Załącznik Nr 1 do umowy Załącznik 2 do umowy Załącznik 2 do

advertisement
Załącznik Nr 5 (projekt)
UMOWA Nr ..............................
zawarta dnia ………………………………………………..pomiędzy:
Powiatem Brodnickim, mającym swoj ą siedzibę w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica w imieniu
którego działają:
1. …………………………………………………
2. ………………………………………………..
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - …………………………………………….
zwanym w dalszej części Zamawiającym a,
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w oparciu o wynik przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami , ) - została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem
umowy jest
wykonanie
i
dostawa
Zamawiającemu
tablic rejestracyjnych
wyprodukowanych zgodnie z certyfikatem nr…………………....
z
dnia……………………………………, wydanym przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
i według postanowień zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w
sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 ze zm.) oraz zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2.05.2012r. w sprawie
warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012
poz.585)
2. Tablice rejestracyjne dostarczone przez Dostawcę będą zaopatrzone na tylnej stronie w trwały znak
identyfikacyjny producenta (producentów), wykonany bez przetłoczenia widocznego na powierzchni
czołowej tablicy. Znak powinien zawierać nazwę lub numer identyfikacyjny producenta oraz końcówkę
roku produkcji.
3. Rodzaje i ilości tablic rejestracyjnych wymienione są w § 5 ust. 3 i 4 umowy.
§2
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie na swój koszt do siedziby Zamawiającego pod adres :
Starostwo Powiatowe w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica - tablice rejestracyjne w ilościach i
wzorach określonych przez Zamawiającego, w opakowaniach
1
zawierających ............... kpl lub ...................... szt. Koszt opodatkowania wliczony jest w cenę
towaru.
2. Zamawiający nie ma obowiązku zamówienia całej ilości tablic rejestracyjnych wymienionych w § 5
ust. 3 i 4 umowy.
3. Jeżeli wielkość zamówienia uniemożliwia pakowanie tablic rejestracyjnych w sposób określony w ust.
1, dopuszcza się umieszczanie w opakowaniu innej ilości tablic - z zastrzeżeniem, iż opakowanie
takie musi zawierać odpowiednią informację o liczbie tablic w nim znajdujących się.
4. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych zleceń:
a) w przypadku zamówień do 500 kpl lub 1000 szt. tablic rejestracyjnych - w terminie 5 dnii roboczych
(uwzględniając soboty) – licząc od dnia następnego po dniu otrzymania zamówienia przez Dostawcę ,
b) w przypadku zamówień przekraczających 500 kpl lub 1000 szt. -w terminie 7 dni roboczych
(uwzględniając soboty) – licząc od dnia następnego po dniu otrzymania zamówienia przez Dostawcę.
5. Dostawca udziela gwarancji na wykonane tablice rejestracyjne na okres ……………….. miesięcy
użytkowania.
§3
1. Dostarczone przez Dostawcę tablice będą podlegały badaniom niepełnym, sprawdzającym zgodność
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 ze zm.). Szczegóły postępowania
określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Z przeprowadzonych badań niepełnych sporządzany jest u Zamawiającego protokół, którego wzór
określa załącznik nr 2 do umowy.
3. Dopuszczalna liczba sztuk wadliwych tablic rejestracyjnych wynosi:
a) w przypadku partii liczącej do 150 szt. - 0 z 5 losowo wybranych próbek,
b)w przypadku partii liczącej od 151 do 500 szt. - 1 z 20 losowo wybranych próbek,
c)w przypadku partii liczącej od 501 do 1200 szt. - 2 z 32 losowo wybranych próbek,
d)w przypadku partii liczącej od 1201 do 3200 szt. - 3 z 50 losowo wybranych próbek,
e)w przypadku partii liczącej od 3201 do 10 000 szt. - 5 z 80 losowo wybranych próbek.
4. W przypadku stwierdzenia wad większej ilości tablic niż wymieniona w ust. 3 Zamawiający ma prawo:
a) odrzucenia całej partii zamówionych tablic rejestracyjnych - a Dostawca będzie zobowiązany do ich
odebrania na swój koszt i wymiany na wolne od wad w terminie 5 dni od zgłoszenia lub
b) zażądania wymiany/ uzupełnienia zgodnie z postanowieniami § 4.
§4
2
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania reklamacji:
a) wadliwie wykonanych tablic rejestracyjnych, wykrytych podczas badań niepełnych,
b) wadliwie wykonanych tablic rejestracyjnych, których nie wykryto podczas badań niepełnych,
c) związanych z brakami,
d) związanych z dostarczeniem tablic uszkodzonych,
e) tablic, co do których jakości wątpliwości zgłaszają ich użytkownicy.
2. W przypadku stwierdzenia wad określonych w § 4 ust. 1 lit. a-d w terminie 7 dni od otrzymania dostawy sporządzany jest protokół, którego wzór zawiera zał. nr 3 do umowy. Protokół wykonywany jest w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
3. Dostawca na koszt własny zobowiązany jest do:
a) wymiany wadliwych i uszkodzonych tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. a, d, e na wolne od
wad,
b) uzupełnienia braków w terminie 5 dni od ich zgłoszenia.
4. Zapłata należności za tablice rejestracyjne, wobec których Zamawiający zgłosił wykrycie wad, uszkodzeń
lub braków następuje po:
a) uzupełnieniu przez Dostawcę brakujących tablic rejestracyjnych,
b) dostarczeniu tablic bez wad i uszkodzeń lub po rozstrzygnięciu sporu przez Instytut Transportu
Samochodowego w Warszawie.
5. Koszty postępowania, o których mowa w §4 ust. 4 obciążają:
a) Zamawiającego - gdy rozstrzygniecie ITS-u wskazało na brak wad, uszkodzeń,
b) Dostawcę - gdy rozstrzygniecie ITS-u wskazało na istnienie wad, uszkodzeń.
§5
1. Dostawca będzie obciążał Zamawiającego rachunkami za dostarczone tablice rejestracyjne w oparciu
o przekazane w terminie 7 dni protokoły odebranych bez reklamacji dostaw.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności na podstawie faktur w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
3. Dostawca będzie dostarczał przedmiotowe tablice po cenie brutto uwzględniając podatek od
towarów i usług przez cały okres obowiązywania umowy:
4.
Lp.
Rodzaje tablic
rejestracyjnych
Ilość
(szt.)
Cena netto
(1 szt.)
Wartość netto Wartość brutto
zł
zł
17 740
1.
Samochodowe jednorzędowe
2.
Samochodowe dwurzędowe
3.
Samochodowe tymczasowe
(8 870
kpl)
340
(170 kpl
2300
3
(1150 kpl)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
Samochodowe tymczasowe
(do przyczep)
Motocyklowe/ciągnikowe
80
570
Motocyklowe/ciągnikowe
200
tymczasowe
Motorowerowe
620
Motorowerowe tymczasowe
50
Do przyczep jednorzędowe
930
+dwurzędowe
Indywidualne –
60
samochodowe
(30 kpl)
Indywidualne Motocyklowo 10
ciągnikowe
Zabytkowe – samochodowe
10
Zabytkowe motocyklowo ciągnikowe
Ogółem
10
22 920
Wartość netto………………………………..
(słownie: …………………………………………………………………………………………………)
Wartość brutto ……………………………..
(słownie: ………………………………………………………………………………………………..)
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia:
- wtórników tablic,
- tablic indywidualnych,
- tablic zabytkowych,
- tablic badawczych
w cenach ustalonych w § 5 ust. 3.
§6
Umowa niniejsza została zawarta na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. lub do momentu
wyczerpania zamówienia, którego wielkość określona jest w § 5 ust. 3.
§7
Strony ustalają, że cena jednostkowa za tablice będąca wynikiem przetargu będzie obowiązywała do czasu
rozwiązania umowy na zasadach określonych w § 6.
§8
4
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy,
b) w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za zamówioną partię tablic za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
c) w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 3 umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
§9
1. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
odstąpienia
od
umowy,
zgodnie
z
art.
145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w szczególności, gdy Dostawca przestał spełniać chociażby
jeden z warunków określonych w art. 75 a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. Zm.) w momencie utraty certyfikatu, o którym mowa w art.
75 a ust. 2 pkt 2 tej ustawy lub wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych oraz wykreślenie z rejestru przedsiębiorstw produkujących
tablice rejestracyjne w terminie miesiąca od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. W tym
przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy. Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
przypadku wydania decyzji o cofnięciu Dostawcy zezwolenia na produkcję tablic rejestracyjnych. Strony
uznają tę okoliczność za zawinioną przez Dostawcę.
2. W
innych
przypadkach,
niż
określone
w
ust.
1
strony
mogą
rozwiązać umowę
z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 10
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Umowa może być zmieniona jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
§ 13
5
Właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Koszty zawarcia umowy
ponosi Dostawca.
Dostawca
Zamawiający
6
Załącznik Nr 1 do umowy
1. Program i zakres badań niepełnych tablic rejestracyjnych dostarczonych przez Dostawcę.
L.p.
1.
Rodzaj badania
Wymagania
Opis badania
Sprawdzenie
materiału
Materiały użyte do
produkcji muszą posiada ć
odpowiednie atesty,
certyfikaty
Pkt 4.1 zał. Nr 8 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 22
lipca 2002r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów
2.
Sprawdzenie znaku
identyfikacyjnego
producenta
Pkt 2.14 zał. Nr 8 do
rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca
2002r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów
- sprawdzenie trwałości
umieszczonego znaku, -dokonanie
oględzin powierzchni czołowej w
celu stwierdzenia istnienia lub
braku przetłoczeń,
- sprawdzenie czy znak zawiera
nazwę lub numer identyfikacyjny
producenta oraz końcówkę roku
produkcji
3.
4.
Oględziny
Pkt 2.1, 2.3, 2.8, 2.13 zał.
wykonania
Nr 8 do rozporządzenia
znaków,
Ministra Infrastruktury z
powierzchni tablic i ich dnia 22 lipca 2002r. w
obrzeży
sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów
Pkt 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 i
Sprawdzenie
2.9 zał. Nr 8 do
kształtów,
rozporządzenia Ministra
wymiarów tablic,
Infrastruktury z dnia 22 lipca
geometrii,
2002r. w sprawie rejestracji i
ukształtowania
oznaczania pojazdów
powierzchni
Pkt 4.2 zał. Nr 8 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 22
lipca 2002r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów : - oględziny
bezpośrednie -oględziny z odległości
1m i 5m
Zakres badania
Ustalono, że z każdej
partii dostarczonych
tablic do sprawdzenia
pobiera się losowo: do
150szt. 5szt.
151-500 20szt.
50 1 -1 200 32szt.
1201-3200 50szt.
3201-10000 80szt.
Pkt 4.3 zał. Nr 8 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 22
lipca 2002r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów (pomiary przy
pomocy urządzeń pomiarowych)
czołowej
2. Badaniom podlegają tablice rejestracyjne, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4 Umowy.
3. Sposób pobierania próbek musi być zgodny z przedstawionym w pkt 3.4 zał. Nr 8 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 ze zm.).
7
Załącznik 2 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ Z PRZEPROWADZENIA
BADAŃ NIEPEŁNYCH
1. ZAMAWIAJĄCY:
2. MIEJSCE DOSTARCZENIA TABLIC:
3. ZESTAWIENIE TABLIC:*
(ilość) (rodzaj)
(wyróżnik)
data
4.
DOSTARCZYŁ:
. godz.
BADANIA NIEPEŁNE
1.
próbka zgodna
zakresie
/
niezgodna**
w
2.
próbka zgodna
zakresie
/
niezgodna**
w
3.
próbka zgodna
zakresie
/
niezgodna**
w
4.
próbka zgodna
zakresie
/
niezgodna**
w
5.
próbka zgodna
zakresie
/
niezgodna**
w
Badania niepełne zostały przeprowadzone zgodnie z programem i zakresem ustalonym w
załączniku nr 1 do umowy.
(data i podpis osoby sprawdzającej)
OBJAŚNIENIA* zestawienie sporządzone jest dla każdego rodzaju dostarczonych tablic
oddzielnie ** niepotrzebne skreślić
8
Załącznik
3 do umowy
PROTOKÓŁ
sporządzony na okoliczność wykrycia wad, braków, uszkodzeń wśród tablic
rejestracyjnych dostarczonych w dniu ................................... przez .....................................
1.ZESTAWIENIE TABLIC*:……………………………………………………………………
(ilość)………………………….. (rodzaj) (wyróżnik)……………………………………
2. WADY:
BRAKI:
USZKODZENIA:
3. Protokół sporządzony w dniu:
w obecności:
* zestawienie sporządzone jest dla każdego rodzaju dostarczonych tablic oddzielnie
9
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards