Bydgoszcz, dnia 16 września 2011 r - Pomorsko

advertisement
Bydgoszcz, dnia 20 września 2012 r.
L.dz.P-KZP/32/12
Zarząd Koła Pszczelarzy PKZP
wszystkie
Wzorem lat ubiegłych Pomorsko – Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy,
proponuje zainteresowanym pszczelarzom przystąpienie do projektów w ramach
mechanizmu „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich.” Oferty na 2013 r. można składać na
realizację projektów dot. „Zakupu pszczół”, „Zakupu leków do zwalczania warrozy”,
„Zakupu sprzętu pszczelarskiego”, „Zakupu lawet do przewozu uli”, „Szkolenie”.
Uprzejmie prosimy Prezesów wszystkich kół o przekazanie poniższych informacji
pszczelarzom i zebranie od nich niezbędnych danych do projektów na rok 2013 r.
Wszystkie potrzebne informacje bardzo prosimy przesłać na adres naszego biura - najpóźniej
do 8 PAŹDZIERNIKA 2012 r.
W załączeniu przesyłamy wzory druków do projektów zakupu leków warrozobójczych i
zakupu pszczół, z prośbą o bardzo dokładne i czytelne ich wypełnienie oraz podsumowanie,
a także druk o stanie członków i rodzin pszczelich na dzień 30 WRZEŚNIA 2012 r., który
także należy wypełnić i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami.
Ponadto dołączamy wykazy pasiek hodowlanych oferujących sprzedaż matek pszczelich oraz
wykaz pasiek oferujących odkłady wraz z ich przewidywanymi cenami na rok 2013 oraz
przewidywane ceny leków na przyszły rok, a także ważniejsze wymogi ARR dot. projektów.
I. Zakup pszczół:
Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich nieunasiennionych,
unasiennionych naturalnie i unasiennionych sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem,
pakietów, odkładów pszczelich dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw
pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru
powiatowego lekarza weterynarii. ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów
poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości 70% kosztów
netto do wysokości kwoty umownej.
Pszczelarz w nowym sezonie nie może otrzymać więcej matek, odkładów pszczelich
łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.
II. Zakup leków do zwalczania warrozy:
Refundowane są koszty poniesione na zakup leków dla pasiek posiadających
weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru powiatowego lekarza
weterynarii, które złożą do powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienie o podejrzeniu
wystąpienia warrozy. Odbiorcy leków zobowiązani są do posiadania w książce leczenia
zwierząt aktualnego wpisu lekarza weterynarii potwierdzającego zakup leków.
ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot
uprawniony na realizację projektu w wysokości 100 % poniesionych kosztów netto, do
wysokości umownej.
III. Szkolenia:
Planujemy przeprowadzić szkolenie unijne w lutym lub w marcu 2013 r. w Bydgoszczy.
Prawdopodobnie będzie ono połączone ze Zjazdem Delegatów.
Refundacji podlegają koszty poniesione na przeprowadzenie: szkoleń i kursów
przewidujących zajęcia teoretyczne, szkoleń i kursów przewidujących zajęcia teoretyczne
i praktyczne oraz konferencje. Można ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na
przeprowadzenie tylko jednego szkolenia, kursu lub konferencji. Grupa szkoleniowa musi
obejmować nie mniej niż 30 osób na zajęciach teoretycznych oraz nie mniej niż 15 osób na
zajęciach praktycznych
IV. Zakup sprzętu pszczelarskiego:
Z zakupu sprzętu może korzystać pszczelarz, który posiada co najmniej 20 rodzin
pszczelich.
Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa, którego
wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska
Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać ze wsparcia na zakup sprzętu
pszczelarskiego.
Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1ha lub nieruchomość służącą do
prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Równowartość 4 ESU w przeliczeniu na PLN wynosi 20724,96 zł.
Arkusz kalkulacyjny niezbędny do obliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa
znajduje się na stronie internetowej ARR.
Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego
specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj; miodarek, odstojników, pras do wyrobu
węzy na własne potrzeby, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia
obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu.
ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot
uprawniony w wysokości nie więcej niż 60% poniesionych kosztów netto, do wysokości
kwoty umownej. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu pszczelarzowi
w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 50 zł w
przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 8000 zł.
Osoby zainteresowane zakupem sprzętu pszczelarskiego w 2013 r, proszone są o
przesłanie pisemnych zgłoszeń do naszego biura w Bydgoszczy do dnia 30 września br.
W zamówieniu, proszę podać: swoje imię i nazwisko, adres, telefon, rodzaj sprzętu,
liczbę sprzętu jaki będzie zakupiony, typ, producenta, cenę jednostkową oraz ksero
oferty handlowej producenta na zakup wnioskowanego rodzaju sprzętu.
P-KZP w Bydgoszczy podpisze na wiosnę 2013 r. umowę z pszczelarzem na zakup
sprzętu pszczelarskiego. Faktury za zakupiony sprzęt pszczelarski powinny być
wystawione na poszczególnych pszczelarzy i zawierać szczegółową specyfikację
zakupionego sprzętu.
V.Zakup przyczep (lawet) do przewozu uli:
Z zakupu lawety może skorzystać pszczelarz, który posiada co najmniej 50 rodzin
pszczelich. Pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa,
którego wielkość ekonomiczna stanowi równowartość lub więcej niż 4 ESU (Europejska
Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać ze wsparcia na zakup lawet.
Pszczelarze dokonają zakupu lawet do przewozu uli za własne środki. Refundacji
podlegają koszty poniesione na zakup lawet do przewozu uli. Refundacją nie są objęte
koszty poniesione na tworzenie prototypów przyczep, zakup przyczep rolniczych,
samochodów z nadbudowana przyczepą, koszty homologacji, rejestracji, ubezpieczenia
oraz koszty transportu. Pszczelarz, który zdecyduje się na zakup lawety, zobowiązany jest
do przysłania do P-KZP do 30 września br. oferty handlowej wraz z ceną i warunkami
technicznymi. P-KZP podpisze z pszczelarzem umowę na zakup przyczepy, w której
zobowiąże go m.in. do: utrzymania lawet w należytym stanie technicznym przez okres 5
lat od zakończenia roku, w którym je zakupił, zarejestrowania zakupionych lawet zgodnie z
obowiązującymi przepisami (Ustawa o z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Dz.U.05.108.908 z późn.zm.), zawarcia umowy ubezpieczenia przyczepy obejmującej
swoim zakresem szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu pojazdu lub jego utracie w
wyniku kradzieży (tzw. ubezpieczenie autocasco – AC), posiadania pełnej dokumentacji
źródłowej poniesionych kosztów przez okres 5 lat, a w szczególności faktur oraz
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
ponoszenia odpowiedzialności
materialnej wobec P-KZP w Bydgoszczy w przypadku nie przestrzegania zobowiązań
umownych, poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu
przeprowadzanym przez ARR jak również organy Komisji Europejskiej.
ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych w wysokości nie
więcej niż 60% kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.
Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu pszczelarzowi w ramach tego
działania, w okresie jednego sezonu nie będzie wyższa niż 8000
INFORMACJE OGÓLNE:
Informujemy o pozytywnych wynikach kontroli tegorocznych projektów unijnych, za które
otrzymamy w październiku br. refundację z tyt. poniesionych kosztów.
Jeśli w ciągu ostatniego roku zmianie uległ numer konta bankowego danego koła, prosimy
o pisemną informację. W przypadku, gdy koło nie posiada własnego konta, należy przesłać
pisemne upoważnienie dla P-KZP, które zostało udzielone uchwałą zebrania członków koła
( wyciąg z protokołu ), na czyje prywatne konto P-KZP ma przelać należne kołu kwoty
refundacji kosztów projektów WRPP 2012 r. Prosimy podać: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nazwę banku, numer rachunku bankowego (26 cyfr). Dane o numerach kont
oraz wyciągi z protokołów z zebrań kół, winny być podpisane przez PREZESA I
SKARBNIKA koła.
Prezesi kół proszeni są o kontakt z pszczelarzami, którzy w bieżącym roku zakupili sprzęt
pszczelarski, aby drogą listowną do 20października br. przesłali na adres naszego
związku numery kont bankowych w celu zwrotu pieniędzy za zakupiony sprzęt.
Każda osoba musi posiadać numer konta bankowego na swoje imię i nazwisko.
W przesłanej do związku informacji, oprócz imienia i nazwiska, należy podać adres
zamieszkania i nazwę banku z adresem.
Zgodnie z uchwałą Zjazdu Delegatów z 31.03.2012 r. pszczelarze, którzy zakupili w
bieżącym roku sprzęt pszczelarski, zobligowani są do przekazania na konto
Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy 2 % wartości netto z zakupionego sprzętu.
Listę z nazwiskami tych pszczelarzy i wyliczoną kwotą prześlemy do prezesów kół w
późniejszym terminie. Prezesi proszeni będą wówczas o zebranie pieniędzy od
pszczelarzy i przesłanie na konto związku.
Osoby zamawiające leki na rok 2013, takie jak: Bayvarol i Biowar, proszone są o
podawanie ich ilości w paskach. W jednym opakowaniu Biowaru znajduje się 10 pasków.
Opakowań nie można rozdzielać, czyli można zamawiać: 10, 20, 30, 40 pasków itd.
W jednym opakowaniu Bayvarolu są 4 paski. Opakowań także nie można rozdzielać, czyli
zamawiamy: 4, 8, 12, 16 pasków itd.
Informuję, że Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o w Łowiczu,
Zakład w Żelkowie, zaprzestało produkcji matek pszczelich.
Przypominam o odesłaniu wypełnionych imiennych ankiet na 2012 r. wraz z zamówieniami
do projektów na nowy rok.
Jeśli któreś z kół zainteresowane będzie zakupem Kalendarzy Pszczelarskich na
2013 r, to proszę o podanie ich ilości.
W najbliższych dniach prezesi kół otrzymają listownie katalog p. Łysonia na zakup sprzętu
pszczelarskiego na lata 2012/13.
Do 30 września. br. przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na obchody Św.
Ambrożego. Koszt wyjazdu – 50 zł. Pielgrzymi we własnym zakresie pokrywają noclegi i
wyżywienie.
Serdecznie pozdrawiam Pszczelarzy i życzę przyjemnego odpoczynku na nadchodzące
jesienne – oby słoneczne dni.
Ewelina Jodko
Download