pełniącego funkcję rady miasta zielona góra

advertisement
DEKLARACJA NR …… .201..
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia …. ……lutego 2015 r.
w sprawie osiedlenia rodziny z Ukrainy na terenie miasta Zielona Góra.
Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta w związku z art. 49 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12
grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013r. poz.1650 tekst jednolity z późn. zm.1) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zaprasza się na pobyt stały do Zielonej Góry rodzinę polską ewakuowaną z obwodu
Donieckiego na Ukrainie.
§ 2. Miasto Zielona Góra zobowiązuje się do zapewnienia pomocy tej rodzinie w uzyskaniu
mieszkania i pracy.
§ 3. Wytypowanie rodziny objętej zgodą na osiedlenie nastąpi we współpracy z Departamentem
Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.
§ 4. Wykonanie deklaracji powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 5. Deklaracja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedkładam projekt deklaracji
Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra
Zielona Góra, … ……….. 2015r.
1
Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz.1004.
NS-02-02
UZASADNIENIE
do projektu deklaracji*
1. Podstawa prawna deklaracji.
§ 25 ust.1 pkt 2 Statutu Miasta Zielona Góra upoważnia do składanie deklaracji zawierających
zobowiązania do określonego postępowania.
Art. 49 ust. 2 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach precyzuje, że osoba prawna może być zapraszającym
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zamierzone cele deklaracji.
W związku z nasilającymi się działaniami wojennymi we wschodnich obwodach Ukrainy - rząd RP
przeprowadził ewakuację osób polskiego pochodzenia i członków ich rodzin celem zapewnienia im
bezpieczeństwa. Osoby objęte ewakuacją często utraciły swoje domy wraz całym dobytkiem i
zachodziła realna obawa zagrożenia ich zdrowia i życia. Obecnie, rodziny te są w bardzo trudnej
sytuacji życiowej ponieważ często nie mają dokąd wracać.
W tej sytuacji, mając na względzie poczucie odpowiedzialności za losy osób polskiego
pochodzenia i ich rodzin w tak skomplikowanym okresie ich życia - bardzo potrzebna jest pomoc.
Celowe jest zatem aby władze samorządowe włączyły się do działań rozpoczętych przez władze
rządowe i organizacje humanitarne i przyjęły do swojej społeczności jedną rodzinę - ciężko
doświadczoną okrucieństwem wojny.
3. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań, m. in. społecznych,
ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.
Zapewnienie warunków do osiedlenia się rodziny polskiej z Ukrainy w mieście Zielona Góra, co w
perspektywie wieloletniej może wpłynąć na zjawisko osiedlania się osób w wieku produkcyjnym na
terenie naszego miasta. Prognozy demograficzne przewidują, że w okresie do 2030 roku Polska
będzie musiała otworzyć się na emigrację zarobkową cudzoziemców.
4. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia2.
Skutki finansowe będą możliwe do określenia po wytypowaniu konkretnej rodziny do zamieszkania
w Zielonej Górze przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jej liczebności i wieku poszczególnych
osób. Niezbędne będzie zapewnienie im mieszkania z zasobów miasta i pomocy materialnej ze
środków MOPS-u.
5. Opinie uprawnionych podmiotów3.
O udzielenie takiej pomocy zwrócili się także do Prezydenta Miasta Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód w Zielonej Górze (tekst w załączeniu).
…………………………………………………………..………
data, podpis z-cy Prezydenta lub SM albo FM
………………………………..………..……
data, podpis kierownika kom. org. urz.
2
3
w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta
m. in.: organizacji pozarządowych, związków zawodowych, Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiego
Kuratora Oświaty.
Download