Wymagania edukacyjne z przyrody z klasy V

advertisement
Wymagania edukacyjne z przyrody z klasy VI
Ocena dopuszczająca
Okres I
 wymienia pojęcia związane z Wszechświatem: gwiazda, planeta, układ słoneczny,
galaktyka, kometa
 potrafi wskazać miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym
 wyjaśnia co to jest doba i rok
 potrafi podać przykład grawitacji
 wymienia przykłady naturalnych i sztucznych źródeł światła
 wymienia barwy światła podstawowe i dopełniające
 wymienia źródła dźwięków
 wskazuje na rysunku podstawowe elementy budowy oka i ucha ludzkiego
 zna kształt Ziemi
 potrafi wskazać i nazwać bieguny Ziemi
 pokazuje na globusie siatkę południków i równoleżników
 potrafi wskazać na modelu Ziemi wszystkie pólkule
 rozróżnia ruch obiegowy i obrotowy Ziemi i potrafi podać czas trwania
 wskazuje na mapie kontynenty i oceany
 zna dokonania K. Kolumba, albo F. Magellana
 zna budowę komórki zwierzęcej
 podaje przykład zwierząt bezkręgowych i kręgowych
 potrafi odczytać podstawowe informacje z rysunku dna oceanicznego
 rozróżnia przedstawicieli mięczaków, stawonogów i pajęczaków
 opisuje sposób rozmnażania owadów
 zna zasady bezpiecznego zachowania w obecności owadów ” żądlących”
 podaje strefy życia w oceanie
 potrafi wymienić przystosowania ryb do życia w wodzie
 podaje przykłady ssaków żyjących w wodzie
 wie, dlaczego płazy są zwierzętami wodno lądowymi
 wie, dlaczego gady są zwierzętami w pełni lądowymi
 potrafi wymienić gatunki płazów i gadów żyjących w Polsce
 zna cechy budowy zewnętrznej ptaka, które pozwalają na lot
 zna cechy charakterystyczne ssaków
Okres II
 potrafi wymienić składniki pogody
 potrafi wskazać na mapie miejsce występowania lasów równikowych
 potrafi scharakteryzować środowisko życia pustyni
 potrafi wskazać na mapie strefę śródziemnomorską
 podaje cechy charakterystyczne środowisk stepowych, tundry, tajgi i pustyni lodowej
 podaje sposoby ochrony środowiska
ocena dostateczna
Okres I
 zna różnice między gwiazdami a planetami
 zna budowę układu słonecznego
 zna teorie geocentryczną i heliocentryczną
 wyjaśnia, czym jest siła przyciągania ziemskiego
 rozumie pojęcia masa i ciężar
 rysuje prosty układ elektryczny
 rysuje odbicie promienia światła od różnych rodzajów powierzchni
 definiuje rozszczepienie światła, potrafi podać przykład tego zjawiska
 potrafi wyjaśnić zasadę echolokacji nietoperzy
 pokazuje na globusie bieguny magnetyczne Ziemi
 wyjaśnia różnicę miedzy siatka geograficzną i kartograficzną
 potrafi na globusie wskazać miejsca z długością geograficzna E i W oraz szerokością
NiS
 opisuje oświetlenie Ziemi w różnych porach roku
 odczytuje na mapie nazwy oceanów
 pokazuje, które części oceanu nazywamy morzami
 odczytuje z tabeli historię życia na Ziemi
 wymienia i identyfikuje elementy komórki zwierzęcej
 zna różnicę między organizmem bezkręgowym i kręgowym
 potrafi odczytywać dane z tabeli (zawartość soli)
 zna warunki panujące w różnych częściach morza
 omawia podstawowe elementy budowy mięczaków, stawonogów i pajęczaków
 zna przystosowania ryb do życia w wodzie
 omawia role samożywnych organizmów wodnych
 omawia rolę bezkręgowców wodnych
 wymienia cechy budowy organizmu umożliwiające życie na lądzie
 zna grupy płazów i gadów żyjące w Polsce, potrafi omówić po jednej z nich
 zna pojęcia zmiennocieplność, stałocieplność, gniazdowniki i zagniazdowniki
 zna przystosowania ssaków do różnych środowisk
Okres II
 oblicza średnia temperaturę na podstawie danych z tabeli,
 pokazuje na mapie i wymienia strefy krajobrazowe
 potrafi opisać klimat zadanej strefy krajobrazowej posługując się danymi z tabeli
 wymienia rośliny i zwierzęta różnych stref krajobrazowych
 zna specyfikę stref krajobrazowych i związanych z nią trybu życia i wykonywanej
pracy przez ludzi
 zna zagrożenia ekologiczne, dla naszej planety
ocena dobra
Okres I
 zna twórcę teorii heliocentrycznej i zasady teorii
 zna budowę układu słonecznego
 potrafi omówić cechy planety Ziemia stwarzające warunki do życia


















zna historie badań kosmosu
definiuje zasadę powszechnego ciążenia
rozumie dlaczego zmienia się ciężar ciała w zależności od odległości środka ziemi
wyjaśnia pojęcia przewodnik, izolator, podaje przykłady
wyjaśnia pojęcie obraz pozorny, podaje przykład zjawiska
wie co to jest częstotliwość fali
wymienia przykłady wykorzystania echolokacji przez człowieka
zna połażenie biegunów ziemi
omawia południki i równoleżniki
wie jak określić współrzędne geograficzne
opisuje oświetleni planety ziemia w różnych porach roku
wymienia kontynenty
wymienia typy mórz
zna funkcje organelli komórkowych
potrafi wymienić podstawy systematyki
oznacza prądy morskie
zna sposoby oddychania zwierząt wodnych
zna przystosowania zwierząt kręgowych i bezkręgowych (stawonogów,pierścienic
pajęczaków ryb, płazów, gadów, ssaków, ptaków) do środowiska w których żyją (np.
śluz u dżdżownicy)
 zna sposoby rozmnażania i rozwoju u grup zwierząt omawianych na lekcjach
Okres II
 podaje przyczyny istnienia stref krajobrazowych
 odczytuje swobodnie dane z tabeli klimatycznych i na ich podstawie omawia klimat w
danej strefie krajobrazowej
 zna różnice w sposobach gospodarowania człowieka w dawnych czasach i
współcześnie w wybranych strefach klimatycznych
 zna roślinność i zwierzęta stref krajobrazowych,
 zna pojęcia charakterystyczne dla danej strefy krajobrazowej np. tundra, step, preria
 potrafi wymienić sposoby przeciwdziałania globalnym zagrożeniom przyrody
ocena bardzo dobra
Okres I
 zna różne ciała niebieskie
 wyjaśnia, dlaczego na innych planetach nie ma życia
 potrafi podać praktyczne korzyści z badania kosmosu
 podaje przykłady dobrych przewodników i izolatorów prądu
 rysuje schemat zaćmienia słońca
 rysuje obraz pozorny
 wyjaśnia mechanizm widzenia na przykładzie modelu oka
 odczytuje na mapie współrzędne geograficzne zadanego punktu
 omawia różnice między równoleżnikami
 potrafi wyjaśnić, dlaczego są różnice czasu na Ziemi
 pokazuje na mapie obszary w których jest noc i dzień polarny
 wyjaśnia jak dochodzi do zjawiska nocy i dnia polarnego
 wyjaśnia związek klimatem a ilością docierającego światła do powierzchni Ziemi, oraz
występowanie pór roku
 zna wielkie odkrycia geograficzne
 zna różne rodzaje komórek zwierzęcą, grzyba, rośliny
 zna budowę dna morskiego
 zna organizmy tworzące rafę koralową
 zna polip i meduzę u parzydełkowców
 zna sposoby przystosowania zwierząt, które żyją w dwóch środowiskach
 klasyfikuje poznane grupy zwierząt podając charakterystyczne cechy
 zna szczegółowe cechy przystosowawcze zwierząt do różnych środowisk
Okres II
 porównuje klimaty dwóch miejsc na podstawie tabel klimatycznych
 zna wpływ bliskości dużych zbiorników wody i dużych wysokości npm na klimat
 posiada dużą wiedzę na temat organizmów tworzących różne strefy krajobrazowe, zna
zagrożenia i rozumie w jaki sposób chronić te środowiska
 omawia wpływ klimatu na życie i gospodarkę ludzi w różnych strefach
krajobrazowych
 zna różne rodzaje pustyń
 zna przystosowania roślin i zwierząt do skrajnych warunków klimatycznych
 zna sposoby wykorzystywania gospodarczo środowisk w różnych strefach
klimatycznych
 rozwija pojęcie wielka zmarzlina
 zna zasoby mineralne tundry
 rozumie pojęcie zasoby odnawialne i nieodnawialne
 zna międzynarodowe organizacje zajmujące się ochroną przyrody
ocena celująca
 swobodne posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na lekcjach przyrody
 umiejętność naturalnego i logicznego wnioskowania
 twórcze opracowanie zadanego tematu
 umiejętność dyskusji, racjonalnego( na bazie wiedzy przyrodniczej kl IV-VI)
argumentowania
Download