Urazy klatki piersiowej

advertisement
Urazy klatki piersiowej
Chest Anatomy
Thoracic Trauma - 2
Urazy klatki piersiowej można podzielić na dwie
kategorie:
- bezpośrednie – w których można wyróżnić jeszcze
przenikające, tępe i miażdżące.
- pośrednie – wywołane działaniem przyśpieszeń i
podmuchu (deceleracje).
Do większości uszkodzeń wewnątrz klatki piersiowej
może dojść bez zauważalnych uszkodzeń zewnętrznych
– musimy o tym pamiętać, co wiąże się z postawą
przewidywania i wyłączania poszczególnych urazów
klatki piersiowej.
Główne następstwa urazu klatki piersiowej
wynikają najczęściej z uszkodzenia dwóch
układów:
- oddechowego,
- hemodynamicznego,
Odma opłucnowa
Oznacza obecność pewnej ilości powietrza
w opłucnej.
Thoracic Trauma - 7
Odma zamknięta
Odma zamknięta jest najłagodniejszą postacią odmy.
Powietrze wniknęło podczas urazu, a następnie rana
tworząca wrota wejścia zamknęła się.
Odmę zamkniętą rozpoznaje się na podstawie objawów:
- nagła duszność, spadek ciśnienia, objawy wstrząsu
- brak szmeru oddechowego nad polem płucnym jednej
strony,
- odgłos opukowy bębenkowy,
- objawy radiologiczne
Jeśli obszar spadniętego płuca nie przekracza 10% nie
potrzebne jest zwykle szczególne leczenie odmy
zamkniętej, ta ilość powietrza, bowiem wchłonie się
samoistnie. W innych przypadkach konieczna jest
aspiracja i ewentualny drenaż jamy opłucnowej.
Odma otwarta
Powstaje na skutek uszkodzenia miąższu płuca, drzewa tchawiczooskrzelowego, uszkodzenia przełyku lub ściany klatki piersiowej.
Powietrze może się tutaj poruszać w obu kierunkach – brak mechanizmu
zastawkowego.
W przypadku odmy szeroko otwartej natychmiastowe zamknięcie otworu w
klatce piersiowej ratuje życie.
Może powstać przy urazie przenikającym, który pozostawił większy otwór.
Powietrze jest zasysane i wydmuchiwane z klatki piersiowej. Następuje
zrównanie ciśnienia atmosferycznego i panującego w klatce piersiowej. W
zależności od wielkości ubytku w ścianie klatki piersiowej, skuteczność
oddychania zostaje upośledzona.
Postępowaniem w tym przypadku będzie założenie opatrunku
zastawkowego. Następnie z dala od rany zakłada się drenaż opłucnowy.
Odma prężna
Jest następstwem rozerwania płuca lub dróg
oddechowych.
Powietrze przepływa tutaj tylko w jednym kierunku.
Dochodzi do ciągłego gromadzenia się powietrza w
jamie opłucnej, zapadnięcia płuca oraz hipoksji.
Drugie płuco też nie jest w pełni wydolne, ponieważ
dochodzi do przesunięcia śródpiersia i ucisku.
Pogorszenie powrotu krwi żylnej wiedzie do spadku rzutu
serca. W cięższych przypadkach do niskiego rzutu
dołącza się niewydolność mięśnia sercowego wskutek
hipoksji.
Objawy
- ból i duszność,
- wdechowe ustawienie chorej połowy klatki piersiowej,
- ruchy opaczne,
- bębenkowy odgłos opukowy,
- zniesienie szmeru oddechowego,
- rozszerzenie zastoinowe żył szyjnych,
- duszność, sinica, wstrząs,
- objawy rentgenowskie,
Odma prężna szybko prowadzi do śmierci, jeśli się jej nie odbarczy.
Rozpoznanie opiera się na cechach klinicznych – zaburzenia
oddechowe, przemieszczenie tchawicy na stronę przeciwległą,
jednostronny brak szmerów oddechowych, czasem również
przepełnienie żył szyjnych.
Postępowanie musi być
natychmiastowe:
Wprowadzenie igły do II przestrzeni
międzyżebrowej w linii środkowoobojczykowej
potwierdza rozpoznanie i pozwala na
tymczasowe odbarczenie odmy.
Na koniec wprowadzonej igły można nałożyć
obcięty palec gumowej rękawiczki aby przepływ
był tylko jedno stronny (innym sposobem jest
założenie rurki i umieszczeni jej końca pod wodą
poniżej poziomu pacjenta).
Primary “Deadly Dozen”
Open pneumothorax
•
•
Close chest wall defect
Load-and-go
Thoracic Trauma - 13
Odma podskórna.
Oznacza obecność powietrza w wiotkiej tkance
podskórnej.
Odmę podskórną rozpoznajemy czując pod
palcami charakterystyczne trzeszczenia. W
zaawansowanych przypadkach odma podskórna
rozciąga się od głowy do stóp, dając obrzmienie
i trzeszczenia zwłaszcza na głowie, szyi, klatce
piersiowej, mosznie.
Stan pacjenta nie jest zwykle zagrożony. Należy
zwrócić uwagę na zwalczenie przyczyny.
Krwiak opłucnej.
Po uszkodzeniu klatki piersiowej powstaje często
jako następstwo uszkodzenia naczyń
międzyżebrowych (czasami też tętnicy
piersiowej wewnętrznej).
Duży i zagrażający życiu krwiak może być
następstwem znacznego rozerwania miąższu
płucnego, uszkodzenia wnęki płuca, rozerwania
aorty lub bezpośredniego skaleczenia serca.
Natomiast krwawienia z miąższu płuca mają
tendencję do samoistnego ustania.
Masywny krwiak opłucnej.
O masywnym krwiaku opłucnej u dorosłej osoby
mówi się, gdy można oczekiwać utraty ponad
1500 ml krwi do jamy klatki piersiowej.
U pacjenta wystąpią obawy wstrząsu
hipowolemicznego, odgłos opukowy stłumiony i
brak szmerów oddechowych po stronie krwiaka.
Żyły szyjne mogą być zapadnięte z powodu
wstrząsu.
Postępowanie doraźne
Zabezpieczenie dróg oddechowych+
tlenoterapia.
Ewakuacja krwiaka- nakłucie opłucnej w 6
przestrzeni m/żebrowej w linii pachowej
środkowej
Stłuczenie płuca
->zaburzenia wymiany gazowej.
U pacjentów z uszkodzeniem płuca może
dochodzić do poważnego upośledzenia
wymiany gazowej z powodu rozlanego krwotoku
śródmiąższowego i do pęcherzyków.
Zaburzenia wymiany gazowej w stłuczeniu płuca
mają tendencję do narastania.
Początkowe krwawienie i obrzęk ustępują miejsca
gromadzeniu się płynu w przestrzeniach
śródmiąższowych – następuje pogorszenie
dyfuzji gazów (tlen) przez pęcherzyki.
Tamponada serca.
Tępe, mocne urazy mogą spowodować
wystąpienie tamponady serca- czyli
wynaczynienie się krwi do worka osierdziowego
Dla tamponady serca charakterystyczna jest
triada objawów (triada Becka):
- podwyższone ośrodkowe ciśnienie żylne
(obrzmienie żył szyjnych ).
- spadek ciśnienia tętniczego.
- głuche tony serca.
Leczenie polega na ewakuacji krwi, uciskającej serce
Nakłucie worka osierdziowego jest wskazane również u
pacjentów z podejrzeniem tamponady serca, gdy
początkowe działania resuscytacyjne nie przynoszą
efektu.
Należy wykonywać je ostrożnie, usunięcie nawet 20 ml krwi
może znacznie poprawić sytuację pacjenta.
W 25% przypadków krew w worku osierdziowym jest
skrzepnięta i nie uda nam się jej odprowadzić. Należy
zdawać sobie sprawę, że podczas nakłuwania możne
uszkodzić mięsień sercowy lub spowodować śmiertelny
krwotok
Złamanie jednego żebra.
Jest bardzo częstym obrażeniem. Powstaje najczęściej na
skutek uderzenia w klatkę piersiową tępym
przedmiotem.
Przyczyną może być też skurcz mięśni przyczepiających
się do klatki piersiowej. Także kaszel może spowodować
złamanie żebra.
Złamanie jednego żebra nie powoduje gwałtownych
dolegliwości. Większość chorych zgłasza się po kilku
dniach z powodu utrzymywania, a nawet narastania
bólu.
Typowe objawy to:
- silny ból przy głębokim wdechu, kaszlu,
ruchach klatki piersiowej.
- bolesność przy ucisku złamanego żebra i przy
uciśnięciu mostka w kierunku kręgosłupa.
Zdjęcie RTG jest niezbędne, aby wykluczyć
takie powikłania jak wysięk, odma, krwotok
opłucnej. Złamanie żebra okolicy śledziony
może spowodować uszkodzenie tego narządu.
Leczenie niepowikłanego złamania żebra:
- leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe,
- niezdolność do pracy przez 4-6 tygodni.
- gimnastyka oddechowa
- przeciwwskazana- opaska elastyczna na klatkę
piersiową lub przylepiec przy najgłębszym
wydechu
U chorych w podeszłym wieku należy zalecić
leki ćwiczenia oddechowe i antybiotyki.
Złamanie wielu żeber.
Wiotka klatka piersiowa
- złamanie przyn.3 sąsiednich żeber w 2 miejscach
– może powodować patologiczną ruchomość klatki
piersiowej i ciężkie zaburzenia oddychania.
Konieczne jest jak najwcześniejsze dostarczenie chorego
do szpitala.
W większości przypadków leczenie polega na
- zabezpieczeniu dróg oddechowych + tlenoterapia
- podawaniu środków przeciwbólowych,
- nałożeniu opaski lub przylepca wypełniającą „lukę
żebrową”
W niektórych przypadkach konieczna jest jednak
sztuczna wentylacja pacjenta za pomocą respiratora.
Próby stabilizacji chirurgicznej są zwykle mało skuteczne.
Primary “Deadly Dozen”
Flail chest
Thoracic Trauma - 29
Primary “Deadly Dozen”
Thoracic Trauma - 30
Złamanie mostka
(uderzenie o kierownicę).
Równocześnie następuje złamanie przylegających żeber i
inne uszkodzenia.
Do głównych objawów należy silny ból w okolicy mostka.
Najczęstszą postacią złamania jest rozerwanie
chrząstkozrostu mostkowego na granicy rękojeści i
trzonu mostka, przy czym rękojeść ulega
przemieszczeniu do tyłu.
W większości przypadków postępowanie sprowadza się do
zalecenia spokoju i zmniejszenia bólu za pomocą
narkotyków. Jeśli utrzymują się ciężkie zaburzenia
oddechowe, podejmuje się oddychanie pod dodatnim
ciśnieniem. Złamaniu mostka towarzyszą często
złamania kręgów.
Wstrząśnienie i ściśnięcie klatki
piersiowej
Mocne uderzenie w klatkę piersiową może
spowodować odruchowy i wywołany bólem bezdech
także wtedy, gdy nie doszło do obrażeń narządów
wewnętrznych.
Oddech wraca na ogół samoistnie po kilkunastu
sekundach. Przytomność jest przy tym zachowana.
Przy przedłużaniu się bezdechu należy podjąć sztuczne
oddychanie. Rozpoznanie wstrząśnienia dokonuje się
dopiero po wykluczeniu innych obrażeń.
Ściśnięcie klatki – przejechanie, przysypanie ziemią.
Ucisk powoduje zamknięcie żyły głównej górnej. U
pacjenta wzrasta gwałtownie ciśnienie na twarzy i szyi.
Wybroczyny na twarzy.
Obraz chorego jest przerażający, lecz następstwa
ściśnięcia na ogół mijają bez szczególnego leczenia.
Uszkodzenia klatki piersiowej stanowiące
potencjalne zagrożenie dla życia:
stłuczenie płuca, stłuczenie mięśnia
sercowego, urazowe rozerwanie aorty,
rozerwanie przepony, uszkodzenie dużych
dróg oddechowych, urazy przełyku.
Stłuczenie płuca.
Uszkodzenie to stwarza zagrożenie dla
życia z powodu podstępnego rozwoju
zaburzenia czynności płuc.
Następuje niedodma i przeciek krwi
nieutlenowanej, pogarsza się podatność
płuc i wzrasta opór dróg oddechowych.
U niektórych pacjentów staje się konieczna
intubacja i wentylacja mechaniczna.
Stłuczenie mięśnia sercowego.
Stłuczenie serca należy do najczęściej
nierozpoznawalnych przyczyń śmierci po urazie klaki
piersiowej.
Dochodzi do niego wskutek bezpośredniego ucisku na
serce lub pod działaniem szybkiej decelaracji.
Często towarzyszy mu złamanie mostka, w takiej sytuacji z
reguły dochodzi do uszkodzenia prawej komory.
Z objawów może u pacjent wystąpić ból w klatce
piersiowej, zaburzenia rytmu i przewodzenia,
podwyższone mogą być enzymy sercowe (jak przy
zawale), krańcową postacią jest wstrząs kardiogenny.
Stłuczenie mięśnia sercowego.
Urazowe rozerwanie aorty.
Rozerwanie aorty lub tętnic płucnych w
około 90% przypadków prowadzi do
natychmiastowej śmierci.
Jest zazwyczaj następstwem urazu tępego
lub deceleracji, co typowo zdarza się w
wypadkach drogowych lub upadku z dużej
wysokości.
Rozerwanie przepony.
Przepona ma formę kopuły, dlatego urazy
przenikające powodują zazwyczaj
niewielkie perforacje, które rzadko
stanowią bezpośrednie zagrożenie życia.
Urazy tępe powodują duże promieniowe
rozerwanie przepony i wpuklanie się
narządów jamy brzusznej do klatki
piersiowej.
Uszkodzenia dużych dróg
oddechowych.
Przerwanie tchawicy lub oskrzeli zwykle prowadzi do
wystąpienia odmy (może to być odma podskórna,
śródpiersiowa, prężna lub nawet wszystkie naraz),
innymi objawami mogą być zaburzenia oddychania,
krwioplucie.
Do złamania chrząstek krtani dochodzi rzadko; wskazuje
na nie chrypka, odma podskórna, czasami może
wystąpić całkowite zamknięcie dróg oddechowych.
Przy dużych zaburzeniach oddechowych należy podjąć
próbę intubacji, jeśli się niepowiedzie wykonujemy
tracheotomię.
Rozerwanie oskrzeli wymaga natychmiastowej naprawy w
warunkach sali operacyjnej.
Urazy przełyku.
Przełyk ulega uszkodzeniu zwykle przy urazach
przenikających.
Do tępych uszkodzeń przełyku dochodzi rzadko, z
wyjątkiem silnego uderzenia w nadbrzusze,
wówczas do przełyku zostaje wyciśnieta płynna
treść żołądka – następuje uraz typu rozsadzenie
od wewnątrz.
Z objawów u pacjenta może wystąpić: silny ból w
nadbrzuszu, wstrząs, odma śródpiersiowa lub
opłucnowa,
Rozpoznanie jest zwykle bardzo trudne
Postępowanie ratownicze
U chorych nieprzytomnych zaleca się utrzymywanie
drożności dróg oddechowych, oraz ewentualnej
sztucznej wentylacji znanymi metodami oraz wezwanie
zespołu ratownictwa medycznego.
Wszyscy chorzy wymagają założenia dostępu do żyły,
podawania tlenu do oddychania, wstępnego
monitorowania serca oraz pomiaru pulsoksymerii.
Jeżeli chory pozostaje niedotleniony pomimo stosowania
terapii tlenowej należy go zaintubować. W zależności od
rodzaju urazu należy postępować w sposób swoisty.
Odmy opłucnowe i większość odm
przebiegających z krwiakiem opłucnej są
leczone drenażem klatki piersiowej.
Dren zazwyczaj wprowadza się na poziomie linii
pachowej przedniej (V przestrzeń
międzyżebrowa) po stronie schorzenia.
Większość chorych wymaga przyjęcia do szpitala,
często na oddział intensywnej opieki medycznej.
Prężna odma opłucnowa.
W pomocy doraźnej może być początkowo leczona
obarczeniem grubym cewnikiem naczyniowym o
rozmiarze G14 w drugiej przestrzeni międzyżebrowej w
linii środkowoobojczykowej. Pozwala to obniżyć ciśnienie
w jamie opłucnowej.
Otwarta odma opłucnowa.
W postępowaniu zaleca się zamknięcie otworu w taki
sposób aby opatrunek działał jak zastawka (jeden koniec
powinien pozwalać na wydostawanie się powietrza).
Download