Betkowska ok.qxd

advertisement
Betkowska ok.qxd
17/10/11
12:18
Page 5
SPIS TREÂCI
1.
WST¢P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2.
WPROWADZENIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.1. Epidemiologia odwodnienia i trudnoÊci z przyjmowaniem leków drogà doustnà . .
2.2. Mo˝liwoÊci rozwiàzania trudnoÊci z doustnym przyjmowaniem p∏ynów i leków . .
8
9
3.
NAWADNIANIE PODSKÓRNE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Historia nawadniania podskórnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozpowszechnienie metody nawadniania drogà podskórnà . . . . . . . . .
KorzyÊci nawadniania drogà podskórnà w porównaniu z drogà do˝ylnà . . . .
Rodzaje p∏ynów rekomendowanych do podawania drogà podskórnà i ich sk∏ad
Obj´toÊç p∏ynów, jakà mo˝na podaç podskórnie na dob´ . . . . . . . . . .
Jak d∏ugo stosowaç hypodermoclysis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocena wskazaƒ do nawadniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.1. Objawy odwodnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7.2. Bilans p∏ynów, rodzaj odwodnienia i utrata elektrolitów . . . . . . .
3.7.3. Badania laboratoryjne, monitorowanie stanu chorego . . . . . . . .
3.8. Wskazania do wyboru podskórnej drogi nawadniania . . . . . . . . . . . .
3.9. Przeciwwskazania do wyboru podskórnej drogi nawadniania . . . . . . . . .
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
5.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
12
12
13
14
15
15
15
16
18
21
21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Historia podskórnego podawania leków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastosowanie drogi podskórnej podawania leków . . . . . . . . . . . . . . .
Efekt pierwszego przejÊcia – okreÊlanie dawkowania drogà podskórnà . . . . . .
Wskazania do podawania leków drogà podskórnà (zarówno w opiece domowej,
jak i ca∏odobowej opiece instytucyjnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weryfikacja dotychczasowego leczenia u chorych w terminalnej fazie nieuleczalnej
choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leki najcz´Êciej stosowane drogà podskórnà, przeliczniki dawek . . . . . . . . .
Rozpuszczalniki stosowane w mieszaninach leków do podawania podskórnego . .
KompatybilnoÊç roztworów – problem ∏àczenia leków do podawania podskórnego
w jednej strzykawce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obj´toÊç jednorazowo podawanej mieszaniny leków z rozpuszczalnikiem . . . . .
Oznakowanie i okres przydatnoÊci do u˝ycia mieszaniny leków . . . . . . . . .
Infuzja ciàg∏a leków z u˝yciem pompy infuzyjnej . . . . . . . . . . . . . . . .
Edukacja opiekunów chorego – zapobieganie najcz´stszym b∏´dom . . . . . . .
22
22
23
LEKI
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
23
24
26
28
28
29
30
31
32
PROCEDURA WYKONANIA WK¸UCIA PODSKÓRNEGO
DO PODAWANIA P¸YNÓW I LEKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
33
34
34
35
39
40
Wybór kaniuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przygotowanie potrzebnego sprz´tu . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór miejsca wk∏ucia podskórnego . . . . . . . . . . . . . . .
Wykonanie wk∏ucia podskórnego – za∏o˝enie motylka krok po kroku
Powik∏ania – efekty uboczne stosowania drogi podskórnej nawadniania
Hialuronidaza – enzym stosowany celem u∏atwienia hypodermoclysis .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
Betkowska ok.qxd
6.
7.
8.
17/10/11
12:18
Page 6
ORGANIZACJA PODAWANIA P¸YNÓW I LEKÓW DROGÑ PODSKÓRNÑ
W WARUNKACH DOMOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
.
.
.
.
.
41
41
42
42
43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
7.1. Badania absorpcji p∏ynów drogà podskórnà . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Ró˝ne roztwory podawane drogà podskórnà – badania . . . . . . . . . . . . .
7.3. Badania nad mo˝liwoÊcià stosowania kolejnych leków drogà podskórnà . . . . .
46
47
47
PRZYK¸ADY KLINICZNE NAWADNIANIA DROGÑ PODSKÓRNÑ
. . . . . .
48
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
48
48
51
52
52
53
Kto mo˝e podawaç p∏yny i leki podskórnie . . . . . . . . .
Cz´stoÊç rutynowych wizyt kontrolnych, wizyty interwencyjne
Cz´stotliwoÊç wymiany wk∏ucia podskórnego . . . . . . . .
Sytuacja socjalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opieka w POZ w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZYK¸ADY BADA¡ KLINICZNYCH
.
.
.
.
.
8.1. Nawadnianie podskórne chorych w starszym wieku . . . . . .
8.2. Nawadnianie nieuleczalnie chorych w terminalnej fazie choroby
8.2.1. Dylematy etyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3. Nawadnianie drogà podskórnà chorych na AIDS . . . . . . .
8.4. Nawadnianie drogà podskórnà dzieci . . . . . . . . . . . .
8.5. Formu∏owanie zaleceƒ Êwiatowych . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9.
PODSUMOWANIE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
10.
PIÂMIENNICTWO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Download