Rezerwaty mojej okolicy - prezentacja Szymona Krawczyka

advertisement
Praca zaliczeniowa
z przedmiotu:
Prezentację wykonał:
Szymon Krawczyk
AR w Poznaniu
Wydział: Leśny
Kierunek: Gospodarka
Leśna
Autor zdjęć: Szymon Krawczyk
Muzyka: Pennywise
Rezerwaty mojej okolicy
Spis treści:
„Bukowa Góra”
„Stawiska”
„Szachownica”
„Węże”
Rezerwat ścisły „Bukowa Góra”
 Rezerwat ten utworzony
powrót
5 maja 1959 r. zajmuje się
ścisłą ochroną niewielkiej
pozostałości naturalnego lasu
bukowego w wieku ok.200
lat, położonego
na obszarze źródliskowym w
sąsiedztwie wododziału
Warty i Prosny. "Bukowa
Góra" znajduje się na Wyż.
Wieluńskiej na wysokości
ok. 230 m n. p. m.
„Bukowa Góra”
 Teren nierówny, podzielony
na niewielkie pagórki,
dolinki
i zagłębienia, z których
największe znajdują się
w płd. – wsch. części
rezerwatu. Stanowi ona
niszę źródliskową,
wypełnioną wodą, w której
widoczne są pulsujące
źródełka. Do niszy wpada
strumień leśny, który dalej
wypływa w postaci dość
sporego potoku, płynącego
w wyraźnie stromej
i głębokiej, miejscami
rozszerzonej dolince
o charakterze górskim.
Wiatrołom
Największą
wartość
przyrodniczą
rezerwatu
stanowią
pomnikowe
przestoje buka
pospolitego w
liczbie 21
okazów
o obwodzie pni
ponad 3 m, w
tym 3 pnie
pozbawione
są kory
(wiatrołomy).
Rezerwat „Stawiska”
powrót
 Został utworzony 5 maja
1959 r.. Znajduje się
niedaleko wsi
Parzymiechy w woj.
Śląskim. Położony jest w
widłach bezimiennych
strumieni, na wysokości
225, 5 m n.p.m.
Przedmiotem i celem
ochrony rezerwatu
"Stawiska" są przestoje
pomnikowych dębów
szypułkowych w
izolowanym fragmencie
podmokłego lasu
mieszanego wśród pól i
łąk.
„Stawiska”
 Nie występują
dobrze
wykształcone
zespoły roślinne,
znajdujemy tu
postać łęgu
przystrumykowego.
Występują tu
również niezalesione
polany, porośnięte
łanami pokrzywy
zwyczajnej.
Fitocenon
potencjalnie
zbliżony do grądu
niskiego.
Grąd niski
Rezerwat przyrody
nieożywionej „Szachownica”
powrót
Został utworzony 11
października 1978 r. na
wzgórzu wapiennym
''Kamienna
(Krzemienna) Góra''
koło wsi Wapiennik
(gmina Lipie, powiat
Kłobuck, woj.
Śląskie).Obejmuje
powierzchnię 12,70ha.
Znajduje się na
wysokości ok. 225 m
n.p.m. na Wyżynie
Wieluńskiej w otulinie
Załęczańskiego Parku
Krajobrazowego.
Kamienna Góra
Hibernacja
nietoperzy
Ochrona ma na celu
zachowanie proglacjalnej
jaskini, powstałej w
wapieniach
górnojurajskich oraz
interesującego profilu
geologicznego.
Proponowane jest
rozszerzenie przedmiotu
ochrony o nietoperze,
mające tu drugie w Polsce
pod względem liczebności
zimowe stanowisko
schronienia - miejsce
hibernacji 10 rzadkich gat.
tych stworzeń.
Rezerwat „Węże”
powrót
Został utworzony 10 stycznia
1971r. Powierzchnia rezerwatu to
20,74 ha. Obejmuje Górę Zelce
zwaną także Zelcową. W okolicach
krąży legenda, która mówi,
że wzgórza zostały przeniesione
przez
diabły
na
rozkaz
czarnoksiężnika Twardowskiego
spod samego Krakowa.
Po II wojnie światowej
teren wzgórza należał do 18-stu
prywatnych właścicieli, którzy
zajmowali się intensywną
eksploatacją wapienia i kalcytu.
Dzięki stopniowemu wykupowaniu
działek w 1968r. całe wzgórze
przejęło państwo.
Jaskinia „Za kratą”
Góra Zelce o wys.
228m n.p.m. i 53m nad
poziomem rzeki,
zajmuje powierzchnię
o wymiarach około
700m na 300m. Ma
ono charakter zrębu
tektonicznego. Są to
najdalej na północ
wysunięte ostańce
Wyżyny Krakowskiej.
Południowy stok Góry
Zelce jest łagodny
i przechodzi w siodło
zwane Nadole.
Jaskinia „Studnia”
Spis literatury:
 Prezentacja wykonana na podstawie pracy
dyplomowej Agnieszki Zapotockiej i Szymona
Krawczyka p.t:
- „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna na terenie
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego”
Download