Rozporządzenie Nr 1/07

advertisement
Rozporządzenie Nr 1/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 4 stycznia 2007 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Biała Góra”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Biała Góra”, zwanego dalej
„rezerwatem”.
§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu muraw
napiaskowych i ciepłolubnych, świeżych łąk, ziołorośli oraz lokalnych postaci świetlistej
dąbrowy wraz z bardzo cennym zespołem zwierząt bezkręgowych na skrajnie północnym
stanowisku oraz populacji gatunków roślin naczyniowych i zwierząt kręgowych chronionych,
rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust 1,
są:
1)
ekspansja gatunków drzewiastych na siedliska muraw, ziołorośli i łąk po zaniechaniu
ich użytkowania;
2)
antropogeniczne przekształcenia ekosystemów leśnych;
3)
bliskie sąsiedztwo wsi Biała Góra i Bliźnice.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków określa załącznik
nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu w całości objęty jest ochroną czynną.
§ 5. Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu
i lokalizacji tych działań określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych
i turystycznych oraz określenie sposobów ich udostępniania określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia.
§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy,
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
dotyczące eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych:
1) na gruntach sąsiadujących z rezerwatem od strony południowej i północno-zachodniej
zachować ich dotychczasowe, rolnicze przeznaczenie;
2) nie projektować rozwoju nowej zabudowy wsi Biała Góra i Bliźnice w odległości
mniejszej niż 100 m od rezerwatu.
3) nie prowadzić przez obszar rezerwatu liniowych elementów infrastruktury, takich jak
rurociągi, linie energetyczne i telefoniczne;
4) nie modernizować dróg na granicy rezerwatu, w sposób, który mógłby negatywnie
wpłynąć na przedmiot ochrony rezerwatu;
5) nie lokalizować w otoczeniu 200 m od granic rezerwatu inwestycji mogących pogorszyć
stan środowiska.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Załączniki do rozporządzenia nr 1/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 4 stycznia 2007 r.
Załącznik nr 1
Identyfikacja
oraz
określenie
sposobów
eliminacji
lub
ograniczania
istniejących
i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków.
Lp.
1
2
3
4
Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych
zaniechanie użytkowania muraw i ziołorośli –
ustępowanie cennych gatunków roślin;
rozwój zbiorowisk leśnych – zanikanie
zbiorowisk murawowych oraz ciepłolubnych
gatunków roślin i owadów;
ekspansja trzcinnika piaskowego;
nadmierne wydeptywanie muraw przez
zwierzynę płową, zawlekanie diaspor
synantropijnych gatunków roślin;
nadmierny wypas zwierząt gospodarskich;
5
6
7
wiosenne wypalanie „traw”;
eksploatacja piasku ze zbocza doliny;
Sposób eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych i ich skutków
wypas i coroczne koszenie;
koszenie, ewentualne usuwanie młodych
egzemplarzy drzew;
eliminacja trzcinnika – koszenie lub użycie
herbicydów, np. roundup;
zamknięcie trasy przemieszczania się zwierzyny
przez rezerwat – ogrodzenie północnej granicy
rezerwatu;
ograniczenie liczby wypasanych zwierząt
i powierzchni przeznaczonej do wypasu;
monitoring wypasu;
zwiększenie kontroli rezerwatu i jego otoczenia;
zwiększenie kontroli rezerwatu;
Załącznik nr 2
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji
tych działań.
Lp.
1.
Rodzaj działań ochronnych
utrzymanie zbiorowisk łąki świeżej i murawy
napiaskowej:
1) umiarkowany wypas w terminie od lipca do
września;
2) w zastępstwie wypasu dopuszczalne koszenie
we wrześniu - po wysypaniu nasion przez
rośliny;
3) prowadzić coroczny monitoring wypasu i w
razie potrzeby regulować jego intensywność;
Zakres działań
ochronnych
powierzchnia 0,87 ha
2-3 owce
Lokalizacja działań ochronnych
Nadleśnictwo Kwidzyn, obręb
Ryjewo, oddz. 123i - zachodnia
część rezerwatu;
2.
3.
4.
5.
utrzymanie zbiorowisk łąki świeżej i ziołorośli:
1) koszenie we wrześniu – po wysypaniu nasion
przez rośliny;
2) prace wykonać bez użycia ciężkiego sprzętu –
ręcznie lub przy pomocy kosiarek spalinowych;
3) uzyskaną biomasę usunąć poza teren
rezerwatu;
odtworzenie i utrzymanie muraw i ziołorośli:
1) koszenie w maju;
2) w razie potrzeby usuwanie młodych
egzemplarzy drzew;
3) w razie potrzeby eliminacja trzcinnika przy
użyciu środków chemicznych, np. roundup;
4) uzyskaną biomasę usunąć poza teren
rezerwatu;
przebudowa drzewostanu lasu sosnowego (sosna
100%, wiek ok. 50 lat) na siedlisku świetlistej
dąbrowy Potentillo albae-Quercetum:
1) eliminacja sosny - stopniowo, w czterech
nawrotach w ciągu 20 lat z pozostawieniem
drzew dziuplastych, prace przeprowadzić przy
zalegającej pokrywie śnieżnej;
2) umożliwienie naturalnego odnowienia
gatunków drzew zgodnych z siedliskiem
świetlistej dąbrowy; w przypadku braku
odnowienia - wprowadzenie dębu i lipy - do
pożądanego stanu: Dbs-80%, Lp-10%, So-10%;
zwarcie luźne lub przerywane;
ranaturyzacja lasu sosnowo - dębowego na
siedlisku świetlistej dąbrowy: usuwanie
niecierpka Impatiens parvilora oraz ewentualna
redukcja innych gatunków synantropijnych, na
przełomie maja i czerwca - przed okresem
owocowania;
powierzchnia 0,31 ha
oddz. 123i - centralna część
rezerwatu;
powierzchnia 1,65 ha
oddz. 123i - centralna część
rezerwatu: fitocenozy murawy z
trzcinnikiem piaskowym i mozaiki
lasu sosnowo-dębowego,
ziołorośli i traworośli;
powierzchnia 0,08 ha;
masa – ok. 10
m3
oddz. 123i - południowowschodnia część rezerwatu;
powierzchnia 0,12 ha
oddz. 123i - południowowschodnia część rezerwatu.
Załącznik nr 3
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych,
turystycznych oraz określenie sposobów ich udostępniania.
Lp.
Cel udostępniania
1.
naukowy
2.
edukacyjny
i turystyczny
Obszary lub miejsca
udostępniane
obszar całego rezerwatu;
polna droga sąsiadująca z
południową granicą oddziału
123i;
Sposób udostępniania
po uzyskaniu zgody wojewody, na
wniosek zainteresowanego;
wyłącznie po udostępnionej drodze,
ogólnodostępny.
Download