Lp.

advertisement
UCHWAŁA Nr ..........
Rady Miasta Olsztyn
z dnia ………….. 2010 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Mszar”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 215, poz. 1664) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co
następuje:
§1
Rada Miasta Olsztyn pozytywnie opiniuje projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Mszar”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Dąbkowski
1
ZARZĄDZENIE NR
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia
2010 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mszar”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241), zarządza się, co następuje:
§1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Mszar”, zwanego dalej „rezerwatem”.
§2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
śródleśnego torfowiska z bogatą i charakterystyczną dla tego siedliska przyrodniczego roślinnością.
2. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1,
obejmują:
a) występowanie w stanie niezmienionym złoża torfu, które stanowi typ torfowiska wysokiego
kotłowego o jednej z największych miąższości torfu w Polsce,
b) występowanie w stanie niezmienionym naturalnych siedlisk miejscowej flory, w tym gatunków
roślin torfowiskowych, boru bagiennego, brzeziny bagiennej, gatunków roślin naczyniowych,
mszaków, porostów i grzybów oraz siedlisk fauny, obejmujących gatunki podlegające ochronie,
gatunki ginące i rzadkie,
c) występowanie w stanie naturalnym dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych tj. bór mieszany
bagienny, brzezina bagienna,
d) występowanie naturalnych układów hydrologicznych,
powierzchniowych i podziemnych, obszarów bagiennych,
przede
wszystkim
zasobów
wód
e) istnienie naturalnych walorów krajobrazowych typowych dla regionu Pojezierza Olsztyńskiego,
f)
brak dużych zakładów przemysłowych w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu,
g) położenie w obrębie granic administracyjnych miasta Olsztyn, w południowo-zachodniej części
Lasu Miejskiego o charakterze parkowym oraz w odległości ok. 120-150 m w kierunku wschodnim od
północnego brzegu jeziora Długiego, stwarzające możliwość wykorzystania dydaktycznego i
turystycznego,
h) istnienie szlaku turystycznego niebieskiego w pobliżu wschodniej granicy rezerwatu.
§3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik nr 1 do
zarządzenia.
§4. Cały obszar rezerwatu o powierzchni 4,45 ha podlega ochronie ścisłej, obejmując
wydzielenia leśne: pododdziały a, b, c, i, j oraz k oddziału nr 45.
§5. Działania ochronne na obszarze ochrony ścisłej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§6. Obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz
określenie sposobów ich udostępniania określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§7. Na obszarze rezerwatu nie dopuszcza się prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej
i rolniczej.
2
§8. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowania i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego dotyczące eliminacji
lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych:
1) uwzględnienie istnienia rezerwatu, potrzeby jego ochrony i przestrzegania obowiązujących
zakazów;
2) zachowanie dotychczasowego leśnego charakteru otoczenia rezerwatu (Las Miejski między
jeziorem Długim, a ulicą Leśną) bez wprowadzania jakichkolwiek nowych elementów infrastruktury
technicznej (drogi leśne i utwardzane, rowy odwadniające, rurociągi, budowle i budynki);
3) zachowanie trwałego zalesienia terenu otaczającego rezerwat - nie należy wykonywać zrębów
zupełnych, natomiast w miejscach wypadających świerków, należy zwiększać udział gatunków
liściastych zgodnie z charakterem siedliska (dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, klon, jesion);
4) zatamowanie w sposób trwały rowu odwadniającego, biegnącego do jeziora Długiego;
5) uwzględnienie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227 z późn. zm.) na obszarach przylegających
bezpośrednio do rezerwatu.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie
z dnia ..................................2010 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.
Lp.
Identyfikacja zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych
Sposoby eliminacji lub ograniczenia istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich
skutków
ZEWNĘTRZNE
1.
Składowanie śmieci bytowych w
pobliżu rezerwatu przyrody
2.
Możliwość przedostania się soli
stosowanej do usuwania śniegu z
drogi (ulica Leśna) do rezerwatu
3.
Zbyt duża liczba osób
nieupoważnionych odwiedzających
rezerwat
Okresowe usuwanie śmieci z terenu rezerwatu i jego otoczenia
(systematycznie, 1-2 razy w roku).
Edukacja społeczności lokalnej.
Ograniczenie stosowania soli na drodze.
Monitoring stanu jakości wód (raz na trzy lata)
Ustawienie tablic informacyjnych na obrzeżach rezerwatu,
obejmujących zakazy obowiązujące na terenie rezerwatu przyrody.
