wiek, bez związku z paleniem tytoniu
• - karcinoidy typowe – brak mutacji p53 oraz
nieprawidłowości BCL2 i BAX
• - karcinoidy atypowe – mutacje p53 w 20-40%, 10%-20%
BCL2 i BAX; LOH 3p, 13q14 (RB1), 9p, and 5q22
• - duże oskrzela, średnica 3-4 cm
• - objawy związane ze wzrostem do światła oskrzela, też
kaszel, krwioplucie, zespół rakowiaka (rzadko)
• - przerzuty do węzłów chłonnych w k. atypowych
• - 87% 10-letnich przeżyć w karcinoidach typowych, 35% w
atypowych
• Nowotwory z gruczołów oskrzelowych (carcinoma adenoides
cysticum, carcinoma mucoepidermale)
• Chondroid hamartoma, inflammatory myofibroblastic tumor,
przerzuty
• Guzy śródpiersia:
• - górne- chłoniaki, grasiczaki, guzy tarczycy, przerzuty, guzy
przytarczyc
• - przednie- grasiczaki, potworniaki, chłoniaki, guzy tarczycy i
przytarczyc
• - tylne- nowotwory nerwowe, chłoniaki
• - środkowe- torbiele bronchogenne, osierdziowe, chłoniaki
PATOLOGIA OPŁUCNEJ
• Pleuritis, hydrothorax, haemothorax, chylothorax
• Pneumothorax (rozedma, astma, gruźlica, uraz; odma
samoistna)
• Nowotwory:
• - przerzuty (częstsze)
• - pierwotne (solitary fibrous tumor, mesothelioma
malignum)
Download