UMOWA Nr

advertisement
Załącznik nr 2
do rozpoznania cenowego
WZÓR
UMOWA Nr …/2016
zawarta w dniu ………………pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 50,
78-600 Wałcz, NIP: 765-15-97-178, REGON: 331447710,
reprezentowaną przez: mgr inż. Jacka Kasińskiego – Kanclerza,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………. ,ul. ……………………….., NIP: ……………………, REGON: ………………… zwanym
w dalszej części umowy „Wykonawcą"
którzy w dalszej treści występując razem zwani są Stronami.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót mających na celu dostosowanie budynku nr 4 do
wymagań przepisów p.poż. w związku ze zmianą klasyfikacji kategorii zagrożenia ludzi.
2. Na szczegółowy zakres robót objętych niniejszą umową składa się:
a) wydzielenie klatki schodowej jako osobnej strefy pożarowej poprzez dostawę i montaż
stolarki aluminiowej drzwiowej EI30 w piwnicy budynku wraz z wykonaniem robót
związanych z obróbką budowlaną zamontowanej stolarki. Mocowanie stolarki do lica ściany
za pomocą kątownika stalowego wraz z obudowaniem zamontowanej stolarki płytą
kartonowo-gipsową na stelażu. Kolor stolarki aluminiowej identyczny z kolorem istniejącej
stolarki EI30 na każdym z poziomów klatki schodowej. Należy przewidzieć uzupełnienie
cokołów z płytek na obudowie z płyt kartonowo-gipsowych w kolorze zbliżonym do płytek na
posadzce.
b) dostawa i wymiana stolarki okiennej zewnętrznej z PCV na ostatniej kondygnacji klatki
schodowej w celu uzyskania minimalnej powierzchni oddymiania wraz z wykonaniem robót
związanych z obróbką budowlaną zamontowanej stolarki. Okno uchylne otwierane na
zewnątrz budynku, wyposażone w siłowniki, należy podłączyć do istniejącej instalacji
oddymiającej. Kolor okna identyczny z kolorem istniejącej stolarki okiennej;
c) wykonanie testu systemu alarmowego tj. automatycznego otwierania okna.
3. Całość prac należy wykonać zgodnie z opracowaną Dokumentacja Techniczną stanowiącą
załącznik do niniejszej umowy.
4. Termin wykonania umowy od 29 grudnia do ………….. 2016 roku.
5. Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania protokołu końcowego potwierdzającego
dokonanie odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę. W razie ujawnienia się usterek
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie.
1
§2
Odbiory robót
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia określony w §1 niniejszej umowy.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.
§3
Sposób wykonania umowy
Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne
do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 §
2 Kodeksu cywilnego,
2) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde
żądanie.
§4
1.
Obowiązki stron
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy obszaru do remontu,
2) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
1.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) usuwanie na bieżąco śmieci;
2) prowadzenia robót w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla pracowników i studentów PWSZ
w Wałczu;
3) rozpoczęcie i zakończenie robót w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie,
4) prowadzenie robót
z
zachowaniem
należytego
porządku, a
po skończeniu robót
uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie na dzień odbioru robót,
5) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe
w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu
powstałej szkody,
6) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy (zgłoszenie gotowości do odbioru)
najpóźniej w terminie określonym w § 1.
§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania jak za własne.
2. Wykonawca obowiązany jest powiadomić Zamawiającego o faktycznym powierzeniu realizacji
części zamówienia podwykonawcy, wskazując nazwę i adres podwykonawcy, dane kontaktowe,
a także wartość zadania powierzonego podwykonawcy.
2
3. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców poza ww warunkami wymaga
zawarcia z nimi stosownych umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Wynagrodzenie
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie
zgodnie
z
ofertą
cenową
wynosi:
…………….
brutto
/słownie:
………………………..
3. Należności płatne będą na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego
odbioru robót.
§7
1.
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres
obowiązywania gwarancji wynosi ……………. miesięcy - na wykonane roboty budowlane, licząc od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.
2.
W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do
nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy (roboty + materiały), stwierdzonych
przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.
Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy
Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiają rozszerzyć okres rękojmi na okres 36 miesięcy,
który rozpoczyna bieg po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
§8
1.
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 2 umowy;
2) w przypadku nie wykonania w terminie przedmiotu umowy 0,5 % za każdy dzień zwłoki liczony
od ceny brutto określonej w § 6 ust. 2 umowy.
2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego, przez Wykonawcę, nie pozbawia Zamawiającego
prawa dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych i prawa odstąpienia od
umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§9
1.
Odstąpienie od umowy
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za zgodą stron, a wyrażone na piśmie pod
3
rygorem nieważności.
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał je na dłużej niż 15 dni bez uzasadnionych
przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do
rozpoczęcia lub ponownego podjęcia robót,
2) sposób realizacji umowy nastąpił z usterkami lub niezgodnie ze sztuką budowlaną, co
uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
3) Wykonawca nie przestrzega innych postanowień umowy.
§ 10 Zmiany umowy
Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy
pisemnej
§ 11 Postanowienia końcowe
1.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
2.
Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez właściwy dla siedziby
Zamawiającego sąd powszechny.
3.
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.
4.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards