IX OLIMPIADA EKOLOGICZNA POWIATU PILSKIEGO – Piła 2009

advertisement
III PONADPOWIATOWA OLIMPIADA EKOLOGICZNA
SUBREGIONU PILSKIEGO – Piła 2010
Szkoły ponadgimnazjalne – etap ponadpowiatowy
Imię i nazwisko ....................................................................................................
Szkoła/Klasa
...........................................................................................................
1.
Bioremediacja to;
 a. proces, w którym wykorzystuje się organizmy do oczyszczania gleb i gruntów
skażonych substancjami ropochodnymi, metalami ciężkimi i innymi ksenobiotykami
 b. spotkania, na których zostają przekazane nowości ekologiczne poprzez różnorodne
media
 c. zespół nadajników emitujących fale dźwiękowe
2.
Puszcza to:
 a. las pierwotny
 b. kompleks leśny utworzony przez człowieka
 c. gwarowa nazwa lasów liściastych
3.
Górskie parki narodowe to:
 a. Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Tatrzański
 b. Gorczański, Tatrzański, Magurski
 c. Ojcowski, Tatrzański, Roztoczański
4.
Przedstawione schematy są przykładem.
 a. stadium klimaksu
 b. sukcesji wtórnej
 c. sukcesji pierwotnej
5.
Jeżeli wraz ze wzrostem liczebności jednego gatunku obserwujemy spadek liczebności
gatunku zajmującego zbliżoną niszę ekologiczną to można spodziewać się, że jest to
wynik:
 a. drapieżnictwa
 b. komensalizmu
 c. konkurencji
1
6.
Występowanie w wodzie takich organizmów jak: wypławek biały, kiełż, larwy jętek
świadczy o:
 a. wodzie o dużej zawartości substancji organicznych
 b. wodzie znacznie wzbogaconej w chemiczne środki ochrony roślin
 c. czystej wodzie
7.
Typy ekosystemów to:
 a. Wisła, bór, Tatry
 b. łąka, jezioro, las
 c. jezioro Łebsko, dolna Odra, las mieszany
8.
Aby nie wyginęły rosiczki niezbędna jest ochrona siedlisk:
 a. wydmowych
 b. torfowiskowych
 c. leśnych
9.
Pelagiczne organizmy to:
 a. fitoplankton i zooplankton
 b. zooplankton
 c. plankton i nekton
10.
Zimozielone są u nas:
 a. leszczyny
 b. borówki brusznice
 c. modrzewie
11.
Epifity są:
 a. pasożytami drzew
 b. półpasożytami drzew
 c. organizmami obojętnymi wobec drzew, na których żyją
12.
Hydroponika to:
 a. uprawa w strefie litoralnej jeziora
 b. uprawa w stawach
 c. uprawa roślin wyższych na pożywkach płynnych
13.
Rośliny produkują związki chemiczne o charakterze trucizn jak: nikotyna, kofeina,
morfina. Współcześnie uważa się, że związki te to:
 a. uboczny efekt unikania autointoksykacji
 b. wtórne metabolity-broń chemiczna przeciwko roślinożercom
 c. odkładane produkty metabolizmu
14.
Populacje stare, ustabilizowane mają produktywność:
 a. wysoką podobną do populacji młodych
 b. niską podobnie do populacji młodych
 c. niską inaczej niż populacje młode
2
Imię i nazwisko .............................................................................................
Szkoła/Klasa .................................................................................................
15.
Park Krajobrazowy to:
 a. chroniony rozległy obszar o szczególnych walorach krajobrazowych
 b. prawnie chroniony wyróżniający się cenny obiekt przyrody żywej i nieożywionej
 c. obszar objęty prawną ochroną, na którym ochronie podlega całość przyrody lub
poszczególne jej składniki
16.
Stan trwania życia utajonego organizmu to:
 a. anabioza
 b. allelopatia
 c. amensalizm
17.
Szrotówek kasztanowcowiaczek należy do bardzo ekspansywnych szkodników
kasztanowca. Pod względem systematycznym należy on do:
 a. motyli
 b. chrząszczy
 c. muchówek
18.
W glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi zakwaszenie powoduje, że metale te:
 a. wytrącają się z roztworu glebowego i zostają unieruchomione
 b. przechodzą w postać jonową, mniej ruchliwą i mniej toksyczną
 c. przechodzą w postać jonową, bardziej ruchliwą i bardziej toksyczną
19.
Lis zjadający kuropatwę i jagody jest:
 a. entomofagiem
 b. polifagiem
 c. monofagiem
20.
Wśród niżej wymienionych gatunków najbardziej odpornymi na zanieczyszczenia są:
 a. klon, lipa, topola
 b. buk, modrzew, świerk
 c. lipa, kasztanowiec, jodła
21.
Do biologicznych metod zwalczania szkodników należy stosowanie:
 a. pestycydów
 b. feromonów
 c. insektycydów
22.
Stwierdzasz podczas obserwacji mikroskopowej zniekształcenie aparatów szparkowych.
Twój wniosek: roślina rosła w środowisku z nadmiarem:
 a. dwutlenku węgla
 b. metali ciężkich
 c. dwutlenku siarki
3
23.
Gdy w zagęszczonej populacji spada rozrodczość w jej strukturze wiekowej:
 a. duży jest udział jest osobników starych
 b. duży jest udział osobników młodych
 c. duży jest udział samic
24.
Podkreśl te działalność człowieka, która nie dotyczy rolnictwa ekologicznego:
 a. stosowanie płodozmianu
 b. biologiczna walka ze szkodnikami
 c. uprawa roślin transgenicznych
25.
Wskaż, w którym z wymienionych łańcuchów troficznych straty energii będą
najmniejsze:
 a. fitoplankton→zooplankton→drapieżne larwy owadów→ryby→człowiek
 b. porosty→lemingi→gronostaje→wilki
 c. fitoplankton→tołpyga→człowiek
26.
Agendę 21 podpisano:
 a. na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro
 b. na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli
 c. na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ
27.
HIV mogą zarazić się:
 a. tylko osoby o obniżonej odporności i homoseksualiści
 b. osoby po 60 roku życia (ze względu na zmniejszoną odporność)
 c. ludzie niezależnie od wieku i rasy
28.
Miarą żyzności gleb jest:
 a grubość warstwy humusu
 b. zawartość węgla
 c. zawartość miogenów
29.
Dlaczego mycie samochodów w mieście poza miejscami do tego przystosowanymi
(myjnie) jest zabronione?:
 a. wyłącznie w trosce o oszczędność wody uzdatnionej do picia
 b. gdyż następuje wypłukiwanie substancji humusowych z gleby
 c. gdyż do środowiska dostają się zanieczyszczenia takie jak: detergenty, węglowodory,
płyny eksploatacyjne
30.
Wprowadzanie zadrzewień na brzegach wód:
 a. sprzyja eutrofizacji wód
 b. przyspiesza proces zarastania jezior
 c. jest ważnym czynnikiem wspomagającym proces ich samooczyszczania
4
31.
Dobierz właściwe określenia z kolumny II do nazw z kolumny I
Kolumna I
kolumna II
1. lipa szerokolistna
A. konsument II rzędu
2. krowa
B. destruent
3. orzeł przedni
C. konsument I rzędu
4. bakterie saprobiontyczne
D. producent
2-B
3-A
4-C
 a. 1-D
b.
1-D
2-C
3-A
4-B

2-C
3-D
4-A
 c. 1-B
32.
Wskaż błędne stwierdzenie:
 a. w biocenozie można wyróżnić część samożywną-fitocenozę oraz cudzożywnązoocenozę
b.
wzrost
zagęszczenia populacji prowadzi do nasilenia się konkurencji

wewnątrzgatunkowej
c.
opór
środowiska maleje w miarę wzrostu liczebności populacji

33.
Buczynę karpacką wraz z jej mieszkańcami, glebą i czynnikami klimatycznymi
nazwiemy:
 a. biotopem
 b. biomem
 c. ekosystem
34.
Kolejnym cyfrom I-IV przyporządkuj odpowiednie litery A-D i wybierz prawidłową
odpowiedź:
RODZAJ OCHRONY
PRZYKŁADY
I. mimikra
A. biedronka, jeż
II. mimetyzm
B jaszczurki
III. znieruchomienie
C. mucha gnojka podobna do pszczoły
IV. autotomia
D. ochronne upierzenie i sierść młodych
 a. I-A, II-B, III-C, IV-D
 b. I-C, II-D, III-A, IV-B
 c. I-D, II-C, III-B, IV-A
35.
W górskich potokach odbywają tarło:
 a. płocie
 b. łososie
 c. węgorze
36.
Jak nazywa się okres, w którym ludziom i zwierzętom nie wolno przebywać na terenie
potraktowanym środkami ochrony roślin?
 a. kadencja
 b. karencja
 c. izolacja
5
37.
Znane są dwa rodzaje smogów: smog londyński i smog typu Los Angeles. Na czym
polega zasadnicza różnica miedzy nimi?:
 a. pierwszy jest kwaśny, a drugi zasadowy
 b. pierwszy jest suchy, a drugi mokry
 c. pierwszy jest zimowy, a drugi letni
38.
Podczas rozkładu odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach wydzielany jest:
 a. ozon
 b. metan
 c. para – ksylen
39.
Wskaż błędne stwierdzenie:
 a. ekologia nie jest nauką o ochronie przyrody
 b. każda populacja ma własny niepowtarzalny zestaw genów tzw. genotyp
 c. pierwszym ogniwem łańcuchów spasania są producenci
40.
W jeziorach zeutrofizowanych można stwierdzić:
 a. niedobór fosforu
 b. niedobór tlenu
 c. nadmiar dwutlenku węgla
41.
Retencja wodna to:
 a. obniżanie poziomu wód gruntowych
 b. czasowe zatrzymanie spływu wód
 c. zmiana kierunku spływu wód
42.
Arboretum to:
 a. metoda uprawy roślin tropikalnych
 b. typ zbiorowiska wytworzonego przez działalność gospodarczą człowieka
 c. ogród botaniczny lub jego fragment przeznaczony do badań na gatunkami drzew,
często pochodzącymi z różnych regionów Ziemi
43.
Larwa kozioroga dębosza drąży chodniki w drewnie:
 a. sosny
 b. dębu
 c. buka
44.
Z jakich drzew hodowlanych na plantacjach podczas ich spalania uzyskuje się tzw.
„czystą energię”?
 a. lipy i olchy
 b. klonu i świerka
 c. wierzby i topoli
45.
Ogniwa solarne służą do:
 a. odsalania wody morskiej
 b. produkcji energii
 c. celów kosmetycznych w solariach
6
Download