Projekt umowy Załącznik nr 6 UMOWA Nr ................... na wykonanie

advertisement
Projekt umowy
Załącznik nr 6
UMOWA Nr ...................
na wykonanie prac projektowych
Zawarta w dniu …………………… w Sernikach, pomiędzy Gminą Serniki, Serniki 1A
21-107 Serniki NIP: 714-19-12-014, REGON 431019939 zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
– Stanisława Marzęda - Wójta Gminy Serniki,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Marii Danił
a:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................
Niniejsza umowa został zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Serniki oraz
zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wola Sernicka
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych” oraz wyboru przez Zamawiającego oferty zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr
113, poz. 759 z późn. zm.)
Wyboru oferty dokonano w dniu …………….
§1
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Serniki oraz zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Wola Sernicka dla lokalizacji elektrowni
wiatrowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych
oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzaniem tych opracowań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
planowania przestrzennego oraz kompletnego z punktu widzenia obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami do niej pokrewnymi.
3. Zakres projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego obejmuje:
- dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania,
- rozpatrzenie wniosków,
- przygotowanie opracowania ekofizjograficznego
- opracowanie koncepcji studium i przedstawienie jej Wójtowi celem uzyskania stanowiska,
- sporządzenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
1
Projekt umowy
- uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- przekazanie studium celem przesłania organom uzgadniającym i opiniującym,
- korekta rysunku i uchwały projektu studium po uzgodnieniach,
- przygotowanie projektu studium wraz z materiałami i przekazanie Zamawiającemu celem
wyłożenia do publicznego wglądu,
- wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu oraz udział w dyskusji publicznej,
- analiza ewentualnych uwag.
- weryfikacja projektu studium po rozpatrzeniu wniesionych uwag,
- przekazanie projektu studium (tekst ostateczny uchwały i rysunek planu) wraz z listą
nieuwzględnionych uwag Zamawiającemu celem przedłożenia do uchwalenia,
- przekazanie uchwalonego studium oraz dokumentacji formalno-prawnej,
- ostateczna edycja studium: nadanie numerów uchwały w tekście i na rysunkach studium,
przekazanie protokolarnie – tekstu studium (4 egz.) w formie papierowej estetycznie i trwale
oprawionej oraz w formie elektronicznej na nośniku CD – 4 szt. (w formacie plików doc. oraz
pdf), rysunek studium (4 egz.) i dodatkowo 1 egz. w skali 1: 10 000 na sztywnym
zafoliowanym podkładzie (umożliwiającym zawieszenie na ścianie) , oraz na nośnikach
elektronicznych w formacie plików typu pdf. i jpg lub innych uzgodnionym przez strony
umowy (np. typu dxf).
4. Zakres projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje:
- dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania,
- rozpatrzenie wniosków,
- przygotowanie opracowania ekofizjograficznego,
- opracowanie koncepcji planu i przedstawienie jej Wójtowi celem uzyskania stanowiska,
- sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- sporządzenie prognozy skutków finansowych,
- uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- przekazanie studium celem przesłania organom uzgadniającym i opiniującym,
- przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów potrzebnych do wystąpienia
o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne,
- korekta rysunku i uchwały projektu planu po uzgodnieniach,
- przygotowanie projektu planu wraz z materiałami i przekazanie Zamawiającemu celem
wyłożenia do publicznego wglądu,
- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz udział w dyskusji publicznej,
- analiza ewentualnych uwag,
- weryfikacja projektu planu po rozpatrzeniu wniesionych uwag,
- ponowne uzgodnienie w niezbędnym zakresie,
- przekazanie projektu planu (tekst ostateczny uchwały i rysunek planu) wraz z listą
nieuwzględnionych uwag Zamawiającemu celem przedłożenia do uchwalenia,
- przekazanie uchwalonego planu oraz dokumentacji formalno-prawnej,
- ostateczna edycja planu: nadanie numerów uchwały w tekście i na rysunkach planu,
wykonanie rysunku planu do druku w dzienniku urzędowym województwa oraz przekazanie
protokolarnie – tekstu planu (4 egz.) w formie papierowej estetycznie i trwale oprawionej
oraz w formie elektronicznej na nośniku CD – 4 szt. (w formacie plików doc. oraz pdf),
rysunek planu w (4 egz.) i dodatkowo 1 egz. w skali 1:2000 na sztywnym zafoliowanym
podkładzie (umożliwiającym zawieszenie na ścianie), oraz na nośnikach elektronicznych w
formacie plików typu pdf. i jpg. lub innych uzgodnionym przez strony umowy (np. typu dxf).
2
Projekt umowy
§ 2.
Zakres obowiązków Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z wymaganą w tym zakresie
wiedzą i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zmiana głównego projektanta oraz osób wyszczególnionych w ofercie wymaga
każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie podwykonawców jak za działanie lub
zaniechanie własne.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonanie
zależnych praw autorskich do dzieła.
5. W trakcie procedury sporządzania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
do:
5.1. Udziału i prezentacji projektu zmiany studium i projektu zmiany planu (w zależności od
potrzeb):
a) na posiedzeniach Wójta Gminy Serniki i sesjach Rady Gminy Serniki dotyczących ww.
projektów,
b) podczas uzgodnień i opiniowania oraz w trakcie innych czynności procedury planistycznej,
c) podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projektach oraz na
spotkaniach z mieszkańcami, organizowanych przez Wójta Gminy Serniki
5.2. Współpracy w przygotowaniu ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy Serniki do
projektów uchwał Rady Gminy Serniki dotyczących zmiany studium i planów, stanowisk
Wójta Gminy Serniki do poprawek radnych wniesionych do projektów ww. uchwał oraz do
wniosków właściwych komisji Rady Gminy Serniki
§3
Zakres obowiązków Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy niezbędne materiały będące
w posiadaniu Zamawiającego w tym podkłady geodezyjne niezbędne do opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego..
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy decyzje administracyjne
wydawane w okresie realizacji procedury planistycznej, dotyczące obszaru opracowywanego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
§4
Termin wykonania
1. Termin wykonania prac 15 miesięcy od podpisania umowy.
§5
Wynagrodzenie
1.Wykonawcy, za wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, przysługuje wynagrodzenie
ryczałtowe
wynikające
z
oferty
w
wysokości
.............................brutto
(słownie:………................................. złotych). Wynagrodzenie uwzględnia należny podatek
VAT.
3
Projekt umowy
§6
Sposób płatności
1. Wynagrodzenie wypłacone będzie w czterech ratach po zrealizowaniu poniższych etapów:
1) etap I - 40% ustalonego wynagrodzenia tj.: ............ zł brutto po przyjęciu koncepcji zmiany
studium i planu przez Zamawiającego
2) etap II - 40% ustalonego wynagrodzenia tj.: ........... zł brutto po zakończeniu prac
projektowych i złożeniu projektu planu przez Wykonawcę Zamawiającemu w celu
przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia,
3) etap III - 20% - ustalonego wynagrodzenia tj.: ........... zł brutto po ogłoszeniu uchwały
Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany planu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego oraz przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy określonej w SIWZ.
2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie sporządzony i podpisany przez
Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego częściowy protokół zdawczo – odbiorczy,
natomiast podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Wykonawcę
i przedstawiciela Zamawiającego końcowy protokół zdawczo – odbiorczy i pisemne
oświadczenie Wykonawcy, że cały zakres przedmiotu umowy jest wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wdany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
3. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest faktura płatna
w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Faktury za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
w
Banku:
……………………nr
………………………………………
5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.
6. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i posiada następujące numery:
a) NIP .............................
b) Regon .........................
7. Koszty uzgodnień i opiniowania ponosi Wykonawca.
8.W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do części wykonanego
i wydanego Zamawiającemu zadania określonego w par. 1 umowy.
§7
Kary umowne
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego określonego w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10%
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 umowy. Nie dotyczy to sytuacji gdy
odstąpienie od umowy jest wynikiem zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
4
Projekt umowy
zawierania umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w zdaniu drugim
punktu 4 § 7 umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie częściowe odpowiadające
części wykonanej umowy.
4.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kwot
naliczonych kar umownych, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa wartość kary umownej.
§8
Zobowiązania i ustalenia stron
1. Strony zobowiązują się do właściwej merytorycznie współpracy w toku wykonania
przedmiotu umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się do uprzedzania, na piśmie wraz z uzasadnieniem,
Zamawiającego o braku możliwości prawnych zastosowania się do wskazówek
Zamawiającego co do ustaleń planu, zawartości rysunku lub toku postępowania
administracyjnego.
3.Strony ustalają, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu oraz postanowień
niniejszej umowy osobami do kontaktów są:
3.1. ze strony Wykonawcy:
- ……………………………………..
3.2. ze strony Zamawiającego do prowadzenia czynności technicznych i formalno-prawnych
uprawnieni są:
- Krzysztof Tołubiński, Kierownik referatu
- Anna Kisiel
4. Strony ustalają że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem umowy, winna być
zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, ze jest wykonana zgodnie ze
zleceniem Zamawiającego obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, SIWZ oraz,
ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Wykaz opracowań oraz oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część
przedmiotu odbioru.
6. Miejscem przekazania przedmiotu umowy, lub jego części jest siedziba Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić, minimum z 3-dniowym wyprzedzeniem,
Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie o terminie przekazania przedmiotu umowy, lub
jego części.
8. Dowodem przekazania przedmiotu umowy, lub jego części, Zamawiającemu jest protokół
zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony.
9. Zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy, lub jego części, zostaną
skierowane do wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia skutecznego przekazania
materiałów.
§9
Odstąpienie od umowy
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności;
1.2. stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na realizację umowy, niewykonania
obowiązków przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności
5
Projekt umowy
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Prawo odstąpienia
Wykonawca może wykonać w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego
o w/w przyczynie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w wyniku okoliczności określonych powyżej,
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
4.1.Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół prac w toku;
4.2.Termin i miejsce (siedziba Zamawiającego) sporządzenia protokołu, o którym mowa,
wyznacza Wykonawca;
4.3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie i miejscu
do sporządzenia protokołu, wykonawca ma prawo do sporządzenia w terminie 7 dni, licząc od
tej daty, jednostronnego protokołu a Zamawiający poddaje się jego ustaleniom.
§ 10
Podwykonawcy
11. Wykonawca wykona umowę samodzielnie / ma prawo podpisać umowę o wykonanie
całości lub części prac z podwykonawcami ……………….
22. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, za wszelkie działania
(zaniechania), które powstały ze strony podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników
w takim samym zakresie, jak za swoje działania.
§ 11
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
i mogą nastąpić w trybie art. 144 Prawa zamówień publicznych na warunkach określonych
w SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego. Strony wzajemnie informują się o zamiarze dokonania
zmiany w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do
wprowadzenia zmian. komu Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania
umowy i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może
być Zamawiający lub Wykonawca.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie konieczność
zmiany osób wykonujących przedmiot zamówienia wskazanych w ofercie. Strony wzajemnie
informują się o zamiarze dokonania zmiany w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia
informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin
wykonania umowy oraz nie zmieni wynagrodzenia wykonawcy.
Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia może nastąpić w przypadku
1
2
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
6
Projekt umowy
zastąpienia ich osobami o doświadczeniu lub wykształceniu co najmniej takim samym jaki
posiadają osoby zamieniane.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji kiedy przedłuży się
okres dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego niezbędnych materiałów do
opracowania studium i planu miejscowego.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy przedłuży się
okres opiniowania i uzgadniania projektu dokumentów oraz w przypadku przyjęcia przez
Wójta Gminy uwag wniesionych podczas złożenia projektów do publicznego wglądu, a także
w przypadku powtórzenia procedury formalno-prawnej z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności, przy czym przedłużenie terminu wykonania umowy nie może pociągać za sobą
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 12
Rozstrzyganie sporów
1.Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się
rozwiązać polubownie w drodze przeprowadzonych negocjacji. W przypadku niedojścia
przez strony do porozumienia poza sądem, ewentualne spory mogące wynikać z wykonania
niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają, przepisy ustawy prawo
zamówień publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Kodeks
Cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. Z chwilą wydania przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy, na
Zamawiającego przechodzą prawa autorskie w zakresie bezpłatnego użytkowania
i sporządzania kopii całości lub części w celu, do którego jest przeznaczony.
§ 15
Cesja wierzytelności
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 16
Liczba egzemplarzy umowy
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy stanowi SIWZ i formularz ofertowy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
7
Download