Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w

advertisement
Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach
realizacji Mechanizmu wsparcia rynku produktów pszczelich
na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
Termin składania projektu do Agencji Rynku Rolnego w sezonie 2016-2017 to 10 październik
2016 natomiast w sezonach: 2017/2018 termin składania projektu to 28 kwiecień 2017r. i
sezon 2018/219 termin składania projektu to 30 kwiecień 2018r.
W sezonie 2016/2017 stan rodzin liczymy na dzień 30.09.2016r.
Kwota refundacji wyliczona będzie na następujących zasadach:
- koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń, konferencji – do 100% poniesionych
kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
- koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego – do 60% poniesionych kosztów netto,
lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
- koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy – do 90 % poniesionych kosztów
netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
- koszty poniesione na zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej do 60%
poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
- koszty poniesione na zakup pszczół – do 70% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej
niż kwota określona w umowie,
- koszty poniesione na przeprowadzenie analiz fizyko – chemicznych miodu – do 80%
poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie.
Sprzęt pszczelarski:
Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie producent produktów pszczelich, który
posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich pod warunkiem, że nie będzie ubiegał się on o
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego
specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:
- miodarek,
- odstojników,
- dekrystalizatorów,
- stołów do odsklepiania plastrów,
- topiarek do wosku,
- urządzeń do kremowania miodu,
- refraktometrów,
- wózków ręcznych do transportu uli,
- wialni do pyłku,
- uli wszystkich typów lub ich elementów – w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek,
powałka (opcjonalnie), dopuszcza się zakup każdego z tych elementów oddzielnie.
Do projektu należy dołączyć ofertę handlową na zakup każdego wnioskowanego rodzaju
sprzętu pszczelarskiego wraz z jego ceną. Oferta handlowa musi pochodzić od sprzedawcy
prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą. Maksymalna wysokość pomocy
przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w
okresie jednego sezonu nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedna rodzinę pszczelą i nie
będzie wyższa niż 10 000zł.
Zakup leków do zwalczania warrozy:
Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup:
- leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie
Polski,
ZAMÓWIENIE
Po zapoznaniu się z Krajowym Programem Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na rok 2016/2017, ja
niżej podpisany(a)
……………………………………………………………………………………..tel. kontaktowy……………………………………..
Oświadczam, że w ramach programu zakupię sprzęt pszczelarski
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
w cenie netto ………………………………………………. zł.,
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
w cenie netto ………………………………………………. zł.,
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
w cenie netto ………………………………………………. zł.,
na dzień 30.09.2016r. opłaciłem (łam) ………………………………………………..……..rodzin pszczelich.
Pełna nazwa i adres firmy w której będzie zakupiony sprzęt (nr katalogowy sprzętu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..........................................
Oświadczam, że w ramach programu zakupię ule – elementy ula:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
w cenie netto ………………………………………………. zł.,
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
w cenie netto ………………………………………………. zł.,
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
w cenie netto ………………………………………………. zł.,
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
w cenie netto ………………………………………………. zł.,
Pełna nazwa i adres firmy w której będzie zakupiony ul (nr katalogowy sprzętu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że w ramach programu zakupię lawetę – przyczepę do przewozu uli:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w cenie netto ………………………………………………. zł.,
Pełna nazwa i adres firmy w której będzie zakupiona laweta - przyczepa (nr katalogowy sprzętu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis………………………
data …………………….
UWAGA : zamówienia składamy do 20.09.2016 r.
Download