Edukacja społeczności lokalnej.
WEWNĘTRZNE
4.
Wahania poziomu wody
5
Ekspansja gatunków drzewiastych i
zanik światłolubnych gatunków
torfowiskowych
Kontrola stanu rezerwatu (okresowa rewizja planu ochrony) pod
kątem uwodnienia torfowiska i stanu szaty roślinnej (raz na trzy lata).
Zatamowanie w sposób trwały rowu odwadniającego biegnącego do
jeziora Długiego.
Zatamowanie w sposób trwały rowu odwadniającego biegnącego do
jeziora Długiego.
Pozostawianie luk po wypadających starych drzewach.
4
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie
z dnia .................................. 2010 r.
Działania ochronne z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji poszczególnych działań.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Rodzaj zadania
ochronnego
Cel realizacji
zadania
ochronnego
Jednostka
realizująca
zadanie
Sposób i termin
wykonania
zadania
ochronnego
Monitoring
poziomu wód
Utrzymanie
różnorodności
gatunkowej
roślinności
torfowiskowej
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
Raz na 3 lata
Cały obszar
rezerwatu
Monitoring
populacji roślin
Utrzymanie
populacji rzadkich
gatunków
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
Raz na 3 lata
Cały obszar
rezerwatu
Monitoring rowu
prowadzającego
do jeziora
Długiego
Utrzymanie
różnorodności
gatunkowej
roślinności
torfowiskowej
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
Raz na 2 lata
Monitoring
drzewostanu
otaczającego
rezerwat
Utrzymanie
biotopów w
niezmienionym
stanie
Dyrektor Lasu
Miejskiego w
Olsztynie
Raz na 2 lata
kontrola
wypadających
starych drzew
Zakres
Zadania
ochronnego
Przy zbyt
niskim
poziomie wody
należy trwale
zatamować
rów
W miejscach
wypadania
świerków
nasadzenia
gatunkami
liściastymi
zgodnie z
charakterem
siedliska
Lokalizacja
zadania
ochronnego
Rów
prowadzający
do jeziora
Długiego
Teren
otaczający
rezerwat
5
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie
z dnia .................................. 2010 r.
Obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych oraz
określenie sposobów ich udostępniania.
Lp.
1.
Cel
udostępnienia
Obszar udostępniania
Naukowy
Cały obszar rezerwatu
Północna część
2.
Turystyczny
i edukacyjny
rezerwatu (bór
świeży, ols)
i wschodnia
(bór bagienny)
Sposób udostępnienia
Uwagi
Po uzyskaniu zezwolenia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
Ograniczenie penetracji
rezerwatu do minimum
Po uzyskaniu zezwolenia
Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
Liczba osób odwiedzających
rezerwat w ciągu roku od 30
do 40 osób.
Ograniczenie penetracji
rezerwatu do minimum.
Uzasadnienie
Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „MSZAR” stanowi
wykonanie delegacji art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
z 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.), na podstawie której regionalny dyrektor ochrony środowiska,
ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu
przyrody.
Plan ochrony przedmiotowego rezerwatu sporządzony został z uwzględnieniem zakresu planu
ochrony, jaki jest określony w art. 20 ww. ustawy oraz według wytycznych wskazanych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 w sprawie sporządzania projektu planu
ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian
w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794).
W ramach prac nad planem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wykonała
niezbędne ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze. Na ich podstawie sformułowano ustalenia planu
ochrony z uwzględnieniem obszarów ochrony ścisłej, monitoringu, sposobu eliminacji zagrożeń
zewnętrznych i wewnętrznych oraz działań ochronnych, służących celom ochrony rezerwatu przyrody.
Uwzględniając specyfikę rezerwatu wskazuje się, że jednym z największych zagrożeń jest
obniżanie się poziomu wód gruntowych, w wyniku, czego dochodzić może do zaniku gatunków
charakterystycznych dla torfowisk, a rozwoju gatunków drzewiastych. W tej sytuacji w 20-letnim planie
ochrony najważniejszym działaniem jest kontrolowanie i utrzymanie stałego poziomu wód, aby nie
dopuścić do przesuszenia terenu rezerwatu. Torfowiska są specyficznymi siedliskami i bardzo
wrażliwymi na wpływy antropogeniczne.
Na terenie rezerwatu nie przewiduje się prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej
i rolniczej.
7
Download