Rozdzia* II.4 - Wzory formularzy i tabel

advertisement
CZĘŚĆ III SIWZ
WZORY FORMULARZY
…………………………………………………………………………………………………….
(data i podpis Dyrektora Departamentu Udzielania Zamówień lub osoby upoważnionej)
Radom, czerwiec 2016 r
Część III SIWZ – Wzory formularzy - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych z terenu SE 400/220 kV Kielce
Strona 1 z 7
Spis treści
Wzór nr 1 Części III SIWZ ............................................................................................................ 3
FORMULARZ OFERTY ................................................................................................................ 3
Wzór nr 2 Części III SIWZ ............................................................................................................ 5
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA .................................................. 5
Wzór nr 3 Części III SIWZ ............................................................................................................ 6
Wzór nr 4 Części III SIWZ ............................................................................................................ 7
Część III SIWZ – Wzory formularzy - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych z terenu SE 400/220 kV Kielce
Strona 2 z 7
Wzór nr 1 Części III SIWZ
FORMULARZ OFERTY
I.
OFERTĘ składa:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie1
Adres
e-mail
Nr telefonu
Nr faxu
Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Osoba uprawniona do kontaktu
z Zamawiającym w trakcie postępowania
Imię i nazwisko
e-mail
Nr telefonu
Nr fax
dla
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Oddział w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym Wzorze Umowy, jak też
przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących
przedmiotem zamówienia, wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie: „Opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych z terenu SE 400/220 kV Kielc (dwa
zbiorniki)”, nr postępowania: DU/161/OR/2016/ŁJ za:
Nazwa
obiektu
Ilość opróżnień
jednego
zbiornika (10
m3) w okresie
trwania umowy
tj. 24 msc
A
SE Kielce
Cena netto
jednokrotnego
opróżnienia jednego
zbiornika nieczystości
płynnych (zł)
Łączna cena netto
Kwota
(zł) za opróżnianie
podatku
jednego zbiornika VAT (zł)
w całym okresie
trwania umowy tj. 24
msc.
B
C=AxB
D
Łączna cena
brutto (zł) za
opróżnianie
jednego
zbiornika w
całym okresie
trwania umowy
tj. 24 msc.
E = C+D
144
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1
jeżeli dotyczy.
Część III SIWZ – Wzory formularzy - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych z terenu SE 400/220 kV Kielce
Strona 3 z 7
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
2) Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 14.2
ust.1 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.
3) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.
4) Zaoferowana cena jest ceną stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania zamówienia.
5) Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni.
6) Wykaz podwykonawców oraz zakres dostawy, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
Nazwa podwykonawcy
Zakres prac
(…)
*Jeżeli ma zastosowanie
7) Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług***.
** Niewłaściwe skreślić.
*** Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto,
obowiązany jest również złożyć powyższe oświadczenie.
W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego poniżej podajemy****:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania:…………………………………………………………………………………;
- wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi:…………………………………………….
****nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i
niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty
wskazał wyłącznie cenę netto.
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się zrealizować przedmiot
zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz w terminach wskazanych w SIWZ.
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ………
do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy
Załączniki do oferty:
1) ................................
Część III SIWZ – Wzory formularzy - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych z terenu SE 400/220 kV Kielce
Strona 4 z 7
Wzór nr 2 Części III SIWZ
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI
WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na: „Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór
nieczystości ciekłych z terenu SE 400/220 kV Kielc” post. nr: DU/161/OR/2016/ŁJ my:
………………………………………..……………………. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
………………………………………..……………………. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w
imieniu ……………………………………………….……... (wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z
siedzibą w ……………………………………….…………………………………. (wpisać adres podmiotu
udostępniającego) zobowiązujemy się do:
udostępni………………………………………..........……. (wpisać komu) z siedzibą w ……………..………
zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:
……………………….……………………………..(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
……………………….……………………………..(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione:……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)
Charakter stosunku, jaki będzie nas łączył z Wykonawcą: …………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu udostępniającego
potencjał, jak też okres na jaki została zawarta)
Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………………………………………..
(W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach zamówienia, jakie
zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia. W
przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie uczestniczył w
wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie).
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu
zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Upoważniam Wykonawcę do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów oraz oświadczeń
podmiotu udostępniającego zasoby.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji podmiotu
Część III SIWZ – Wzory formularzy - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych z terenu SE 400/220 kV Kielce
Strona 5 z 7
post. nr: DU/161/OR/2016/ŁJ
Wzór nr 3 Części III SIWZ
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Część III SIWZ – Wzory formularzy - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych z terenu SE 400/220 kV Kielce
Strona 6 z 7
post. nr: DU/161/OR/2016/ŁJ
Wzór nr 4 Części III SIWZ
Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Piekoszów
Część III SIWZ – Wzory formularzy - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych z terenu SE 400/220 kV Kielce
Strona 7 z 7
Download