umowa - bip.mogielnica.

advertisement
SIWZ: ZAŁĄCZNIK NR 4
Numer sprawy: GGRBPI-4331/1/2007
UMOWA
zawarta w dniu ...................... roku w Mogielnicy pomiędzy:
Gminą i Miastem Mogielnica z siedzibą w Mogielnicy (05-640), ul. Rynek 1 posiadającą
numery: NIP 797-13-75-692
REGON 000529812,
reprezentowaną przez
dr. Sławomira Chmielewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta
zwaną
dalej ZAMAWIAJĄCYM
a ....................................................................................................................... podmiotem
posiadającym KRS ...................., NIP ..........................., REGON........................., zwanym
w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, które reprezentuje:
..................................................................................................................................................
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (art. 39÷46 PZP
Dz.U. z 2006r Nr 164, poz. 1163, ze zmianami.) GMINA I MIASTO MOGIELNICA, która jest
zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 PZP, wybrała jako najkorzystniejszą, w myśl
art. 2 pkt 5 w związku z art. 91 ust. 2 PZP, ofertę WYKONAWCY, który jest wykonawcą w
rozumieniu art. 2 pkt 11 PZP. W konsekwencji powyższego zawarto umowę o treści
następującej:
§ 1.
Zamawiający powierza, a Wykonawca, zgodnie ze stanowiącą integralną część umowy
ofertą Wykonawcy, która pozostaje w dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia przyjmuje do kompleksowego wykonania :
wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1 oraz
opracowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej
Szczegółowy zakres przewidzianych prac do realizacji oraz technologia ich wykonania
określone zostały w
uproszczonej dokumentacji projektowej systemu telewizji
przemysłowej (CCTV) oraz przedmiarach robót.
§ 2.
Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają do dnia
................................r.
§ 3.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1
SIWZ: ZAŁĄCZNIK NR 4
Numer sprawy: GGRBPI-4331/1/2007
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją , warunkami przetargu,
wymogami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej.
2. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na swój koszt kompletu materiałów i
urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Uporządkowanie obiektu przed zgłoszeniem robót do odbioru.
4. Wykonawca będzie gospodarzem obiektu (art. 652 KC)
5. Zawiadomienie Zamawiającego o terminach wykonania robót.
6. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
7. Wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej
§ 4.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Przekazanie Wykonawcy obiektu w terminie trzech dni od podpisania umowy
2. Zapewnienie nieodpłatnie nadzoru inwestorskiego w sposób gwarantujący ciągłość
realizacji robót.
3. Realizacja faktur za wykonane roboty w terminach określonych w § 6 umowy.
4. Odebrać roboty zanikające i ulegające zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia.
5. Przeprowadzenie odbioru robót na zasadach określonych w § 7 umowy.
§ 5.
1.
Wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy łącznie ze
wszystkimi pracami towarzyszącymi ustala się na kwotę ryczałtową o łącznej
wysokości brutto .................................. zł. ( słownie : ..................................... brutto)
2.
Należności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób
trzecich
3.
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie dających się przewidzieć
w momencie podpisywania umowy do wysokości 10 % wartości umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych robót w ramach podpisanej umowy
4.
Wynagrodzenie określone w § 5 punkcie 1 może ulec zmianie w następujących
przypadkach:
a. zaistnienia konieczności wykonania robót nie dających się przewidzieć w
momencie podpisywania umowy przekraczających 10 % wartości umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych robót po uprzedniej akceptacji
przez Zamawiającego na podstawie wyceny w kosztorysie ofertowym do
wysokości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia.
b. pisemnej decyzji Zamawiającego o zaniechaniu wykonania zakresów rzeczowofinansowych robót objętych kosztorysem ofertowym – podstawą ustalenia ceny
umownej.
§ 6.
2
SIWZ: ZAŁĄCZNIK NR 4
Numer sprawy: GGRBPI-4331/1/2007
1. Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia określonego w § 5 punkcie 1 odbywać
się będzie fakturami częściowymi w oparciu o protokół procentowego zaawansowania
robót odebranych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru do wysokości 80 %
wartości robót objętych umową. Pozostałe 20 % rozliczone będzie fakturą końcową po
dokonaniu odbioru końcowego robót.
2. Ewentualne roboty dodatkowe rozliczone będą na podstawie wyceny w kosztorysie
ofertowym.
3. Należności wynikające z faktury płatne będą przez Zamawiającego w terminie 14 dni
od daty wpływu faktury po odbiorze robót na konto Wykonawcy .
§ 7.
1. Przedmiotem odbioru będą kompleksowo wykonane roboty określone w § 1 umowy.
2. Odbiór całego przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót i
zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dniu gotowości do odbioru.
3. Wszelkie czynności związane z odbiorem powinny być rozpoczęte w ciągu 14 dni
od dnia gotowości do odbioru i zakończone najpóźniej w siódmym dniu od
rozpoczęcia czynności odbiorowych.
monitoringu, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi wykonawca.
4. Do czasu wydania przedmiotu
5. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru. Do
protokołu zostaną załączone dokumenty gwarancyjne.
§ 8.
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki usunięcia na własny koszt usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym jak i w przypadku odbiorów o których jest
mowa w § 4 ust. 4 oraz w okresie gwarancji, który ustala się na ........... miesięcy od
daty podpisania protokółu odbioru końcowego
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki bezpłatnego przeglądu technicznego raz
na kwartał w okresie gwarancji.
§ 9.
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się w wysokości
5 % wartości przedmiotu umowy.
2. Zabezpieczenie w wysokości ..................... zł. zostanie wniesione w dacie zawarcia
umowy w gotówce na konto Zamawiającego lub w gwarancjach ubezpieczeniowych
3. Część zabezpieczenia tj. 70 % gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót
zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, pozostała część tj. 30 %
zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
3
SIWZ: ZAŁĄCZNIK NR 4
Numer sprawy: GGRBPI-4331/1/2007
§ 10.
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego wykonywanych robót z winy
Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania jednej z wymienionych
form:
a) odstąpienia od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu
b) odmowy zapłaty za zakres robót wykonywanych wadliwie,
c) potrącenia z ostatniej faktury do 20 % jej wartości w przypadku braku
możliwości usunięcia wady,
§ 11.
1. Przebudowa któregokolwiek elementu przedmiotu umowy przez użytkownika w
okresie gwarancji i rękojmi bez uzgodnienia z Wykonawcą, automatycznie wyłącza je
z tych okresów i zwalnia Wykonawcę od obowiązku usuwania wad.
2. Za termin wykonania zadania przyjmuje się datę protokółu odbioru podpisanego przez
Zamawiającego.
3. Obowiązki inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie pełnił.
..........................
4. Obowiązki kierownika robót ze strony Wykonawcy będzie pełnił .............................
§ 12
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za niedotrzymanie terminu umownego określonego w § 2 umowy za każdy dzień
zwłoki w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za
każdy dzień zwłoki.
c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
d. kary potrącane będą z ostatniej faktury rozliczeniowej
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a. za zwłokę w przekazaniu dokumentacji i obiektu w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
b. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada
Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy.
§ 13.
1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność
4
SIWZ: ZAŁĄCZNIK NR 4
Numer sprawy: GGRBPI-4331/1/2007
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla
zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia
jest nieważna.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej
formy, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego cedować na osoby trzecie
praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§ 14.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną
rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby zamawiającego.
§ 15.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
pozostają dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
5
Download