Zał nr 1 formularz oferty z so

advertisement
Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
Dotyczy: „Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne)
pracowników Sądu Rejonowego w Grudziądzu i kandydatów do pracy”
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Pełna nazwa
Oferenta
Adres Oferenta
Numer telefonu i faksu
Adres e-mail
OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA OFERENTA:
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Podstawa umocowania do
reprezentowania Wykonawcy
Oferuję/emy
wykonanie przedmiotowej usługi w zakresie: „Usługi medyczne obejmujące
profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Sądu Rejonowego w
Grudziądzu i kandydatów do pracy obejmującą komplet badań wykonanych w stosunku do jednej osoby
złotych/słownie:
Cena netto: …………………………………………
Cena brutto: ………………………………………..
Słownie: …………………………………………..
Zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi brutto za realizację poszczególnych usług:
Lp.
Nazwa usługi
Cena jednostkowa Cena
netto
brutto
I
Badania lekarskie
Waga 50%
jednostkowa
Waga 50%
Poradnia Medycyny Pracy – badania
wstępne/okresowe/kontrolne – lek. medycyny
1
pracy wydanie orzeczenia
RAZEM:
II
Badania okulistyczne
Waga 30%
Waga 30%
Waga 15%
Waga 15%
RAZEM:
III
Badania:
EKG spoczynkowe
Cholesterol
RAZEM:
IV
Pozostałe
badania
diagnostyczne
laboratoryjne
i Waga 5%
Waga 5%
Mocz – badanie ogólne
Morfologia
OB.
Glukoza
Badanie RTG klatki piersiowej
Badanie echo serca
Badanie psychologiczne
RAZEM:
RAZEM I + II + III + IV
Uwaga:
Powyższy wykaz badań służy jedynie do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Decyzja o wykonaniu
konkretnych badań należy każdorazowo do lekarza medycyny pracy
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w ogłoszeniu z dnia 2 listopada 2016r.
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
Ponadto oświadczam/my, że:
1) Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy na warunkach określonych w zapytaniu i złożonej ofercie.
2
2) Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert.
3) Oświadczamy, że świadczone przez nas usługi są zgodne z:
1 Ustawą z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U.2014.1184 t.j.),
2 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996r. w sprawie
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 ze zm.),
4) Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonywania badań z zakresu
medycyny pracy.
5) Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
6) Oświadczamy, że zaoferowane ceny pozostają niezmienne przez okres obowiązywania
umowy.
7) Informujemy, że badania będą przeprowadzane w
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
……………………………………
2)
……………………………………
3)
……………………………………
4)
……………………………………
………………, dnia ……………………..
…….……………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta)
* niepotrzebne skreślić
3
Download