Jeziorko Czerniakowskie zarybione szczupakiem Galeria zdjęć

advertisement
Jeziorko Czerniakowskie zarybione szczupakiem
2015-05-07
29 kwietnia 2015 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z
dr hab. inż. Bogdanem Wziątkiem z Katedry Biologii i Hodowli Ryb Uniwersytetu Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawicielami Koła nr 56 Polskiego Związku Wędkarskiego zarybili
szczupakiem rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Narybek zdolny do samodzielnego żerowania
rozprowadzono po całym zbiorniku, wybierając miejsca porośnięte trzciną, gdzie znajduje się najwięcej
pokarmu niezbędnego do przetrwania ryb. Konieczność podjęcia tego typu działań wynika z zapisów
planu ochrony rezerwatu. Zarybianie szczupakiem realizowane jest raz na dwa lata, przez cały okres
obowiązywania planu, tj. przez 20 lat.
Duży udział ryb karpiowatych, znacznie przyczyniających się do eutrofizacji jeziorka, został uznany za jedno z istotnych zagrożeń dla rezerwatu. Szczupak spełnia rolę
naturalnego regulatora liczebności ryb karpiowatych, a zwiększenie jego liczebności powinno w efekcie przyczynić się do ograniczenia występowania takich gatunków
jak: leszcz, płoć czy też karaś.
Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie został ustanowiony przez Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w 1987 r., a Zarządzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 2011 r. doprecyzowano przebieg granicy rezerwatu oraz jego otuliny. Obecnie stanowi on obszar o łącznej powierzchni
47,68 ha. Celem ochrony rezerwatu jest ekosystem starorzecza Wisły stanowiący cenny element środowiska przyrodniczego Warszawy i obiekt badawczy nad procesami
ekologicznymi. Jest on największym naturalnym zbiornikiem wodnym w granicach Warszawy. Stanowi przykład starorzecza odciętego od Wisły, a brak znaczącego
zasilania wodami innymi niż opadowe, jak również brak możliwości wymiany wód powoduje, że procesy sukcesji zachodzą w nim szybko. W efekcie coraz większą
powierzchnię zajmuje roślinność szuwarowa, obserwuje się stopniowe wypłycanie zbiornika. Dlatego też działania ukierunkowane na spowolnienie tego procesu mają
duże znaczenie dla ochrony rezerwatu.
Zgodnie z obowiązującym planem ochrony na terenie rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie nie można łowić szczupaka.
Galeria zdjęć
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards