Informacja o ważnych warunkach umownych dotyczących

advertisement
Informacja o ważnych warunkach umownych dotyczących ubezpieczenia
turystycznego
1. Ostrzeżenie
Dokument ten zawiera informacje, dotyczące zawarcia umowy ubezpieczenia oraz są udostępniane
zgodnie z przepisami Ustawy o ubezpieczeniu w obowiązującym oraz skutecznym brzmieniu.
Dokument ma za cel pomóc ewentualnemu klientowi w zrozumieniu charakteru, treści, ryzyka,
kosztów, możliwych dochodów oraz strat związanych z produktem ubezpieczeniowym Dokument ten
nie obejmuje pełnego zakresu praw i obowiązków wypływających z umowy ubezpieczenia
ewentualnego klienta. Prawa i obowiązki wypływające z umowy ubezpieczenia są regulowane
odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego w obowiązującym oraz skutecznym brzmieniu (OZ),
Ogólnymi zasadami ubezpieczenia dotyczącymi ubezpieczenia turystycznego (dalej tylko„ECP-VPPPELIKAN 2016“) oraz postanowieniami umowy ubezpieczenia.
2. Informacja o ubezpieczycielowi oraz dane kontaktowe
Nazwa handlowa oraz forma prawna: Generali Poisťovňa, a. s., oddział Europejski Zakład
Ubezpieczeń Turystycznych.
Nazwa państwa gdzie znajduje się siedziba ubezpieczyciela: Republika słowacka
Siedziba ubezpieczyciela oraz dane identyfikacyjne: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratysława,
Republika słowacka, REGON: 35709332, zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu
Rejonowego Bratysława I, dział : Sa, wpis nr: 1325/B, spółka należy do grupy Generali, która jest na
włoskiej liście grup zarządzanych przez IVASS (dalej też „ubezpieczyciel“), Info nr wewnętrzny: +421
/2/ 544 177 04; Fax: +421 /2/ 544 101 74; E-mail: [email protected]; www.europska.sk
3. Charakterystyka umowy ubezpieczenia oraz ważne warunki umowne
Nazwa produktu ubezpieczeniowego Ubezpieczenie turystyczne Pelikán na 1 klik
Opis ubezpieczenia:
Ryzyka ubezpieczeniowe zgodnie z wybranym produktem w umowie ubezpieczenia: ubezpieczenie
odwołania oraz przerwanie podróży, ubezpieczenie spóźnienia na środek lokomocji oraz opóźnionego
powrotu do kraju, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie urazowe, ubezpieczenie kosztów leczenia,
ubezpieczenie odpowiedzialności, usługi assistance.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie odwołania i przerwanie
podróży przedmiotem ubezpieczenia jest kupiona wycieczka i/lub inna usługa, bony podróżne,
kupione u uprawnionego sprzedawcy, w stosunku do którego/której była zawarta umowa
ubezpieczenia w myśl warunków oraz w zakresie określonym w art. ECP-VPP-PELIKAN 2016.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie spóźnienia na środek
lokomocji oraz opóźnionego powrotu do kraju, zdarzenie określone w umowie powstanie w myśl
warunków oraz w zakresie określonym w art.22 oraz 23 ECP-VPP-PELIKAN 2016, jeżeli przybycie na
dworzec/lotnisko będzie spóźnione i klient nie zdąży na zarezerwowany regularny odlot/odjazd z
następujących przyczyn: obrażenia lub wypadek drogowy ubezpieczonego; uszkodzenie techniczne
środka transportu, z którego korzysta, opóźnienie lotu. Zdarzenie określone w umowie powstanie też,
jeżeli planowany przyjazd na dworzec/lotnisko miejscowe opóźni się w sposób oczywisty, i z tego
powodu podróż powrotna z dworca/lotniska do miejsca zamieszkania nie jest możliwa według planu
pierwotnego bez przenocowania bądź nie odpowiada klientowi.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie bagażu zdarzeniem
określonym w umowie jest uszkodzenie, zniszczenie bądź strata (kradzież, rabunek) ubezpieczonych
przedmiotów opisanych w art. 25 ECP-VPP-PELIKAN 2016 pod warunkiem udowodnienia wpływu
osób trzecich.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie urazowe zdarzeniem
określonym w umowie jest powstanie obrażeń. Ubezpieczyciel zapewni ochronę ubezpieczeniową,
jeżeli ubezpieczony dozna obrażeń podczas podróży w myśl warunków określonych w art. 33 ECPVPP-PELIKAN 2016.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie kosztów leczenia
zdarzeniem określonym w umowie jest powstanie obrażeń ciała, nagłej choroby, lub śmierci
ubezpieczonego podczas podróży za granicą zgodnie z warunkami i w zakresie określonym w art..43
ECP-VPP-PELIKAN 2016.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie odpowiedzialności
zdarzeniem określonym w umowie jest powstanie uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenie rzeczy,
których sprawcą jest ubezpieczony jako prywatna osoba podczas podróży i będzie lub mógł by być
zobowiązany do zapłaty odszkodowania..
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione są usługi assistance zdarzeniem określonym
w umowie jest powstanie względem ubezpieczonego zagrożenie uwięzienia alebo uwięzienie za
granicą w myśs warunków oraz w zakresie określonym w art. 54 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
Ubezpieczenie musi być zawarte przed rozpoczęciem podróży. Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej,
ubezpieczenie obowiązuje podczas jednej podróży.
Sposób określenia wysokości świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia przewidzianego w
umowie ubezpieczenia
Powstanie prawa do świadczenia oraz wysokość świadczenia są określone zgodnie z ECP-VPPPELIKAN 2016 oraz umową ubezpieczenia.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie odwołania i przerwanie
podróży ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu w myśl warunków oraz w zakresie określonym w art.
21 ECP-VPP-PELIKAN 2016 w ramach określonej sumy ubezpieczenia po odliczeniu ewentualnego
uzgodnionego współudziału następujące świadczenie: w przypadku odwołania podróży są to koszty
odwołania, które będą poniesione w momencie wystąpienia zdarzenia w związku z odwołaniem
podróży, oraz te opłaty urzędowe, które ubezpieczony musiał zapłacić za udzielenie wizy; w
przypadku odstąpienia od umowy o wycieczce, która obejmuje storno ubezpieczenia ubezpieczyciel
zwróci ubezpieczonemu współudział maksymalnie do wysokości 20% kosztów storna; w przypadku
przerwania podróży ubezpieczyciel zwróci koszty za zapłacone a niewykorzystane usługi oraz
wcześniejszą podróż powrotną oraz poniesione dodatkowe koszty podróży.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie spóźnienia na środek
lokomocji oraz opóźnionego powrotu do kraju w myśl warunków oraz w zakresie określonym w art.
22 oraz 23 ECP-VPP-PELIKAN 2016 będą pokryte niezbędne oraz zadokumentowane koszty podróży
na inny dworzec/lotnisko, jak też ewentualne dodatkowe koszty na konieczny nocleg oraz wyżywienie
aż do wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia. Zwrócone zostaną niezbędne koszty na taksówkę
lub zamiast tego niezbędne oraz zadokumentowane dalsze koszty na konieczny nocleg i wyżywienie
aż do wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia..
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie bagażu w razie
wystąpienia zdarzenia w myśl warunków oraz w zakresie określonym w art. 25 - 28 ECP-VPPPELIKAN 2016 ubezpieczyciel zwróci koszty aż do wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia:
aktualnej wartości za zniszczone lub ukradzione przedmioty; za uszkodzone przedmioty nadające się
do naprawy koszty naprawy, najwyżej wszak aktualną wartość; wartość materiału za filmowe,
dźwiękowe oraz nośniki danych itp.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie urazowe ubezpieczyciel
wypłaci ubezpieczonemu świadczenie tylko za uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku w myśl
warunków oraz w zakresie określonym w art. 33 oraz dalszych ECP-VPP-PELIKAN 2016. Przy
ocenie stopnia inwalidztwa nastąpi obniżenie w zależności od stopnia pierwotnego inwalidztwa tylko
wtedy kiedy, z powodu wypadku doszło do uszkodzenia fizycznej lub psychicznej funkcji, która już
wcześniej była obniżona. Inwalidztwo pierwotne jest oceniane zgodnie z art. 37, punkty 2 - 5 ECPVPP-PELIKAN 2016. Jeżeli w przeciągu jednego roku od dnia wypadku zostanie potwierdzony, na
podstawie świadectwa lekarskiego, stały uszczerbek powypadkowy, przy czym stopień stałego
uszczerbku powypadkowego zostanie przez ubezpieczyciela określony zgodnie ze sposobem
określania stopnia stałego uszczerbku powypadkowego na co najmniej 50%, ubezpieczony otrzyma
całą uzgodnioną sumę świadczenia. Przy ocenie stopnia stałego uszczerbku powypadkowego
obowiązują stawki procentowe stopnia stałego uszczerbku powypadkowego określone w art. 37 ECPVPP-PELIKAN 2016.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie kosztów leczenia
ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu świadczenie do wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia
za zdokumentowane koszty na wypadki określone w art. 43 oraz čl.44 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie odpowiedzialności oraz
uzgodniona została ryczałtowa suma ubezpieczenia, ubezpieczenie dotyczy razem uszkodzenia
rzeczy i/lub uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie obejmuje, w zależności od okoliczności,
poniesione koszty sądowe oraz inne koszty w celu stwierdzenia lub odrzucenia obowiązku wypłaty
odszkodowania wymaganego przez osoby trzecie, i to także wtedy, kiedy prawo do odszkodowania
zostało uznane za bezpodstawne. Ubezpieczenie dalej obejmuje koszty na zabezpieczenie obrony na
wniosek ubezpieczyciela przy postępowaniu karnym bądź dyscyplinarnym.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione są usługi assistance ubezpieczyciel
zapewni pomoc przy zabezpieczeniu pomocy prawnej, jak również tłumacza, zaliczki na pomoc
prawną, bądź na kaucję do wysokości uzgodnionej sumy, wszystko w zakresie i w myśl warunków
określonych w art. 54 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
Warunki przy których ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty sumy ubezpieczenia, lub ma
prawo do obniżenia sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie nie dotyczy zdarzeń, który są bezpośrednim bądź pośrednim następstwem
czynności/zaniedbania czynności ubezpieczającego i/lub ubezpieczonego bądź zdarzeń określonych
w art. 5 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
W myśl art. 8 ECP-VPP-PELIKAN 2016 jeśeli świadome niedopełnienie obowiązków miało
zasadniczy wpływ na zaistnienie zdarzenia określonego w umowie lub na wielkość następstw,
ubezpieczyciel ma prawo do obniżenia świadczenia w zależności od tego, jaki wpływ miało to
niedopełnienie obowiązków na obowiązek ubezpieczyciela do pokrycia szkody, bądź ubezpieczyciel
nie ma obowiązku wypłaty jakiegokolwiek świadczenia.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie odwołania i przerwanie
podróży oprócz wyjątków określonych w art. 5 ECP-VPP-PELIKAN 2016 ubezpieczyciel ma prawo
do niewypłacenia świadczenia także w przypadkach, w związku z czynnością/zaniedbaniem czynności
lub zdarzeniami określonymi w art. 19 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie bagażu oprócz wyjątków
określonych w art. 5 ECP-VPP-PELIKAN 2016 ubezpieczyciel ma prawo do niewypłacenia
świadczenia także w przypadkach, w związku z czynnością/zaniedbaniem czynności lub zdarzeniami
określonymi w art. 29 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie urazowe oprócz
wyjątków określonych w art 5 ECP-VPP-PELIKAN 2016 ubezpieczyciel ma prawo do niewypłacenia
świadczenia także w przypadkach, w związku z czynnością/zaniedbaniem czynności lub zdarzeniami
określonymi w art. 35 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie kosztów leczenia oprócz
wyjątków określonych w art. 5 ECP-VPP-PELIKAN 2016 ubezpieczyciel ma prawo do niewypłacenia
świadczenia także w przypadkach, w związku z czynnością/zaniedbaniem czynności lub zdarzeniami
określonymi w art. 45 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
W przypadku kiedy w umowie ubezpieczenia uzgodnione jest ubezpieczenie odpowiedzialności
oprócz wyjątków określonych w art. 5 ECP-VPP-PELIKAN 2016 ubezpieczyciel ma prawo do
niewypłacenia świadczenia także w przypadkach, w związku z czynnością/zaniedbaniem czynności
lub zdarzeniami określonymi w art. 51 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
Dalsze warunki zawarcia umowy ubezpieczenia
Ubezpieczenie można także uzgodnić na odległość przy pomocy środków porozumiewawczych na
odległość w myśl Ustawy nr 266/2005 Z.z. o ochronie konsumenta przy usługach finansowych na
odległość (dalej tylko Ustawa nr 266/2005 Z.z.“).
Informacja o sposobie określenia i płacenia składki ubezpieczeniowej, jej płatności oraz skutki
niezapłacenia składki
Wysokość składki jest określona w zależności od wysokości świadczenia od rodzaju ryzyka
ubezpieczenia uzgodnionego w umowie ubezpieczenia w myśl warunków określonych w art. 6 ECPVPP-PELIKAN 2016.
Składka jest jednorazowa i płatna przy podpisaniu umowy ubezpieczenia. W przypadku niezapłacenia
składki ubezpieczenie jest nieważne.
Sposób wygaśnięcia umowy ubezpieczenia
Wygaśnięcie ubezpieczenia turystycznego regulowane jest przepisami § 800 oraz następnymi OZ, §
5 Ustawy nr 266/2005 Z.z. oraz art. 2 ECP-VPP-PELIKAN 2016. Umowa wygasa także po upływie
okresu ubezpieczenia według art. 3 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
Dalsze korzyści – usługi assistance
W skład wszystkich produktów ubezpieczenia turystycznego, w razie konieczności, wchodzą usługi
assistance podczas 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Inne ważne informacje
Sposób załatwiania skarg
Przez skargę rozumie się zarzut podany na piśmie przez ubezpieczonego i/lub ubezpieczającego
odnośnie wykonywania czynności ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w związku z zawartą umową
ubezpieczenia. Skarga może być złożona na piśmie (na adres siedziby ubezpieczyciela lub w
którejkolwiek kancelarii ubezpieczyciela), ustnie, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej (e-mail), na stronie web ubezpieczyciela bądź telefonicznie. Dalsze postępowanie
przy załatwianiu skargi określone jest w art. 13 ECP-VPP-PELIKAN 2016.
Informacje o państwowych przepisach prawnych, przepisach podatkowych, które obowiązują
w stosunku do umowy ubezpieczenia:
Niniejsza umowa ubezpieczenia oraz wszystkie stosunki z niej wypływające są regulowane
przepisami prawnymi Słowackiej republiki. Obowiązek podatkowy wypływający z tej umowy jest
regulowany Ustawą nr 595/2003 Z. z. Ustawa o podatku z dochodów w brzmieniu późniejszych
przepisów prawnych. Ogólne informacje o obowiązkach podatkowych wchodzą w skład Informacji dla
klienta.
Informacje o miejscu publikowania sprawozdania o stanie finansowym ubezpieczyciela:
www.europska.sk
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards