Umowa ubezpieczenia majątkowego

advertisement
Umowa ubezpieczenia majątkowego
W dniu
w
pomiędzy:
(1)
[firma/nazwa; siedziba; Nr we właściwym rejestrze, wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
REGON, NIP]
reprezentowaną przez:
1)
2)
zwanym dalej Ubezpieczycielem
a
(2)
[imię i nazwisko, stanowisko, Nr i seria dowodu tożsamości]
zwanym dalej Ubezpieczającym,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty świadczenia odszkodowawczego za szkodę
wyrządzoną przez Ubezpieczającego – dyrektora przedsiębiorstwa, temu przedsiębiorstwu lub
osobie trzeciej w wyniku błędnie podjętej decyzji w zakresie jego kompetencji.
§2
1. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest ryzyko związane z wykonywaniem przez
Ubezpieczającego obowiązków w zakresie przyznanych mu kompetencji.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność Ubezpieczającego wobec
poszkodowanych za spowodowanie straty materialnej przez nienależyte działanie lub
zaniechanie działania, które mieści się w definicji błędnej decyzji lub uchybienia
popełnionego w zarządzaniu firmą, z wyłączeniem roszczeń Skarbu Państwa.
3. Przez stratę materialną rozumie się wymierny w pieniądzu uszczerbek, polegający na
rzeczywistej stracie finansowej spowodowanej błędnie podjętą decyzją lub uchybieniem w
wykonaniu czynności zawodowej.
4. Przez błędną decyzję lub uchybienie rozumie się przyczynę podjęcia działania lub
zaniechanie działania, w którego wyniku powstała strata materialna lub inne roszczenie z
tytułu odpowiedzialności ubezpieczającego na podstawie Kodeksu cywilnego i Kodeksu
handlowego.
5. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zdarzenie, które może spowodować roszczenie strony poszkodowanej wobec Ubezpieczającego.
§3
1. Okres ubezpieczenia liczy się od daty podpisania umowy ubezpieczenia i trwa
.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu
składki.
3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które powstały w okresie
trwania umowy ubezpieczenia i zostały zgłoszone nie później niż
miesięcy od ich
zaistnienia.
§4
Jeżeli Ubezpieczający zakończył wykonywanie swej funkcji z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn uniemożliwiających jej wykonywanie, to umowa ubezpieczenia wygasa,
jednakże Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za wypadki ubezpieczeniowe
powstałe w okresie trwania umowy i zgłoszone nie później niż
miesięcy od chwili
wygaśnięcia umowy.
§5
Ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić poszkodowanemu (przedsiębiorstwu lub
osobie trzeciej) kwotę
(słownie:
) złotych za wszystkie skutki jednego wypadku
ubezpieczeniowego. Jest to suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności
Ubezpieczyciela.
§6
1. Podstawą do obliczenia składki są zadeklarowane we wniosku planowane w okresie
ubezpieczenia dochody Ubezpieczającego brutto, odniesione do wysokości obrotu firmy za
rok poprzedzający zawarcie ubezpieczenia oraz do sumy gwarancyjnej, stanowiącej górny
limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
2. Stawka na ubezpieczenie ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona od wyników oceny
ryzyka ubezpieczeniowego.
3. Ubezpieczający, zawierając umowę ubezpieczenia, płaci z góry składkę depozytową
wynoszącą
(słownie:
) złotych. Składka depozytowa zostanie wpłacona w dniu
podpisania niniejszej umowy. Ubezpieczyciel wystawi rachunek potwierdzający wpłatę
składki depozytowej.
4. Ostateczna wysokość składki rozliczona zostanie po zakończeniu okresu ubezpieczenia na
podstawie rzeczywiście osiągniętych przez niego dochodów brutto.
5. Jeżeli składka ostateczna okaże się wyższa od pobranej depozytowo, Ubezpieczający jest
obowiązany dopłacić różnicę w ciągu
dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
§7
1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli:
a) strata materialna spowodowana tym wypadkiem nie przekracza
(słownie:
)
złotych (udział własny Ubezpieczającego),
b) Ubezpieczający wyrządził szkodę osobom bliskim, za które uważa się:
– małżonka, w tym także osobę, która pozostaje z Ubezpieczającym w nieformalnym
związku, tj. konkubenta, konkubinę;
– dzieci, pasierbów, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie;
– rodziców, przysposabiających, ojczyma, macochę oraz teściów;
– dziadków, wnuki, rodzeństwo, zięciów, synowe,
c) w wyniku wypadku ubezpieczeniowego powstały straty spowodowane zaginięciem lub
kradzieżą wartości pieniężnych lub dokumentów,
d) dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia prowadzone jest poza
granicami RP,
e) roszczenie dotyczy wyłącznie nałożonych na ubezpieczającego kar i/lub grzywien,
f) strata materialna wynikła na skutek świadomego nieprzestrzegania obowiązujących
przepisów lub innego umyślnego niewykonania obowiązków,
g) roszczenia wynikają z wad produkcji, konstrukcji, naprawy, obsługi sprzedanych towarów
lub produktów dostarczonych lub rozprowadzanych przez Ubezpieczającego,
h) roszczenia wynikają z podjęcia działalności lub czynności innych niż opisane we wniosku
o ubezpieczenie, nawet jeżeli działalność ta lub czynności były prowadzone przez
Ubezpieczającego w połączeniu z tymi wskazanymi we wniosku,
i) wypadek ubezpieczeniowy powstał w okresie działań wojennych, inwazji, rewolucji,
rebelii, powstania,
j) roszczenie jest wynikiem zniesławienia lub oszczerstwa dokonanego przez
Ubezpieczającego,
k) roszczenie wynika z naruszenia patentów, praw autorskich, nazw handlowych, znaków
towarowych lub zarejestrowanych patentów,
l) roszczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane w związku z
posiadaniem i/lub użytkowaniem nieruchomości i/lub rzeczy ruchomych, które podlegają
innemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
m) ogłoszona została upadłość firmy z przyczyn innych niż wypadek objęty umową
ubezpieczenia,
n) są one wynikiem błędu popełnionego przy zawieraniu lub odnawianiu umów ubezpieczenia
majątku firmy i ewentualnych innych ryzyk towarzyszących,
o) zaistniał on w wyniku okoliczności istniejących przed zawarciem ubezpieczenia,
o których Ubezpieczający wiedział lub powinien był wiedzieć.
§8
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, Ubezpieczający jest zobowiązany dołożyć
wszelkich starań w celu zapobieżenia zwiększeniu strat, ustalić świadków wypadku i
sporządzić protokolarne sprawozdanie, a jeżeli nie jest winny zaistnienia wypadku, starać się
o wskazanie sprawcy.
2. Ubezpieczający jest obowiązany zgłosić Ubezpieczycielowi wypadek objęty
ubezpieczeniem bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu ... dni od chwili, gdy się o
nim dowiedział.
3. Jeżeli poszkodowany zgłosił Ubezpieczającemu roszczenie o wyrównanie straty
materialnej, obowiązkiem Ubezpieczającego jest zawiadomić Ubezpieczyciela o tym fakcie w
terminie wskazanym w ust. 2, załączając niezbędne dokumenty dotyczące okoliczności
wypadku i rozmiaru strat.
4. Bez zgody Ubezpieczyciela Ubezpieczający nie może zaspokoić lub uznać roszczeń poszkodowanego.
5. Jeżeli poszkodowany dochodzi swoich roszczeń na drodze sądowej, Ubezpieczający jest
obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie Ubezpieczyciela oraz udzielić pełnomocnictwa
procesowego osobie przez niego wskazanej.
6. Obowiązkiem Ubezpieczającego jest dostarczyć orzeczenie sądu w sprawie cywilnej,
związanej z wypadkiem ubezpieczeniowym w takim terminie, jaki umożliwi
Ubezpieczycielowi podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego wniesienia odwołania.
7. Jeżeli Ubezpieczający w sposób zamierzony lub przez niedbalstwo nie dopełnił
któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1–6, a ich niedopełnienie miało wpływ na
ustalenie okoliczności wypadku lub rozmiaru strat, Ubezpieczyciel może odmówić uznania
roszczeń w części lub w całości.
§9
1. Ubezpieczyciel pokryje stratę materialną w granicach odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczającego z tytułu ryzyka określonego w umowie ubezpieczenia na podstawie
wyliczenia sporządzonego przez biegłych (rzeczoznawców), nie więcej jednak, niż stanowi
suma gwarancyjna określona w § 5.
2. Wypłata nastąpi w ciągu ... dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela kompletu
dokumentów uzasadniających roszczenie na podstawie:
– uznania roszczenia przez Ubezpieczyciela;
– lub ugody zawartej między stronami;
– lub prawomocnego orzeczenia sądu polskiego.
3. Ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia biegłych (rzeczoznawców) powołanych
przez niego lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności wypadku ubezpieczeniowego
oraz rozmiaru straty materialnej spowodowanej tym wypadkiem.
4. Ubezpieczyciel pokryje niezbędne koszty procesu toczącego się przeciwko
Ubezpieczającemu z powództwa poszkodowanego o wyrównanie straty materialnej, jaką
poszkodowany poniósł na skutek wypadku ubezpieczeniowego.
5. Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów procesu sądowego, jeżeli roszczenie z tytułu
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego nie przekracza udziału własnego (§ 7 ust. 1 lit.
a).
6. Jeżeli Ubezpieczający nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela w zakresie wysokości
świadczenia, przez co uniemożliwia zaspokojenie roszczenia, z jakim wystąpił
poszkodowany, Ubezpieczyciel może wypłacić jego bezsporną część i nie odpowiada za spowodowane dodatkowe koszty, odsetki itp. w odniesieniu do spornej części odszkodowania, jednakże tylko wówczas, gdy uprzedził o tym niezwłocznie Ubezpieczającego.
7. Jeżeli Ubezpieczający podał we wniosku o ubezpieczenie lub w uzasadnieniu roszczeń o
wypłatę odszkodowania nieprawidłowe dane, złożył fałszywe oświadczenie bądź zastosował
nieuczciwe środki w celu osiągnięcia nieuzasadnionych korzyści z zawartej umowy
ubezpieczenia – a zostanie mu to udowodnione – traci wszelkie prawa do odszkodowania.
§ 10
1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie
dni, licząc od daty zawarcia
niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za
okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
3. Po zajściu wypadku ubezpieczeniowego, w którego następstwie powstała
odpowiedzialność Ubezpieczającego objęta ubezpieczeniem, każda ze stron ma prawo
wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, z zachowaniem
terminu wypowiedzenia.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 13
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd
.
[określenie sądu]
§ 14
Umowę spisano w
jednobrzmiących egzemplarzach, po
dla każdej ze
stron.
(1) 1) .................................................
2) .................................................
[podpisy przedstawicieli Ubezpieczyciela]
UBEZPIECZYCIEL
(2)
....................................................
[podpis Ubezpieczającego]
UBEZPIECZAJĄCY
Download