Urazy klatki piersiowej

advertisement
Schemat
Złamania żeber
Objawy:
zmiana zabarwienia skóry nad miejscem
uszkodzenia,
ból w miejscu zadziałania urazu, nasilający
się podczas kaszlu, głębszego
wdechu, przy poruszaniu się.
Postępowanie
Nie ma specjalnego postępowania w
przypadku złamania żebra - nie jest
zalecane unieruchamianie klatki piersiowej
poprzez założenie opaski elastycznej.
Niestabilna klatka piersiowa
Definicja:
o niestabilnej klatce piersiowej można
mówić w przypadku złamania trzech
lub więcej żeber w dwóch miejscach
Skutki
W wyniku tego uszkodzenia,
poszkodowany wykonuje opaczne
ruchy klatką piersiową i ma zaburzenia
oddychania.
Objawy
Objawy
Objawy
ból,
zaburzenia oddychania,
opaczne ruchy klatki piersiowej oddech paradoksalny.
Oddech paradoksalny
polega na tym, że w trakcie wdechu
uszkodzona część klatki piersiowej
zapada się, a pozostała unosi się
Oddech paradoksalny
Postępowanie
Wezwanie pomocy.
Udrożnienie dróg oddechowych.
Ustabilizowanie klatki piersiowej, poprzez
unieruchomienie złamanych żeber. Początkowo
mogą to być ręce ratownika. Można
poszkodowanego położyć na uszkodzonym boku pozycja taka stabilizuje złamane żebra - poprawia
oddychanie oraz zmniejsza ból.
Krwawienie do jamy opłucnowej
Definicja:
krwawienie do opłucnej to gromadzenie
się krwi w jamie opłucnowej - określane
jest też krwiakiem opłucnej.
Skutki
Napływająca do opłucnej krew może
pochodzić z uszkodzonych naczyń
ściany klatki piersiowej, dużych
naczyń znajdujących się wewnątrz
klatki piersiowej oraz z płuc.
Skutki
Krwawienie może doprowadzić do
rozwinięcia się wstrząsu
hypowolemicznego, a gromadząca się
krew w opłucnej, wskutek ucisku na
płuco, do zaburzeń oddychania.
Objawy
przy gromadzeniu się krwi w jamie
opłucnowej objawy mogą być podobne, jak
w przypadku odmy opłucnowej:
• zaburzenia oddychania,
• nadmierne wypełnienie żył szyjnych,
przy masywnym krwawieniu — objawy
wstrząsu hypowolemicznego (wtedy
żyły szyjne są zapadnięte).
Postępowanie
Wezwanie pomocy!
Udrożnienie dróg oddechowych.
Postępowanie
Często, gdy poszkodowany jest przytomny - pozycja siedząca lub półsiedząca
poprawia oddychanie. Jeśli stwierdza się
objawy wstrząsu hypowolemicznego pozycja przeciwwstrząsowa.
Postępowanie
W przypadku stwierdzenia obecności
penetrującego ciała obcego w klatce
piersiowej, np. pręta, noża należy je
ustabilizować poprzez przyłożenie
opatrunku. Takiego ciała obcego nie wolno
usuwać na miejscu zdarzenia! Grozi to
powstaniem otwartej rany klatki piersiowej
- odmy opłucnowej oraz masywnym
krwawieniem.
Odmy
Definicja:
Odmą opłucnową nazywamy obecność
powietrza w jamie opłucnowej.
Odmy
Przyczyny:
Uraz penetrujący klatki piersiowej,
Uszkodzenie tchawicy, oskrzeli, lub
miąższu płucnego, najczęściej urazowe.
Skutki
Upośledzenie wentylacji na skutek ucisku
miąższu płucnego poprzez nagromadzone
powietrze w jamie opłucnowej.
Odma urazowa
Przyczyny:
uszkodzenie opłucnej przez złamane żebro
w przebiegu wypadków komunikacyjnych,
upadków z wysokości, masażu pośredniego
serca,
uszkodzenie ściany klatki piersiowej przez
ciało obce (zakłucie nożem),
Objawy
objawy typowe dla odmy (ból w klatce
piersiowej - ostry, kłujący, kaszel, duszność,
sinica, utrata przytomności, zmniejszona
ruchomość klatki piersiowej po stronie
odmy, osłabienie szmerów oddechowych po
stronie odmy),
widoczna rana klatki piersiowej, przedmiot
wywołujący odmę może tkwić dalej w
ranie,
Objawy
syk towarzyszący ruchom oddechowym
słyszalny w miejscu uszkodzenia ściany
klatki piersiowej spowodowany
przeciekiem powietrza.
Objawy
Postępowanie
Udrożnij drogi oddechowe.
Ranę otwartą klatki piersiowej zabezpiecz
szczelnym, najlepiej foliowym, jałowym
opatrunkiem, ma to za zadanie zapobiegać
dalszemu dopełnianiu się odmy. Jeśli nim
nie dysponujemy - ranę przykryj ręką, lub
poszukaj inny materiał, którym musisz
przykryć ranę.
Postępowanie
Pozostaw ciało obce penetrujące ścianę
klatki piersiowej w miejscu, w którym je
znalazłeś, aby nie powodowało dalszych
uszkodzeń, jedynie ustabilizuj jego pozycję,
dopóki tkwi w ranie stanowi naturalną
tamponadę, ranę wokół uszczelnij w celu
uniknięcia pogłębiania się odmy.
Postępowanie
Postępowanie
Połóż poszkodowanego na chorym boku, w
ten sposób zapewnisz stabilizację klatki
piersiowej.
Wezwij pomoc.
Kontroluj podstawowe czynności życiowe.
Postępowanie
W przypadku odmy otwartej obustronnej
postępowanie nieco różni się od opisanego
powyżej, jest to spowodowane faktem, że
miąższ obu płuc jest uciśnięty przez
powietrze gromadzące się w jamach
opłucnowych, do założenia opatrunku może
więc dojść dopiero po rozprężeniu
zapadniętych płuc.
Postępowanie
Efekt ten uzyskujemy, wykonując wdechy
analogiczne do tych w trakcie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Opatrunek
zakładamy na szczycie wdechu, kiedy to
płuca są maksymalnie rozprężone.
Postępowanie
Odma wentylowa
Definicja:
odma wentylowa powstaje w przypadku
izolowanego uszkodzenia opłucnej trzewnej
z wytworzeniem mechanizmu
wentylowego.
Skutki
każdy wdech powoduje dopełnianie się
odmy bez możliwości ewakuacji powietrza
z opłucnej w trakcie wydechu, gromadzące
się w opłucnej powietrze uciska pierwotnie
płuco po stronie uszkodzenia, następnie jest
przyczyną przesunięcia śródpiersia na
stronę zdrową oraz upośledzenia wentylacji
zdrowego płuca,
Skutki
rosnące w klatce piersiowej ciśnienie
zmniejsza powrót krwi żylnej do serca
(żylne naczynia krwionośne są szczególnie
wrażliwe na ucisk).
Objawy
silny ból w klatce piersiowej - nagły, może
mieć charakter kłujący,
płytki i szybki oddech,
duszność,
sinica,
poszerzone żyły szyjne,
objawy wstrząsu na skutek spadku powrotu
krwi żylnej do serca.
Objawy
Nie leczona prowadzi do
utraty przytomności
i zatrzymania krążenia.
Postępowanie
Odmę wentylową należy odbarczyć poprzez
nakłucie grubą igłą drugiej przestrzeni
międzyżebrowej w lini środkowoobojczykowej,
na igłę należy nałożyć gumowy balon z
niewielkim otworem, co zamykając koniec igły w
trakcie wdechu wyeliminuje niekontrolowany
napływ powietrza do jamy opłucnowej przez igłę,
natomiast w momencie wydechu powietrze będzie
mogło się ewakuować przez otwór w balonie
Postępowanie
Urazy brzucha
Izabella Wojciechowska
Skutki
Uraz brzucha może spowodować
uszkodzenie powłok jamy brzusznej i
narządów wewnętrznych np. wątroby,
śledziony, żołądka, jelit – co może
spowodować zapalenie jamy otrzewnowej.
Może również dojść do wydostania się
narządów jamy brzusznej na zewnątrz czyli
do wytrzewienia.
