projekt

advertisement
Lublin, dnia 20.06.2013 r.
znak sprawy: PN/14-2013/ECOTECH
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych
polegających na dokończeniu budowy Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii
Przyjaznych Środowisku w Lublinie w ramach projektu „Ecotech – Complex – Człowiek, środowisko, produkcja”
Działając w imieniu Zamawiającego – Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z
późn. zm.) dalej, zwaną ustawą informuję, iż wpłynęły zapytania do SIWZ:
Zamawiający publikuje poniżej zadane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zapytania oraz
udziela na nie stosownych odpowiedzi zgodnie z poniższym.
Pytania z dnia 20.06.2013r.
Pytanie nr 1
W odpowiedzi na pytanie nr 40 z dnia 12.06.2013r. Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania
„automatycznego systemu podlewania sterowanego komputerem pogodowym” – prosimy o udostępnienie
dokumentacji na ww. zakres robót.
Odpowiedź.
Ze względu na brak możliwości wskazania konkretnego dostawcy systemu nawadniania (UZP) a co się z tym
wiąże dedykowanego rozmieszczenia elementów nawadniających uwzględniających ich wydajność, zasięg i
sposób działania autorzy projektu nie zdefiniowali szczegółowego sposobu rozprowadzenia instalacji
nawadniającej. Dostawca elementów instalacji zwykle uwzględnia specyfikę terenu, roślin itp. i na jej podstawie
przygotowuje dokumentację i określa sposób montażu.
Należy zastosować typowy system automatycznego nawadniania sterowany komputerowo np. firmy: Rain Bird
czy K-Rain. Ilość i lokalizację czujników opadów i wilgotności oraz wynurzalnych zraszaczy, głowic deszczujących
i liniowych skraplaczy przyjąć wg. zaleceń producenta systemu. Sterownik co najmniej 8-sekcyjny z możliwością
rozbudowy do 24 z podtrzymaniem pamięci i z dostępem przez internet/PC. Przyłącze wody na potrzeby
pielęgnacji zieleni opisano w projekcie wykonawczym „Instalacje wod-kan i wody demineralizowanej” str. 4. pkt. 2.
oraz pokazano na rysunku Is-01 „wod-kan – rzut piwnic”.
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie rodzaju dużego kamienia, parametrów, gatunków oraz ilości roślin w podcieniach poziomu
przyziemia.
Odpowiedź.
W podcieniach poziomu przyziemia, w hallu głównym i w patiach zaprojektowano kruszywo łamane granitowe
szare (kolor zbliżony do granitu strzegomskiego) o średnicach min. 50mm. Jako część komunikacyjną w
podcieniach przyjęto płyty granitowe z oblisem gr. 4cm o wymiarach zbliżonych do prostokątów (z nierównymi
krawędziami - wybranymi) wymiary około 180cm x70cm . Ponadto przyjęto dominanty kamienne - 1 szt. w
każdym podcieniu + 1szt w hallu. kamień granitowy o średnicy ok. 80cm.
W zakresie zieleni przyjęto zieleń skalną, o systemie korzeniowym mało inwazyjnym i niewielkim rozwoju,
liściastą, drobną np.: rozchodniki ilość około 150 szt.
Powyższe zmiany stanowią integralną treść SIWZ.
dr hab. Stanisław Michałowski profesor nadzwyczajny
REKTOR
………………………………………………...
Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu,
2. a/a.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards