odpowiedzi __8 _15

advertisement
Śrem, dnia 13.04.2015roku
Dot. Nr sprawy: ZP/ 8 /PN/15
Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji
Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z
2010 Nr 113 poz. 759), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego (nr sprawy:ZP/ 8 /PN/15) na bieżące dostawy leków gotowych .
Pytanie Nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:
zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki, kapsułki twarde lub drażetki?
zamiast kapsułek-kapsułki twarde, tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?
Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?
Zamiast: (tabletek, tabletek powlekanych lub kapsułek) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki, tabletki powl.
lub kapsułki) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?
(Celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej.)
odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 2
proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania, czy
Zamawiający dopuszcza: wycenę preparatów uwzględniając przeliczenia ilości z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku czy też wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ?
Odpowiedź:
Należy wycenić ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę
Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampułek zamiast fiolek i odwrotnie
odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 4
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 170 – Alermed 30 mg – brak leku w takiej dawce prosimy o doprecyzowanie jaką
dawkę należy wycenić ?
Odpowiedź:
Należy wycenić 10mg
Pytanie Nr 5
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 193 Nutramigen 425 g – prosimy o doprecyzowanie czy należy wycenić
Nutramigen 1 czy Nutramigen 2
odpowiedź:
Należy wycenić Nutramigen 1
Pytanie Nr 6
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 195 i 196 Relsed 0,005/5ml x 5 wlewek. Relsem 0,01/5 ml x 5 wlewek czy należy
wycenić Relsed w dawce 0,5 /2,5 ml i Relsed 10mg/2,5 ml?
Odpowiedź:
Należy wycenić Relsed w dawce 0,5 /2,5 ml i Relsed 10mg/2,5 ml
Pytanie Nr 7
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 19 Carbo medicinalis 0,3g – zakończona produkcja leku w tej dawce . Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w dawce 200 mg?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy wyraża zgodę na wycenę leku w dawce 200mg
Pytanie Nr 8
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 165 Urosept x 30 tabl – tabl. 300 – op. 5 – prosimy o doprecyzowanie czy należy
wycenić 300 tabl. czy 5 op. x 30 tabl.
odpowiedź:
Należy wycenić 300 tabletek
Pytanie Nr 9
Czy Zamawiający określi dawek leków, jakie są wymagane w Pakiecie nr 24 poz. 1, 3, 4, 5, 6?
odpowiedź:
Zamawiajacy wymaga nastepujących dawek:
poz 1 Amiodarone 50mg/ml
poz.3 Fluoxetine 20 mg
poz.4 Amiodarone 200mg
poz.5 Essentiale forte 300mg
poz. 6 Tranexsamic acid 100mg/1ml
Pytanie Nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 poz. 7 leku Omeprazole w postaci fiolki?
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza w/w lek w postaci fiolki
Pytanie Nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 poz. 16 leku Lantus w postaci
wstrzykiwaczy gdyż pod taką nazwą występuje w takiej postaci ?
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza w/w lek w postaci wstrzykiwaczy
Pytanie Nr 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jedn. netto w pakiecie nr 24 do czterech miejsc po przecinku?
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza podanie cen jedn. netto w pakiecie nr 24 do czterech miejsc po przecinku
Pytanie Nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 25 leku Enoxaparinum w postaci
ampułkostrzykawek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w lek w postaci ampułkostrzykawek
Pytanie Nr 14
W związku z tymczasowym wstrzymaniem w obrocie leku w Pakiecie nr 24 w poz. 8 – Clorazepate
dipotassium 0,02g – z powodu opóźnienia produkcji (pismo w załączeniu), czy Zamawiający wyrazi zgodę na
podanie ostatniej ceny sprzedaży wraz z informacją pod pakietem o czasowym wstrzymaniu do 30 czerwca
2015r.? W przypadku decyzji negatywnej prosimy o wykreślenie w/w pozycji z pakietu.
Odpowiedź:
Tak, zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis i wycenę
Pytanie Nr 15
Czy Zamawiający zmieni termin załatwienia reklamacji określony w par. 2.3. na 5 dni? Zgłoszenie reklamacji
wymaga jej rozpatrzenia, a następnie (przy jej uwzględnieniu) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu
2 dni jest niemożliwe.
odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie Nr 16
Czy Zamawiający postępując zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ,dopuści w
poz.161 pakietu nr 2 jako produkt równoważny probiotyk o takim samym składzie ilościowym i
jakościowym , będący dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego , przeznaczonym
również do stosowania u niemowląt, w opakowaniach x 20 kapsułek , po przeliczeniu odpowiedniej ilości
kapsułek
odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza w/w produkt
Pytanie Nr 17
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku
występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż
umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości
terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań
zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź:
Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę
Pytanie Nr 18
Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji
danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź:
Należy podać ostatnią cenę i informacje pod pakietem
Pytanie Nr 19
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 5 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Alax w postaci
tabletek drażowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w lek w postaci tabletek drażowanych
Pytanie Nr 20
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 8 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Ambroksol
pakowanego po 40 tabl.
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza w/w lek pakowany po 40 tabletek
Pytanie Nr 21
Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 15 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Anafranil 75 mg w
postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w lek w postaci tabletek o przedłuzonym działaniu
Pytanie Nr 22
Czy w związku z zaprzestaniem produkcji preparatu Carbo medicinalis 300 mg, Zamawiający wyrazi zgodę na
zaproponowanie leku Carbo medicinalis w dawce 200 mg – jeśli tak, proszę o określenie w jaki sposób
przeliczyć ilość opakowań – czy w stosunku 1:1 czy w przeliczeniu na mg substancji czynnej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej proponowany lek , ilość opakowań należy przeliczyć w stosunku 1:1
Pytanie Nr 23
Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycje 20-21 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatów w postaci
tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 pozycja 20-21 preparatów w postaci tabletek
Pytanie Nr 24
Czy Zamawiający w pakiecie 2, pozycja 22 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Promethazinum 25mg
w postaci tabletek drażowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat w postaci tabletek drażowanych
Pytanie Nr 25
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 23 Levoxa 0,5 – miał na myśli preparat w postaci tabletek
powlekanych czy w postaci fiolki?
Odpowiedź:
Zamawiający miał na myśli preparat postaci tabletek powlekanych
Pytanie Nr 26
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 25 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Simeticon 0,04g w
postaci kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 27
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 27 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Tolperisone 0,05 w
postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 28
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 29-30 miał na myśli czopki glicerolowe 1g i 2 g, gdyż na rynku nie ma
dostępnych czopków zawierających w swoim składzie nitroglicerynę?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający miał na myśli czopki glicerolowe 1g i 2g
Pytanie Nr 29
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 31 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Alfosceran choliny 400
mg w postaci kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 30
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 33 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu pakowanego po 30
tabl?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat pakowany po 30 tabl.
Pytanie Nr 31
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 33 wymaga wyceny preparatu Inhepax zawierającego w swoim
składzie 150 mg L-asparginianu L-ornityny czy też wymaga wyceny preparatu Hepatil, który zawiera 100 mg
L-asparginianu L- ornityny i 25 mg choliny?
Odpowiedź:
Zamawiajacy wymaga wyceny preparatu Hepatil, który zawiera 100 mg L-asparginianu L- ornityny i 25 mg
choliny
Pytanie Nr 32
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycje 34-36 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek
powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 33
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycje 37-38 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek
drażowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 34
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 41 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek o
przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 35
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 42 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Ibuprofen w postaci
kaps przy jednoczesnej zmianie wielkości opakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 36
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 43 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek
powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 37
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycje 46-47 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatów w postaci
kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 38
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 48 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek
powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 39
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 50 – Nan 2 wymaga wyceny preparatu Nan 2 mleko w pr. d/niem
350g, gdyż preparat ten jest już niedostępny na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na
zaproponowanie preparatu NAN PRO 2-mleko w pr.pow.6m-ca 350g ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat NAN PRO 2-mleko w pr.pow.6 m-ca 350g.
Pytanie Nr 40
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 51 – Nan 1 wymaga wyceny preparatu Nan 2 mleko w pr. d/niem
350g, gdyż preparat ten jest już niedostępny na rynku. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na
zaproponowanie preparatu NAN PRO 1-mleko w pr.d/nie od urodz.350g ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat NAN PRO 1-mleko w pr.d/nie od urodz.350g
Pytanie Nr 41
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 59 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek
powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 42
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 60 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek o
przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 43
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 64-65 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci
kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 44
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 66 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek
drażowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 45
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 69 miał na myśli witaminę B1 25 mg?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie Nr 46
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 78-79 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Calcium carbonate
w postaci kapsułek twardych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 47
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 85 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Colchicine w postaci
tabletek drażowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 48
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 87 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Trimebutryna 100mg
w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 49
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 90 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Dydrogesterum 10mg
w postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 50
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 94 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Enterol w postaci
kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 51
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 95 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Sulfasalazin EN w
postaci tabletek dojelitowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 52
Dotyczy pakietu 2 pozycja 97 – proszę o doprecyzowanie jaki Bebilon 1 należy wycenić:
- Bebilon 1 płyn z pronutrą 90 ml
- Bebilon 1 Profutura płyn 70 ml
- Bebilon 1 z Pronutrą saszetki
Bebilon 1 z Pronutrą (możliwe wielkości opakowania: 1200g, 350g, 800g)
Odpowiedź:
Należy wycenić Bebilon 1 płyn z pronutrą 90ml
Pytanie Nr 53
Dotyczy pakietu 2 pozycja 98 – proszę o doprecyzowanie jakie Bebiko 2 należy wycenić:
- Bebiko 2 350 g
- Bebiko 2 mleko 800 g
- Bebiko 2 powyżej 6 miesiąca 600g
Bebiko 2 Smaczny Sen 350g?
Odpowiedź:
Należy wycenić Bebiko 2 350g
Pytanie Nr 54
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 99 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 55
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 100 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Losartanum w
postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 56
40. Dotyczy pakietu 2 pozycja 102- proszę o doprecyzowanie jakie Bebiko 1 należy wycenić:
- Bebiko 1 od 1go miesiąca 350 g
- Bebiko 1 mleko 800 g
Bebiko płyn 90 ml
Odpowiedź:
Należy wycenić Bebiko 1 od 1 go miesiąca 350g
Pytanie Nr 57
Dotyczy pakietu 2 pozycja 105- proszę o doprecyzowanie, czy w tej pozycji Zamawiający wymaga wyceny
preparatu Bebilon 2 z Pronutrą 350 g?
Odpowiedź:
Należy wycenić Bebilon 2 z Pronutrą 350g
Pytanie Nr 58
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycje 113, 116-117 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci
tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 59
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 118 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek o
przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 60
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 120-121 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci
tabletek drażowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 61
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 123-124 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatów w postaci
tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 62
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 125 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postacitabletek
drażowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 63
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 126 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Sulodexide w postaci
kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 64
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 128 Euthyrox 50 mcg- proszę o podanie ilości opakowań gdyż do
wyceny podano 1600 szt, ale tylko 1 op.?
Odpowiedź:
Zamawiajacy informuje ,że ma być 16 opakowań
Pytanie Nr 65
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 136 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Progesteron w
postaci tabl. Podjęzykowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 66
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 137-138 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Pantoprazol w
postaci tabletek dojelitowych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 67
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 139 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu K-vitum 2 mg w
postaci kaps. Twist-off?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 68
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 146-148 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci
tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 69
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 152 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Ryfaxymina w
postaci tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 70
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 153 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Klometiazol 300 mg
w postaci kapsułki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 71
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 158 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Propafenon w postaci
tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 72
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 159 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci kapsułki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 73
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 162-163 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci
tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 74
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 165 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek
drażowanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 75
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 168 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 76
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 169 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu w postaci tabletek
powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 77
Proszę o doprecyzowanie jaki lek należy wycenić w pakiecie 2 pozycja 170- alermed 30mg – nie istenieje
taka dawka leku- jedyna dostępna dawka leku to 10 mg – proszę o informację jaki lek należy wycenić?
Odpowiedź:
Należy wycenić lek w dawce 10mg
Pytanie Nr 78
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 171 wyraża zgodę na zaproponowanie leku Tiamazol 5 mg w postaci
tabletek powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 79
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 177 wyraża zgodę na zaproponowanie leku w postaci tabletek
powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 80
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 185 wyraża zgodę na zaproponowanie leku w postaci kapsułek o
zmodyfikowanym uwalnianiu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 81
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 187-189 wyraża zgodę na zaproponowanie leków w postaci tabletek
powlekanych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 82
Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycja 191 wyraża zgodę na zaproponowanie leku w postaci kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 83
Dotyczy pakietu 2 pozycja 193 – proszę o doprecyzowanie jakie Nutramigen należy wycenić:
- Nutramigen 1 425g
Nutramigen 2 425g
Odpowiedź:
Należy wycenić Nutramigen 1 425g
Pytanie Nr 84
Dotyczy pakietu 2 pozycja 195 i 196 – proszę o doprecyzowanie jaką dawkę należy wycenić:
- w pozycji 195 wymagana w SIWZ jest dawka 0,005/5ml – w sprzedaży są tylko dawki 2mg/ml (5mg/2,5ml)
lub 4mg/ml (10mg/2,5ml). Proszę o doprecyzowanie dawki jaką należy wycenić
w pozycji 196 wymagana w SIWZ jest dawka 0,01/5ml - w sprzedaży są tylko dawki 2mg/ml (5mg/2,5ml)
lub 4mg/ml (10mg/2,5ml). Proszę o doprecyzowanie dawki jaką należy wycenić
Odpowiedź:
W pozycji 195 nalezy wycenić 5mg/2,5ml
w pozycji 196 należy wycenić 10mg/2,5ml
Pytanie Nr 85
Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 13 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Enema?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 86
Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 14 wymaga wyceny dawki 5mg/g czy dawki 10 mg/g?
Odpowiedź:
Należy wycenić dawkę 10mg/g
Pytanie Nr 87
Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 19 wymaga wyceny opakowania po 8 g czy 15 g?
Odpowiedź:
Należy wycenić opakowania po 15g
Pytanie Nr 88
Dotyczy pakietu 9 pozycja 34 – czy Zamawiający wymaga wyceny dawki 0,1% jako jedynej dostępnej na
rynku?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wycenę dawki 0,1%
Pytanie Nr 89
Proszę o doprecyzowanie dawki w pakiecie 9 pozycja 58 – czy Zamawiający wymaga wyceny dawki
5mg/ml?
Odpowiedź:
Tak,Zamawiający wymaga wyceny dawki 5mg/ml?
Pytanie Nr 90 Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 60 – Verapamil 240 tabl 200 op. 10.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku o przedłużonym uwalnianiu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 91 Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 146, 147 – Verapamil.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku pakowanego po 40 szt. w 1 opakowaniu?
Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość tabletek zostanie przeliczona na ilość
zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w preparat
Pytanie Nr 92
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez wprowadzenie
następującego zapisu:
Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie Nr 93
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów §5 ust. 3
Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% całego przedmiotu zamówienia. Kary umowne z
różnego tytułu podlegają skumulowaniu
Odpowiedź:
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającegowww.szpitalwsremie.pl
mgr farmacji Lucyna Jurgaś
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards