Wymagania edukacyjne z geografii kl I c poziom podstawowy

advertisement
Wymagania edukacyjne z geografii klasa I c poziom podstawowy
Ocena dopuszczający:
- Uczeń zna i rozumie termin geografia oraz dyscypliny geografii.
- Uczeń potrafi: zdefiniować terminy: mapa, skala, podziałka; potrafi odczytać współrzędne
geograficzne punktów i obszarów; obliczać odległości na mapach w różnych skalach;
wyjaśnić różnicę między siatką geograficzną a kartograficzną.
- Uczeń zna ciała niebieskie wchodzące w skład Układu Słonecznego; zna terminy:
galaktyka, układ słoneczny; zna teorię Kopernika.
- Uczeń zna termin geoida; zna pierwotne poglądy na kształt i rozmiary Ziemi.
- Uczeń zna terminy: oś ziemska, ruch wirowy, zna kierunek obrotu i czas pełnego obrotu
Ziemi, zna czas obiegu, kierunek ruchu, kształt orbity, termin płaszczyzna orbity, zna daty
kalendarzowych i astronomicznych pór roku, zna terminy i zjawisko dnia i nocy polarnej.
- Uczeń zna terminy: czas miejscowy, słoneczny, strefowy urzędowy, linia zmiany daty,
kalendarz, doba; zna terminy: zwrotnik, koło podbiegunowe, równik, przesilenie letnie i
zimowe, zna strefy oświetlenia Ziemi.
- Uczeń wie, że atmosfera jest powłoką gazowa, zna jej stałe składniki, zna właściwości
atmosfery przy powierzchni Ziemi.
- Uczeń zna terminy: masa powietrza, czynniki różnicujące masy powietrza, wie, że powietrze
znajduje się w nieustannym ruchu, co wiąże się z różnym nagrzewanie się powierzchni Ziemi,
wie, że są obszary o stałych wyżach i niżach; zna definicję ciśnienia atmosferycznego i
jednostkę jego wyrażania, wie, że wiatr to poziomy ruch powietrza, zna terminy: pogoda,
klimat, czynniki klimatotwórcze, izoterma, izobata, izohieta, zna strefy klimatyczne na Ziemi,
zna elementy klimatu, typy klimatu, zna określenia efekt cieplarniany i dziura ozonowa.
- Uczeń zna pojęcia: hydrosfera, ocean, morze; zna procentowy udział powierzchni wodnej
kuli ziemskiej; zna definicję: dorzecze, zlewisko, system rzeczny, dział wodny, zna źródła
zasilania, wskazuje na mapach przykładowe zlewisko, dział wodny, dorzecze; zna rodzaje
wód podziemnych: zaskórne, gruntowe, głębinowe, artezyjskie, termalne, mineralne; zna
definicję: jezioro, jeziorność, bagno, wymieni warunki występowania i źródła zasilania jezior,
wskaże na mapach obszary występowania jezior; zna definicję: lądolód, lodowiec górski, firn,
pole firnowe, jęzor lodowca, granica wiecznego śniegu, ablacja, wymienia warunki
powstawania lodowców, wskaże na mapach obszary występowania lodowców i lądolodów.
- Uczeń zna terminy: minerał, skała, litosfera, magma, stopień geotermiczny, zna głębokość
największych odwiertów w Polsce i na świecie; zna terminy: okres geologiczny, fałdowanie,
tarcza, platforma, zrąb, uskok; zna podstawowe grupy i rodzaje skał, terminy: wulkan,
magma, lawa, erupcja, krater, komin wulkaniczny, trzęsienie Ziemi, sejsmologia,
hipocentrum, epicentrum, obszar asejsmiczny, wie za pomocą, jakich skal określa się
trzęsienie Ziemi, wie, jakie skutki towarzyszą trzęsieniom; zna terminy: ruchy orogeniczne,
ryft, geosynklina, fałd, antyklina, synklina.
- Uczeń zna podział dziejów Ziemi na ery i okresy geologiczne, zna znaczenie nazw er i
okresów, umie dokonać podziału er; potrafi pokazać góry w Europie powstałe w czasie
fałdowania kaledońskiego, hercyńskiego i alpejskiego.
- Uczeń zna terminy: wietrzenie mechaniczne, chemiczne, gołoborze, erozja eoliczna,
hamada, serir, erg, grzyb skalny, misa deflacyjna, wydma.
- Uczeń zna terminy: rzeka, dolina, koryto, nurt, bieg rzeki, stożek napływowy, terasy
akumulacyjne, erozja rzeczna, zna typy ujść rzecznych.
- Uczeń zna termin: kras, żłobek krasowy, lejek, polje, jaskinia, stalaktyt, stalagmit, stalagnat,
ponor, wywierzysko, mogot.
- Uczeń zna terminy: abrazja, klif (faleza), nisza abrazyjna, kosa, mierzeja, lido, zalew, zna
różne rodzaje wybrzeży.
- Uczeń zna terminy: lodowiec górski, lądolód, śnieg, firn, lód lodowcowy, góra lodowa,
transgresja, regresja, ablacja, cyrk lodowcowy, morena, ozy, sandry.
- Uczeń zna terminy: depresja, kryptodepresja, nizina, wyżyna, góra, kotlina, wysokość
względna i bezwzględna, zna czynniki kształtujące obecny wygląd Ziemi, zna największe
wzniesienia i depresje na kontynentach. Uczeń zna terminy: szelf, stok kontynentalny, basen
oceaniczny, grzbiet oceaniczny, ryft, rów oceaniczny.
- Uczeń potrafi zdefiniować proces glebotwórczy i wyliczyć podstawowe typy gleby, potrafi
wymienić i pokazać na mapie podstawowe formacje roślinne kuli ziemskiej, gatunki zwierząt
i zasięgi ich występowania.
- Uczeń potrafi wymienić, jakie istnieją relacje pomiędzy poszczególnymi elementami
środowiska.
Ocena dostateczny:
- Uczeń zna i rozumie terminy nauk współpracujących geografią (geodezja, geologia,
geomorfologia, meteorologia, hydrologia, demografia).
- Uczeń potrafi wyjaśnić zależność treści mapy od jej przeznaczenia i skali; przedstawi
klasyfikację map ze względu na ich treść i skalę; wyjaśni, na czym polega generalizacja
mapy; odczytuje ukształtowanie powierzchni na mapie hipsometrycznej.
- Uczeń potrafi ogólnie scharakteryzować ciała niebieskie; zna kolejność planet w Układzie
Słonecznym, zna podstawowe wielkości Ziemi (powierzchnia, długość równika, średni
promień Ziemi), zna terminy: siła Coriolisa, zna dowody na ruch obrotowy, wymienia
następstwa ruchu obrotowego, zna terminy: ekliptyka, siatka geograficzna, współrzędne
geograficzne, rok gwiezdny i zwrotnikowy; wie o podziale Ziemi na 24 strefy czasowe, zna
daty przesileń i równonocy, potrafi scharakteryzować strefy oświetlenia Ziemi.
- Uczeń zna zmienne składniki atmosfery, zna nazwę przypowierzchniowej warstwy
atmosfery i wie, że istnieją inne warstwy, zna rodzaje mas powietrza, terminy: front
atmosferyczny, niż i wyż baryczny, zna rodzaje frontów; potrafi wymienić obszary stałych
wyżów i niżów, wie gdzie występują pasaty i w jakim kierunku wieją, zna wartość ciśnienia
normalnego, wie, że wiatr zawsze wieje od wyżu do niżu, zna obszary występowania
monsunów, zna termin wiatry stałe i sezonowe, wymienia rodzaje wiatrów lokalnych, potrafi
na mapach odczytać rozkład roczny temperatury powietrza i opadów różnych części kuli
ziemskiej, zna typy klimatu występujące w poszczególnych strefach, zna źródła
zanieczyszczenia powietrza.
