Znak sprawy : PP-09/2017 Katowice, dnia 22 maja 2017r. Dyrektor

advertisement
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Znak sprawy : PP-09/2017
Katowice, dnia 22 maja 2017r.
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej
do zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 EURO
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015r. poz.2164 z późn. zm.)
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zwraca się z prośba do potencjalnych Wykonawców o przedstawienie propozycji
cenowej zgodnie z niniejszym zaproszeniem.
1. Nazwa zadania:
Wykonanie usługi transportowej dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
2. Rodzaj zamówienia:
Usługa
3. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2017r.
4. Kod CPV:
98392000-7; Usługi relokacji
5.
Szczegóły zamówienia:
a) Realizacja niniejszego zamówienia będzie się odbywać na podstawie zapisów umowy.
6. Kryterium wyboru:
Najniższa cena ryczałtowa brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca do dnia 30.06.2017r., a w przypadku wyboru oferty przez cały okres
obowiązywania umowy.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy z Wykonawcą, który zaproponował najkorzystniejszą ofertą z
uwagi na brak pozyskania środków finansowych na realizację zadania
7.
Propozycja ma zawierać następujące dokumenty

Podpisaną przez osobę/osoby uprawnioną ofertę na usługę transportową - Formularz ofertowy załącznik nr 1
do zaproszenia.

Podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/ne wzór umowy – załącznik nr 2 do zaproszenia.
8. Termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć / przesłać w zamkniętej kopercie lub przesłać faxem bądź emailem w terminie do dnia:
25 maja 2017r. do godz.10:00
9. Miejsce złożenia propozycji cenowej:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Oddział Gospodarczy
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
Pokój nr 5.
z dopiskiem „ Oferta na usługę transportu”
lub na nr fax 32 60-47-415, lub e-mail: [email protected]
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami jest:
Adrian Filek, tel.32 604-74-26
11. Data wysłania/umieszczenia na stronie internetowej zaproszenia:
22.05.2017r.
12. Załączniki:

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Wzór umowy – załącznik nr 2
Dyrektor
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach
/-/
Wiesława Fuchs
1
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards