SIWZ - Część III - Wzory formularzy

advertisement
CZĘŚĆ III SIWZ
WZORY FORMULARZY
.........................................
(data i podpis Dyrektora Departamentu Udzielania Zamówień lub osoby upoważnionej)
Część III SIWZ – Wzory Formularzy – Likwidacja rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera magazynowego na sprzęt
P-POŻ w SE 220/110 kV Cieplice.
Strona 1 z 8
SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III:
Wzór nr 1 Części III SIWZ ..................................................................................................... 3
FORMULARZ OFERTY ......................................................................................................... 3
Wzór nr 2 Części III SIWZ ..................................................................................................... 6
WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE ................................................................ 6
Wzór nr 3 Części III SIWZ ..................................................................................................... 7
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA............................................ 7
Część III SIWZ – Wzory Formularzy – Likwidacja rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera magazynowego na sprzęt
P-POŻ w SE 220/110 kV Cieplice.
Strona 2 z 8
Wzór nr 1 Części III SIWZ
FORMULARZ OFERTY
I. OFERTĘ składa:
Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawców występujących wspólnie1
Adres
e-mail.:
Nr telefonu
Nr Fax:
Pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców występujących wspólnie
Dane osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym
w
trakcie
postępowania
(dane
będą
służyły
do przekazywania korespondencji)
Imię:
Nazwisko:
Adres:
e-mail:
nr fax:
dla
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Oddział w Poznaniu
Adres: ul. Marcelińska 71, 60-354 Poznań.
My niżej podpisani, oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w tym Wzoru umowy, jak
też przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej stosowanymi do prac będących
przedmiotem zamówienia, wykonanie zamówienia objętego postępowaniem o nazwie:
„Likwidacja rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera magazynowego na sprzęt P-POŻ
w SE 220/110 kV Cieplice”
cena netto .................................................zł (słownie: …………………),
kwota podatku VAT2......................................zł (słownie: …………………),
cena brutto....................................................zł (słownie: …………………).
1
jeżeli dotyczy.
Część III SIWZ – Wzory Formularzy – Likwidacja rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera magazynowego na sprzęt
P-POŻ w SE 220/110 kV Cieplice.
Strona 3 z 8
II. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że:
1) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opisane przez Zamawiającego w SIWZ.
2) Jednocześnie oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 14.2 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A.
3) W naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wymagania SIWZ.
4) Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową, stałą i zawiera wszystkie koszty należytego wykonania
zamówienia.
5) Jesteśmy związani ofertą przez 90 dni.
6) Wykaz podwykonawców oraz zakres prac, jaki zamierzamy zlecić podwykonawcom:
Nazwa podwykonawcy
Zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcę
(…)
7) Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie** prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług***.
** Niewłaściwe skreślić.
***Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium
RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium
RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto, obowiązany jest również złożyć
powyższe oświadczenie.
W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego poniżej podajemy****:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania:…………………………………………………………………………………;
- wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi:…………………………………………….
2
Wykonawca zagraniczny tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi
zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP, podaje cenę netto wg stanu aktualnego w dacie składania oferty,
z zastrzeżeniem XIII 3) Części I SIWZ.
Część III SIWZ – Wzory Formularzy – Likwidacja rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera magazynowego na sprzęt
P-POŻ w SE 220/110 kV Cieplice.
Strona 4 z 8
****nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca
zamieszkania na terytorium RP i niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik
VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto.
III. Ponadto w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się:
1) Zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w szczególności załączonym
Wzorem umowy, w wymaganych w SIWZ terminach.
Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ………
do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
…………………………………………..
…………………………………………………..
miejscowość i data
imię, nazwisko i podpis, pieczęć osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załączniki do oferty:
1) ................................
Część III SIWZ – Wzory Formularzy – Likwidacja rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera magazynowego na sprzęt
P-POŻ w SE 220/110 kV Cieplice.
Strona 5 z 8
Wzór nr 2 Części III SIWZ
WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAMÓWIENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na: „Likwidację
rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera na sprzęt P-POŻ w SE 2201/110 kV Cieplice”,
przedstawiam wykaz osób wraz z niezbędnymi informacjami:
Lp.
Imię
i nazwisko
Rodzaj uprawnienia
Nr uprawnienia
Podstawa
dysponowania
osobą
1.
2.
(…)
Uwaga: proszę podać wymagane informacje w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób,
wskazując na uprawnienia odpowiednio do wymagań sformułowanych w pkt VI. 2) lit a) i b) części I
SIWZ.
…………………………………………..
miejscowość i data
……………………………………………
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Część III SIWZ – Wzory Formularzy – Likwidacja rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera magazynowego na sprzęt
P-POŻ w SE 220/110 kV Cieplice.
Strona 6 z 8
Wzór nr 3 Części III SIWZ
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA
DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH
DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Po zapoznaniu się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidację rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera
na sprzęt P-POŻ w SE 2201/110 kV Cieplice”, my:
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)
Oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając
w
imieniu
………………………………………………………….(wpisać
nazwę
podmiotu
udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego)
zobowiązujemy się do:
udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą,
posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.
Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:
……………………………………………… (należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
……………………………………………… .(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
……………………………………………… (należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)
Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: …………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)
Charakter
stosunku,
jaki
będzie
nas
łączył
z
Wykonawcą:
……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu
udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki została zawarta)
Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
(W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach
zamówienia, jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział
w wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki
sposób podmiot będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie).
W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich
przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia
mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.
Część III SIWZ – Wzory Formularzy – Likwidacja rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera magazynowego na sprzęt
P-POŻ w SE 220/110 kV Cieplice.
Strona 7 z 8
Upoważniamy Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów oraz
oświadczeń dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby.
…………………………………………..
miejscowość i data
…………………………………………………..
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Część III SIWZ – Wzory Formularzy – Likwidacja rezerwowego stanowiska AT oraz kontenera magazynowego na sprzęt
P-POŻ w SE 220/110 kV Cieplice.
Strona 8 z 8
Download