- Uczeń rozumie i wyjaśnia genezę zjawisk towarzyszących przemianie wody, wyjaśni
warunki występowania rzek w zależności od klimatu, ukształtowania powierzchni, budowy
geologicznej, sklasyfikuje rzeki ze względu na okres występowania (stałe, okresowe,
epizodyczne), na przykładzie dowolnej rzeki określi bieg i wskaże na mapie; wyjaśni zasady
gromadzenia się wód podziemnych w zależności od rodzaju skał podłoża, wie, co to jest
warstwa wodonośna; wyjaśni warunki występowania jezior, czynniki wpływające na
powstawanie jezior, wskaże na mapach jeziora powstałe w wyniku ich oddziaływania,
wyjaśni okresowość jezior; wyjaśni warunki powstawania lodowca (temperatura, opady,
ukształtowanie powierzchni), wyjaśni proces przekształcenia się śniegu w lód oraz ruchy
lodowca i procesy wówczas zachodzące, wyjaśni powstawanie lodowców szelfowych i gór
lodowych.
- Uczeń wie jak zmienia się temperatura i ciśnienie w głębi Ziemi, potrafi wyjaśnić jak
powstają różne struktury geologiczne.
- Uczeń zna i rozróżnia podstawowe rodzaje skał.
- Uczeń wie, jakie produkty towarzyszą wybuchowi wulkanów.
- Uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie terminów: tsunami, skala Richtera, Mercallego, potrafi
wskazać na mapie grzbiety oceaniczne, umie podzielić trzęsienia Ziemi na: tektoniczne,
wulkaniczne i zapadliskowe.
- Uczeń zna rodzaje gór w zależności od ich powstawania i budowy geologicznej, zna rodzaje
fałdów, potrafi wskazać na mapach największe rowy tektoniczne.
- Uczeń potrafi wyjaśnić, czym się zajmuje stratygrafia i paleontologia, zna warunki
tworzenia się skamieniałości, zna definicję skamieniałości przewodnich, umie posługiwać się
tabelą stratygraficzną, potrafi na mapach kontynentów pokazać platformy i tarcze
prekambryjskie oraz obszary fałdowań kaledońskich, hercyńskich i alpejskich, zna
skamieniałości przewodnie.
- Uczeń potrafi wyjaśnić rozwój procesów niszczenia skał w zależności od warunków
klimatycznych i budowy geologicznej, potrafi wyjaśnić znaczenie powyższych terminów,
potrafi wskazać na mapie różne rodzaje pustyń.
- Uczeń potrafi wyjaśnić proces erozji wstecznej, wgłębnej i bocznej.
- Uczeń analizuje proces krasowienia w zależności od rodzaju skał.
- Uczeń potrafi omówić procesy zachodzące na wybrzeżu morskim, wskaże na mapie różne
rodzaje wybrzeży.
- Uczeń potrafi wyjaśnić mechanizm zmian położenia czoła lodowca: transgresji, stagnacji i
regresji, potrafi wyjaśnić jak powstają charakterystyczne formy terenu w wyniku
oddziaływania lodowca, potrafi wyjaśnić warunki powstawania lodowców górskich i
kontynentalnych.
- Uczeń wie, co to jest odmłodzenie rzeźby, inwersja rzeźby, powierzchnia zrównania, potrafi
wskazać na mapie największe góry, niziny, wyżyny, depresje, kryptodepresje. Uczeń potrafi
wyjaśnić znaczenie powyższych terminów z podaniem przykładów.
- Uczeń zna podstawowe typy gleb i potrafi je krótko scharakteryzować, rozróżnia i krótko
charakteryzuje poszczególne formacje roślinne na kontynentach, wymienia poszczególne
gatunki zwierząt i umie uzależnić ich biologiczną egzystencję w poszczególnych regionach
geograficznych świata, umie wyjaśnić, na czym polega różnorodność w środowisku
naturalnym roślin i zwierząt w poszczególnych ekosystemach.
Ocenę dobry:
- Uczeń potrafi podać przykłady praktycznego zastosowania nauk geograficznych.
- Uczeń potrafi czytać mapy różnej treści; wyjaśni różnicę w konstrukcji różnych siatek
kartograficznych; zna kartograficzne metody przedstawiania cech ilościowych; potrafi
interpretować wykresy statystyczne.
- Uczeń zna ruchy planet (obiegowy i obrotowy), potrafi wymienić planety zewnętrzne i
wewnętrzne, potrafi opisać współczesne metody badań kształtu i wielkości Ziemi; potrafi
opisać zjawisko odchylenia ciał swobodnie spadających, wyjaśnić spłaszczony kształt Ziemi,
zjawisko odchylenia ciał od kierunku ruchu, zna nachylenie osi ziemskiej do ekliptyki, umie
opisać oświetlenie Ziemi w różnych porach roku, zna strefy oświetlenia Ziemi i umie je
scharakteryzować; potrafi opisać rachubę czasu miejscowego, strefowego i urzędowego,
wyjaśni zmiany daty po przekroczeniu linii zmiany daty, zna kalendarz gregoriański i
juliański. Uczeń zna wzory obliczania wysokości Słońca nad horyzontem w południe w
dowolnych miejscach na Ziemi.
- Uczeń zna budowę atmosfery w pionie, wymienia nazwy warstw i ich właściwości (spadek
czy wzrost temperatury) oraz nazwy stref przejściowych, potrafi określić, w której warstwie
zachodzą zjawiska pogodowe oraz tworzenie się chmur, potrafi określić, jakie masy powietrza
oddziela dany front, zna genezę frontu ciepłego i zimnego, zna typy pogody w wyżu i niżu,
objaśnia na rysunku rozmieszczenie głównych mas powietrza i omawia ich cechy, potrafi
podać genezę pasatów, deszczy zenitalnych, pustyń w strefie zwrotnikowej, zna termin
przemiany adiabatyczne, wyjaśnia przyczyny istnienia wiatrów, objaśnia przy pomocy
rysunku genezę cyrkulacji monsunowej, wymienia rodzaje wiatrów lokalnych, przy pomocy
rysunku wyjaśnia mechanizm powstawania bryzy i fenu, potrafi omówić cechy
poszczególnych typów klimatu i określić wpływ czynników klimatotwórczych, określa rolę i
wpływ klimatu na działalność człowieka oraz określa zmiany warunków klimatycznych
wywołane gospodarczą działalnością człowieka.
- Uczeń potrafi wskazać na mapie elementy wszechoceanu i nazwać je, potrafi wyjaśnić
genezę pływów i prądów morskich, scharakteryzuje ustrój rzeczny, charakteryzuje sieć
rzeczną w ujęciu kontynentalnym, potrafi wyjaśnić zasady występowania wód artezyjskich,
potrafi omówić na rysunkach różne typy genetyczne źródeł, dokona klasyfikacji jezior w
oparciu o poszczególne kryteria klasyfikacyjne ze wskazaniem na mapach przykładów
poszczególnych typów, zinterpretuje etapy rozwoju i zaniku jezior; zinterpretuje wykres
ilustrujący zależność granicy wiecznego śniegu od szerokości geograficznej, scharakteryzuje
rozmieszczenie lodowców górskich i lądolodów współcześnie, scharakteryzuje różne typy
lodowców.
- Uczeń potrafi omówić na schemacie budowę wnętrza Ziemi z określeniem występowania
poszczególnych warstw i stref nieciągłości, zna teorie płyt litosfery i potrafi określić, jakie
zjawiska towarzyszą strefom subdukcji, wyjaśnia związek między rodzajem skał a sposobem
ich powstawania, zna cechy law wulkanicznych i typów wulkanów i wyjaśni, czym są
spowodowane różnice, potrafi powiązać występowanie stref sejsmicznych z granicami płyt
litosfery, grzbietami sródoceanicznymi, rowami, łańcuchami wysp, młodymi górami
fałdowymi, potrafi wytłumaczyć rozmieszczenie stref sejsmicznych i asejsmicznych, wie jak
dochodzi do powstawania grzbietów oceanicznych, ryftu; potrafi podać przykłady gór
zrębowych, fałdowych i wulkanicznych.
- Uczeń umie objaśnić jedną z metod bezwględnego i względnego; porówna obszary
fałdowań alpejskich z obszarami obecnej aktywności sejsmicznej na świecie.
- Uczeń potrafi scharakteryzować przebieg i efekty wietrzenia w różnych strefach
klimatycznych; potrafi wytłumaczyć, dlaczego istniejące formy rzeźby eolicznej mają
urozmaicone kształty, potrafi odróżnić wydmę paraboliczną od barchanu, zna różnicę miedzy
korazją a deflacją, potrafi wyjaśnić proces powstawania starorzeczy, umie rozróżnić materiał
niesiony przez rzekę w odcinku górnym, środkowym i dolnym, wie, jaki rodzaj erozji
przeważa na poszczególnych odcinkach, potrafi scharakteryzować typy ujść rzecznych;
potrafi rozpoznać na ilustracjach różne formy krasowe i wyjaśni sposób ich powstawania,
potrafi wytłumaczyć zależność między rodzajem wybrzeża a działalnością morza; potrafi
określić i wskazać, jaki obszar zajmował lodowiec plejstoceński w czasie swojego
największego rozprzestrzeniania, potrafi wyjaśnić przyczyny powstawania zlodowaceń i
zanikania pokryw lodowych, wskaże granice wiecznego śniegu i zasięgi zlodowaceń chwili
obecnej.
- Uczeń potrafi wyjaśnić źródła energii procesów rzeźbotwórczych.
- Uczeń potrafi wyjaśnić na wybranych przykładach jak przebiega proces glebotwórczy, od
czego zależy i do jakich konsekwencji prowadzi, potrafi wyjaśnić i scharakteryzować
poszczególne formacje roślinne i podać przykłady gatunków charakterystycznych dla stref,
potrafi wyjaśnić i scharakteryzować jak wyglądają poszczególne gatunki zwierząt i wskazać
ich przystosowania biologiczne do życia w określonych warunkach przyrodniczych; potrafi
wyjaśnić związki, jakie istnieją pomiędzy światem roślin, glebą, klimatem i światem zwierząt;
Ocenę bardzo dobry:
- Uczeń potrafi określić związek geografii z innymi naukami o Ziemi i naukami społecznoekonomicznymi;
- Uczeń potrafi omówić cechy siatek kartograficznych w różnych odwzorowaniach, określić
zastosowanie różnych siatek kartograficznych, interpretować różne zjawiska geograficzne na
mapach.
- Uczeń potrafi porównać teorię geocentryczną i heliocentryczną
- Uczeń zna wpływ ruchu obrotowego na kształt Ziemi; zna dokładnie rozmiary Ziemi,
opisuje skutki działania siły Coriolisa, zna konsekwencje; potrafi obliczyć moment
górowania Słońca na dowolnej szerokości geograficznej, obliczyć długość geograficzna na
podstawie różnicy czasu lokalnego i strefowego, potrafi wyliczyć wysokość Słońca nad
horyzontem w południe w swojej miejscowości w różnych porach roku.
- Uczeń potrafi na rysunku przedstawić pionowe zróżnicowanie atmosfery, z uwzględnieniem
wysokości warstw, potrafi umiejscowić warstwę ozonową, zorzę polarną, satelity; potrafi
narysować front ciepły i zimny i określić w danym froncie rodzaje chmur i opadów, potrafi
interpretować mapy pogody; objaśnia przy pomocy rysunku schemat ogólnego krążenia
powietrza, uwzględnia wpływ ruchu wirowego, wyjaśnia krążenie pasatowe i jego sezonowe
przemieszczenie się; zna rodzaje wiatrów lokalnych, przyczyny ich tworzenia się i wpływ na
życie ludzi, określa wpływ monsunów na gospodarkę regionów występowania, określa
mechanizm tworzenia się cyklonów i obszary ich występowania; potrafi ocenić wpływ
warunków klimatycznych na osadnictwo człowieka i możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej; potrafi ocenić konsekwencje ocieplenia się klimatu wywołane działalnością
człowieka.
- Uczeń potrafi wyjaśnić, od czego zależy zasolenie wód morskich i co to jest upwelling,
charakteryzuje system rzeczny w powiązaniu z budową geologiczną, ukształtowaniem
powierzchni i warunkami klimatycznymi, charakteryzuje gospodarcze wykorzystanie rzek w
oparciu o ustrój rzeczny; potrafi posługując się rysunkiem wyjaśnić zasadę tworzenia się
gejzerów, potrafi wskazać przykłady gospodarczego wykorzystania wód podziemnych ( w
tym geotermalnych); analizuje znaczenie hydrologiczne jezior i bagien, scharakteryzuje
klimatyczną, krajobrazową i gospodarczą funkcję jezior; przeanalizuje przyrodnicze i
klimatyczne skutki tworzenia się i zaniku lodowców na kuli ziemskiej na przestrzeni dziejów
Ziemi, przeanalizuje zmiany rozmieszczenia lodowców i dziejach Ziemi.
- Uczeń potrafi wykazać różnicę w budowie poszczególnych warstw wnętrza Ziemi (skład
chemiczny), potrafi czytać mapy geologiczne; potrafi posługując się rysunkiem wyjaśnić
budowlę wulkanu oraz formy terenu będące wynikiem działalności wulkanicznej, potrafi
scharakteryzować gdzie na Ziemi strefy sejsmiczne pokrywają się z obszarami gęsto
zaludnionymi; potrafi wyjaśnić teorię płyt litosfery oraz narysować kolizje kontynentu z
oceanem i drugim kontynentem, potrafi wytłumaczyć na schematycznym rysunku teorie
ruchów górotwórczych.
- Uczeń zna i umie przedstawić różne metody określenia wieku skał; omowi współczesne
dokonujące się zmiany w rzeźbie wywołane ciągłymi procesami endo i egzogenicznymi.
- Uczeń potrafi wykazać różnice w rozwoju procesów wietrzenia w górach na różnych
piętrach klimatycznych; potrafi narysować wydmę paraboliczną i barchan oraz wytłumaczyć
zróżnicowanie nachylenia stoków wydm i mechanizm ich przemieszczania się, potrafi
wytłumaczyć tworzenie się pokryw lessowych w strefie półsuchej; scharakteryzuje bieg
górny, środkowy i dolny rzeki, posługując się rysunkiem tłumaczy proces powstawania
starorzeczy; potrafi posługując się schematycznym rysunkiem wyjaśnić procesy tworzenia się
różnych form naciekowych w jaskiniach, potrafi wskazać na mapach miejsca głównych
obszarów krasowych; potrafi porównać budującą i niszczącą działalność morza na
wybrzeżach wysokich i niskich, potrafi wyjaśnić proces cofania się wybrzeża wysokiego;
potrafi charakteryzować ruchy lodowców na wybranych przykładach, wskazuje na mapie
polodowcowe formy terenu, wyjaśnia, jaki wpływ na wzrost poziomu wody w oceanach ma
szybkie topnienie lodowców.
- Uczeń potrafi scharakteryzować główne formy ukształtowania powierzchni lądów, potrafi
wykazać, że powierzchnia Ziemi zmienia się w sposób dostrzegalny, potrafi wyjaśnić
przebieg rozwoju rzeźby w zależności od czynników egzo i endogenicznych, warunków
klimatycznych, odporność skał i ich ułożenia.
- Uczeń potrafi powiązać występowanie wulkanizmu bazaltowego z obszarami rozrastania się
den oceanów, potrafi wykazać, że dwa systemy geologiczne: grzbietów i rowów stanowią
podstawowe granice płyt litosfery.
- Uczeń potrafi ocenić i wnioskować, że poszczególne typy gleb są zależne od podłoża i
klimatu lub są konsekwencją innych uwarunkowań przyrodniczych; potrafi ocenić, co jest
przyczyną takiego występowania szaty roślinnej na poszczególnych kontynentach; potrafi
ocenić istnienie danych gatunków zwierząt w odpowiednim środowisku i dostosowanie się
poszczególnych gatunków do bytowania w regionie.
- Uczeń potrafi porównywać i sklasyfikować poszczególne elementy środowiska
przyrodniczego wykazać związki pomiędzy przyrodą ożywioną (biocenozą) i nieożywioną
(biotopem).
Ocenę celujący:
- Uczeń potrafi podać praktyczne zastosowanie różnych odwzorowań; przedstawia zjawiska
geograficzne z wykorzystaniem metod graficznych.
- Uczeń potrafi ocenić wyjątkowość Ziemi w Układzie Słonecznym.
- Uczeń potrafi wskazać przyczyny tworzenia się dziury ozonowej, jej skutki oraz sposoby
zapobiegania; potrafi zaproponować kroki, jakie należy podjąć dla ochrony atmosfery w skali
globalnej i lokalnej.
- Uczeń analizuje przyczyny występowania powodzi, ich skutki i ewentualne zapobieganie;
zaproponuje zasady wykorzystania jezior bez naruszenia równowagi ekologicznej; potrafi
ocenić wpływ lodowców na klimat i ukształtowanie powierzchni różnych obszarów na Ziemi.
- Uczeń potrafi wyjaśnić deklinację magnetyczną i inklinację magnetyczną.
- Uczeń potrafi wykazać, że rozmieszczenie wulkanów wiąże się z wewnętrzną stroną
młodych gór fałdowych i łuków wysp; potrafi ocenić, w jakim stopniu trzęsienia Ziemi są
przewidywalne oraz na ile człowiek jest w stanie przeciwstawić się potężnym siłom przyrody;
potrafi ocenić teorie tłumaczące genezę ruchów górotwórczych.
- Na zajęciach terenowych uczeń potrafi omówić odkrywkę geologiczną.
- Uczeń potrafi przewidzieć jak będzie się zmieniała działalność erozyjna rzeki w przypadku
kilkakrotnej zmiany bazy erozyjnej, potrafi przeprowadzić analizę profilu poprzecznego rzeki
przy założeniu, że zmieniał się klimat i baza erozyjna.
- Uczeń potrafi porównać i scharakteryzować różne typy wybrzeży morskich oraz wyjaśnić,
jakie czynniki miały wpływ na ich kształtowanie (z przykładami).
- Na podstawie różnych źródeł potrafi przewidzieć jak działalność lodowców może wpływać
na ukształtowanie powierzchni, poziom wód, działalność człowieka.
- Uczeń potrafi przewidzieć wygląd powierzchni Ziemi w następnym wieku przy założeniu,
że klimat będzie się oziębiał lub ocieplał, potrafi wyjaśnić różne sposoby powstawania form
ukształtowania powierzchni Ziemi, potrafi scharakteryzować poszczególne stadia rozwoju
rzeźby i przedstawić je na rysunku.
- Uczeń potrafi opisać główne cechy budowy litosfery i przedstawi podstawowe etapy jej
formowania się, potrafi ocenić, w jakim stopniu badania dotyczące spredingu w połączeniu z
badaniami magnetometrycznymi są wykorzystywane do odtwarzania coraz dokładniejszego
obrazu dryfu kontynentów.
- Uczeń umie wykazać wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi typami gleb, klimatem,
szatą roślinną i jaki mają związek z poszczególnymi elementami przyrody; potrafi dowieść i
wykazać wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody; potrafi wykazać
wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi gatunkami zwierząt, szatą roślinną a klimatem
jako pewien etap ewolucji konieczny dla przetrwania gatunku; potrafi ocenić wzajemne
relacje pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska i wykazać ich współzależności i
współistnienie np. producenci, konsumenci i reducenci.
- Czynnie uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z wymiernymi
sukcesami.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards