odstąpienie od umowy

advertisement
Umowa
/17
zawarta w dniu.
pomiędzy:
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Szpitalnej 22, Regon: 000304415,
NIP:
552-12-74-352,
zwanym
dalej
w
treści
umowy
" ZAMAWIAJĄCYM ", w imieniu którego działają:
Lek. Marek Haber, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
a Firmą ____________________________________________________
z siedzibą_____________________________________________
KRS:
Regon:
, NIP: ,
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu, której działają:
_________________________ - _________________________
_________________________ - _________________________
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Realizacja zadań obejmująca przygotowania materiałów edukacyjnych i promocyjnych,
kampanii informacyjnej, szkoleń i akcji profilaktycznej.w ramach projektu: “Pro life!
Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności
zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
(znak: ZOZ.V.010/DZP/31/17) prowadzonego przez zamawiającego, została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadań w ramach projektu :„Pro life!
Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego
2 . Umowa będzie realizowana z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych
SIWZ , w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1a do SIWZ) oraz zgodnie z
ofertą Wykonawcy, dokumenty te stanowią integralną część umowy.
§2
WARTOŚĆ
1. Strony uzgadniają wartość umowy
netto: _____________ zł
(__________________________________________________________________)
Słownie
brutto: _____________ zł
(__________________________________________________________________)
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność za wykonaną usługę (określoną w § 1 ust.1) realizowana będzie przelewem bankowym
w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury.
2.Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo sporządzona faktura z
załącznikiem rozliczeniowym oraz potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu
umowy i podpisanym protokołem zdawczo – odbiorczym wykonania usługi.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej
staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy.
3. Wykonawca może powoływać się na fakt wykonywania przedmiotu umowy na rzecz
Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewni personel z wymaganymi kwalifikacjami.
5. Wykonawca zabezpiecza sprzęt i materiały jednorazowe do realizacji przedmiotu
Zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wynajmu pomieszczeń i pokrycia kosztów wynajmu.
7. Wykonawca zobowiązany jest sporządzenie sprawozdania z realizacji akcji oraz
opisu ewaluacji w terminie do ………od zakończenia akcji.
8. Wykonawca w dniu podpisania umowy poda Zamawiającemu miejsca i adresy
prowadzonych akcji.
9. Wykonawca na 14 dni przed planowaną akcją dostarczy Zamawiającemu wykaz osób
realizujących przedmiot zamówienia wraz z wymaganymi w specyfikacji kwalifikacjami i
certyfikatami.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i prawidłową
diagnozę pacjentów.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizowaną
umową w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo w terminie do 10 lat
od zakończenia projektu.
W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów przed terminem, o którym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji
dokumentów związanych z zamówieniem. Informacja ta jest wymagana w przypadku
zmiany adresu archiwizacji dokumentów.
W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem tego terminu.
§6
W związku z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający powierza a Wykonawca
zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dane
osobowe niezbędne dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w
zakresie określonym w umowie i wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Wykonawca nie jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie
lub w celu innym, niż wyraźne wskazane w postanowieniach niniejszej umowy, w tym w §
1.
Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zapewnia realizację wymogów, w tym
w zakresie ochrony danych osobowych, określonych w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności:
1) w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
101, poz. 926, z późn. zm.);
2) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
4.
5.
6.
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100,
poz. 1024).
Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danych osobowych oraz sposobów
ich zabezpieczenia, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy, o której mowa w ust. 3. pkt.1.
Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania obowiązku, o którym mowa w
ust. 1 i 2 przez Wykonawcę, a także żądania od Wykonawcy złożenia pisemnych wyjaśnień
w tym zakresie.
W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 3, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty
odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić
na
rzecz
Zamawiającego
ww.
koszty
związane
z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub grzywien a także koszty ewentualnego
postępowania toczącego się w związku z naruszeniem ww. przepisów.
§7
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo do merytorycznego nadzoru prowadzonych akcji,
wykonywania zdjęć oraz umieszczenia relacji z przebiegu akcji w mediach.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej
niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji
Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania bądź jej należytego wykonywania,
wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie
terminu odstąpi od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od
bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za część umowy należycie wykonaną do daty odstąpienia.
§9
1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi objęte niniejszą umową
nie będą mogły być wykonane w terminie umownym, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania oraz naliczenia kary umownej w wysokości
10 % wartości maksymalnej umowy, określonej w § 2 .
2. W przypadku wykonania usługi niezgodnie z Umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo
naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości maksymalnej przedmiotu umowy
określonej w § 2 za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej przez Wykonawcę, z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości
20 % wartości maksymalnej umowy, określonej w § 2 .
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
1.
§ 10
WARUNKI I ZAKRES ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez strony
w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
2.
Zmiany postanowień niniejszej umowy, są dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy
nastąpiła :
a) zmiana stawki podatku VAT – związanej z przedmiotem umowy – w tym
przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto
pozostanie niezmienna,
b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana
stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego
stawkę,
c) zmiana miejsca i terminu akcji,
d) zmiana kwalifikacji personelu lekarskiego obsługującego akcje,
e) przedłużenie terminu realizacji umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody
podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 Ustawy o działalności leczniczej.
2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa
w art.518 Kodeksu Cywilnego ( w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć
umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji
prawnych skutkujących zmiana podmiotową po stronie wierzyciela.
3. Naruszenie zakazu określonego w ust.2., skutkować będzie dla Wykonawcy
obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (Dz. U. z
2015r. poz. 2164 z póź. zm.) oraz ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia
08.03.2013r.
§ 14
Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane
będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron
Załączniki do umowy:
- Opis Przedmiotu Zamówienia- załącznik nr 1
- Załącznik rozliczeniowy- załącznik nr 2
- Protokół zdawczo odbiorczy- załącznik nr 3
Wykonawca:
Zamawiający:
Download