Objawy
rana powłok brzusznych – mogą być
widoczne jelita,
zmiana zabarwienia powłok jamy brzusznej
ból brzucha,
bolesny brzuch na ucisk, tzw. obrona
mięśniowa,
Objawy
powiększający się obwód brzucha – często
sugeruje masywny krwotok wewnętrzny,
objawy wstrząsu,
spłycenie oddechu –dla zmniejszenia bólu.
Postępowanie
Wezwanie pomocy.
Jeżeli nie ma objawów wstrząsu – ułożenie
poszkodowanego w pozycji półleżącej ze
zgiętymi nogami.
W przypadku wstrząsu – ułożenie w tzw. pozycji
przeciwwstrząsowej – z uniesionymi kończynami
dolnymi o 30 stopni.
Postępowanie
Kontrola oddechu i tętna.
Jeżeli doszło do wytrzewienia, tzn. narządy
wydostają się na zewnątrz jamy brzusznej, należy
pokryć je wilgotnym, jeśli dostępnym jałowym
opatrunkiem i nie wolno wprowadzać ich do jamy
brzusznej.
Jeżeli widoczne są tkwiące w powłokach jamy
brzusznej ciała obce, to nie wolno ich usuwać,
należy zabezpieczyć je opatrunkiem
stabilizującym.
Urazy miednicy
Izabella Wojciechowska
Przyczyny
upadki z wysokości
wypadki komunikacyjne
Skutki
Urazy miednicy powodują masywne
krwawienia, może dojść do uszkodzenia
pęcherza moczowego i cewki moczowej,
odbytnicy a także do uszkodzenia nerwów i
naczyń krwionośnych w tej okolicy.
Objawy
ból,
niemożność poruszania kończynami
dolnymi i chodzenia,
krwotok wewnętrzny lub zewnętrzny i
objawy wstrząsu,
krwiomocz przy uszkodzeniu układu
moczowego.
Postępowanie
Wezwanie pomocy
Ocena stanu poszkodowanego, szczególnie
gdy istnieje krwawienie
Unieruchomienie miednicy i obu kończyn
Urazy kręgosłupa i rdzenia
kręgowego
Kręgosłup
Przyczyny
Upadek z wysokości.
Niezręczny upadek podczas ćwiczeń
gimnastycznych lub na trampolinie.
Nurkowanie do płytkiego basenu.
Upadek z konia lub motocykla.
Przyczyny
Nagle zmniejszenie prędkości pojazd
motorowego (np. zderzenie czołowe).
Ciężki przedmiot uderzający w plecy.
Uszkodzenie głowy lub twarzy.
Uderzenia w głowę.
Uwaga
Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
mogą towarzyszyć urazom głowy.
Skutki
Urazy kręgosłupa mogą powodować
złamania kręgów, przemieszenia krążków
międzykręgowych i doprowadzić do ucisku
rdzenia kręgowego np. przez odłam kostny.
Urazy doprowadzają do przerwania jego
ciągłości oraz uszkodzenia nerwów
rdzeniowych.
Objawy
Uszkodzenia kręgosłupa:
ból w przypadku złamania kręgów,
stwierdzana przy badaniu poszkodowanego
bolesność wyrostków ościstych,
zniekształcenie krzywizn kręgosłupa: garb,
uskok,
ograniczenie ruchomości kręgosłupa np.
przymusowe ustawienie głowy.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego
możliwość wystąpienia zaburzeń
oddychania w przypadku uszkodzenia
odcinka szyjnego,
porażenie kończyn, tułowia, pęcherza
moczowego, zwieracza odbytu poniżej
miejsca uszkodzenia.
Rdzeń kręgowy
Postępowanie
Wezwanie pomocy.
Unieruchomienie głowy i szyi oraz tułowia.
Ocena funkcji życiowych – tętno, oddech.
Jeżeli poszkodowany nie wymaga
resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie
należy go poruszać do czasu przyjazdu
karetki pogotowia.
Postępowanie
Jeżeli poszkodowany wymaga resuscytacji,
udrażniamy drogi oddechowe przez
wysunięcie żuchwy.
Jeżeli poszkodowany musi być
przeniesiony, jest to możliwe po uprzednim
unieruchomieniu głowy, szyi i tułowia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards