Wybrane zagadnienia z zakażeń u dzieci

advertisement
Wybrane
wady układu
oddechowego
i krążenia u dzieci
Klinika Chirurgii Dzieci
A.M. Warszawa
Prof. Dr. Med. A. Kamiński
Dr med. Krzysztof Ebinger
Wybrane wady układu
oddechowego
Odma opłucnej
Ropniak opłucnej
Ropień płuca
Sekwestracja płucna
Rozedma płatowa
Wady układu oddechowego
Obraz kliniczny
Bardzo szerokie spektrum
objawów
Brak jakichkolwiek objawów –
do ciężkiej niewydolności krążeniowooddechowej
Odma opłucnowa
Patofizjologia
Powietrze wydostające się z pęcherzyków
płucnych dostaje się bezpośrednio do jamy
opłucnej powoduje:
Ucisk na płuco po stronie odmy
Brak wymiany gazowej
Przemieszczenie śródpiersia
Objawy niewydolności oddechowej
Odma opłucnowa
Objawy
Duszność z dominującymi objawami kaszlu
Sinica (zła wymiana gazowa)
Kaszel (odruch z uciśniętego nerwu błędnego)
Ból w klatce piersiowej ( dzieci starsze)
Objawy niewydolności układu krążenia
Odma opłucnowa
Diagnostyka
Wywiad od pacjenta lub jego rodziny
Badanie kliniczne
Badania obrazowe:
RTG kl. piersiowej
USG kl. piersiowej
CT/MRI – w w wątpliwych przypadkach
Odma opłucnowa
Rodzaje
Idiopatyczna – przyczyna nie jest znana
Pourazowa
– Rodzaje : zamknięta
otwarta
W przebiegu zapalenia płuc
i wad wrodzonych
Przyczyny
jatrogenne
Obraz RTG Kl. piersiowej
odma opłucnej
Obraz RTG kl. piersiowej
odma opłucnej
Odma opłucnowa – leczenie
Drenaż jamy opłucnej
Wprowadzamy dren przez 3 międzyżebrze w
linii środkowo- obojczykowej po górnej
krawędzi żebra ( tętnice międzyżebrowe!)
Odma opłucnowa -
leczenie
Ropniak opłucnej
Definicja
Obecność treści ropnej w jamie
opłucnowej
Ropniak opłucnej
Etiologia
Powikłanie- zapalenia płuc
ropnia płuca
wysiękowego zapalenia
opłucnej
pourazowej odmy
pourazowego krwiaka
opłucnej
Ropniak opłucnej
Objawy kliniczne
Badanie przedmiotowe
Ściszenie szmeru pęcherzykowego
Ściszenie odgłosu opukowego
Powłóczenie kl. piersiowej
Ropniak opłucnej
Diagnostyka
RTG klatki piersiowej
Przesunięcie śródpiersia na stronę zdrową
Zacienienie po stronie ropniaka
Poszerzenie międzyżebrzy po stronie chorej
USG klatki piersiowej
Dokładna lokalizacja zmiany
Różnicowanie ze zmianami zapalnymi
MRJ + CT
Dokładna lokalizacja
Ropniak opłucnej
RTG kl. piersiowej
Ropniak opłucnej
Leczenie
Drenaż ssący
2-3 cie międzyżebrze w linii pachowej przedniej
Koniec drenu powinien sięgać do zachyłka żebrowoprzeponowego
Celowana antybiotykoterapia
Rehabilitacja oddechowa
Ropień płuca
Definicja
Naciek zapalny prowadzący do martwicy
miąższu płuca
Ropień płuca
Etiologia
Ropień pierwotny
Powstaje drogą odoskrzelową. Aspiracja
materiału zakażonego lub ciała stałego.
Ropień wtórny
Powikłanie po przebytym procesie
zapalnym miąższu płuca.
Ropień płuca
Rodzaje
Pojedyńczy
Mnogi
Ropień płuca mnogi
Etiologia
Zakażenie ogólnoustrojowe
Ropień płuca
objawy
Odkrztuszanie ropnej wydzieliny
Wysoka temperatura
Ropień płuca
Diagnostyka
Badania laboratoryjne
Wykładniki stanu zapalnego miejscowego lub
uogólnionego
RTG kl. piersiowej
Okrągły cień z poziomem płynu
USG+CT+MR
Badania komplementarne. Dokładna diagnostyka
anatomiczna ropnia
Ropień płuca
RTG kl. piersiowej
Ropień płuca
Leczenie
Celowana antybiotykoterapia
Drenaż ułożeniowy
Opróżnienie ropnia
Nakłucie/drenaż ssący , lub bronchoskopia
Usunięcie segmentu lub płata płuca( gdy
brak poprawy w leczeniu zachowawczym)
Sekwestracja płucna
Definicja
Zaburzenie rozwojowe
charakteryzujące się obecnością
niefunkcjonalnej tkanki płucnej
Tkanka ta jest unaczyniona z
nieprawidłowych tętnic systemowych
Wada stanowi do 6.5% wszystkich
patologii płucnych u dzieci
Sekwestrwacja płucna
Etiologia
Generalnie nie jest znana
Uważa się , że wada powstaje pomiędzy
4 a 8 tygodniem życia płodowego
Sekwestracja płucna
Rodzaje
Sekwestracja zewnątrzpłatowa
Sekwestracja wewnątrzpłatowa
Sekwestracja płucna
wewnątrzpłatowa
Zmiana graniczy bezpośrednio z
prawidłowym miąższem płuca
Lokalizuje się w 60% przypadków w dolnych
odcinkach płata dolnego lewego
Sekwestracja płucna
zewnątrzpłatowa
Sekwestracja zewnątrzpłatowa
Odszczepiony fragment tkanki płucnej jest
pokryty własną opłucną i stanowi
nieprawidłowo rozwinęte i nieczynne płuco
Umiejscownienie
80% przypadków dotyczy przestrzeni między
dolnym płatem lewego płuca a przeponą
Sewkwestracja płucna –
unaczynienie od aorty
zstępującej
Sekwestracja płucna
Leczenie wyłącznie chirurgiczne
Chirurgiczne usunięcie patologicznej
tkanki płucnej
Rozedma płatowa
Definicja
Nadmierne rozdęcie płata płucnego
mogące spowodować ostre zaburzenia
oddechowe u noworodka i niemowlęcia
Rozedma płatowa
Etiologia
Brak jednoznacznej odpowiedzi
dlaczego w prawidłowym płucu
zostaje uwięzione powietrze
Rola czynników:
Wewnątrzpochodnych
Zewnątrzpochodnych
Rozedma płatowa
Etiologia
Czynniki wewnątrzpochodne
Nieprawidłowa budowa lub brak chrząstki w ścianie oskrzela
Nadmierne pofałdowanie błony śluzowej oskrzela
Obecność zmian zapalnych w błonie śluzowej oskrzela
Zaleganie wydzieliny w świetle oskrzela
Wrodzone zmiany anatomiczne oskrzela
Czynniki zewnątrzpochodne
Ucisk wywołany przez anomalie przebiegu naczyń
Ucisk wywołany przez nieprawidłowe masy w
śródpiersiu (guzy, pakiety węzłów chłonnych- i.t.p.)
Rozedma płatowa
Objawy kliniczne
Objawy ciężkiej niewydolności
oddechowej występują u :
80% dzieci
do 1 miesiąca życia!!!!!
Wrodzona rozedma płatowa
Obraz RTG kl. piersiowej
Nadmiernie przejrzyste pola płucne
 Przemieszczenie śródpiersia
 Widoczny rysunek naczyniowy w obrębie
nadmiernie przejrzystego płuca
 Trójkątny cień w kącie przeponowokręgosłupowym ( niedodma)

Obraz RTG klatki piersiowejrozedma płatowa
Rozedma płatowa
Leczenie
Wyłącznie chirurgiczne
Usunięcie płata objętego rozedmą
Wrodzona torbielowatość płuc
patologia
Zatrzymanie się rozwoju oskrzeli i
oskrzelików, które nieprzekształcająć się
w pęcherzyki płucne kończą się ślepo i
nadmiernie się rozrastają.
Wrodzona torbielowatość płuc
Embriologia
Wada powstaje między 7 – 15
tygodniem życia płodowego
Wrodzona torbielowatość płuc
Objawy kliniczne
U 80% dzieci niewydolność oddechowa
występuje bezpośrednio po urodzeniu
U 90% dzieci patologia jest w wykrywana
w pierwszym roku życia
U dzieci starszych dominującym objawem
klinicznym są zakażenia górnych dróg
oddechowych oraz zapalenia płuc.
Wrodzona torbielowatość płuc
Leczenie
W przypadkach objawowych leczeniem
z wyboru jest wyłącznie leczenie
operacyjne
Anatomia serca
Statystyka
Wrodzone wady serca występują u 1% żywo
urodzonych noworodków
25% tych wad powinno być operowane w
okresie noworodkowym
PodziaŁ anatomiczny
wrodzonych wad serca
Wady zewnątrzsercowe
Wady wewnątrzsercowe
Podział hemodynamiczny
wrodzonych wad serca
Wady ze zmniejszonym przepływem krwi
przez płuca - Qp < Qs
Wady ze zwiększonym przepływem krwi
przez płuca - Qp>Qs
Wady z prawidłowym przepływem krwi
przez płuca - Qp = Qs
Podział kliniczny wrodzonych
wad serca
Wady wymagające leczenia
chirurgicznego w okresie
noworodkowym.
Wady planowo operowane po okresie
noworodkowym
Wady wrodzone serca u
noworodków wymagające
leczenia chirurgicznego ze
wskazań życiowych.
Wady serca z przewodozależnym
przepływem
Wady serca ze zwiększonym
przepływem płucnym
Przetrwały przewód tętniczy
Botalla
PDA
Przewodozależny przepływ
płucny
Wady serca z
przewodozależnym
przepływem płucnym
Krytyczne zwężenie zastawki tętnicy płucnej
Atrezja tętnicy płucnej bez ubytku przegrody
międzykomorowej(zespół hipoplazji prawego
serca)
Atrezja tętnicy płucnej z ubytkiem
przegrody międzyko0morowej
Przewodozależne krążenie
systemowe
Wady z przewodozależnym
przepływem systemowym
Krytyczne zwężenie cieśni aorty(CoA)
Przerwany łuk aorty(IAA)
Krytyczne zwężenie zastawki
aortalnej (AoS)
Zespół hipoplazji lewego serca(HLHS)
Zwężenie cieśni aorty (CoA)
Przerwany łuk aorty
Rodzaje
przerwanego łuku
aorty.

,
Rodzaje -przerwanego łuku
aorty
Krytyczne zwężenie zastawki
aortalnej (AoS)
Rodzaje zwężeń
zastawki aortalnej
Zespół hypoplazji lewego serca
HLHS
Przewodozależne mieszanie
się krwi
Przełożenie wielkich pni naczyniowych
Przełożenie Wielkich Pni
Naczyniowych
TGA
TGA
Leczenie operacyjne
Wady ze zwiększonym przepływem
krwi przez płuca wymagające
bezwzględnej interwencji chirurgicznej
w okresie noworodkowym
PDA u dzieci przedwcześnie urodzonych
( średnia waga operowanych dzieci poniżej
1000g.)
Wspólny pień tętniczy (TAC)
Okienko aortalno-płucne
Całkowity nieprawidłowy spływ żył
płucnych(TAPVD)
Wspólny pień tętniczy (TAC)
Najczęstszy typ całkowitego
nieprawidłowego spływu żył
płucnych
Postępowanie terapeutyczne
Farmakologiczne
Otwarcie PDA w wadach przewodozależnych
( prostaglandyna PGE1- Prostin VR)
Korekcja wady
Anatomiczna
Hemodynamiczna
Postępowanie paliatywne
Banding t. płucnej
Zespolenie typu mod. Blallock-Tausing
Kardiologia interwencyjna
Postępowanie paliatywne w wadach
serca o zwiększonym przepływie
płucnym-noworodki
Banding tętnicy płucnej
Postępowanie paliatywne w wadach o
zmniejszonym przepływie krwi przez
płuca- noworodki
Zespolenie systemowo - płucne typu
mod.Blalock-Taussig
Wybrane wrodzone wady serca u
dzieci planowo operowane po
okresie noworodkowym
( bez objawów niewydolności
krążenia!!)
Wady z przeciekiem lewo- prawym
(np.. ASD II . VSD, AVSD )
Wady sinicze
Bez napadów anoksemicznych
Morfologia- bez znaczącego zagęszczenia krwi.
Ubytek w przegrodzie
międzyprzedsionkowej
typu ASD II
Ubytek w przegrodzie
międzykomorowej
VSD
Ubytek w przegrodzie
międzykomorowej
VSD
Całkowity kanał
przedsionkowo – komorowy
AVSD
Zespół Fallota
Krążenie pozaustrojowe (CPB)
1953r.- J. Gibbon - Pierwsza zakończona
sukcesem operacja w krążeniu
pozaustrojowym (ASD II).
1954r.- C.Lillehei –„Kontrolowane
skrzyżowane krążenie”
Schemat krążenia
pozaustrojowego
CPB
Download