ogłoszenie o zamówieniu - Biuletyn Informacji Publicznej MON

advertisement
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Jednostka Wojskowa 4724
ul. Tyniecka 45
30 -901 Kraków
II. TRYB ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w powiązaniu do art. 5 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010
Nr 113, poz. 759) o wartości poniżej 125 000 euro.
III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA
JEST
SIWZ
- na stronie internetowej JW. 4724 http://www.jw4724.mil.pl/bp
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MON http://www.bip.mon.gov.pl/
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń i zestawów do ćwiczeń
fizycznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy.
CPV: 37440000-4
V. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – 2 części.
VI. MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
NIE DOTYCZY
VII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania dostaw od podpisania umowy do dnia 15.12.2010 r.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych, tj.:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełniania warunków dokonana będzie na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia, którego treść została określona w załączniku nr 1 do
SIWZ;
b. posiadają wiedzę i doświadczenie.
Ocena spełniania warunków dokonana będzie na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia, którego treść została określona w załączniku nr 1 do
SIWZ;
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Ocena spełniania warunków dokonana będzie na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia, którego treść została określona w załączniku nr 1 do
SIWZ;
str. 1
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków dokonana będzie na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia, którego treść została określona w załączniku nr 1 do
SIWZ;
e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
Ocena spełniania warunków dokonana będzie na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
określonej i przewidzianej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli:
- posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
- złoży oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, spełnia warunki
określone w art. 22 ww. ustawy (druk oświadczenia, który należy wypełnić jest
załącznikiem do specyfikacji).
Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne
do realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli:
Przedstawi wykaz wykonanych dostaw tożsamych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert o wartościach nie mniejszych niż
proponowanych w ofertach z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie.
Przedstawiony wykaz wykonanych dostaw, tożsamych z zamówieniem dla
poszczególnych zadań powinien opiewać na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł
brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie
wg kryterium: spełnia - nie spełnia.
Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia wymagane w specyfikacji technicznej
przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik numer 4 do SIWZ.
- każda z Firm składająca ofertę (dotyczy również spółek cywilnych, z których
każdy ze wspólników traktowany jest jako oddzielny przedsiębiorca – Firma) złoży
oddzielnie dla każdej z nich oświadczenia i dokumenty wymagane
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku żądania przez
Zamawiającego ich oddzielnego złożenia;
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne (dotyczy również
spółek cywilnych) zobowiązani są przedłożyć:
str. 2
a) pełnomocnictwo rodzajowe, do reprezentowania Wykonawców składających
ofertę wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu
zamówienia oraz skonkretyzować zakres umocowania).
Poświadczenie o pełnomocnictwie musi zostać dołączone do oferty;
b) wykaz podmiotów (partnerów) zawierających umowę konsorcjum (w przypadku
spółki cywilnej - wykaz wspólników);
c) oświadczenie Wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie
bądź nienależyte wykonanie umowy oraz za wszelkie wynikłe z tego szkody (nie
dotyczy spółek cywilnych, które ponoszą solidarną odpowiedzialność z mocy
ustawy);
d) umowę konsorcjum (spółki cywilnej) – przed podpisaniem umowy.
W przypadku, gdy Oferent w miejsce któregoś z żądanych dokumentów
dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem
przez Oferenta. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub
notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np., jeśli przedstawione kserokopie
będą wzbudzać wątpliwości, co do ich prawdziwości.
IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA UMOWY
Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości
realizowanego zamówienia.
X. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium: 100% - Cena brutto
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
Jednostka Wojskowa 4724; ul. Tyniecka 45; 30 – 901 Kraków
(budynek nr 2 kancelaria jawna) do dnia 29.11.2010 r. do godziny 1200.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2010 r. o godzinie 1205
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się z upływem
terminu składania ofert.
XIII. UMOWY RAMOWE
NIE DOTYCZY
XIV. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPU
NIE DOTYCZY
XV. AUKCJA ELEKTRONICZNA
NIE DOTYCZY
XVI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
NIE DOTYCZY
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod nr 331933 w dniu 22.11.2010r.
str. 3
Dodatkowe informacje na temat niniejszego przetargu dostępne są pod numerami
telefonów:
- sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia p. Jacek DREWNIAK tel. /12/ 455-25-61,
- sprawy formalne p. Katarzyna MUCHA tel. /12/ 455-25-04
DOWÓDCA
/-/płk Mariusz SKULIMOWSKI
str. 4
Download