Leczenie chirurgiczne wad wrodzonych płuc u noworodków i

advertisement
1Katedra
i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
2Katedra i Klinika Neonatologii
3Zakład Patomorfologii
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Leczenie chirurgiczne wad
wrodzonych płuc u
noworodków i niemowląt
1Michał
Błaszczyński, 1Witold Porzucek, 1Przemysław Mańkowski, 2Krystyna
Brązert, 3Paweł Kurzawa, 1Przemysław Lebioda
WSTĘP
 Wady płuc należą do grupy
rzadko występujących wad
rozwojowych
 Najczęstsza z nich wrodzona
torbielowatość płuc,
przebiegać może
bezobjawowo, albo
stanowić wczesne
zagrożenie już w drugim
trymestrze ciąży.
WSTĘP
 CCAM (Stocker 1977) morfologia zmian:
 I – pojedyncze lub mnogie duże torbiele (2 -10 cm), ograniczone do
jednego płata i wypełnione powietrzem lub płynem
 II – liczne równomiernie rozsiane, średniego rozmiaru torbiele (<2.0 cm),
które przypominają oskrzeliki końcowe
 III – duże zmiany z równomiernie rozsianymi małymi torbielami, które
mogą zajmować pojedynczy płat lub całe płuco
WSTĘP
 CPAM (2002) pochodzenie zmian:
 0 – tchawiczo-oskrzelowe
 1 – oskrzelowo-oskrzelikowe mnogie duże
 2 – oskrzelikowe mnogie małe
 3 – oskrzelikowo-pęcherzykowe mnogie małe
 4 – gronkowe
WSTĘP
 Wrodzona rozedma płatowa może gwałtownie wywołać objawy
niewydolności oddechowej.
 Sekwestracja płucna w zależności od wielkości może być przyczyną
objawów o różnym nasileniu.
CEL PRACY
 Celem pracy była analiza wyników leczenia wad płuca u
noworodków i niemowląt
MATERIAŁ DO BADAŃ
 Dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii,
Traumatologii i Urologii Dziecięcej w Poznaniu w latach 2007-2014
METODY BADAŃ
 Analiza retrospektywna historii chorób 17 pacjentów:
 CPAM u 10,
Wada
 rozedmę płatową u 4,
 sekwestrację zewnątrzpłatową u 3.
CPAM
Rozedma płatowa
Sekwestracja zewnątrzopłucnowa
METODY BADAŃ
 Prenatalnie wadę rozpoznano u 8 dzieci
 7x CPAM
 1x sekwestracja płuca
 u 1 przeprowadzono zabieg
aspiracji torbieli wewnątrzmacicznie.
METODY BADAŃ
 Wszyscy pacjenci operowani byli z dostępu torakotomijnego tylnobocznego.
 Wykonano:
 7 resekcji płata płuca,
 4 resekcje segmentów płuca,
 1 resekcję staplerową torbieli płuca,
 1 usunięcie prawego płuca
 3 usunięcia sekwestrów zewnątrzpłucnych.
Seria 1
8
7
6
5
4
3
2
1
0
OPERACJE
WYNIKI
wiek operowanych chorych
Wada
wiek operowanych
Średni wiek
CPAM objawowa
4 – 26 d.ż.
13 d.ż.
CPAM bezobjawowa
5 – 6 m.ż.
5 – 6 m.ż
Rozedma płatowa
2 – 8 m.ż.
3,5 m.ż
8 i 13 m.ż. *
10,5 m.ż.
Sekwestracja
* 3 d.ż. z powodu masy sekwestru powodującej znaczny ucisk i przemieszczenie śródpiersia
WYNIKI
powikłania
 ropnie płuc u 1 pacjenta z CPAM poddanemu pulmonektomii
 utrzymująca się odma u 2 pacjentów z CPAM (tu wskazanie do
rewizji operacyjnej )
Powikłania
Bez powikłań
Powikłania
Operowane
Nieoperowane
WNIOSKI
 W wadach płuc o przebiegu objawowym postępowaniem z
wyboru jest chirurgiczne usunięcie zmiany
 Leczenie wad przebiegających bezobjawowo może być
odroczone. Pacjenci wymagają jednak ścisłego nadzoru i
monitorowania
 Resekcję zmiany wewnątrzpłucnej można ograniczyć do
segmentów płuca, wiąże się to jednak z wiekszą częstością
wystąpienia nieszczelności i odmy pooperacyjnej.
Dziękuję za uwagę
Download