Umowa o nadzór inwestorski

advertisement
zał nr 7
UMOWA NR ……………….
o pełnienie nadzoru inwestorskiego
Wzór
zawarta w dniu …………………… r. we Wróblewie pomiędzy:
Gminą Wróblew z siedzibą 98-200 Wróblew, Wróblew 15 reprezentowaną przez :
Jana Musiałczyka – Wójt Gminy
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej wod.– kan,
elektrycznej i drogowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wróblew Etap I, Zadanie 2, Część 2, Odcinek 2 wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków we Wróblewie.”
§2
Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ………… ,
Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego do
dnia zakończenia i odbioru końcowego inwestycji – 31.08.2010r
Wykonawca ma obowiązek stawienia się na terenie budowy na każde wezwanie Zamawiającego lub
Wykonawcy, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy.
W okresie rękojmi oraz w okresie gwarancyjnym tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokółu
końcowego odbioru robót Wykonawca będzie uczestniczył w miarę potrzeb w przeglądach
oraz będzie nadzorował prace związane z usunięciem wad lub/i usterek.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie za
pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie/osobach:
- branża sanitarna (sieci sanitarne) - …………………………………….upraw. nr ,
- branża elektryczna - ………………………………………, upraw. nr ,
- branża drogowa - ………………………………………… upraw. nr ,
które posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia nadzoru w zakresie niezbędnym do
wykonania przedmiotu umowy. Inspektor nadzoru robot sanitarnych który będzie
jednocześnie pełnił funkcje koordynatora nadzoru inwestorskiego.
2. Strony postanawiają, że nadzór inwestorski będzie pełniony przez Wykonawcę do
dnia zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
§4
1. Strony postanawiają, że nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z przepisami ustawy
- Prawo Budowlane i stosownymi przepisami wykonawczymi w zakresie określonym w
SIWZ i niniejszej umowie.
2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,
5) Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i
Wykonawcy Robót objętych nadzorem oraz udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie
realizacji robót jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu potwierdzonego wpisem w dzienniku
budowy.
6. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie
przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót, to Wykonawca powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich
zlecenia Wykonawcy Robót.
7. Potwierdzenie faktycznie wykonanych ilości robót i ich wartości zgodnie z kosztorysem
ofertowym, w tym również w przypadku występowania zapłaty częściowej.
8. Kontrola rozliczenia budowy ilościowa i wartościowa, w tym wykonanie szczegółowych
obmiarów powykonawczych oraz przedmiarów i sprawdzanie kosztorysów ofertowych w
przypadku wystąpienia robót dodatkowych
9. Kompletowanie dokumentacji powykonawczej –dokumentacja techniczna z
naniesionymi w trakcie robót zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy ,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, potwierdzone przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia ilości i wartość
wykonanych robót, dziennik (zeszyt budowy) i inne –w terminie nie później niż termin
odbioru końcowego.
§5
1. Jeżeli w okresie realizacji zadania inwestycyjnego zajdzie konieczność wykonania robót
niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający
upoważnia Wykonawcę do udzielenia Wykonawcy Robót zlecenia ich wykonania poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy, po czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
§6
Wykonawca ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie : ………………………. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………….) w tym podatek VAT
….%, netto. ……………… zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi fakturą VAT po zakończeniu i rozliczeniu
przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się możliwość wystawienia faktury przejściowej w wysokości proporcjonalnej
do wartości wykonanych robót na kwotę nie większą niż 70% wynagrodzenia umownego
Wykonawcy. Faktura przejściowa może zostać wystawiona nie wcześniej niż po wykonaniu
co najmniej 40% wartości prac przez Wykonawcę robót i udokumentowaniu ich stosownymi
protokołami odbioru robót.
4. Termin zapłaty faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zapłaci ustawowe
odsetki za nieterminową płatność rachunku.
6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy pomocy
Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne
oświadczenie Podwykonawcy o terminowym uregulowaniu płatności za prace powierzone mu
przez Wykonawcę. W przypadku nie dostarczenia oświadczenia, Zamawiający zatrzyma z
należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.
§8
Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiadać będzie
wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
1. Zamawiający w oparciu art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu po zaistnieniu następujących
warunków:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia:
a) spowodowanego przez zmianę terminu wykonania lub nieterminowe wykonanie
zamówienia przez Wykonawcę robót
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności:
c) wstrzymanie robót przez zamawiającego;
d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykona niania i odbioru robót;
e) odmowa lub przedłużające terminy wydania przez organy administracyjne lub inne
podmioty wymaganych decyzji , zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez
wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów
realizacji inwestycji;
f) wydanie zaleceń przez organy kontrolne biorące udział w odbiorze końcowym; np. PIP,
Inspekcja sanitarna, straż PPoż, Inspekcja Nadzoru Budowlanego i inne wybiegających poza
dokumentację projektową;
g) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące
niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych
umową, w szczególności w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień
dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
spełniające warunki określone w SIWZ .
( nie dotyczy sytuacji, w których inspektorem nadzoru jest sam Wykonawca).
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
§ 10
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz w razie wystąpienia
istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku :
a) wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.
b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,
3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni .
W przypadkach określonych w pkt.2 a lub b zamawiający może odstąpić od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia
pod rygorem nieważności.
5. W sytuacjach określonych w §10 ust.2 i/lub nie ma zastosowania kara określona w §11
ust.5.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
c) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług zgodnie terminami ustalonymi z Zamawiającym,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1000 zł
3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, zamawiający upoważniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury należnych zamawiającemu kar
umownych.
5. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne :
1) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy
pisemnej..
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
budowlane, Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
§ 14
Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie , a dopiero w przypadku braku porozumienia rozstrzygał będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego
§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, których trzy otrzymuje
Zamawiający i jeden Wykonawca
Zamawiający:
Wykonawca:
Download