Projekt umowy - Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach

advertisement
UMOWA NR
/2014
Zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 6 , 64-500 Szamotuły reprezentowanym przez :
Pana Łukasz Panka
-
Dyrektora
Pod kontrasygnatą Głównej Księgowej Pani Iwony Majewskiej
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
……………………………..
– Właściciela
zwanym dalej Wykonawcą .
§1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje
do wykonania :
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „ Przebudowa
drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki w m. Podrzewie na odc. od
skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą, na długości około
950mb”
Zakres usług według oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te
stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
Projekt powinien zawierać:
- Projekt budowlany , zawierający :
- Projekt zagospodarowania terenu , który powinien zawierać :
a) część opisową , zawierającą co najmniej:
- przedmiot inwestycji,
- istniejący stan zagospodarowania terenu,
- projektowane zagospodarowanie terenu,
- projektowane obiekty i urządzenia budowlane,
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę
projektowanego obiektu,
- uzgodnienia branżowe,
- decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia i opinie niezbędne do otrzymania
pozwolenia na budowę.
b) Część rysunkową
- Zawartość musi być zgodna z treścią § 8 ust. 1 i 3; § 8 ust. 1 i 3, § 9 i 10
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz.
462).
Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów
projektowych , o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 11
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287).
- Projekt wykonawczy, który powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany ,
zawierający :
a) opis techniczny ,
b) część rysunkową .
Część rysunkowa dla obiektów drogowych powinna zawierać co najmniej :
- plan orientacyjny 1: 5000,
- plan sytuacyjny 1:500 - 1:1000
- profil podłużny 1:100/1000 – 1:200/2000,
- przekroje poprzeczne 1:100 w miejscach charakterystycznych,
- przekroje typowe 1:50,
- szczegóły konstrukcyjne
Część rysunkowa dla innych obiektów, w tym nie związanych z drogą– w zależności od
potrzeb.
Projekt wykonawczy powinien zawierać dane niezbędne dla potrzeb wykonania , odbioru i
rozliczenia robót budowlanych.
Obejmuje szczegółowe rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne,
materiałowe, organizacyjne i wyposażenia.
W skład projektu budowlano - wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze
potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych, uzgodnienia oraz wyniki obliczeń
konstrukcyjnych.
Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej przyjąć w wyniku uzgodnień
w niezbędnym zakresie.
Na obecnym etapie brak jest szczegółowego rozpoznania w zakresie lokalizacji istniejących
sieci i urządzeń w zakresie objętym zamówieniem.
Do projektu wykonawczego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz
sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i że przedmiotowa dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Specyfikacje techniczne mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i
przedmiarem robót, opracowane w oparciu o ogólne specyfikacje techniczne wydane przez
GDDKiA i uwzględniające wymogi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późniejszymi zmianami). Ponadto Zamawiający zwraca uwagę
na przestrzeganie w szczegółowych specyfikacjach technicznych zapisów wynikających z
postanowień ustawy o wyrobach budowlanych.
- Przedmiar robót :
Przedmiar robót dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013
r., poz. 1129, z późniejszymi zmianami).
Przedmiar robót musi zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót do wykonania w układzie
technologicznym , w programie word lub excel.
- Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy
Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym ( Dz. U. 2004 r. Nr 139, poz. 1389 z późn. zmianami). Kosztorys wykonać w
programie excel lub innym kompatybilnym.
- Wersja elektroniczna dokumentacji
Wersja elektroniczna dokumentacji zgodna z wersją papierową płyta CD lub DVD
opakowana i opisana
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami
wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, obowiązujących polskich norm i
aprobat technicznych oraz uwzględnieniu przepisów:
- Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1623),
- Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U 2013 poz. 907 ze zmianami),
- Ustawy prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r. ,poz. 462),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Tekst jednolity Dz.U. z 2013
r. poz. 1129 ze zmianami).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do ziemi ,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006
r. Nr 137, poz. 984)
§4
1. Kompletną dokumentację projektową Wykonawca złoży w sekretariacie Zarządu Dróg
Powiatowych w Szamotułach.
2. Weryfikacja dokumentacji przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych .
Po stwierdzeniu, że dokumentacja została prawidłowo wykonana, zostanie sporządzony
protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela zamawiającego.
3. Protokół odbioru jest podstawą do zapłaty Wykonawcy za wykonany projekt.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji projektowej z
założonymi wymaganiami i uzgodnieniami, bądź
ujawnienia błędów , dokumentacja zostanie zwrócona Wykonawcy, celem jej poprawienia
z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek.
5. Zamawiający ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w
wyznaczonym przez siebie terminie.
6. Jeżeli Zamawiający nie wyznaczy terminu poprawienia wadliwie wykonanych prac
projektowych , przyjmuje się termin nie dłuższy iż 21 dni kalendarzowych.
§5
Wraz z przekazaniem wykonanej dokumentacji Wykonawca przeniesie na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji koniecznych
do zgodnego z umową i jej celem korzystania z dzieła, a w szczególności:
1) nieograniczonego utrwalania i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części w dowolny
sposób, na wszelkich nośnikach dostępnych w chwili zawarcia umowy, w szczególności na
papierze, wszelkich nośnikach magnetycznych, optycznych i cyfrowych umożliwiających
eksploatację dokumentacji przy użyciu druku, komputera, sieci Internet i innych sieci
naziemnych oraz satelitarnych umożliwiających transmisję danych oraz poprzez różnego
rodzaju techniki multimedialne;
2) nieograniczonego rozpowszechniania dokumentacji lub jej części każdą techniką, w każdy
dostępny sposób, nieograniczonego wystawiania dokumentacji, emisji w audycjach,
utworach telewizyjnych, wideogramach, filmach nadawanych za pomocą wizji lub fonii
bezprzewodowej albo przewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity
lub przez sieć kablową albo ich remitowania;
c)
innego, niż wskazane wyżej, okazywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania,
wydawania drukiem, a także każdego innego publicznego udostępniania dokumentacji lub
jej fragmentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
§6
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie :
Wynagrodzenie to ustala się na kwotę …………………………………………………….
złotych brutto .
Słownie…………………………………………………………………………………………
………………./100.
2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 2 jest niezmienne i obejmuje wszelkie koszty
Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, chociażby nie były one wprost
wymienione w umowie.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie oryginał bezusterkowego protokołu
odbioru końcowego podpisany przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.
4. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego
na
konto
Wykonawcy
w
:
…………………………………………………………………………………………………
5. Termin płatności faktury ustala się w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty
jej otrzymania .
6. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z należności Wykonawcy wszelkich
zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec zamawiającego.
§7
1. Strony ustalają, iż roboty budowlane w zakresie :
…………………………………………………………………………………………………
zostaną wykonane przez podwykonawcę
…………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z podwykonawcami umowy w formie pisemnej
zastrzeżonej pod rygorem nieważności, których projekty przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji w trybie art. 6471 kc.
4. W umowach z podwykonawcami zamieszczone zostaną zapisy w zakresie takiego okresu i
zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy i węższy zakresem od terminu i
zakresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie
sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.
6. Zapłata należności za wykonywane prace z udziałem podwykonawców nastąpi po złożeniu
przez tego podwykonawcę oświadczenia o dokonaniu zapłaty za jego prace przez
Wykonawcę. Brak takiego oświadczenia upoważnia Zamawiającego do zatrzymania
kwoty niezapłaconego wynagrodzenia podwykonawcy i bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy ze skutkiem dla Zamawiającego.
§8
Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie ma prawa przenieść
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§9
Strony ustalają termin realizacji projektu: 31 lipca 2014 r.
§ 10
1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z
zachowaniem formy pisemnej.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku:
a) Zmiany przewidzianego terminu zakończenia robót, będącego następstwem:
- okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: jeżeli wymagane
uzgodnienia bądź niezbędne decyzje nie zostaną wydane przez właściwe organy lub
jednostki w terminie do 30 dni od złożenia wniosku lub nastąpi odmowa wydania przez
organ administracji lub innych podmiotów wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z
przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę.
b) Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy , na inne
legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami , o których
mowa w Prawie budowlanym oraz , które wymagane były przez zamawiającego
w
ogłoszeniu i SIWZ.
3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną
ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
4. Strony umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie.
§ 11
1. Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego do zakończenia robót budowlanych
przez uprawnionego projektanta .
2.
§ 12
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu zamawiającemu dokumentacji projektowej w
stosunku do terminu określonego w § 9, w wysokości 0,5 % wartości ;
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy weryfikacji otrzymanej
dokumentacji projektowej bądź braków lub wad stwierdzonych w trakcie prowadzenia robót
w wysokości 0,5 % wartości, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 100%.
3. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania
bądź nienależytego wykonania umowy - dotyczy to również szkód z tytułu wad
ujawnionych w okresie trwania robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w art.
145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 13
1. Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony zamawiającego jest
……………………………..
2. Osobą odpowiedzialną za właściwą realizację zamówienia jest przedstawiciel
Wykonawcy …………………..
1.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach
procesowych - Kodeksu postępowania cywilnego.
Na wypadek sporu między stronami na tle realizacji niniejszej umowy właściwym dla
rozpoznania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
jeden dla Inwestora.
2.
4.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .
ZAMAWIAJĄCY
……………………………
WYKONAWCA
………………………..
Download