Chirurgiczne leczenie choroby wrzodowej, rak żołądka

advertisement
URAZY KLATKI
PIERSIOWEJ
Stały rozwój techniki
i motoryzacji nieuchronnie
powoduje wzrost częstości
występowania urazów klatki
piersiowej oraz związanych
z nimi ciężkich stanów zagrożenia
życia wynikających z obrażeń
narządów klatki piersiowej
PODZIAŁ
TOPOGRAFICZNY
Obrażenia ściany klatki piersiowej
 Pourazowa odma i krwiak opłucnej
 Obrażenia śródpiersia
 Obrażenia tchawicy i dużych oskrzeli
 Urazy serca i dużych maczyń
 Obrażenia miąższu płuca

ZŁAMANIE ŻEBER

Mechanizm złamania bywa częściej
z przegięcia, rzadziej bezpośredni

Objawy
silny ból ściśle zlokalizowany, nasilający
się w trakcie oddychania lub przy ucisku
LECZENIE
ZŁAMANIA ŻEBER

Opatrunki plastrowe lub opaski elastyczne
(cingulum) zakładane na szczycie wdechu
chorego

Blokady nowokainowe lub merkainowe
nerwów międzyżebrowych w odpowiednim
zakresie
Przy dużym urazie doprowadzającym
do rozległych złamań żeber, a nieraz
i mostka, może dojść do powstania
wolnego, niezwiązanego z resztą
kośćca klatki piersiowej płata kostnomięśniowego, zwanego umownie
oknem, lub tzw. wiotkiej klatki
piersiowej
W przypadkach wiotkiej klatki
piersiowej dochodzi do powstania
oddechu opacznego, co polega na
paradoksalnym przemieszczaniu się
wyłamanego okna w kierunku
do wnętrza klatki piersiowej przy
wdechu, a na zewnątrz przy wydechu
LECZENIE WIOTKIEJ
KLATKI PIERSIOWEJ

Doraźne – opatrunek uciskowy ustalający
okno i przeciwdziałający jego ruchom
opacznym

Stabilizacja zewnętrzna – wyciąg
bezpośredni za żebro lub mostek lub
operacyjna osteosynteza za pomocą nici
nylonowych, szwów metalowych lub
drutów Kirschera
LECZENIE WIOTKIEJ
KLATKI PIERSIOWEJ cd.
 Stabilizacja
wewnętrzna –
zastosowanie respiratora
z kontrolowanym oddychaniem
z nadciśnieniem
POURAZOWA ODMA OPŁUCNEJ
(PNEUMOTHORAX)
 Otwarta
 Odma
pourazowa odma opłucnej
zastawkowa
 Zamknięta
pourazowa odma opłucnej
OTWARTA POURAZOWA
ODMA OPŁUCNEJ

Powstaje w wyniku przedostania się
powietrza z otoczenia do jamy opłucnej
na skutek powstania ubytku w klatce
piersiowej

Im większy jest ubytek w ścianie klatki
piersiowej tym cięższe są zaburzenia
oddechowe
LECZENIE OTWARTEJ
POURAZOWEJ ODMY
OPŁUCNOWEJ

Doraźne – założenie szczelnego
nieprzepuszczającego powietrza
opatrunku zamykającego ubytek
w powłokach klatki piersiowej

Operacyjne – zamknięcie rany klatki
piersiowej z podłączeniem drenażu
ssącego jamy opłucnej w celu
ponownego rozprężenia płuca
ODMA ZASTAWKOWA
Na skutek wytworzenia mechanizmu
zastawkowego rany drążącej ściany
klatki piersiowej powietrze
przedostaje się w okresie wdechu
do jamy opłucnej, lecz przy
wydechu nie może jej opuścić
NASTĘPSTWA ODMY
ZASTAWKOWEJ

Stały i postępujący wzrost dodatniego
ciśnienia w jamie opłucnej, zapadnięcie
płuca oraz skrajne przemieszczenie
śródpiersia w stronę zdrową

Objawy chorobowe w tym przypadku
znacznie szybciej narastają, ostrzej się
manifestują i mogą doprowadzić
do szybkiego zgonu chorego
LECZENIE ODMY
ZASTAWKOWEJ – DORAŹNE
Wkłuć grubą igłę punkcyjną w drugie
międzyżebrze od przodu do linii
środkowoobojczykowej zatykaną
palcem w okresie wdechu –
natychmiastowe odbarczenie komory
odmowej, stan chorego ulega
natychmiastowej, znacznej poprawie
LECZENIE ODMY ZASTAWKOWEJ
W WARUNKACH SZPITALNYCH

Drenaż ssący, który doprowadza w ciągu
kilkunastu godzin do całkowitego
rozprężenia się płuca

Jeśli drenaż ssący nie doprowadza do
rozprężenia się płuca, należy rozważyć
możliwość przerwania ciągłości większego
oskrzela lub rozdarcia miąższu płuca
ZAMKNIĘTA POURAZOWA
ODMA OPŁUCNEJ
Drobne uszkodzenia miąższu
płucnego z niewielkim i na ogół
krótkotrwałym przeciekiem powietrza
do jamy opłucnowej. Odma ta miewa
często charakter odmy płaszczowej
i nie towarzyszą jej wyraźne objawy
upośledzenia czynności oddechowej
KRWIAK OPŁUCNEJ
Wylew krwawy opłucnej
spowodowany najczęściej
rozerwaniem tętnicy międzyżebrowej
lub tętnicy piersiowej wewnętrznej,
rzadziej drobnych naczyń płuca
lub oskrzeli
LECZENIE
KRWIAKA OPŁUCNEJ
niewielkim wylewie krwi –
wczesne nakłucie i odessanie krwi
 Przy
 Przy
utrzymywaniu się objawów
krwawienia konieczne jest wykonanie
torakotomi z zeszyciem lub
podwiązaniem uszkodzonego naczynia
ODMA ŚRÓDPIERSIOWA
Występuje w przypadku odmy opłucnej
z równoczesnym przerwaniem ciągłości
opłucnej śródpiersiowej i gromadzeniu
się powietrza w śródpiersiu –
występowanie odmy podskórnej
na szyi i twarzy
LECZENIE ODMY
ŚRÓDPIERSIA

Natychmiastowa antybiotykoterapia
o szerokim spektrum w celu uniknięcia
powikłań ropowiczych w śródpiersiu

Odbarczenie za pomocą górnej
mediastinotomii z dostępu szyjnego
ponad wycięciem mostka

Leczenie operacyjne przy uszkodzeniu
przełyku, tchawicy, oskrzela lub ranie
drążącej
KRWIAK ŚRÓDPIERSIA

Niewielki krwiak (uszkodzone naczynie
żylne lub częściej śródkoście złamanego
mostka) oprócz osłony antybiotykowej
nie wymaga specyficznego leczenia

Natychmiastowe leczenie operacyjne przy
uszkodzeniu dużych naczyń, a zwłaszcza
aorty
OBRAŻENIA TCHAWICY

Uraz tępy o średnim nasileniu – wstrząs
urazowy lub odruchowe zatrzymanei
krążenia

Przerwanie ciągłości ściany tchawicy –
znacznego stopnia odma podskórna głowy
i szyi, skrajna duszność, zamroczenie,
a później utrata przytomności
LECZENIE OBRAŻEŃ
TCHAWICY
Operacyjne – natychmiastowa
nadmostkowa mediastinotomia
i otwarcie górnego śródpiersia przez
wytworzenie palcem na tępo tunelu
w luźnej tkance – zeszycie końców
tchawicy szwami pojedynczymi
OBRAŻENIA OSKRZELI
 Oderwanie
oskrzela
 Częściowe
rozerwanie oskrzela
 Złamanie
oskrzela
ODERWANIE OSKRZELA

Dotyczy najczęściej oskrzela górnego

W początkowym okresie ciężki wstrząs,
krwioplucie oraz szybko narastająca odma
zastawkowa

Następnie objawy bezpowietrzności i braku
czynności płata lub płuca
CZĘŚCIOWE ROZERWANIE
I ZŁAMANIE PŁUCA
 Płuco
w pewnym stopniu drożne
 Często
dochodzi do ciężkich
zapalnych zmian w płucu oraz
powstania ropni
LECZENIE OBRAŻEŃ
OSKRZELI

Wyłącznie operacyjne – przywrócenie
ciągłości uszkodzonego oskrzela

Wycięcie tkanki płucnej w odpowiednim
zakresie w przypadku zmian ropnych
i braku powietrzności płuca
URAZY SERCA
Mogą powodować:

Zaburzenia czynności mięśnia sercowego
na ogół mijają bez następstw

Anatomiczne uszkodzenie serca
wymagają doraźnego leczenia operacyjnego
URAZY WIELKICH
NACZYŃ
są obarczone dużą śmiertelnością
i wymagają natychmiastowego
leczenia operacyjnego
CHYLOTHORAX

Przerwanie ciągłości przewodu piersiowego

W obrazie radiologicznym nagłe pojawienie
się płynu w klatce piersiowej i bardzo szybkie
jego narastanie po nakłuciu

Prowadzi do stopniowego wyniszczenia
ustroju, a w niektórych przypadkach do
powstania ropniaka opłucnej
STŁUCZENIE PŁUCA

Krwiak miąższu płucnego

Krwioplucie, duszność i objawy
niewydolności oddechowej
LECZENIE
STŁUCZENIA PŁUCA
Początkowo tracheotomia, a następnie
zastosowanie oddechu zastępczego
z nadciśnieniem
ROZERWANIE TKANKI
PŁUCNEJ

Na skutek urazu tępego o znacznej sile

Krwioplucie, niekiedy o znacznym
nasileniu
LECZENIE ROZERWANIA
TKANKI PŁUCNEJ

Wczesna torakotomia

Założenie szwów na krwawiący miąższ
przy niewielkim uszkodzeniu

Możliwe oszczędne wycięcie
zniszczonego miąższu płucnego
W każdym przypadku ciężkiego
urazu klatki piersiowej należy
brać pod uwagę możliwość
równoczesnego uszkodzenia
narządów klatki piersiowej
i jamy brzusznej !
Download